ἆ. Ah! With voc. of δειλός. See δειλός (3) (a), (b).

************************************************************

ἀάατος [perh., with ἀ- for ἀν-, ἀάϝατος, fr. ἀϝάω. See
  ἀάζω]. Thus, not liable to ἄτη, that cannot be taken
  in vain, unimpeachable, decisive: ἀ̆ά̄ᾱτον Στυγὸς
  ὕδωρ Ξ: ἄεθλον ἀ̆ά̄ᾰτον φ91, ἄεθλος ἀ̆ά̄ᾰτος χ5.

************************************************************

ἀᾱγής, ές (ἀϝαγής) [ἀ- + (Ϝ)αγ-, ἄγνυμι]. Unbroken,
  unbreakable: ῥόπαλον λ575.

************************************************************

†*ἀάζω (ἀϝάζω) [ἀϝάτη, ἄτη]. 2 sing. aor. ἀ̆/ᾰσας
  (ἄϝασας) Θ237. 3 ἄ̄ᾰσε φ296, 297. 3 pl. ἄ̄ᾱσαν
  κ68. Contr. 3 sing. ἆσε λ61. Mid. Aor. ἀ̄ᾰσάμην
  Ι116, 119, Τ137. 3 sing. ἀ̆ά̄σατο Ι537. ἀ̄ά̄σατο
  Λ340. Contr. ἄ̄σατο Τ95. Pass. Aor. ἀ̆άσθην Τ136. 3
  sing. ἀ̄άσθη Π685, Τ113: δ503, 509. Pple. ἀ̆ασθείς
  φ301. From ἀ(Ϝ)άω3 sing. pres. mid. ἀ̆ᾶται Τ91, 129.

1. To smite with blindness of the mind, infatuate, make
  reckless Θ237: κ68, λ61, φ296, 297.--So in mid.: Ἄτη
  (Ἄτην) ἣ πάντας ἀᾶται Τ91, 129.

2. In mid., to be so smitten, be made infatuated or
  reckless: ἀασάμην Ι116, 119, Τ137. Cf. Ι537, Λ340,
  Τ95.--So in pass.: μέγ’ ἀάσθη Π685. Cf. Τ113, 136:
  δ503, 509, φ301.

************************************************************

ἄαπτος, ον [app., with ἀ- for ἀν-, fr. ἅπτω]. Thus, not
  to be touched, irresistible: χεῖρες (χεῖρας) Α567,
  Θ450, Λ169, Ν49, Υ503, etc.: λ502, χ70, 248.

************************************************************

ἄασε, ἀάσθη, 3 sing. aor. act. and pass. ἀάζω.

************************************************************

ἀάσχετος [an unexplained form]. = ἄσχετος. Not to be
  restrained, ungovernable: μένος Ε892. --Of grief,
  uncontrollable: πένθος Ω708.

************************************************************

ἀᾰται, 3 sing. pres. mid. ἀάω. See ἀάζω.

************************************************************

ἄατος [ἀ- + (σ)άω]. Except in Χ218 in contr. form ἆτος.
  Insatiate of, indefatigable in. With genit.:
  πολέμοιο Ε388. Cf. Ε863, Ζ203, Λ430, Ν746, Χ218:
  ν293.

************************************************************

ἀβακέω [ἀ- + βακ-, βάζω. 'To be speechless']. Hence, to
  be ignorant, fail in recognition δ249.

************************************************************

ἀβλής, ῆτος [ἀ- + βλη-, βάλλω]. Not (yet) shot, new:
  ἰόν Δ117.

************************************************************

ἄβλητος [as prec.]. Unstruck (by a missile) Δ540.

************************************************************

ἀβληχρός, ή, όν. App., feeble, weak, gentle: χεῖρα
  Ε337, τείχεα Θ178: θάνατος λ135, ψ282.

************************************************************

ἄβρομος [ἀ- + βρόμος]. With united noise Ν41.

************************************************************

†ἀβροτάζω [ἀμβροτ-, ἤμβροτον. See ἁμαρτάνω]. 1 pl. aor.
  subj. ἀβροτάξομεν. With genit., to miss, fail of
  meeting: ἀλλήλοιιν Κ65.

************************************************************

ἀβρότη. App. = ἀμβροσίη, fem. of ἀμβρόσιος: νύξ Ξ78.

************************************************************

ἀγάασθε, 2 pl. ἄγαμαι.

************************************************************

ἄγαγον, aor. ἄγω.

************************************************************

ἀγαθός, ή, όν.

1. Well-born, noble Ξ113, Φ109: δ611, σ276, φ335.--
  Absol.: τοῖς ἀγαθοῖσιν ο324, οὐκ ἀγαθοῖσιν σ383
  (v.l. οὐτιδανοῖσιν).

2. Warlike, soldierly, stout, skilful in fight Α131,
  Δ181, Ζ478, Ν314, etc.--Absol.: ἀγαθοῖσι μάχεσθαι
  Ν238. Cf. Φ280 (twice), etc.

3. Passing into (4): ἀ. πάϊς Ἀλκινόοιο θ130, 143.

4. Good, worthy, serviceable, skilled: ἰητῆρε Β732. Cf.
  Γ179, 237, Ν666, Ψ770: πὺξ ἀγαθόν λ300.--For βοὴν ἀ.
  see βοή (2).

5. In moral sense, good, of right feeling: ἀ. καὶ
  ἐχέφρων Ι341.--Of the mind, showing discretion, good
  judgment or discernment, well-balanced: φρεσὶ
  κέχρητ’ ἀγαθῇσιν γ266. Cf. ξ421, π398, ω194.--Sim.
  φρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσιν Θ360.

6. Of things or abstractions, good of their kind, good,
  excellent, fine, helpful, in place, or the like:
  βουλάς Β273, ὄψιν (his fair ...) Ω632. Cf. Ι627,
  Λ793=Ο404, Ψ810: βίον (pleasant) ο491. Cf. ι27,
  ν246, ο405, 507, ρ347, 352, ω249, 286.

7. Absol. in neut. ἀγαθόν.

    a. A good or desirable thing Β204.--With
    infin.: ἀ. νυκτὶ πιθέσθαι Η282 = 293. Cf. Ω130,
    425: γ196.

    b. What is good, good: ἀ. τελέσειεν β34. Cf.
    δ237, 392, θ63.--So εἰπεῖν εἰς ἀ. (for the
    general good) Ι102, πείσεται εἰς ἀ. (for his own
    good) Λ789.

8. Absol. in neut. pl. ἀγαθά.

    a. In sense (7)(b) χ209.--So εἰς ἀ. φρονέων
    Ψ305. Cf. Ω173: α43.

    b. What is morally right: ἀ. φρονέοντα Ζ162.

    c. Good things to eat ξ441.

************************************************************

ἀγαίομαι = ἄγαμαι (5): κακὰ ἔργα υ16.

************************************************************

ἀγακλεής, ές [ἀγα- + κλέος]. Genit. ἀγακλῆος (for
  ἀγακλεέος) Π738, Ψ529. Very famous, glorious,
  splendid, worthy Π738, Ρ716, Φ379 Ψ529.

************************************************************

ἀγακλειτός, ή, όν [ἀγα- + κλειτός]. = prec. Β564,
  Μ101, Π463, Σ45, Φ530: γ59, η202, ρ370, 468, σ351,
  φ275.

************************************************************

ἀγακλυτός [ἀγα- + κλυτός]. =prec. Ζ436: γ388, 428, η3,
  46, θ502, ξ237, φ295, ω103.

************************************************************

ἀγάλλομαι. (ἐπ-.) To exult Μ114, Ρ473, Σ132.--To exult
  in, take delight in. With dat.: πτερύγεσσιν Β462,
  πώλοισιν Υ222. Cf. ε176, ζ272.

************************************************************

ἄγαλμα, ατος, τό [ἀγάλλομαι].

1. An ornament, a glory or delight Δ144: δ602, σ300,
  τ257.

2. Of things offered to the gods: πόλλ’ ἀγάλματ’ ἀνῆψεν
  γ274. Cf. γ438, θ509, μ347.

************************************************************

†ἄγαμαι. 1 sing. pres. ἄγαμαι ζ168, ψ175. 2 pl. ἀγάασθε
  ε119. ἄγασθε ε129. Infin. ἀγάασθαι π203. 2 pl. impf.
  ἠγάασθε ε122. Fut. infin. ἀγάσεσθαι θ565, ν173.
  ἀγάσσεσθαι δ181. 3 sing. aor. ἠγάσσατο Γ181.
  ἀγάσσατο Ρ71: δ658. 1 pl. ἀγασσάμεθα Γ224: κ249. 3
  ἀγάσαντο σ71, ψ211. 2 sing. subj. ἀγάσσεαι α389. 2
  pl. ἀγάσησθε Ξ111. Pple. ἀγασσάμενος, -ου Η41, 404,
  Θ29, Ι51, 431, 694, 711, Ψ639: β67, ψ64.

1. To wonder, marvel: οἵ κ’ ἀγασ-σάμενοι οἶον ἐπόρσειαν
  Η41 (admiring his chivalry; or perh. in sense (3),
  grudging him honour): ἀγάσσατο θυμός δ658. Cf. π203,
  σ71.

2. To wonder or marvel at Γ181, 224, Η404, Θ29, Ι51,
  431, 694, 711: ζ168, κ249.

3. To be jealous, bear a grudge Ξ111, Ψ639.--With dat.
  of person: οἱ Ρ71: ε122, ἡμῖν θ565, ν173.--With
  complementary infin.: θεαῖς ἀγάασθε παρ’ ἀνδράσιν
  εὐνάζεσθαι ε119. Cf. ε129, ψ211.--With acc.: τά
  δ181.

4. To be offended or hurt ψ175.

5. To be indignant or offended at: κακὰ ἔργα β67. Cf.
  ψ64.--With dat. of person: εἴ πέρ μοι ἀγάσσεαι α389.

************************************************************

ἄγαμος [ἀ- + γάμος]. Unmarried Γ40.

************************************************************

ἀγάννιφος [ἀγα- + νίφω]. Very snowy, snowclad. Epithet
  of Olympus Α420, Σ186.

************************************************************

ἀγανός, ή, όν.

1. Gentle, mild, affectionate: ἐπέεσσιν Β164, 180, 189,
  Ω772: ἀ. καὶ ἤπιος β230 = ε8, μύθοις ο53.

2. Soothing, effecting propitiation, winning
  acceptance: δώροισιν Ι113, εὐχωλῇσιν499: ν357.

3. Of the shafts of Apollo and Artemis, bringing
  painless death Ω759: γ280 = ο411, ε124 = λ173 = 199.

************************************************************

ἀγανοφροσύνη, ης, ἡ [ἀγανόφρων]. Gentleness of
  disposition, mildness Ω772: λ203.

************************************************************

ἀγανόφρων [ἀγανός + φρήν]. Of gentle disposition, mild:
  ἀνήρ Υ467.

************************************************************

ἀγαπάζω [ἀγαπάω]. (ἀμφ-.)

1. =ἀγαπάω (1) π17.--In mid.: οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι
  φιλέουσιν η33. Cf. ρ35 = χ499, φ224.

2. To play the host to: ἀθάνατον θεόν Ω464.

************************************************************

ἀγαπάω.

1. To welcome, greet, caress ψ214.

2. To be contented: οὐκ ἀγαπᾷς ὃ ..; φ289.

************************************************************

ἀγαπήνωρ, ορος [ἀγαπάω + ἀνήρ]. Showing kindliness to
  fellow-men, courteous. Epithet of heroes Θ114, Ν756,
  Ο392, Ψ113 = 124: η170.

************************************************************

ἀγαπητός [ἀγαπάω]. Beloved, darling Ζ401: β365, δ727,
  817, ε18.

************************************************************

ἀγάρροος [ἀγα- + (σ)ρο-, ῥέω]. Strongly flowing.
  Epithet of the Hellespont Β845, Μ30.

************************************************************

ἄγασθε, 2 pl. pres. ἄγαμαι.

************************************************************

ἀγάσσατο, 3 sing. aor. ἄγαμαι.

************************************************************

ἀγάστονος, ον [ἀγα- + στον-, στένω]. Much groaning,
  roaring. Epithet of Amphitrite μ97.

************************************************************

ἀγαυός, ή [γαφ-, γαίω]. Of persons, an epithet of
  general commendation, noble, illustrious, or the
  like: κήρυκες Γ268. Cf. Ε277, Η386, Λ1, Ρ284, Τ281,
  Ω251, etc.: μνηστῆρες β209. Cf. β308, ζ55, λ213,
  ν272, etc.--In superl.: ἀγαυό-τατον ζωόντων ο229.

************************************************************

ἀγγελίη, ης, ἡ [ἄγγελος]. A message, news, tidings:
  ἀλεγεινῇ Β787, ἐμὴν ἀγγελίην (about me) Τ337. Cf.
  Η416, Ο174, etc.: πατρός (about your father) α408.
  Cf. α414, β30, ξ374, ω48, etc. --In cognate acc.:
  ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν (dispatched him on a
  message; ἐπί advbl. (ἐπί(I)(4))) Δ384, ἀγγελίην
  ἐλθόντα (having come on a message) Λ140.--In genit.
  denoting scope of action: σεῦ ἕνεκ’ ἀγγελίης (on a
  message concerning thee) Γ206, ἀγγελίης τευ (on a
  message concerning someone) Ν252, ἀγγελίης οἴχνεσκεν
  (used to go with messages) Ο640. (In the last five
  passages the word is also taken as a masc. ἀγγελίης
  = ἄγγελος.)

************************************************************

ἀγγέλλω [ἄγγελος]. 3 pl. fut. ἀγγελέουσι Ι617. Pple.
  ἀγγελέων, -οντος Ρ701: δ24, 528, 679. Fem.
  ἀγγελέουσα, -ης Θ398, Λ185, Τ120, Ω77, etc.: σ186,
  χ434, 496. 3 sing. aor. ἤγγειλε Χ439: ψ22. 3 pl.
  subj. ἀγγείλωσι π350. Opt. ἀγ-γείλαιμι ξ120. 3 sing.
  ἀγγείλειε ζ50, ο458. Imp. ἄγγειλον Ω145. Pple.
  ἀγγείλας Κ448: π150. Infin. ἀγγεῖλαι Ο159. (ἀπ-,
  ἐξ-, ἐπ-.)

1. To bear a message or order, make an announcement or
  communication Θ398, 409, Ι617, Λ185, Τ120, Ω77 =
  159: π150.--With dat.: ποιμένι λαῶν δ24, 528. Cf.
  δ679, ζ50, ο458, σ186 = χ434 = 496.--With dat. and
  complementary infin.: Πριάμῳ λύσασθαι Ω145: κείνοις
  οἶκόνδε νέεσθαι π350.--Without dat.: λέξασθαι Θ517.
  --Sim. with dat. and ὅττι Χ439.

2. To announce, communicate Κ448, Ο159, Ρ701: ψ22.--To
  give news of ξ120, 123.--To herald ν94.

************************************************************

ἄγγελος, ου, ὁ, ἡ. A messenger or envoy Α334, Β786,
  Ε804, Κ286, Λ652, Χ438, etc.: ε29, θ270, ο458, π468,
  ω405, etc.--With dat. and complementary infin.: ἄμμι
  θωρήσσεσθαι Λ715. Cf. Σ167, Ω194.--Sim. with dat.
  and ὅ μ374.--Of birds of augury Ω292, 296, 310:
  ο526.

************************************************************

ἄγγος, τό. A vessel or receptacle β289.--For milk
  Β471=Π643: ι222, 248.--For wine π13.

************************************************************

ἄγε, ἄγετε [imp. sing. and pl. of ἄγω used
  interjectionally]. Come!

1. ἄγε.

    a. With imp. sing. or pl. Γ192, Ι673=Κ544:
    γ475, ο347, ψ261.--So ἄγε δή (cf. δή (1)(α)(β))
    Θ139, Ω407: β349, τ16.--ἀλλ’ ἄγε (cf. ἀλλά (3))
    Α210, Β331, Δ100, Ε174, Ζ340, etc.: α169, β212,
    γ17, δ587, ε162, etc.--ἀλλ’ ἄγε δή Φ221, Ψ313,
    Ω137, etc.: η162, θ492, κ333, μ298.--εἰ δ(ὴ) ἄγε
    (cf. εἰ (1)) Α302, Ζ376, Ι167, Π667, etc.: α271,
    β178, δ832, μ112, χ391, ψ35.--Elliptically:
    δεῦρ’ ἄγε θ145, 205, μ184.--δεῦτ’ ἄγε θ11.--ἀλλ’
    ἄγε δεῦρο Λ314, Ρ179: ι517, λ561, χ233.- εἰ δ(ὴ)
    ἄγε δεῦρο Ρ685, Ψ581.

    b. With 1 sing. subj., come, I will ...: ἀλλ’
    ἄγ’ ἐξείπω Ι60. Cf. υ296, etc.--ἀλλ’ ἄγε δή
    ν215.--εἰ δ(ὴ) ἄγε ι37, ω336.

    c. With 1 pl, come, let us ...: ἄγε νῆ’
    ἐρύσσομεν Α141. Cf. Η299, Ξ314, Χ391.--ἀλλ’ ἄγε
    Υ257, etc.: δ776, θ34, 389, κ44, ν13, 296, ξ393,
    π348, ρ190.--ἀλλ’ ἄγε δή Α62, Γ441, Δ418, Ε249,
    Λ348, Ψ537, Ω356, etc.: ρ274.--Elliptically:
    ἀλλ’ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα Χ254.

    d. With fut.: ἀλλ’ ἄγε πειρήσομαι ζ126. Cf.
    ν344, 397.--ἀλλ’ ἄγε δή Υ351, Φ60: κ286, ν215.--
    εἰ δ(ὴ) ἄγε Α524, Ψ579: φ217.

    e. Introducing a question: ἀλλ’ ἄγε Η36: τ24.

2. ἄγετε.

    a. Absol.: ἀλλ’ ἄγετε Β72=83: φ73 = 106.

    b. With imp. pl.: ἀλλ’ ἄγετε Η193, etc.: δ294,
    κ460 = μ23, φ134, χ252.--With sing.: ἀλλ’ ἄγετ’
    ἐπαρξάσθω φ263.

    c. With 1 pl. subj. μ213.--ἀλλ’ ἄγετε Β139=Ι26
    = 704 = Μ75 = Ξ74 = 370 = Ο294 = Σ297, Ε469,
    Ι165, Ρ634, etc.: α76, κ176, μ343, ν179, π376,
    ω430.--εἰ δ(ὴ) ἄγετε Χ381.--Elliptically: δεῦτ’
    ἄγετε δώομεν Η350.

    d. With 1 sing.: ἀλλ’ ἄγετ’ ἐνείκω χ139.

************************************************************

ἀγείρω. Aor. ἤγειρα Ρ222: β41. ἄγειρα ξ285. 3 sing.
  ἤγειρε β28. ἄγειρε Λ716. 3 pl. ἄγειραν γ140. Subj.
  ἀγείρω Π129. 1 pl. ἀγείρομεν Α142: π349. Pple.
  ἀγείρας Β664, Γ47, Ι338, 544: τ197. Mid. 3 pl. aor.
  ἀγέροντο Β94, Σ245: θ321, λ36, υ277. Pl. pple.
  ἀγρόμενοι, -ων Γ209, Η134, 332, Ι74, Κ180, Υ166:
  θ17, 58, 172, ξ25, π3. Fem. -αι υ123. Dat. -ῃσι
  Β481. Infin. ἀγέρεσθαι β385. Pass. 3 sing aor.
  ἀγέρθη Δ152, Χ475: ε458, ω349. 3 pl. ἤγερθεν Α57,
  Ω790: β9, θ24, ω421. ἄγερθεν Ψ287. 3 pl. plupf.
  ἀγηγέρατο Δ211, Υ13: λ388, ω21. (ἀμφ-, ἐπ-, ἐσ-,
  συν-.)

1. To bring or gather together, cause to assemble Α142,
  Β438, Γ47, Ι544, Ρ222, etc.: β41, γ140, π349.--
  Absol. β28.

2. In mid. and pass., to come or gather together,
  assemble: ἐπεὶ ἤγερθεν Α57. Cf. Β52, Γ209, Δ211,
  Σ245, Ψ287, etc.: ἠγείροντο μάλ’ ὦκα β8. Cf. β385,
  δ686, λ632, ξ25 (the herd of swine), υ123 (v. l.
  ἐγρόμεναι fr. ἐγείρω; cf. ἐγείρω (4)), etc.

3. In reference to things, to get together, collect:
  πολλά ξ285. Cf. γ301, τ197.--In mid.: ἀγειρόμενοι
  κατὰ δῆμον ν14.--To get by begging ρ362.--In
  reference to something immaterial: θυμὸς ἀγέρθη (his
  spirit was rallied) Δ152, Χ475: ε458, ω349.

************************************************************

ἀγελαῖος, η [ἀγέλη]. Belonging to a or to the herd. Of
  oxen Λ729, Ψ846: κ410, ρ181= υ251, χ299.

************************************************************

ἀγελείη [ἄγω + λείη = ληΐς]. That drives or carries off
  the spoil. Epithet of Athene Δ128, Ε765, Ζ269 = 279,
  Ο213: ν359, π207.

************************************************************

ἀγέλη, ης, ἡ. Locative ἀγέληφι Β480, Π487. A herd. Of
  oxen: βοῦς ἀγέληφι (in the herd) Β480. Cf. Λ678,
  696, Ο323, Π487, Ρ62, Σ528, 573: μ129, 299, ξ100.--
  Of horses Τ281.

************************************************************

ἀγεληδόν [ἀγέλη]. In a herd Π160.

************************************************************

ἄγεν, 3 pl. aor. pass. ἄγνυμι.

************************************************************

ἀγέραστος [ἀ- + γέρας]. Meedless Α119.

************************************************************

ἀγέρθη, 3 sing. aor. pass. ἀγείρω.

************************************************************

ἀγέροντο, 3 pl. aor. mid. αγείρω.

************************************************************

ἀγέρωχος. An epithet of commendation of peoples and
  persons of uncertain meaning Β654, Γ36, Ε623, Η343,
  Κ430, Π708, Φ584: λ286.

************************************************************

ἄγετε. See ἄγε.

************************************************************

ἄγη, ἡ [ἄγαμαι]. Wonder, amazement, confusion: ἄγη μ’
  ἔχει Φ221: γ227, π243.

************************************************************

ἄγη, 3 sing. aor. pass. ἄγνυμι.

************************************************************

ἀγηγέρατο, 3 pl. plupf. pass. ἀγείρω.

************************************************************

ἀγηνορίη, ης, ἡ [ἀγήνωρ].

1. Courage, spirit Μ46, Χ457.

2. The quality in excess or with arrogance. In pl.
  Ι700.

************************************************************

ἀγήνωρ, ορος [ἀγα- + ἀνήρ].

1. Manly, bold, courageous Ι398, Κ299, Ω42, etc.: β103,
  λ562, etc.--App. ironically (of Thersites) Β276.

2. Conveying at any rate a shade of blame (indicating
  the exhibition of the quality in excess or with
  arrogance) Ι699, Φ443: α106, 144, υ160, etc.

************************************************************

ἀγήρως [contr. fr. ἀγήραος, fr. ἀ- + γῆρας]. Nom. dual
  ἀγήρω Μ323, Ρ444. Acc. pl. ἀγήρως η94. Not subject
  to old age Θ539, Μ323, Ρ444: ε136=η257=ψ336, ε218,
  η94.--Of the aegis Β447.

************************************************************

ἀγητός [ἄγαμαι]. To be wondered at, admirable: εἶδος
  ἀγητοί (i. e. in that only) Ε787 = Θ228, εἶδος
  ἀγητόν Χ370. Cf. Ω376: ξ177.

************************************************************

ἀγῑνέω [lengthened fr. ἄγω]. 3 pl. pa. iterative
  ἀγτνεσκον ρ294. (κατ-.)

1. In reference to domestic animals, to drive, lead,
  bring ξ105, υ213, χ198.--To a hunting dog, to take
  with one ρ294.

2. To persons, to lead, conduct Σ493.

3. To things, to fetch, bring, carry Ω784.

************************************************************

ἀγκάζομαι [ἀγκάς]. To take up in the arms Ρ722.

************************************************************

ἀγκαλίς, ἡ [ἄγκος]. Dat. pl. ἀγκαλίδεσσι. The bent arm
  Σ555, Χ503.

************************************************************

ἀγκάς [ἄγκος]. Into, in, or with the arms Ε371, Ξ346,
  353, Ψ711, Ω227: η252.

************************************************************

ἄγκιστρον, τό [ἄγκος]. A fish-hook (app. (at any rate
  sometimes) of metal; cf. Π408) δ369 = μ332.

************************************************************

ἀγκλί̄νας, contr. aor. pple. ἀνακλίνω.

************************************************************

ἀγκοίνη, ἡ = ἀγκαλίς Ξ213: λ261, 268.

************************************************************

ἄγκος, τό. A bend; hence, a glen or valley Σ321, Υ490,
  Χ190: δ337 = ρ128.

************************************************************

†ἀγκρεμάννῡμι [ἀγ-, ἀνα- (2)]. Aor. pple. fem.
  ἀγκρεμάσᾱσα. To hang up on. With dat.: χιτῶνα
  πασσάλῳ α440.

************************************************************

ἀγκυλομήτης [ἀγκύλος + μῆτις]. Of crooked counsel,
  wily. Epithet of Cronos Β205, 319, Δ59, 75, Ι37,
  Μ450, Π431, Σ293: φ415.

************************************************************

ἀγκύλος [ἄγκος]. Curved. Epithet of τόξα Ε209, Ζ322:
  φ264.--Of ἅρμα (referring to the curved form of the
  front) Ζ39.

************************************************************

ἀγκυλότοξος [ἀγκύλος + τόξον]. Armed with curved bows,
  bearing bows. Epithet of the Paeonians Β848, Κ428.

************************************************************

ἀγκυλοχείλης [ἀγκύλος + χεῖλος]. With curved lips;
  hence, with hooked beak Π428:=χ302, τ538.

************************************************************

ἀγκών, -ῶνος, ὁ [ἄγκος].

1. The bend of the arm, the elbow Ε582, Κ80, Λ252,
  Υ479, Ψ395: ξ485, 494.

2. An angle (of a wall): ἀγκῶνος τείχεος Π702.

************************************************************

††ἀγλαΐζομαι [ἀγλαός]. Fut. infin. ἀγλαϊεῖσθαι. (ἐπ-.)
  To glory or take delight in something Κ331.

************************************************************

ἀγλαΐη, ης, ἡ [ἀγλαός]. Instrumental ἀγλαΐηφι Ζ510,
  Ο267.

1. Splendour, beauty, glory Ζ510 = Ο267: ρ310, σ180,
  τ82.

2. A source of honour or distinction: κῦδός τε καὶ ἀ.
  ο78 (the two words hardly to be distinguished).

3. In pl., personal adornments, bravery ρ244.

************************************************************

ἀγλαόκαρπος, ον [ἀγλαός + καρπός]. Bearing goodly
  fruit: μηλέαι η115 = λ589.

************************************************************

ἀγλαός. An epithet of commendation of somewhat
  indefinite meaning.

1. Of things or abstractions, splendid, fine, goodly,
  bright or the like: ἄποινα Α23, ὕδωρ Β307. Cf. Α213,
  Β506, Η203, Τ385, Ψ262, etc.: ἱστόν β109, ἔργα ν289.
  Cf. γ429, δ589, ζ291, etc.

2. Of persons, goodly, fine or the like Β736, 871, Λ385
  (see κέρας (4)), etc.: γ190, λ249, etc.

************************************************************

ἀγνοιέω [ἀγνώς]. 3 sing. aor. ἠγνοίησε Α537, Β807, Ν28:
  ε78. Fem. pple. ἀγνοιήσασα υ15. 3 sing. pa.
  iterative ἀγνώσασκε (contr. fr. ἀγνοήσασκε fr.
  ἀγνοέω) ψ95.

1. To fail to know or recognize Β807, Ν28: ε78, υ15,
  ψ95 (continually showed that she did not recognize
  him), ω218.

2. With dependent clause, to fail to perceive something
  as to (a person): οὐδέ μιν ἠγνοίησεν ὅτι ... Α537.

************************************************************

ἁγνός, ή.

1. Of goddesses, holy, pure ε123, λ386, σ202, υ71.

2. Dedicated to a god, hallowed: ἑορτή φ259.

************************************************************

†ἄγνῡμι (ϝάγνυμι). 3 dual pres. ἄγνυτον Μ148. Fut. ἄξω
  Θ403. Infin. ἄξειν Θ417. 3 sing. aor. ἔαξε Η270,
  Λ175, Ρ63: ε316, 385, τ539. ἦξε Ψ392. 3 pl. ἔαξαν
  γ298. 2 sing. subj. ἄξῃς Ψ341. 3 ἄξῃ Ε161. Imp. ἆξον
  Ζ306. Nom. dual masc. pple. ἄξαντε Ζ40, Π371. Infin.
  ἆξαι Φ178, Ψ467. Pass. Genit. pl. fem. pres. pple.
  ἀγνυμενάων Π769: κ123. 3 sing. aor. ἐάγη Ν162, Ρ607:
  κ560, λ65. ἄγη Γ367, Π801. 3 pl. ἄγεν Δ214. 3 sing.
  pf. subj. in pass. sense ἐά̄γῃ Λ559. (κατ-, περι-,
  συν-.)

1. To break, shiver, smash, shatter: ἄγη ξίφος Γ367,
  ἄξον ἔγχος Διομήδεος Ζ306, etc.: πρὸ κύματ’ ἔαξεν
  ε385 (broke their force, beat them down), αὐχὴν ἐάγη
  κ560, etc.

2. To wreck (a ship) γ298.

************************************************************

ἀγνώς, ῶτος [as ἄγνωστος]. Unknown ε79.

************************************************************

ἀγνώσασκε, 3 sing. pa. iterative. See ἀγνοιέω.

************************************************************

ἄγνωστος [ἀ- + γνω-, γιγνώσκω].

1. Unknown β175.

2. Not to be known, unrecognizable ν191, 397.

************************************************************

†ἀγξηραίνω [ἀγ-, ἀνα- (6)]. 3 sing. aor. subj.
  ἀγξηρά̄νῃ. To dry up: ἀλωήν Φ347.

************************************************************

ἄγονος [ἀ- + γόνος]. App., unborn Γ40.

************************************************************

ἀγοράομαι [ἀγορή]. 2 pl. ἀ̄γοράασθε Β337. 2 pl. impf.
  ἠγοράασθε Θ230. 3 ἠγορόωντο Δ1.

1. To sit in assembly, hold debate Β337, Δ1.

2. To speak or discourse in an assembly or company
  Α73, 253, etc.: β24, δ773, etc.

3. To utter in an assembly: εὐχωλάς Θ230.

************************************************************

ἀγορεύω [as prec.]. (ἐξ-.)

1. To hold (an assembly): ἀγορὰς ἀγόρευον Β788.

2. To speak or discourse in an assembly or company
  Α109, Β250, Η361, Μ213, etc.: α382, β15, 36, θ171,
  etc.

3. To utter or say in an assembly or company: ταῦτα
  Η357. Cf. Η359, Χ377, etc.: β184, 210, θ505, etc.

4. To speak or tell of, make known, expound, in an
  assembly or company: θεοπροπίας Α385: δήμιόν τι β32,
  44.

5. In gen., to speak, say Β10, Ε218, 832, Ο53, Ρ35,
  etc.: α214, δ76, 157, θ570, κ34, etc.--To counsel,
  advise Ε252.

6. To utter, say: ἔπεα Γ155. Cf. Ε274, Μ173, Σ95, etc.:
  α307, δ189, ε183, λ83, σ15, etc.

7. To speak or tell of, declare, make known, relate,
  recount: ταῦτα πάντα Α365. Cf. Ι369, Μ176, Σ142,
  Φ99: α174, 179, γ254, δ836 (tell his fate), λ381,
  etc.--To propose Χ261.

************************************************************

ἀγορή, ῆς, ἡ [ἀγείρω].

1. A general assembly (cf. βουλή (1)) Β95, 808, Δ400,
  Θ2, Ι33, Ο283, Σ106, Τ34, etc.: α90, β26, 257, γ127,
  137, δ818, ι112, etc.--In pl., of a single assembly:
  ἀγορὰς ἀγόρευον Β788.

2. In pl., speaking in the assembly: ἔσχ’ ἀγοράων Β275.

3. The place of assembly (app. used also as a place of
  judgment (cf. ἀγορῆθεν) and no doubt for other
  public purposes) Α490, Β93, Η382, 414, Ι13, Λ139,
  807, Π387, Σ245, 274, 497, Τ45, 88, 173, 249: β10,
  37, 150, ζ266 θ12, 109, 503, κ114, π361, 377, ρ52,
  υ146, 362, ω420.--In pl., app. of a single place:
  ἔμπληντ’ ἀγοραί θ16. Cf. η44.

************************************************************

ἀγορῆθεν [ἀγορή + -θεν (1)]. From the place of assembly
  Β264. --From the place of judgment μ439.

************************************************************

ἀγορήνδε [acc. of ἀγορή + -δε (1)]. To the place of
  assembly Α54, Β51, 207, Υ4, 16: α372, β7, θ5, ρ72.

************************************************************

ἀγορητής, οῦ, ὁ [ἀγορή]. An orator or speaker Α248,
  Β246, Γ150, Δ293, Η126, Τ82: υ274.

************************************************************

ἀγορητύς, ἡ [ἀγορή]. Oratory, eloquence θ168.

************************************************************

ἀγός, οῦ, ὁ [ἄγω]. A leader, commander, chief Γ231,
  Δ265, Ε217, Μ61, Ν304, Ψ160, etc.

************************************************************

ἀγοστός, οῦ, ὁ. The palm of the hand; or perh., one's
  'grasp' Λ425, Ν508 = Ρ315, Ν520 = Ξ452.

************************************************************

ἄγραυλος, ον [ἀγρός + αὐλή]. Dwelling in the fields:
  βοός Κ155, Ρ521, Ψ684, 780, Ω81, ποιμένες Σ162:
  πόριες κ410, βοός μ253, χ403.

************************************************************

†ἀγρέω. To take. Only in imp. ἄγρει followed by an imp.
  Come !: ἀ. ἔπορσον Ε765, ἀ. καταχεῦαι Η459. Cf.
  Λ512, Ξ271: φ176.--So in pl.: ἀγρεῖτε κορήσατε υ149.

************************************************************

ἄγρη, ης, ἡ.

1. The chase, sport. Of birds of prey chasing smaller
  birds χ306.

2. The game μ330.

************************************************************

ἄγριος, η, ον and -ος, -ον [ἀγρός].

1. Of animals, wild, untamed Γ24, Δ106, Θ338, Ι539,
  Ο271: ι119, ξ50.--Applied to flies Τ30.--Absol. in
  neut. pl. ἄγρια, wild creatures Ε52.

2. Of men, fierce, savage, raging Ζ97 = 278, Θ96, Φ314.
  --Of Scylla μ119.

3. Not conforming to the traditional order of society,
  uncivilized, barbarous, savage α199, β19, ζ120 =
  ι175 = ν201, η206, θ575, ι215, 494.

4. In gen., fierce, raging, ungoverned: χόλος Δ23,
  πτόλεμος Ρ737. Cf. Θ460, Ι629, Ρ398, Τ88, Χ313:
  θ304.

5. Absol. in neut. pl. ἄγρια, fierceness: ἀ. οἶδεν (has
  fierceness in his heart) (see εἴδω (III)(12)) Ω41.

************************************************************

ἀγριόφωνος [ἄγριος + φωνή]. Harsh of speech θ294.

************************************************************

ἀγρόθεν [ἀγρός + -θεν (1)]. From the field or country:
  κατιόντ’ ἀ. ν268, ἀ. ἐρχομένην ο428.

************************************************************

ἀγροιώτης, ου [ἀγρός. Cf. ἀγρότης]. Of the country,
  rustic: ἀνέρες Λ549 = Ο272, λαοί Λ676: βουκόλοι
  λ293.--Absol., a rustic or boor: νήπιοι ἀγροιῶται
  φ85.

************************************************************

ἀγρόμενοι, pl. aor. pple. mid. ἀγείρω.

************************************************************

ἀγρόνδε [acc. of ἀγρός + -δε (1)]. To the field or
  country ο370, 379, φ370.

************************************************************

ἀγρονόμος, ον [ἀγρός + νέμω]. Haunting the fields or
  country: νύμφαι ζ106.

************************************************************

ἀγρός, οῦ, ὁ.

1. In pl., fields, lands: πίονες ἀγροί Ψ832. Cf. δ757,
  ζ259, θ560, ξ263 = ρ432, ο504, π150, ρ18, 171.

2. In sing., a farm: ἐπ’ ἀγροῦ α190. Cf. λ188 (at the
  farm), π27, 330, 383, ρ182, ψ139, 359, ω205, 212.--
  So in pl.: ἀγρῶν (at the farm) δ640.

3. In sing., the country: ἀγρῷ (in the country) Ε137:
  ἐπ’ ἀγροῦ ((drawn up on the shore) in the country)
  α185 = ω308. Cf. δ517, ε489, σ358, χ47, ω150.

************************************************************

ἀγρότερος, η, ον [in form comp. fr. ἀγρός. 'Of the
  country' (as opposed to the town)].

1. Of animals, wild, untamed Β852, Λ293, Μ146, Φ486:
  ζ133, λ611, ρ295.

2. Epithet of Artemis, roaming the fields, the huntress
  Φ471.

************************************************************

ἀγρότης, ὁ [ἀγρός]. A hunter π218.

************************************************************

ἀγρώσσω [ἀγρέω]. To catch, take ε53.

************************************************************

ἄγρωστις, ἡ. Some kind of clover or grass ζ90.

************************************************************

ἄγυια, ἡ. Acc. ἄγυιαν. Dat. ἀγυιῇ. Nom. pl. ἀγυιαί.
  Acc. ἀγυιάς. A street Ε642, Ζ391, Υ254: β388 = γ487
  = 497 = λ12 = ο185 = 296 = 471, ο441.

************************************************************

ἄγυρις, ἡ [said to be the Aeolic form of ἀγορή]. A
  gathering-place Π661 (where the corpses lay heaped),
  Ω141 (cf. ἀγών (3)): γ31.

************************************************************

ἀγυρτάζω [ἀγείρω]. To collect, get together τ284.

************************************************************

ἀγχέμαχος [ἄγχι + μάχομαι]. Fighting at close quarters
  or hand to hand Ν5, Π248, 272, Ρ165.

************************************************************

ἄγχι.

1. To within or at a short distance, near, nigh, close
  by: ἕστηκεν Ε185, παρίστατο570. Cf. Ζ405, Η188,
  Ο442, Π114, Ρ338, Ψ304, 520, etc.: σχὼν κεφαλήν α157
  = δ70 = ρ592, ἀ. [ἐστὶ] θύρετρα χ136. Cf. γ449,
  ε101, ζ56, θ218, ι345, π338, υ190, etc.--With
  genit.: Ἕκτορος Θ117, θαλάσσης Ι43. Cf. Κ161, Λ666,
  Ξ75, 460, Ο362, 434, Ρ10, 300, Ω126: αὐτῆς β417,
  ἐμεῦ δ370. Cf. ζ291, η112, θ95 = 534, ι182, κ400 =
  455, λ191, μ306, τ438, φ433, χ130. --With dat.: τοι
  λ362 = Υ449, οἱ Υ283, σφισίν Ψ447.

2. App., soon, shortly τ301.

************************************************************

ἀγχίαλος, ον [ἄγχι + ἅλς]. By the sea β640, 697.

************************************************************

ἀγχιβαθής [ἄγχι + βαθύς]. Of the sea, deep close in
  shore ε413.

************************************************************

ἀγχίθεος [ἄγχι + θεός]. In close intercourse with the
  gods: Φαίηκες ε35 = τ279. (Cf. ἐγγύθεν (2)(b).)

************************************************************

ἀγχιμαχητής [ἄγχι + μαχητής] = ἀγχέμαχος Β604, Θ173 =
  Λ286 = Ν150 = Ο425 = 486 = Ρ184.

************************************************************

ἀγχίμολος [ἄγχι + μολ-, βλώσκω. 'Coming near'].

1. Absol. ἐξ ἀγχιμόλοιο, from close at hand: ἰδών Ω352.

2. In neut. sing. ἀγχίμολον as adv.

    a. To within a short distance, near, nigh,
    close by ξ410, ρ260, χ205 = ω502, ω19, 386.--
    With dat.: ἀ. οἱ ἦλθεν Δ529. Cf. Π820, Ω283:
    θ300, ο57, 95, υ173, ω99, 439.

    b. Closely following: ἐδύσετο δώματα ρ336.

************************************************************

ἀγχίνοος [ἄγχι + νόος]. Applying the mind closely,
  sagacious: ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων ν332.

************************************************************

ἀγχιστῖνοι, αι [perh. formed fr. *ἄγχιστις, abstract
  noun fr. ἄγχι. Cf. προμνηστῖνοι]. Close together,
  one on another, in a heap or in heaps: κέχυνται
  Ε141, ἔπιπτον Ρ361: χ118, ω181, 449.

************************************************************

ἄγχιστος [superl. fr. ἄγχι].

1. In neut. ἄγχιστον as adv., nearest. With dat.: ἀ.
  αὐτῷ ε280.

2. So in pl. ἄγχιστα

    a. Most nearly Υ18 (see δαίω (2)).

    b. With regard to resemblance, most closely,
    very closely. With dat.: Νέστορι ἀ. ἐῴκει Β58.
    Cf. Ξ474: ζ152, ν80.

************************************************************

ἀγχόθι [ἀγχοῦ + -θι]. Near, close to. With genit.:
  δειρῆς Ξ412, στήθεος Ψ762: ἐλαίης ν103 = 347.

************************************************************

ἀγχοῦ [ἄγχι]. = ἄγχι (1) Β172, Δ203, etc.: δ25, ε159,
  ρ526, τ271, etc.--With genit.: πυλάων Ω709: Κυκλώπων
  ζ5.

************************************************************

ἄγχω. (ἀπ-.) To choke, throttle Γ371.

************************************************************

ἄγω. Fut. ἄξω, -εις Α139, Γ401, Δ239, Θ166, Ι429, 692,
  Ω154, 183: β326, κ268, π272, ρ22, 250. Acc. sing.
  masc. pple. ἄξοντα Θ368: λ623. Infin. ἀξέμεναι ψ221.
  ἀξέμεν Ψ668. ἄξειν Π832, Τ298: ν212. Aor. ἤγαγον,
  -ες Δ179, Ε731, Ζ426, Λ480, 663, Ω547, etc.: α172,
  γ383, δ258, η9, 248, ι495, λ509, 625, ν323, ρ171,
  376, etc. ἄγαγον, -ες Α346, Λ112, Τ118, Ω447, 577,
  etc.: ξ404, π227. Subj. ἀγάγωμι Ω717. ἀγάγω Β231. 3
  sing. -ῃσι Ω155. -ῃ ο311. 1 pl. -ωμεν Υ300. 3 sing.
  opt. ἀγάγοι ρ243, φ201. Imp. ἄγαγε Ω337. Pple.
  ἀγαγών, -οῦσα Δ407, Θ490: δ175, 407, ο428, ψ295.
  Aor. imp. pl. ἄξετε Γ105, Ω778: ξ414. Infin.
  ἀξέμεναι Ψ50. ἀξέμεν Ψ111, Ω663. Mid. Fut. ἄξομαι
  Ι367: δ601, φ214. Infin. ἄξεσθαι φ316, 322. Aor.
  ἠγαγόμην δ82, ξ211. 3 sing. -ετο Η390, Π190, * χ116,
  471: ο238. 3 sing. subj. ἀγάγηται ζ159. Infin.
  ἀγαγέσθαι Σ87. 3 pl. aor. ἄξοντο (v.l. ἄξαντο) Θ545.
  Imp. pl. ἄξεσθε (v.l. ἄξασθε) Θ505. (ἀν-, ἀπ-, δι-,
  εἰς-, εἰσαν-, ἐξ-, ἐπ-, κατ-, προς-, συν-, ὑπ-,
  ὑπεξ-.)

I. In act.

    1. To drive, lead, bring (an animal) Θ368,
    Λ480, Ν572, Ρ134, Ψ596, 613, 654: γ439, δ622,
    λ623, 625, ξ27, 414, ρ171, 213 = υ174, ρ600,
    υ186, etc.--To take as a prize: ἵππον Ψ577,
    ἡμίονον662, 668. --To put (under the yoke) Ε731,
    Κ293, Ψ294, 300: γ383, 476, ο47.

    2. In reference to persons, to cause to come or
    go, lead, conduct, take, bring, fetch Α346, 440,
    Γ105, Δ541, Ζ291, Η310, Ι89, etc.: β326, γ270,
    δ262, ι98, ν134, etc.--In reference to corpses
    Η418, Χ392, etc.: ω419.--Of an impersonal
    agency: τίπτε δέ σε χρειὼ δεῦρ’ ἤγαγεν; Δ312.--
    Of fate, to lead on Β834, Ε614, etc. --In
    reference to leading astray Κ391.

    3. To lead as a chief Β557, 580, 631, Δ179,
    Μ330, Ρ96, etc.: γ189, ζ7, κ551, ξ469, ω427.--To
    take (companions) with one δ434.

    4. To carry off (a horse) as spoil Π153.--To
    carry off (persons) captive: υἱόν Β231. Cf.
    Δ239, Ζ426, Θ166, Ι594, Λ112, Φ36, etc.:
    γυναῖκας ξ264, etc. --Sim. with φέρω (φέρω
    referring to things, ἄγω to men and cattle)
    Ε484.--In reference to the rape of Helen Ω764.--
    To taking her back ψ221. --To taking back her
    and the spoils Η351, Χ117.--To carrying off
    Briseis Α184, 323, 338, 391, Τ273, etc.--To
    seizing and taking away (a γέρας) Α139.

    5. Of a chariot, horses, etc., to bear, carry,
    bring Ε839, Λ598: ζ37. --Of ships Ω396: η9,
    ω299.

    6. In reference to things, to fetch, bring,
    carry, take Α99, Η335, Λ632, Ο531, Ψ50, Ω367,
    etc.: α184, γ312, ν216, ξ296, ο159, etc.--To
    bring in, import: οἶνον Η467, Ι72, μέθυ Η471.--
    To carry off as spoil Α367.--In reference to
    levying compensation χ57.

    7. To bring on, cause: πῆμα Ω547: τερπωλήν σ37.
    --In reference to atmospheric phenomena: νέφος
    ἄγει λαίλαπα Δ278. Cf. Ψ188. --To bring on (a
    period of time): ἦμαρ σ137, Ἠῶ ψ246.

    8. In various uses. In reference to conducting
    water in a channel Φ262.--To direct the course
    of (a battle) Λ721.--To cause (a ship) to take a
    certain direction ι495.--To bring (to the birth)
    Τ118.--Of hunters, to draw (a cordon) δ792.--To
    bring back (intelligence) δ258.--To keep in
    memory ε311.

    9. In pres. pple. with a finite vb., to take
    and ...(cf. αἱρέω (I)(10), εἶμι (1)(c), (6)(b),
    ἔρχομαι (1), (4), κίον (2), λαμβάνω (7), φέρω
    (6), (10)): ἀνὰ δ’ εἷσεν ἄγων Α311, στῆσεν ἄγων
    Β558. Cf. Δ392, etc.: α130, γ416, δ525, 634,
    ο542, etc.

    10. For imp. sing. and pl. ἄγε, ἄγετε, used
    interjectionally see these words.

II. In mid. (often hardly to be distinguished from the
  act.).

    1. In reference to cattle, to drive, bring
    Θ505, 545.

    2. To carry or take, take with one: χρυσόν
    Ι367. Cf. Π223: εἵματα ζ58. Cf. δ82, 601, κ35,
    40.--In reference to corpses Ρ163, Ω139.

    3. To carry off captive or as spoil Β659, Ζ455,
    Η390, Χ116, Ψ829.--In reference to Helen and the
    spoils Γ72 = 93.--To the spoils Η363.--To taking
    her back Δ19.--To take as a prize Ψ263.

    4. To take to oneself as a wife, marry.

        a. With οἴκαδε or the like: οἴκαδ’
      ἄγεσθαι Γ404, ἠγάγετο πρὸς δώματα Π190. Cf.
      Ι146, etc.: ζ159, φ316.

        b. Without such a word Σ87, Χ471: ξ211,
      φ322.

    5. To get (a wife for another).

        a. As in (4)(a): κασιγνήτῳ γυναῖκα
      ἠγάγετο πρὸς δώματα ο238.

        b. As in (4)(b): ἄξομαι ἀμφοτέροις
      ἀλόχους φ214. Cf. δ10.

    6. In reference to conducting a bride to her
    new home ζ28.

    7. In reference to speech, to cause to pass,
    utter: μῦθον ὃν οὔ κεν ἀνὴρ διὰ στόμ’ ἄγοιτο
    Ξ91.

************************************************************

ἀγών, ῶνος, ὁ.

1. An assembly.

    a. θεῖον ἀγῶνα (the assemblage of the gods
    supposed to meet together to receive their
    worshippers) Η298, Σ376.

    b. An assembly brought together to view
    contests Ψ258, Ω1.

    c. App., the body of competitors: παντὸς ἀγῶνος
    ὑπέρβαλεν Ψ847.

2. A place for contests: τάδ’ ἄεθλα κεῖτ’ ἐν ἀγῶνι
  Ψ273. Cf. Ψ451, 495, 507, 617, 696, etc.: εὔρυναν
  ἀγῶνα θ260. Cf. θ200, 238, 259, 380, ω86.

3. In reference to the Greek ships drawn up on the
  beach: νεῶν (νηῶν) ἐν ἀγῶνι (in the gathering-place
  of the ships, i.e. the camp) Ο428 = Π500, Π239, Τ42.
  --So μετ’ ἀγῶνα νεῶν Υ33.

************************************************************

ἀδαημονίη [ἀδαήμων]. Ignorance, want of experience or
  skill. With complementary infin.: ἀμφιπολεύειν
  ὄρχατον ω244.

************************************************************

ἀδαήμων, ονος [ἀ- + δαήμων]. Ignorant of, not
  experienced or versed in. With genit.: μάχης Ε634,
  Ν811; κακῶν μ208, πληγέων ρ283.

************************************************************

ἀδάκρῡτος [ἀ- + δακρύω]. Not shedding tears, tearless
  Α415: δ186, ω61.

************************************************************

ἀδάμαστος [ἀ- + δαμας-, δαμάζω]. Inflexible. Of Hades:
  ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος Ι158.

************************************************************

ἅδε, 3 sing. aor. ἁνδάνω.

************************************************************

ἀ̄δεής (ἀδϝεής) [ἀ- + δ(Ϝ)έος]. Also ἀ̆δειής Η117.

1. Fearless, without fear Η117.

2. Bold, too bold: κύον ἀδεές Θ423, Φ481: τ91.

************************************************************

ἀδελφεός, οῦ, ὁ. Genit. ἀδελφειοῦ (for -ἀδελφεόο) Ε21,
  Ζ61, Η120, Ν788. A brother, one's brother Β409, Η2,
  Θ318, Ν695, Ο187, etc.: δ91, 199, 225, 512.

************************************************************

ἀδευκής [ἀ-. Cf. ἐνδυκέως]. Harsh, untoward, unkind:
  ὀλέθρῳ δ489, φῆμιν ζ273, πότμον κ245.

************************************************************

ἀδέψητος, ον [ἀ- + δέψω]. Of a hide, undressed υ2, 142.

************************************************************

ἀ̄δέω, also written ἁ̄δέω [prob. ἀ(σϝ)αδέω, to be
  displeased, fr. ἀ- + (σϝ)αδ-, ἁνδάνω]. To have too
  much of something. In pf. pple. ἀδηκότες, sated;
  hence, worn-out: καμάτῳ Κ312 = 399. Cf. Κ98, 471:
  μ281.--Sim. μὴ δείπνῳ ἁδήσειεν (lest he should be
  disgusted with ...) α134.

************************************************************

ἄδην, also written ἅδην (ᾱ̆) [cf. ἄω]. To the full, to
  satiety Ε203.--So ἁ. ἐλόωσι πολέμοιο (will drive him
  to satiety in the matter of war, give him his fill
  of war) Ν315. Cf. Τ423: ε290.

************************************************************

ἀδήρῑτος [ἀ- + δηρίομαι]. Free from strife: πόνος
  (i.e. unfought) Ρ42.

************************************************************

ἁδινός, ή, όν. App. orig. expressing quick incessant
  motion. Hence

1. Of bees, flying in swarms Β87.--Sim. of flies Β469.
  --Of sheep, thick-thronging α92 = δ320.--Of the
  heart, beating, throbbing Π481: τ516.--Of weeping,
  thick-coming, vehement Σ316, Χ430, Ψ17, Ω747.--Of
  the Sirens, trilling their song ψ326.

2. In neut. ἁδινόν, as adv., of the expression of
  grief, with thick-coming bursts, vehemently:
  στοναχῆσαι Σ124: γοόωσα δ721.--Of the incessant
  lowing of calves κ413.--So in pl. ἁδινά: στεναχίζων
  Ψ225. Cf. Ω123, 510: η274, ω317.--So also in neut.
  comp. ἁδινώτερον: κλαῖον ἁ. ἤ τ’ οἰωνοί π216.

************************************************************

ἁδινῶς [adv. fr. prec.]. Of sighing, with thick-coming
  repetitions: ἀνενείκατο Τ314.

************************************************************

ἀδμής, ῆτος [ἀ- + δμη-, δαμάζω].

1. Not broken in: ἡμίονοι δ637.

2. Unwedded Ζ109, 228.

************************************************************

ἄδμητος, η [as prec.]. Not broken in: βοῦν Κ293. Cf.
  Ψ266, 655: γ383.

************************************************************

ἅδοι, 3 sing. aor. opt. ἁνδάνω.

************************************************************

ἅδος, τό [cf. ἅδην]. Weariness Λ88.

************************************************************

ἄδυτον, ου, τό [ἀ- + δύω. 'Not to be entered']. An
  innermost sanctuary Ε448, 512.

************************************************************

ἀεθλεύω, also ἀθλεύω Ω734 [ἄεθλος].

1. To engage in a contest for a prize or as a trial of
  strength or skill Δ389, Ψ274, 737.

2. To toil Ω734.

************************************************************

ἀέθλιον, ου, τό [ἄεθλον].

1. = ἄεθλον Ι124, 127, 266, 269, Χ160, Ψ537, 736, 748,
  823.

2. A contest as a trial of strength or skill θ108,
  φ117.

3. In pl., the material for a contest: τόξον θέμεν
  σίδηρόν τε, ἀέθλια φ4. Cf. φ62, ω169.

************************************************************

ἄεθλον, ου, τό. A prize for a victor in a contest Λ700,
  Χ163, Ψ259, 262, 273, 314, 413, 441, 511, 544, 551,
  615, 620, 631, 640, 653, 700, 740, 773, 785, 849,
  892, 897: φ73 = 106, ω85, 89, 91.

************************************************************

ἄεθλος, ου, ὁ, also ἆθλος θ160.

1. A contest for a prize or as a trial of strength or
  skill Π590: δ659, θ22, 133, 160, 197, τ576, φ135,
  χ5, etc. --A verbal contest λ548.

2. In pl., a series of contests as a part of funeral
  rites: ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε Ψ646.--In sing.,
  one of the contests Ψ707, 753 = 831.

3.

    a. In pl., fights, struggles: ἀέθλους Τρώων καὶ
    Ἀχαιῶν Γ126.--Feats δ241.--Trials of endurance,
    hardships γ262, δ170.--Trials, troubles α18,
    ψ248, 350.

    b. A trial or trouble ψ261.--A task imposed
    Θ363, Τ133: λ622, 624.

4. The material for a contest: καταθήσω ἄεθλον, τοὺς
  πελέκεας τ572. Cf. φ91.

************************************************************

ἀεθλοφόρος, also ἀθλοφόρος Ι124, 266, Λ699 [ἄεθλον +
  -φορος, φέρω]. Carrying off prizes: ἵππους Ι124 =
  266. Cf. Λ699, Χ22, 162.

************************************************************

ἀ̆εί [cf. αἰεί, αἰέν] = αἰεί Μ211, Ψ648: ο379.

************************************************************

ἀείδω. Fut. pple. in mid. form ἀεισόμενος χ352. 3 sing.
  aor. ἄεισε φ411. Imp. ἄεισον θ492. Infin. ἀεῖσαι
  ξ464. (παρ-.)

1. To sing: Μουσάων, αἳ ἄειδον Α604. Cf. Β598, Ι191:
  ἀοιδὸς ἄειδεν α325. Cf. α154, 155, θ45, 87, 90, 266,
  κ221, 254, ξ464, ρ262, 358, 385, 520, χ331, 346,
  352.--With cognate acc.: παιήονα Α473, Χ391. Cf.
  Σ570: ρ519.--Of the nightingale τ519.--Of a bow-
  string φ411.

2. To sing of, tell of in song: μῆνιν Α1. Cf. Ι189:
  α326, 339, 350, θ73, 83 = 367 = 521, θ489, 492, 538.
  --With infin.: πόλιν κεραϊζέμεν θ516.--With clause:
  ὡς ... θ514.

************************************************************

ἀεικείη, ης, ἡ [ἀεικής].

1. Something causing marring or disfigurement Ω19.

2. In pl., unseemly conduct υ308.

************************************************************

ἀεικέλιος, η, ον, and -ος, -ον [ἀεικής].

1. Of mean personal appearance ζ242, ν402.--Shabby,
  worn: πήρης ρ357, χιτῶνα ω228.--Mean, wretched:
  κοίτῃ τ341, δίφρον υ259.

2. Hard, grievous: ἀλαωτύν ι503, ἄλγος ξ32.

3. Causing disfigurement: πληγῃσιν δ244.

4. Cowardly, spiritless Ξ84.

************************************************************

ἀεικελίως [adv. fr. prec.].

1. In unseemly wise π109 = υ319.

2. So as to impair one's vigour θ231.

************************************************************

ἀεικής, ές (ἀϝεικής) [ἀ- + (Ϝ)είκω]. Dat. pl. ἀεικέσσι
  Β264.

1. Unseemly, not right or fitting Λ142, Χ395 = Ψ24:
  γ265, δ694, λ429, ο236, π107 = υ317, ψ222.--Absol.:
  ἀεικέα μερμη-ρίζων δ533. Cf. υ394, χ432.--In neut.
  in impers. construction: οὔ τοι ἀεικές [ἐστιν] Ι70.
  --So with infin.: οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν Τ124. Cf.
  Ο496.

2. Inadequate in amount or value Μ435, Ω594.

3. Shabby, worn: πήρην ν437, ρ197 = σ108.--Absol.:
  ἀεικέα ἕσσο (ἕσσαι) π199, ω250.

4. Of one's fate, hard, grievous Δ396: β250, δ339 =
  ρ130, δ340 = ρ131, τ550, χ317 = 416.

5. Baneful, baleful Α97, 341, 398, 456, Ι495, Ξ13, Π32.
  --Horrid, horrifying: στόνος Κ483, Φ20: χ308, ω184.

6. Involving disgrace or degradation: πληγῇσιν Β264,
  ἔργον Τ133, Ω733.

7. Of the mind, not giving right guidance υ366.

8. In neut. ἀεικές as adv., in unseemly wise ρ216.

************************************************************

ἀεικίζω [ἀεικής]. Fut. ἀεικιῶ Χ256. 3pl. aor. subj.
  ἀεικίσσωσι Π545, Τ26. 1 pl. aor. opt. mid.
  ἀεικισσαίμεθα Π559. Infin. ἀεικίσσασθαι Χ404. Aor.
  infin. pass. ἀεικισθήμεναι σ222. (καταικίζω.)

1. To treat in unseemly wise σ222.

2. To work despite upon, mutilate (a corpse) Π545, 559,
  Χ256, 404, Ω22, 54.--Of flies marring (a corpse)
  Τ26.

************************************************************

ἀείρω. Contr. acc. pl. masc. pple. αἴροντας Ρ724. 3
  sing. aor. ἤειρε Κ499. ἄειρε Τ386, Ψ730, 882. 3 pl.
  ἤειραν Ω590. ἄειραν Υ373, Ψ362, Ω266: γ312, ν117,
  120, φ18. 3 sing. opt. ἀείραι Η130. Pple. ἀείρας,
  -αντος Η268, Κ30, Μ383, Ξ429, Σ615, Ω589, etc.:
  α141, β425, γ11, ι240, ρ237, ω165, etc. Acc. pl.
  fem. ἀειρά̄σας Ω583. Infin. ἀεῖραι Θ424. Mid. Contr.
  2 sing. aor. ἤραο ω33. 3 ἤρατο Γ373, Ξ510, Σ165:
  α240, δ107, ξ370. 1 pl. ἠράμεθα Χ393. Pple.
  ἀειράμενος Ψ856. Fem. ἀειραμένη Ζ293: ο106. Pass. 3
  sing. aor. ἀέρθη τ540. 3 pl. ἄερθεν Θ74. Pple.
  ἀερθείς θ375, μ432. Contr. ἀρθείς Ν63: ε393. 3 sing.
  plupf. ἄωρτο (written also ἄορτο) Γ272, Τ253. (ἀν-,
  ἀπ-, ἐξ-, ἐπ-, παρ-, συν-.)

I. In act.

    1. To lift, heave, raise up: στεφάνην Κ30,
    δέπας Λ637. Cf. Κ465, 505, Τ380, 386, Υ325,
    Ψ730, Ω589, 590: ύψόσε ι240 = 340, ἀμφουδίς
    ρ237.

    2. To take, lift, or pick up: λᾶαν Η268. Cf.
    Μ383, 453, Ξ411, 429, Ρ718: λᾶαν ι537, σῖτον
    ρ335, ἄρτους σ120.--So with ἀνά: ἂν δ’ ἄρα
    πελέκεας ἄειρεν Ψ882. Cf. Χ399.

    3. To raise for action: ἔγχος Θ424. Cf. Υ373,
    Ψ362: ι332.--To raise (the hands) in
    supplication Η130: λ423.

    4. To raise (a mast) to an erect position β425
    = ο290.--To brail up (a sail) γ11.

    5. With σύν, to harness (horses) together (cf.
    συναείρω) Κ499 (in this sense perh. a different
    word).

    6. To carry, bear, take, bring, fetch Ζ264,
    Π678, Ρ588, 724, Σ615, Ω266, 583: α141 = δ57,
    ν117, 120, π285, φ18, ω165. --Of ships, to carry
    (as cargo) γ312.

II. In mid.

    1. Much like (I)(2), to take up, pick up:
    πέπλων ἕν’ ἀειραμένη Ζ293. Cf. Ψ856: ο106.

    2. To win, carry off Ξ510.--To achieve (feats):
    ὅσ’ ἤρατο δ107.--To win (glory or fame) Γ373 =
    Σ165, Χ393: α240 = ξ370, ω33.

III. In pass.

    1. To be lifted or raised up, to rise, mount:
    πρὸς οὐρανὸν ἄερθεν Θ74, ἴρηξ ἀπὸ πέτρης ἀρθείς
    (mounting and poising himself) Ν63: ὑπὸ κύματος
    ἀρθείς ε393. Cf. θ375, μ432, τ540.--Of dust, to
    rise in a cloud Β151, Ψ366.

    2. Of horses, to bound: ὑψόσ’ ἀειρέσθην
    (ἀειρόμενοι) Ψ501: ν83.--Of a river, to rise in
    a wave Φ307.--Sim. of the water: κῦμα ποταμοῖο
    ἵστατ’ ἀειρόμενον Φ327.--Of the stern of a ship,
    to rise to the sea ν84.

    3. To be taken up and carried off: ἑταίρων
    ἀειρομένων μ249. Cf. μ255.

    4. To be suspended, hang: μάχαιραν, ἣ πὰρ
    ξίφεος κουλεὸν ἄωρτο Γ272 = Τ253.

************************************************************

ἀεκαζόμενος, η. A ppl. form = ἀέκων (1): ἀεκαζομένην
  μνῶνται τ133. Cf. Ζ458: ν277, σ135.

************************************************************

ἀεκήλιος [app. = ἀεικέλιος]. Baneful, baleful Σ77.

************************************************************

ἀέκητι [ἀέκων]. With genit.

1. Against the will of, without the good will of: θεῶν
  ἀ. Μ8. Cf. Ο720: γ28, δ504, 665, ε177, ζ240, 287,
  μ290, ρ43, ω444.--Joined with ἀντία: ἀντί’ ἀθανάτων
  ἀ. θεῶν α79.

2. Doing violence to the will of, doing despite to: ἀ.
  σέθεν γ213, π94, σεῦ ἀ. ο19.--In spite of the
  resistance of: Αργείων ἀ. Λ667.

************************************************************

ἀέκων, ουσα (ἀϝέκων) [ἀ- + (Ϝ)εκών].

1. Acting against one's will, unwilling, yielding to
  force, compulsion or necessity: ἀέκοντος ἐμεῖο Α301,
  ἀέκοντε βάτην327. Cf. Α348, 430, Δ43, Ε164, 366,
  768, Η197, Θ45, Κ530, Λ281, 519, 557, 716, Ν367,
  Ξ105, Ο186, Π204, 369, Ρ112, 666, Σ240, Τ273, Φ59,
  Χ400: ἐρυκανόωσ’ ἀέκοντα α199. Cf. α403, β130, γ484
  = 494 = ο192, δ463, 646, η315, ι405, κ266, 489,
  ο200, τ374, υ343, φ348.

2. Not having one's desire, desiring something
  different: Τρωσὶν ἀέκουσιν ἔδυ φάος Θ487.

3. Acting without intention: εἰ κινήσῃ ἀ. Π264.

************************************************************

ἀέλλη, ης, ἡ (ἀϝέλλη) [ἀ- + ϝελ-, [Ϝ)είλω].

1. A whirling or stormy wind Β293, Λ297, Μ40, Ν795,
  Τ377: γ283, 320, ε292, 304, θ409, ξ383, τ189.

2. A whirl or cloud of dust Ν334, Π374.

************************************************************

ἀελλής [app. = ἀολλής]. Crowded; hence, dense:
  κονίσαλος Γ13.

************************************************************

ἀελλόπος [ἀέλλη + πούς]. Storm-footed, swift as the
  winds. Epithet of Iris Θ409 = Ω77 = 159.

************************************************************

ἀελπής [as next]. Not hoped for: γαῖαν ε408.

************************************************************

ἀελπτέω (ἀϝελπτέω) [ἀ- + (Ϝ)έλπω]. To despair:
  ἀελπτέοντες σόον εἶναι (pple. of the impf.: they had
  been in despair of his safety) Η310.

************************************************************

ἀ̄ενάων, οντος [ἀεί + νάω]. Ever-flowing ν109.

************************************************************

ἀέξω [ἀϝέξω. Cf. the later αὔξω].

1. To increase, enlarge, strengthen: μένος Ζ261. Cf.
  Μ214, Ρ226.

2. To rear up to man's estate ν360.

3. To cherish or foster (grief) Ρ139: λ195, ρ489, ω231.

4. To cause to prosper, bless (a farm) ξ65, ο372.

5. To cause to be brought forth or produced: [οἶνον]
  ι111 = 358.

6. In pass.

    a. Of spirit, to grow, wax: ἀέξεται θυμός β315.
    --Of wrath, to increase in violence Σ110. --Of a
    wave, to swell up, rise: οὔ ποτ’ ἀέξετο κῦμα
    κ93.

    b. To grow up to man's estate: νέον ἀέξετο
    χ426.

    c. Of a farm, to prosper ξ66.

    d. Of the day, to grow towards noon: ἀέξετο
    H=)μαρ Θ66 = Λ84: = ι56.

************************************************************

ἀεργί̄η, ης, ἡ [ἀεργός]. Idleness, laziness ω251.

************************************************************

ἀεργός (ἀϝεργός) [ἀ- + (Ϝ)έργον]. Not working or
  exerting oneself, idle, lazy Ι320: τ27.

************************************************************

ἀέρθη, 3 sing. aor. pass. ἀείρω.

************************************************************

ἀερσίπους, ποδος [ἀερ-, ἀείρω + -σι- + πούς]. Lifting
  the feet, high-stepping. Epithet of horses: Γ327,
  Ψ475.--Applied to ἵπποι in sense 'chariot' (see
  ἵππος (3)) Σ532.

************************************************************

ἄ̄εσα, aor. ἰαύω.

************************************************************

ἀεσιφροσύνη, ης, ἡ [ἀεσίφρων]. Thoughtlessness. In pl.:
  ἑπόμην ἀεσιφροσύνῃσιν (in (childish)
  thoughtlessness) ο470.

************************************************************

ἀεσίφρων, ονος [perh. fr. weak stem ἀϝε- of ἄ(Ϝ)ημι +
  -σι- + φρήν. Cf. ἄημι (3)]. Thus, subject to gusts
  of passion φ302.--Blown about in mind; hence,
  weakened in will, volatile, flighty Υ183, Ψ603.

************************************************************

ἀζαλέος, η, ον [ἄζω]. Dried up, dry: βῶν Η239, δρῦς
  Λ494, οὔρεος Υ491: ὕλης ι234.

************************************************************

ἄζη, ἡ [ἄζω]. App., dry dirt or mould χ184.

************************************************************

ἀζηκής, ές [prob. for ἀδια(σ)εχής, fr. ἀ- + δια- (6) +
  (σ)εχ-, ἔχω. Thus neg. of διεχής, separate, and =
  συνεχής].

1. Incessant, continuous Ο25, Ρ741.

2. In neut. ἀζηκές as adv., incessantly, continuously
  Δ435, Ο658: σ3.

************************************************************

ἅζομαι. Imp. ἅζευ ρ401. To reverence, stand in awe of,
  respect Α21, Ε434, 830: ι200, ρ401 (τό γε, to that
  point).--With infin., to shrink from doing
  something: λείβειν οἶνον Ζ267: ξείνους ἐσθέμεναι
  ι478.--With μή clause: μὴ Νυκτὶ ἀποθύμια ἕρδοι Ξ261.

************************************************************

ἄζω. (καταζαίνω.) To dry up, parch Δ487.

************************************************************

ἀηδών, ἡ [ἀείδω]. The nightingale τ518.

************************************************************

ἀηθέσσω [ἀ- + ἦθος, custom]. To be unused to. With
  genit.: νεκρῶν Κ493.

************************************************************

†ἄημι (ἄϝημι) [cf. ἀΐω, ἰαύω]. 2 dual ἄητον Ι5. Pple.
  ἀείς, -έντος Ε526: ε478, τ440. Infin. ἀήμεναι Ψ214:
  γ176. ἀῆναι γ183, κ25. 3 sing. impf. ἄη μ325, ξ458.
  Pres. pple. pass. ἀήμενος ζ131. 3 sing. impf. ἄητο
  Φ386. (δι-.)

1. Of the winds, to blow Ε526, Ι5: γ176, 183, ε478,
  κ25, μ325, ξ458. τ440.

2. To blow upon (something): πόντον ἵκανον ἀήμεναι (so
  as to blow upon it) Ψ214.

3. In pass., to be blown upon: ὑόμενος καὶ ἀήμενος
  ζ131.--Fig.: θυμὸς ἄητο (was blown about (by gusts
  of passion)) Φ386.

************************************************************

ἀ̄ήρ, ἠέρος, ἡ.

1. Mist, cloud: ἐκάλυψε ἠέρι Γ381 = Υ444, δι’ ἠέρος
  αἰθέρ’ ἵκανεν (the hill-mist) Ξ288. Cf. Ε776, Θ50,
  Λ752, Ξ282, Π790, Ρ269, 368, 376, 644, 645, 649, Φ6,
  549, 597: ἠέρα χεῦεν η15. Cf. η140, 143, θ562, ι144,
  λ15, ν189, 352.

2. A body of mist, a cloud: ἠέρι ἔγχος ἐκέκλιτο Ε356,
  οἵη ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀ. (app., a dark
  streamer of cloud detaching itself from the main
  body) 864, ἤερα τύψεν Υ446.

************************************************************

ἀήσυλος [prob. for ἀϝίσυλος, fr. ἀ- + (Ϝ)ῖσος]. (Cf.
  αἴσυλος.) Unjust, unseemly, evil Ε876.

************************************************************

ἀήτης, ου, ὁ [ἄημι]. A blast or blowing (of wind) Ξ254,
  Ο626 (v.l. ἀήτη, fem.): δ567, ι139.

************************************************************

ἄητος [perh. fr. ἄημι]. Thus, vehement, violent,
  fierce: θάρσος Φ395.

************************************************************

ἀ̄θάνατος, η, ον [ἀ- + θάνατος].

1. Undying, immortal Α520, Β741, Γ158, Ε342, Θ539,
  etc.: α67, γ346, δ385, ε136, μ302, etc.--Of parts of
  the gods: κρατός Α530. Cf. Ν19, Ξ177, Π704.--Of
  horses Π154, Ρ444, 476, Ψ277.

2. Absol. in pl., the immortals, the gods.

    a. Masc. (not necessarily excluding the female
    divinities) Α265, Β14, Ε186, Θ456, Τ22, etc.:
    α31, γ47, δ378, η5, ξ421, etc.

    b. Fem.: ὑμῖν ἀθανάτῃσιν Η32. Cf. Σ86: ε213,
    ζ16, ω47, 55.

3. Absol. in masc. sing., one of the gods: ὥς τέ μοι ἀ.
  ἰνδάλλεται γ246. Cf. ε73, ζ309.

4. Of a thing, of or pertaining to a god: δόμοι δ79.--
  Of the aegis, everlasting, indestructible Β447.

************************************************************

ἄθαπτος [ἀ- + θάπτω]. Not honoured with funeral rites:
  νέκυς Χ386: σῶμα λ54, Ἐλπήνορα72.

************************************************************

ἀθεεί [ἀ- + θεός]. Without the good will of the gods:
  οὐκ ἀθεεὶ ἵκει σ353.

************************************************************

ἀθεμίστιος [ἀ- + θέμις].

1. Regardless of right σ141.

2. Absol. in neut. pl. ἀθεμίστια, what is wrong: ἀ. ᾔδη
  (had no regard for right in his heart, was given
  over to lawlessness (see εἴδω (III)(12)): ι189. Cf.
  ι428, υ287.

************************************************************

ἀθέμιστος [as prec.].

1. = prec. (1) ι106, ρ363.

2. Unworthy to share in the benefits of law: ἀφρήτωρ ἀ.
  ἀνέστιος Ι63.

************************************************************

ἀθερίζω. To slight, be indifferent to, think little of
  Α261: θ212.--Absol. ψ174.

************************************************************

ἀθέσφατος, ον [app. ἀ- + θέσφατος]. Thus, not suited to
  the utterance of a (beneficent) god; hence,
  portentous, terrible, terrifying: ὄμβρον Γ4, Κ6:
  ὤρινε θάλασσαν ἀθέσφατον (so that it became ...)
  η273.--Of winter nights, endless λ373, ο392.--
  Unlimited in amount: σῖτος ν244.--In number υ211.--
  Excessive in amount: οἶνος λ61.

************************************************************

ἀθηρηλοιγός, ὁ [ἀθήρ, ear of corn + λοιγός. 'Consumer
  of ears of corn']. App., a shovel by which grain to
  be winnowed was thrown against the wind ( = πτύον)
  λ128 = ψ275.

************************************************************

ἀθλεύω. See ἀεθλεύω.

************************************************************

ἀθλέω [ἆθλος. See ἄεθλος]. To toil Η453, Ο30.

************************************************************

ἀθλητήρ, ῆρος, ὁ [ἀθλέω]. An athlete θ164.

************************************************************

ἆθλος, ἀθλοφόρος. See ἄεθλος, ἀεθλοφόρος.

************************************************************

ἀθρέω. (ἐς-.)

1. To look, gaze Κ11.

2. To see, note, notice, observe. With complementary
  pple.: βλήμενον Μ391. Cf. Ξ334.--Absol. μ232, τ478.

************************************************************

ἀθρόοι, αι, α [app. ἀ- + θρόος].

1. In a body, in a mass, all together: ἴομεν Β439,
  ἔμειναν Ο657. Cf. Ξ38, Σ497, Τ236, Ψ200: α27, β392,
  γ34, δ405, ι544, π361, τ540, χ76, ψ50, ω420, 464,
  468.

2. In one sum: ἀθρόα πάντ’ ἀποτείσεις Χ271. Cf. α43.

3. Collected together for use or convenience: ἀθρόα
  πάντα τετύχθω β356. Cf. β411, ν122.

************************************************************

ἄθῡμος [ἀ- + θυμός]. Spiritless κ463.

************************************************************

ἄθυρμα, ατος, τό [ἀθύρω]. A plaything Ο363: σ323.--In
  pl., gewgaws ο416.

************************************************************

ἀθύ̄ρω. To play, sport Ο364.

************************************************************

αἴ [cf. εἰ].

1. αἲ γάρ with opt. expressing a wish = εἰ (2) (b): αἲ
  γὰρ μή τις φύγοι Π97. Cf. Δ288, Κ536, Σ272, 464,
  Χ346, 454: αἲ γὰρ δύναμιν περιθεῖεν γ205. Cf. δ341,
  ζ244, θ339, ι523, ο156, 536, ρ132, 163, 251, σ235,
  τ22, 309, υ169, 236, φ200, 402.--Of the present: αἲ
  γὰρ ἡβῷμι Η132. Cf. Β371, Δ189: δ697, π99, φ372.--
  See also αἴθε (1).--With infin.: αἲ γὰρ παῖδ’ ἐμὴν
  ἐχέμεν η311. Cf. ω376.

2. With fut. indic. and κεν, subj. and κεν, and opt.
  and κεν in the protasis of conditional sentences =
  εἰ (5). For the examples and constructions see Table
  at end (III).

3. In final clauses, if haply, in the hope that. With
  subj. and κεν = εἰ (9)(b) (β): σπεύδειν αἴ κ’ ὄφελος
  γενώμεθα Ν236. Cf. Α66 (reading βούλητ’ (the indic.
  cannot be explained)), 207, 408, 420, Β72, 83, Ζ94,
  275, 277, 281, 309, Η243, Θ282, Ι172, Κ55, Λ797,
  799, Μ275, Ν743, Π41, 725, Ρ121, Σ143, 199, 213,
  457, Φ293, Ψ82, Ω116, 301, 357: α279, 379, β144,
  γ92, δ34, 322, μ215, ν182, ο312, ρ51, 60, χ7, 252.

4. In object clauses, whether.

    a. With subj. and κεν = εἰ (10)(b)(β): πειρήσο-
    μαι αἴ κε τύχωμι (and see whether ...) Ε279,
    εἰπέμεναι ἔπος αἴ κ’ ἐθέλωσιν (i.e. ask if they
    will agree) Η375, πειρήσεται αἴ κε θέῃσιν (to
    see whether ...) Σ601. Cf. Δ249, Η394, Λ791,
    Ρ652, 692, Τ71, Υ436: εἰπέ μοι, αἴ κε γνώω (that
    I may see whether ...) ξ118. Cf. β186, ω217.

    b. With opt. and κεν = εἰ (10)(c)(β): εἰπεῖν αἴ
    κέ περ ὔμμι φίλον γένοιτο (and see whether ...)
    Η387.

************************************************************

αἶα, ης, ἡ [ = γαῖα].

1. The earth: ὕδωρ ἐπικίδναται αἶαν Β850. Cf. Γ243, Θ1,
  Ι506, Ψ742, Ω695: κατέχει αἶα λ301. Cf. ω509.

2.

    a. A particular land or country: Θρῃκῶν αἶαν
    Ν4: Ἀχαιΐδος αἴης ν249.

    b. One's native land: ὁππότ’ ἂν ἧς ἱμείρεται
    αἴης α41.--So πατρὶς αἶα. Always in genit.
    πατρίδος αἴης Β162 = 178, Δ172, Λ817, Ο740,
    Π539: α75, 203, δ262, 521, κ236, 472, σ145,
    τ301, ψ353, ω290.

3. The surface of the earth, the earth, the ground:
  ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης Ψ327.

************************************************************

αἰγανέη, ης, ἡ [app. fr. αἰγ-, αἴξ. 'Goat-spear.' Used
  against goats in ι156]. A hunting-spear, a spear
  Π589, Β774: = δ626 = ρ168, ι156.

************************************************************

αἴγειος, η, ον [αἰγ-, αἴξ]. Of a goat or goats: ἀσκῷ
  (of goatskin) Γ247, τυρόν (of goats' milk) Λ639:
  ἀσκῷ ζ78, κυνέην ω231.

************************************************************

αἴγειρος, ου, ἡ. The poplar Δ482: ε64, 239, ζ292, η106,
  ι141, κ510, ρ208.

************************************************************

αἴγεος = αἴγειος: ἀσκόν ι196.

************************************************************

αἰγιαλός, οῦ, ὁ. A beach or shore of the sea: ὡς ὅτε
  κῦμα θαλάσσης αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται Β210. Cf.
  Δ422, Ξ34: χ385.

************************************************************

αἰγίβοτος, ον [αἰγ-, αἴξ + βόσκω]. Browsed on by goats.
  Of Ithaca δ606, ν246.

************************************************************

αἰγίλιψ, ιπος [sense unknown. Traditionally explained
  as fr. αἰγ-, αἴξ + λιπ-, λείπω, 'so steep as to be
  deserted (even) by goats']. Of a rock: πέτρης Ι15 =
  Π4, Ν63.

************************************************************

αἰγίοχος [αἰγίς + ὀχ-, ἔχω]. Aegis-bearing. Epithet of
  Zeus Α202, Β157, Γ426, etc.: γ42, δ752, ε103, etc.

************************************************************

αἰγίς, ίδος, ἡ [perh. the orig. idea was that of a
  storm-cloud, whence the sense 'hurricane-wind.' Cf.
  ἐπαιγίζω]. The terror-striking shield of Zeus Δ167,
  Ρ593.--Wielded by Athene Β447, Ε738, Φ400: χ297.--By
  Apollo Ο229, 308, 318, 361.--Lent by Athene to
  Achilles Σ204.--Used to cover Hector's corpse Ω20.

************************************************************

αἴγλη, ης, ἡ.

1. The light of the sun or moon δ45 = η84.

2. Radiance, brightness ζ45. --The gleam of polished
  metal Β458, Τ362.

************************************************************

αἰγλήεις, εντος [αἴγλη]. Radiant, bright. Epithet of
  Olympus Α532, Ν243: υ103.

************************************************************

αἰγυπιός, οῦ, ὁ. App. a general name for eagles and
  vultures. (The αἰ. preys on live birds (Ρ460: χ302),
  but is not represented as preying on carrion. Cf.
  γύψ.) Η59, Ν531, Π428, Ρ460: π217, χ302.

************************************************************

αἰδέομαι [αἰδώς]. Imp. αἰδεῖο Ω503: ι269. Fut.
  αἰδέσσομαι ξ388. 3 sing. αἰδέσεται Χ124, Ω208. 3
  sing. aor. αἰδέσατο φ28. 3 sing. subj. αἰδέσεται
  Ι508. αἰδέσσεται Χ419. Imp. αἴδεσσαι Ι640. 3 pl.
  aor. αἴδεσθεν Η93. Imp. pl. αἰδέσθητε β65. Pple.
  αἰδεσθείς Δ402, Ρ95. From αἰδ- 3 sing. aor. αἴδετο
  Φ468: ζ66, 329, θ86. Imp. αἴδεο Φ74, Χ82: χ312, 344.
  Pple. αἰδόμενος, -η Α331, Ε531, Κ237, Ο563: γ96,
  δ326, π75, τ527.

1. To hold in reverence or honour, pay due respect to,
  stand in awe of, regard, fear: ἱερῆα Α23 = 377,
  βασιλῆα Α331. Cf. Δ402, Ι508, 640, Φ74, Χ82, 124,
  419, Ω208, 503: πατροκασίγνητον ζ329. Cf. ι269,
  ξ388, π75 = τ527, ρ188, φ28, χ312 = 344.--Absol.
  Κ237.

2. To be restrained by reverence, dread or respect from
  doing something. With infin.: συλεύειν Ἀχιλῆα Ω435.
  Cf. Φ468: ξ146, υ343.

3. To be moved by regard for the feelings of, spare γ96
  = δ326.

4. To be moved by respect for the opinion of, fear what
  ... may think or say: ἀλλήλους Ε530 = Ο562. Cf. Ζ442
  = Χ105: β65, θ86.--Absol. Ε531, Ο563, Ρ95.

5. To be ashamed, think shame, not to like, to do
  something. With infin.: ἀνήνασθαι Η93. Cf. Ω90: ζ66,
  221.--Absol. σ184.--To be shamefaced ρ578.

************************************************************

ἀΐδηλος, ον [ἀ- + (Ϝ)ιδ-, εἴδω. 'Making unseen'].
  Destroying, working destruction or harm, baneful
  Β455, Ε880, 897, Ι436, Λ155: θ309, π29, χ165, ψ303.

************************************************************

ἀϊδήλως [adv. fr. prec.]. In destructive wise,
  ruthlessly: κτείνεις Φ220.

************************************************************

αἰδοῖος, η, ον [αἰδώς].

1. Worthy to be held in reverence or honour, having a
  special claim to one's regard: ἑκυρός Γ172, βασιλῆος
  Δ402. Cf. Β514, Ζ250, Κ114, Λ649, Ξ210, Σ386 = 425,
  Σ394, Φ75, 460, 479, Χ451: παρακοίτι γ381, ἱκέτῃσιν
  η165 = 181. Cf. α139 = δ55 = η175 = κ371 = ο138 =
  ρ94 = 259, γ451, ε88, 447, θ22, 420, 544, ι271, κ11,
  ξ234, ρ152 = τ165 = 262 = 336 = 583, σ314, τ191,
  254, 316.--Absol. in pl., those who have a special
  claim to one's regard: αἰδοίοισιν ἔδωκα ο373.--In
  comp.: αἰδοιότερος πᾶσιν λ360.

2. In neut. pl., the private parts: αἰδοίων τε μεσηγὺ
  καὶ ὀμφαλοῦ Ν568.

3. Shamefaced, bashful, shy: ἀλήτης ρ578.

************************************************************

αἰδοίως [adv. fr. prec.]. With due respect and regard:
  ἀπόπεμπον τ243.

************************************************************

αἰδόμενος, aor. pple. See αἰδέομαι.

************************************************************

Ἄϊδόσδε [-δε (1)]. To (the house or realm) of Hades
  Η330, Π856 = Χ362, Υ294, Ψ137: γ410 = ζ11, κ560,
  λ65, 475.

************************************************************

ἀϊδρείη, ης, ἡ [ἄϊδρις].

1. Ignorance. In pl.: ἀϊδρείῃσι νόοιο λ272.

2. Lack of experience, heedlessness μ41.--In pl. κ231 =
  257.

************************************************************

ἄϊδρις (ἄϝιδρις) [ἀ- + (Ϝ)ιδ-, εἴδω]. Ignorant,
  unintelligent Γ219.--Ignorant of. With genit. κ282.

************************************************************

αἰδώς, οῦς, ἡ.

1. Reverence, respect, regard: αἰδοῖ εἴκων Κ238. Cf.
  Ω111: θ480, ξ505.

2. Sensitiveness to the opinion of others, fear of
  what others may think or say, shame: ἐν φρεσὶ θέσθ’
  αἰδῶ Ν122. Cf. Ο129, 561 = 661, Ο657, Ω44: υ171.--As
  exclam. (= ἐν φρεσὶ θέσθ’ αἰδῶ): αἰ., Ἀργεῖοι Ε787 =
  Θ228. Cf. Ν95, Ο502, Π422.

3. Something to be ashamed of Ρ336: γ24. --The private
  parts: τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει Β262. Cf. Χ75.

4. Modesty θ172.--Sense of propriety, delicacy θ324.--
  Shamefacedness, bashfulness γ14, ρ347, 352.

************************************************************

αἰεί [cf. ἀεί, αἰέν]. Always, ever, for ever,
  continually, constantly, without omission or
  intermission: πυραὶ καίοντο Α52, νεικεῖ με520. Cf.
  Α561, Β46, 88, Γ408, etc.: θέλγει α56, κῆρ μοι
  τείρει341. Cf. δ353, ε10, η201, ι513, etc.

************************************************************

αἰειγενέτης, ου [αἰεί + γεν-, γίγνομαι]. Having being
  for ever, immortal. Epithet of the gods Β400, Γ296,
  Ζ527, Η53, Ξ244, 333, Π93, Υ104: β432, ξ446, ψ81,
  ω373.

************************************************************

αἰέν [cf. αἰεί, ἀεί] = αἰεί Α290, Γ272, Ε605, Ζ208,
  Θ361, Ι451, etc.: α68, β22, δ108, ζ156, κ464, ξ21,
  etc.

************************************************************

αἰετός, οῦ, ὁ. An eagle Θ247 = Ω315, Μ201 = 219, Ν822,
  Ο690, Ρ674, Φ252, Χ308: β146, ο161, τ538, 543, υ243,
  ω538.--Joined with ὄρνις τ548.

************************************************************

αἰζήϊος = αἰζηός: ἀνήρ Ρ520: μ83.

************************************************************

ἀΐζηλος [phonetically = ἀΐδηλος]. In pass. sense,
  removed from sight, invisible: δράκοντ’ ἀΐζηλον
  θῆκεν Β318 (v.l. ἀρίζηλον).

************************************************************

αἰζηός. In full bodily strength, lusty, vigorous Π716,
  Ψ432.--Absol. in pl., such men, young men:
  διοτρεφέων αἰζηῶν Β660. Cf. Γ26, Δ280, Ε92, Θ298,
  Κ259, Λ414, Ξ4, Ο66, 315, Ρ282, Σ581, Υ167, Φ146,
  301: μ440.

************************************************************

αἴητος [sense unknown]. Of Hephaestus Σ410.

************************************************************

αἰθαλόεις, όεσσα, όεν.

1. Blackened by smoke (failing to escape by the smoke-
  hole) Β415: χ239.

2. Of ashes, blackened by fire, dark Σ23 = ω316.

************************************************************

αἴθε [cf. εἴθε]. Expressing a wish.

1. With opt.: αἰ. θεοῖσι φίλος γένοιτο Χ41. Cf. Δ178:
  αἰ. τελευτήσειεν η331. Cf. ξ440 = ο341, ρ494, σ202,
  υ61.--Of the present: αἰ. τόσον σέο φέρτερος εἴην
  (would that I were ...) Π722.

2. With ὤφελλον, ὤφελον, ὄφελον. See ὀφέλλω (4).

************************************************************

αἰθήρ, έρος, ἡ.

1. The upper air, in which the clouds float and the
  meteorological phenomena take place: ἐν αἰθέρι καὶ
  νεφέλῃσιν Ο20. Cf. Θ556, 558 = Π300, Λ54, Ο686,
  Π365, Σ207, 214, Τ379: οὖρον ἐπαιγίζοντα δι’ αἰθέρος
  ο293. Cf. τ540.--Regarded as the home and realm of
  Zeus: αἰθέρι ναίων Β412. Cf. Δ166, Ν837, Ξ258, Ο192,
  610: ο523.--As the way to or from heaven: αἴγλη δι’
  αἰθέρος οὐρανὸν ἷκεν Β458. Cf. Ρ425, Τ351: ἐξ
  αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ ε50 (on the way from Olympus).

2. Clear air as opposed to mist (ἀήρ): ἐλάτη δι’ ἠέρος
  αἰθέρ’ ἵκανεν Ξ288, πολέμιζον ὑπ’ αἰθέρι Ρ371 (cf.
  368).

************************************************************

αἴθουσα, ης, ἡ.

1. A portico or covered colonnade running round the
  αὐλή Ζ243, Υ11 (in the palace of Zeus), Ω238: θ57,
  υ176, 189, φ390, χ449.--Used as a sleeping-place for
  visitors: δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι Ω644 (for Priam
  and the herald in the dwelling of Achilles): = δ297
  (for Telemachus and Peisistratus in the house of
  Menelaus) = η336 (for Odysseus in the palace of
  Alcinous), ἐν λεχέεσσι ὑπ’ αἰθούσῃ γ399 (of
  Telemachus in the house of Nestor) = η345 (of
  Odysseus in the palace of Alcinous).

2. A portico across the gateway of the αὐλή: ὑπ’
  αἰθούσῃ. αὐλῆς Ι472. Cf. Ω323: γ493 = ο146 = 191.--
  αἰθούσης θύρας, the gate of the αὐλή σ102 (named
  thus from the portico across it).

************************************************************

αἶθοψ, οπος [αἴθω + ὀπ-. See ὁράω]. Epithet of οἶνος,
  bright, sparkling Α462, Δ259, Ε341, Ζ266, Λ775, Ξ5,
  Π226, 230, Ψ237, 250 = Ω791, Ω641: β57 = ρ536, γ459,
  η295, ι360, μ19, ν8, ξ447, ο500, π14, τ197, ω364.--
  Of χαλκός, bright, flashing, gleaming Δ495 = Ε562 =
  681 = Ρ3 = 87 = 592 = Υ111, Ν305, Σ522, Υ117: φ434.
  --Of καπνός, fire-lit (i.e. reflecting the light of
  the flame below) κ152.

************************************************************

αἴθρη, ης, ἡ [αἰθήρ]. Clear sky Ρ646: ζ44, μ75.

************************************************************

αἰθρηγενέτης [αἴθρη + γεν-, γίγνομαι]. Born in the
  upper air: Βορέης ε296.

************************************************************

αἰθρηγενής = prec.: Βορέαο Ο171, Τ358.

************************************************************

αἶθρος, ὁ. App., exposure to cold air ξ318.

************************************************************

αἴθυια, ης, ἡ. Some kind of diving sea-bird: αἰθυίῃ
  ἐϊκυῖα ε337, 353.

************************************************************

αἴθω. To set on fire, kindle. In pple. pass., burning,
  blazing: πυρὸς αἰθομένοιο Ζ182. Cf. Θ563, Κ246, Λ596
  = Ν673 = Σ1, Λ775, Ν320, Ξ396, Π81, 293, Φ523, Χ135,
  150: αἰθομένας δαΐδας α428. Cf. α434, η101, λ220,
  μ362, σ343, τ39, υ25.

************************************************************

αἴθων, ωνος [αἴθω].

1. Epithet of metals and of objects made of metal,
  bright, shining, gleaming: σιδήρῳ Δ485, Η473, Υ372,
  λέβητας Ι123 = 265 = Τ244, τρίποδας Ω233: σίδηρον
  α184.

2. Epithet of the lion, tawny Κ24 = 178, Λ548, Σ161.--
  So of oxen Π488: σ372.--Of the eagle Ο690.

3. Of horses, app., sorrel or brown Β839 = Μ97.

************************************************************

ἀ̄ϊ̄κή, ῆς, ἡ [ἀϊκ-, ἀΐσσω]. Flight, rush: τόξων Ο709.

************************************************************

ἀϊκῶς [adv., with weak stem, of ἀεικής]. In unseemly
  wise: σὲ κύνες ἑλκήσουσ’ ἀ. Χ336.

************************************************************

αἷμα, ατος, τό.

1. Blood: ἔρρεεν αἷμα Δ140, μεθ’ αἵματι (i.e. the
  bloody corpses) Ο118. Cf. Α303, Ε100, Κ298, Χ70,
  Ψ697, etc.: πεφυρμένον αἵματι ι397. Cf. λ96, 420,
  ν395, σ97, χ19, etc.

2. Race, stock: [τούτου] αἵματος εὔχομαι εἶναι Ζ211 =
  Υ241. Cf. δ611, π300.--Blood relations collectively:
  κήδιστοι μεθ’ αἷμα θ583.--In genit., by blood: οἵ θ’
  αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσίν Τ105, οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι
  γενέθλησ111.

************************************************************

αἱμασιή, ῆς, ἡ. A wall, app. of stones without mortar:
  αἱμασιὰς λέγων (λέξοντες) (i.e. the materials for
  them) σ359, ω224.

************************************************************

αἱματόεις, όεσσα, όεν [αἱματ-, αἷμα].

1.

    a. Covered or mingled with blood, blood-
    stained, bloody Ε82, Ν393 = Π486, Ν617, 640,
    Π841, Ρ298, 542, Χ369: χ405.

    b. As epithet of βρότος Η425, Ξ7, Σ345, Ψ41.

    c. Fig.: ἤματα Ι326, πολέμοιο650, πολέμου Τ313.

2. Of the colour of blood Β267, Π459.

************************************************************

αἱμοφόρυκτος [αἷμα + φορυκ-, φορύσσω]. Bedabbled with
  blood, exuding blood: κρέα υ348.

************************************************************

αἱμύλιος. Wheedling: λόγοισιν α56.

************************************************************

αἵμων, ονος. App., wily or skilled (in something). With
  genit.: θήρης Ε49.

************************************************************

αἰναρέτης [αἰνός + ἀρετή]. Voc. αἰναρέτη (v.l.
  αἰναρέτα). Cursed in one's valour Π31.

************************************************************

αἰνέω [αἶνος]. (ἐπ-.)

1. To praise, commend Κ249, Ψ552, Ω30.

2. Absol., to approve, assent, concur: ἐπὶ δ’ ᾔνεον
  ἄλλοι Γ461. Cf. Θ9: μ294 = 352, π380 (i.e. will
  resent), 403, σ64.

************************************************************

αἰνίζομαι [as prec.]. To compliment Ν374: θ487.

************************************************************

αἰνόθεν [αἰνός]. Strengthening αἰνῶς by reduplication
  Η97. (The form has not been explained. Cf. οἰόθεν
  οἶος, μέγας μεγαλωστί.)

************************************************************

αἰνόμορος, ον [αἰνός + μόρος]. Doomed to an evil fate
  Χ481: ι53, ω169.

************************************************************

αἰνοπαθής [αἰνός + παθ-, πάσχω]. Suffering dire ills
  σ201.

************************************************************

αἶνος, ου, ὁ.

1. Praise, commendation, compliment Ψ795: φ110.

2. A discourse or tale Ψ652: ξ508.

************************************************************

αἰνός, ή, όν.

1. Dread, dire, terrible, grim Γ20, Δ15, Ε886, Ρ565,
  Σ465, etc.: κ219, λ516, μ257, τ568, χ229, ω475.--In
  comp.: οὐκ αἰνότερον ἄλλο γυναικός λ427.--In
  superl.: στείνει ἐν αἰνοτάτῳ Θ476. Cf. Ξ389: δ441,
  θ519, μ275.--Absol. in neut. pl.: αἰνὰ παθοῦσα Χ431.
  --In neut. pl. as adv., miserably, calamitously:
  τεκοῦσα Α414. Cf. π255.

2. Of persons. In superl., most dread: αἰνότατε Κρονίδη
  Α552 = Δ25 = Θ462 = Ξ330 = Π440 = Σ361.--Beyond
  endurance, unbearable Θ423.

3. Of feelings, etc., extreme, sore, overwhelming: ἄχος
  Δ169. Cf. Η215, Θ449, Κ312, Χ94, etc.: κάματος ε457.
  Cf. ο342, π87, σ274.--In neut. pl. αἰνά as adv.,
  grievously, bitterly: ὀλοφυρόμεναι χ447.--In neut.
  superl. αἰνότατον as adv., very grievously or
  sorely: περιδείδια Ν52.

************************************************************

αἴνυμαι. (ἀπο-, ἐξ-, συν-.)

1. To take hold of χ500.--Of a feeling: πόθος μ’
  αἴνυται ξ144.

2. To take for one's use, take into one's hands: ὀϊστόν
  Ο459: τυρῶν (partitive genit.) ι225, 232. Cf. ι249,
  φ53.

3. To take away, remove, deprive of Δ531, Λ374, 580,
  Ν550, Φ490.

4. To take, select, pick out: σύντρεις ι429.

************************************************************

αἰνῶς [adv. fr. αἰνός].

1. To such a degree as to cause apprehension χ136.

2. In reference to feelings, etc., in an extreme
  degree, strongly, sorely, deeply, heartily: δείδοικα
  Α555. Cf. Ε352, Ζ441, Θ397, Ι244, Κ38, 93, 538,
  Ν165, 481, Σ261, Τ23, Υ29, Χ454, Ω358: φιλέεσκεν
  α264. Cf. β327, δ441, 597, ζ168, ι353, σ80, τ324,
  ω353.--Sim. λώβη τάδε γ’ ἔσσεται αἰ. (will be a sore
  ...) Η97, αἰ. με μένος ἄνωγεν Ω198.

3. In reference to resemblance, strangely, strikingly:
  αἰ. θεῇς ἔοικεν Γ158. Cf. Κ547: α208.

4. As a gen. intensive, in a high degree, of a surety:
  μοχλὸς διεφαίνετο ι379, τάδε εἵματ’ ἔχω κακά ρ24.

************************************************************

αἴξ, αἰγός, ὁ, ἡ. A goat: ταύρων ἠδ’ αἰγῶν Α41, ἰξάλου
  αἰγὸς ἀγρίου (i.e. of goat's horn) Δ105. Cf. Β474,
  Γ24, Ι207, Κ486, Ν198, etc.: β56, ι118, ξ101, ρ213,
  247, σ44, etc.

************************************************************

ἀ̄ΐξας, aor. pple. ἀΐσσω.

************************************************************

αἰόλλω [αἰόλος]. To shift rapidly to and fro υ27.

************************************************************

αἰολοθώρηξ [αἰόλος + θώρηξ]. With glancing θώρηξ Δ489,
  Π173.

************************************************************

αἰολομίτρης [αἰόλος + μίτρη]. With glancing μίτρη Ε707.

************************************************************

αἰολόπωλος [αἰόλος + πῶλος]. Having nimble horses Γ185.

************************************************************

αἰόλος, η, ον.

1. Glancing, gleaming, flashing Ε295, Η222, Π107.

2. The notion of glancing light passing into that of
  rapid movement. (Cf. ἀργός (2).) Of wasps: σφῆκες
  μέσον αἰόλοι (flexible about the middle) Μ167.--Of a
  serpent and worms, wriggling Μ208 (or this might
  come under (1), 'glistening'), Χ509.--Of the gadfly,
  darting χ300.--Of the rapid motion of a horse's
  feet: πόδας αἰόλος ἵππος Τ404.

************************************************************

αἰπεινός, ή, όν [αἰπύς].

1. Steep, sheer: Μυκάλης κάρηνα Β869. Cf. Υ58: ζ123.--
  Rocky, rugged: Καλυδῶνι Ν217, Ξ116.

2. Of cities, set on a steep Β573, Ζ35, Ι419 = 686,
  Ν773, Ο215, 257, 558, Ρ328.

************************************************************

αἰπήεις, εσσα [as prec.]. = prec. (2) Φ87.

************************************************************

αἰπόλιον, τό [αἰπόλος]. A herd of goats Β474, Λ679:
  ξ101, 103, ρ213 = υ174, φ266.

************************************************************

αἰπόλος, ου, ὁ [app. for αἰγιπόλος, fr. αἰγ-, αἴξ +
  -πολος, conn. with πολεύω]. A goatherd Β474, Δ275:
  ρ247 = χ135, ρ369, υ173, φ175, 265, χ142, 161, 182.

************************************************************

αἰπός, ή, όν [cf. next].

1. Falling steeply down, flowing fast Θ369, Φ9.

2. Of cities, set on a steep Ν625: γ130 = ν316, θ516,
  λ533.

************************************************************

αἰπύς, εῖα, ύ.

1. Steep, sheer: ὄρος Β603. Cf. Β811, 829, Ε367, 868,
  Λ711, Ο84: αἰπεῖα εἰς ἅλα πέτρη (running sheer down
  into the sea) γ293. Cf. γ287, δ514, τ431.--Applied
  to walls Ζ327, Λ181: ξ472.--Of a noose, hung from on
  high λ278.

2. Of cities, set on a steep Β538, Ι668, Ο71: γ485,
  κ81, ο193.

3. Fig., difficult, hard. In impers. construction: αἰπύ
  οἱ ἐσσεῖται Ν317.--Of ὄλεθρος (thought of as a
  precipice or gulf), sheer, utter Ζ57, Κ371, Λ174,
  441, Μ345, 358, Ν773, Ξ99, 507 = Π283, Π859, Ρ155,
  244, Σ129: α11, 37, ε305, ι286, 303, μ287, 446, ρ47,
  χ28, 43, 67.--Sim. of φόνος Ρ365: δ843, π379.--Of
  the toil and moil of war, hard, daunting Λ601, Π651.
  --Of wrath, towering Ο223.

************************************************************

αἱρέω, 3 sing. fut. αἱρήσει Φ555, Ω206. 2 pl. αἱρήσομεν
  Β141, 329, Ι28. Infin. αἱρησέμεν Ρ488, Σ260.
  αἱρήσειν Β37, Ν42. Aor. εἷλον, -ες Γ35, Δ406, Ε47,
  Θ77, Κ561, Φ77, Χ17, etc.: θ330, ι416, τ155, φ299,
  ω377, etc. ἕλον, -ες Α197, Δ457, Ε127, Ζ35, Η8,
  Ι271, Λ738, Π351, Ρ276, etc.: α121, β81, γ37, θ106,
  ο496, χ187, etc. Subj. ἕλω, -ῃς Β228, 332, Δ239,
  416, Η71, 81, Π128, 725. 3 sing. ἕλῃσι Ψ345: μ96,
  ρ323, τ515. ἕλῃ Η77, Λ315, etc.: φ294. Opt. ἕλοιμι,
  -οις Β12, 29, 66, Ι304, Κ206, 345, Λ509, Ο71, etc.:
  δ463, 596, τ511. Imp. ἕλε Ξ272. 3 sing. ἑλέτω υ52.
  Pple. ἑλών, -οῦσα Α139, 501, Γ316, Θ13, etc.: α318,
  δ750, θ436, ι165, etc. Infin. ἑλέειν Ο558, Χ142:
  λ205, 206, 210, 426. ἑλεῖν Ε118, Θ319, Ο720. Pa.
  iterative ἕλεσκον ξ220. 3 sing. ἕλεσκε Ω752: θ88.
  Mid. Nom. pl. pres. pple. αἱρεύμενοι Π353. Fut.
  αἱρήσομαι β357. 2 sing. αἱρήσεαι Κ235. Aor. ἑλόμην
  Ε210, Θ108, Τ60. 2 sing. εἵλευ Ρ206. 3 εἵλετο Β46,
  Γ294, Ζ472, Ι344, etc.: α99, ε47, ζ140, κ363, etc.
  ἕλετο Δ116, Ι368, Λ32, Μ102, etc.: δ746, ε121,
  μ246, ξ530. 1 pl. εἱλόμεθα ι157, λ21. ἑλόμεσθα Λ730.
  3 εἵλοντο Η380, Σ314: ζ97. ἕλοντο Β399, Η122, Θ53,
  Π663, etc.: δ786, ζ91, θ372, ι86, etc. Subj. ἕλωμαι
  Α137, Ρ17, etc. 3 sing. ἕληται Μ150, Π650, etc.:
  μ123. 3 pl. ἕλωνται Π82, 545. Opt. ἑλοίμην, -οιο
  Β127, Γ66, Ε317, Π655, etc.: ξ297, 405, π149, 297,
  ρ236, υ62, χ462, ω334. 3 pl. ἑλοίατο υ117. Imp. ἕλευ
  Ν294. 3 sing. ἑλέσθω Ι139, 391: σ47. 2 pl. ἕλεσθε
  Ε529, Η370, Σ298. Infin. ἑλέσθαι Ε852, Ι578, Ν268,
  etc.: θ68, ι334, λ584, etc. (ἀν-, ἀποπρο-, ἀφ-, ἐξ-,
  ἐξαφ-, καθ-, μεθ-, συν-.)

I. In act.

    1. To take, take hold of, grasp, seize: ἡνία
    Θ319, γαῖαν Λ425. Cf. Ε75, 353, Λ749, Ξ137,
    Φ242, Ω227, etc.: χεῖρα α121. Cf. η252, λ205,
    χ269, etc.--With genit. of a part grasped: κόμης
    Πηλεΐωνα (by the ...) Α197. Cf. Α323, Η108,
    Τ126, Φ71, etc.: χειρὸς Ὀδυσῆα η168. Cf. μ33,
    ρ263, etc.--Sim. ἕλκε δουρὸς ἑλών Π406.--With
    quasi-partitive genit.: μέσσου δουρὸς ἑλών Γ78 =
    Η56.

    2. Of feelings, bodily or mental states, or the
    like, to take hold of, come to or upon, seize,
    affect: μήσε λήθη αἱρείτω Β34, χόλος μιν ᾕρει
    Δ23. Cf. Γ446, Δ421, Ε136, 862, Ν581, Π805,
    etc.: οἶκτος β81, θάμβος γ372. Cf. δ596, θ304,
    λ43, φ122, χ500, etc.--Of the darkness of death
    Ε47, Ν672 = Π607.--Of sleep Κ193, Χ502, Ω5:
    ι373, τ511, υ52.

    3. To take, capture, seize upon: ἑλὼν ἔχει
    γέρας Α356, εἴ σ’ αἱρήσει (get you in his power)
    Ω206. Cf. Ζ38, Κ206, 345, Λ315, Ρ488, Φ77, etc.:
    ἐπαΐξανθ’ ἑλέτην χ187. Cf. δ463, μ96, π369. --To
    come upon, catch: με τ155.--To catch up,
    overtake Ψ345: θ330.--To take (a town): πόλιν
    Τρώων Β12. Cf. Β37, 141, Δ406, Ι129, Π153, etc.:
    ι165, ω377.--To take as prey: πέλειαν Χ142.--Of
    Scylla μ310.

    4. To kill, slay: ἄνδρα κορυστήν Δ457. Cf. Ε37,
    Ι304, Κ561, Λ92, Ο328, Υ382, Φ327, Χ253, etc.:
    ξ220, π383.

    5. To take away, remove: ἔγχος ἀπὸ χειρός Ο126.
    Cf. Β154, Ε127, etc.: θ88, τ61, φ56, etc.

    6. To take for use or for some purpose, take
    into the hands: σῖτον Ι216, σάκος Ξ9. Cf. Ι656,
    Κ335, Ο474, Σ416, Ψ839, Ω93, etc.: τρίαιναν
    δ506, ἐπὶ πήχει ἑλών (taking it and placing it
    on the ...) φ419. Cf. α318, δ750, θ89, κ145,
    ρ343, τ386, etc.

    7. To draw (a person to oneself): τὴν προτὶ οἷ
    εἷλεν Φ508. Cf. ω348.

    8. In various uses.

        a. To take as one's due: λέβητα Ψ613,
      βοῦν779.

        b. To win (fame) Ρ321.

        c. To take (wine) φ294.

        d. Of a condition of life, to come upon
      (one): δούλιον ἦμαρ Ρ323.

        e. In reference to change of a person's
      colour: ὦχρός μιν εἷλε παρειάς Γ35.

        f. To take up (a lay): ἔνθεν ἑλὼν
      [ἀοιδὴν] ὡς ... (from the point where ...)
      θ500.

    9. With adverbs.

        a. With διά, to separate, tear apart:
      διὰ δ’ ἕλε κύκλους Υ280.

        b. With ἐκ, to choose, select: ἐκ δ’
      ἕλον Χρυσηΐδα Α369.

        c. With κατά, to lower: κὰδ δ’ ἕλον
      ἱστόν ο496.--To close (the eyes of the dead)
      λ426.

    10. In aor. pple. with a finite vb., to take
    and ... (cf. ἄγω (I) (9)): γέρας ἄξω ἑλών Α139,
    ἑλὼν ῥίψω Θ13. Cf. Γ72, 316, Ζ302, Σ23, Τ143,
    Ω795, etc.: ξύλα δαῖον ἑλοῦσαι θ436, δὸς ἑλών
    ρ400. Cf. δ66, θ84, ι382, etc.

II. In mid.

    1. To seize upon to one's own use, take away,
    appropriate: ἕλωμαί κε γέρας Α137. Cf. Ι336,
    Σ445, etc.--With acc. of person deprived: τήν
    [μ’] ἐκ χειρῶν ἕλεθ’ ὡς εἴ τινα μετ-ανάστην Π58.

    2. To take, capture: [Βρισηΐδα] Τ60.--With acc.
    of person deprived: οὓς ἀπ’ Αἰνείαν ἑλόμην Θ108.
    --To take as prey: βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι Λ550 =
    Ρ659, [ἄρνας] αἱρεύμενοι Π353.--Of Scylla μ123,
    246.--To carry off: Ὠρίωνα ε121.

    3. To take away, remove: ἀπὸ κρατὸς κόρυθ’
    εἵλετο Ζ472. Cf. Η122, Κ458, Π663, etc.: μ199,
    χ271, etc.--In reference to life, strength,
    feelings, etc.: ἀπὸ μένος εἵλετο χαλκός Γ294.
    Cf. Ε317, Ι377, Λ381, Ρ17, etc.: ἐκ δέος εἵλετο
    γυίων ζ140. Cf. κ363, ξ405, etc. --Sim. in
    reference to one's home-coming: μὴ ἀπὸ νόστον
    ἕλωνται Π82.

    4. To take for use or for some purpose, take
    into the hands: εἵλετο σκῆπτρον Β46, ἐκ δ’ ἕλετ
    ἰόν Δ116. Cf. Γ338, Ζ494, Λ32, Ν611, Ρ593, Ω343,
    etc.: εἵλετ’ ἔγχος (ῥάβδον) (πέδιλα) α99, ε47,
    π154. Cf. β357, ζ91, θ372, ι157, etc.--To take
    or carry with one: τόξον οὔ ποθ’ ᾑρεῖτο φ40.

    5. In reference to meals, to take, partake of:
    δεῖπνον ἕλοντο Β399, δόρπον ἕλεσθε Η370, etc.:
    δόρπον ἕλοντο δ786, δεῖπνον εἵλοντο ζ97, πύματον
    ἑλοίατο δαῖτα υ117, etc.--In reference to drink:
    πιέειν οὐκ εἶχεν ἑλέσθαι λ584.

    6. To get, obtain: ἑκὼν οὐκ ἄν τις ἕλοιτο Γ66,
    οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι ἕλέσθαι Ν729, πεῖραρ
    ἑλέσθαι Σ501.

    7. To choose, select: εἴ κ’ ἄνδρα ἕκαστοι
    ἑλοίμεθα Β127, γυναῖκας ἐείκοσιν ἑλέσθω Ι139.
    Cf. Λ697, Μ102, Π282, etc.: τοὺς ἄν κε καὶ
    ἤθελον ἑλέσθαι ι334. Cf. π149, σ47, etc.

    8. In various uses.

        a. To receive, get (gifts) ω334.--(A
      price) ξ297.--(A bride-price) μυρί’ ἕλοντο
      ο367.

        b. To take the benefit of, take,
      accept: ὕπνου δῶρον ἕλοντο Η482, Ι713: π481,
      τ427.

        c. To agree to take, accept: ἀναίνετο
      μηδὲν ἑλέσθαι (refused to accept the blood
      price) Σ500.

        d. To take or exact (an oath): εἴ κε
      Τρωσὶν ὅρκον ἕλωμαι Χ119. Cf. δ746.

        e. To take (heart): ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε
      Ε529.

************************************************************

αἴροντας contr. acc. pl. masc. pple. ἀείρω.

************************************************************

αἶσα, ης, ἡ. Orig. sense 'measure'.

1. αἴσῃ, in the measure of, at the value of: ἐν καρὸς
  αἴσῃ Ι378.

2. (Due) measure.

    a. κατ’ αἶσαν, duly, fitly, properly Γ59 =
    Ζ333, Κ445, Ρ716.

    b. ὑπὲρ αἶσαν, unduly, unfitly, improperly Γ59
    = Ζ333.--Beyond measure; hence,
    preponderatingly: φέρτεροι ἦσαν Π780.

3. A share or portion: ληΐδος αἶσαν Σ327. Cf. ε40 =
  ν138.

4. One's portion or lot in life, one's fate or destiny:
  αἶσα τοι μίνυνθά περ (thy lot in life is but for a
  little time) Α416, κακῇ σ’ αἴσῃ τέκον (with an evil
  fate before thee) 418, κακῇ αἴσῃ τόξ’ ἑλόμην (in an
  evil hour) Ε209, ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ (having his
  fate fixed with a like portion before him, appointed
  to a like portion) Ο209, πεπρωμένον αἴσῃ (with a
  fate, i.e. death, before him, appointed to death)
  Π441 = Χ179, οὔ τοι αἶσα πόλιν πέρθαι Π707, ἰῇ
  γιγνόμεθ’ αἴσῃ (under a like fate) Χ477, εἴ μοι αἶσα
  τεθνάμεναι Ω224, ἐν θανάτοιο αἴσῃ (a lot consisting
  in death, i.e. death) Ω428, 750: κακῇ αἴσῃ οἴχετο
  (in an evil hour) τ259. Cf. ε113, 206, 288, θ511,
  ν306, ξ359, ο276, ψ315.--Sim. ἔτι ἐλπίδος αἶσα
  ((there is) yet a portion for hope, room for hope)
  π101, τ84.

5. Fate that comes upon or overtakes one, evil fate,
  doom, death: αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει Χ61. Cf. ι52,
  λ61.

6. Fate or destiny as decreed by a god: ὑπὲρ Διὸς αἶσαν
  Ρ321.--So αἶσα alone, the decrees of fate (cf. μοῖρα
  (7)): ὑπὲρ αἶσαν Ζ487.--This and (2) ((due) measure
  or estimation, (fitting) place in a scale of honour)
  app. blended: τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ Ι608.

7. Fate personified Υ127: η197.

************************************************************

ἀΐσθω [cf. ἄημι, ἀΐω]. To breathe or gasp out: θυμόν
  Π468, Υ403.

************************************************************

αἴσιμος, η, ον [αἶσα].

1. In (due) measure: ἀμείνω αἴσιμα πάντα η310, ο71,
  τίσειν αἴσιμα πάντα (all that is fitting) θ348, ἔργα
  (inspired by justice) ξ84, ταῦτ’ αἴσιμα εἶπας (just,
  right) χ46, φρένας αἰσίμη (well balanced in ...)
  ψ14.

2. Absol. in neut. pl. αἴσιμα, what is just or right:
  αἰ. παρειπών Ζ62, Η121.--So (see εἴδω (III) (12))
  ὅτ’ ἄγγελος αἰ. εἰδῇ (can say the right thing) Ο207:
  αἰ. εἰδώς (having justice in his heart, just) β231 =
  ε9, αἰ. ᾔδη ξ433.

3. In neut. pl. as adv., in due measure Φ294.

4. Decreed by fate, fatal: αἴσιμον ᾖμαρ. See ἦμαρ (4)
  (a).--In neut. sing. αἴσιμον in impers.
  construction, (it is) fated or destined: μὴ ἡμῖν αἰ.
  εἴη φθίσθαι Ι245. Cf. Ο274, Φ291, 495: ο239.

************************************************************

αἴσιος [αἶσα]. Showing moderation, gentle, courteous;
  or perh., of good omen (cf. ἐναίσιμος (2)):
  ὁδοιπόρον Ω376.

************************************************************

ἀ̄ΐσσω. 3 sing. aor. ἤϊξε Δ78, Λ118, Ν65, Υ277, Φ247,
  254, Ψ868: ο164. 3 pl. ἤϊξαν Ε657: β154, ο183. 3
  sing. subj. ἀ̄ΐξῃ Ο80, 580. 3 pl. ἀ̄ΐξωσι Ρ726.
  Pple. ἀ̄ΐξας, -ᾱσα Β167, Ε81, Ζ232, Λ423, Μ145,
  etc.: α102, κ117, τ451, χ90, 98, ω488. 3 sing. pa.
  iterative ἀ̄ΐξασκε Ψ369. Aor. infin. mid. ἀ̄ΐξασθαι
  Χ195. 3 sing. aor. pass. ἠΐχθη Γ368. 3 dual
  ἀ̄ϊχθήτην Ω97. 3 pl. ἠΐχθησαν Π404. Infin. ἀ̄ϊχθῆναι
  Ε854. (ἀν-, ἀπ-, ἐπ-, μετ-, παρ-, προσ-, ὑπ-.) In
  all moods, to rush, fly, dart, of persons, animals,
  or things.

1.

    a. In act.: βῆ ἀΐξασα Β167, ἄκοντες Λ553. Cf.
    Δ78, Ε81, 657, Ζ232, Λ118, Ρ579, Ω320, etc.:
    αἰετώ β154, λικριφίς τ451. Cf. α102, κ117, χ90,
    etc.

    b. In mid.: ἀμφὶ δέ τ’ ἀΐσσονται Λ417, πυλάων
    ἀντίον ἀΐξασθαι Χ195.

    c. In pass.: ἔγχος ἠΐχθη Γ368, ἐτώσιον ἀϊχθῆναι
    Ε854, ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην Ω97.

2. In various shades of meaning.

    a. In act., to rise to speak Σ506 (the notion
    of quickness not here to be pressed).--Of
    disembodied spirits, to flit about κ495.--Of the
    mind, to be projected in thought Ο80.--Of
    chariots, to be tossed (into the air) Ψ369.--Of
    light, to stream Σ212.--Of smoke, to rise into
    the air κ99.

    b. In mid., of a horse's mane, to stream Ζ510
    = Ο267.

    c. In pass., of reins, to slip (from the hands)
    Π404.

************************************************************

ἄϊστος [ἀ- + ἰστ-, εἴδω. 'Unseen'].

1. Gone, vanished α235, 242.

2. Sent to destruction Ξ258.

************************************************************

ἀϊστόω [ἄϊστος]. To cause to vanish or disappear υ79.--
  In pass., to vanish, disappear κ259.

************************************************************

αἴσυλος [prob. contr. fr. ἀ(Ϝ)ίσυλος, ἀήσυλος]. Absol.
  in neut. pl. αἴσυλα, what is unjust, unseemly, or
  evil: αἰ. ῥέζων Ε403. Cf. Υ202 = 433, Φ214: β232 =
  ε10.

************************************************************

αἰσυμνητήρ, ῆρος, ὁ [app. αἶσα + μνη-, μνάομαι. 'One
  who is mindful of justice']. A prince Ω347.

************************************************************

αἰσυμνήτης, ου, ὁ [as prec.]. In pl., stewards of games
  θ258.

************************************************************

αἴσχιστος [superl. fr. αἰσχ-ρός]. The most ill-favoured
  or ugly: ἀνήρ Β216.

************************************************************

αἰσχίων, ιον [comp. as prec.]. Shameful (as contrasted
  with seemly) Φ437.

************************************************************

αἶσχος, τό.

1. Shame, disgrace λ433.--A cause or occasion of shame
  or disgrace σ225.--In pl., shameful deeds: αἴσχεα
  πόλλ’ ὁρόων α229.

2. Insult: αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς Ν622.--In pl.,
  insults, reproaches Γ242, Ζ351, 524: τ373.

************************************************************

αἰσχρός [αἶσχος].

1. Absol. in neut. αἰσχρόν, a shame, a disgrace Β119,
  298.

2. Of words, insulting, reproachful Γ38=Ζ325, Ν768,
  Ω238.

************************************************************

αἰσχρῶς [adv. fr. prec.]. With insult or reproach:
  ἐνένιπεν Ψ473: σ321.

************************************************************

αἰσχύ̄νω [αἶσχος]. 2 sing aor. ᾔσχῡνας Ψ571. 3 -ε Σ24,
  27: θ269. Pf. pple. pass. ᾐσχυμμένος Σ180. (κατ-.)

1. To disfigure, mar, spoil the beauty of Σ24, 27.--To
  mar, mutilate Σ180, Χ75, Ω418.--To defile (the
  marriage-bed) θ269.

2. To bring shame upon, act unworthily of: γένος
  πατέρων Ζ209.--To put to shame, discredit: ἐμὴν
  ἀρετήν Ψ571.--To throw blame upon β86.

3. In pass., to feel shame, hesitate: δείσας
  αἰσχυνόμενός τε η305. Cf. σ12.--To feel shame at the
  prospect of, hesitate to incur: αἰσχυνόμενοι φάτιν
  ἀνδρῶν φ323.

************************************************************

αἰτέω. (ἐπ-.) To ask for, request: ἵππους Ε358. Cf.
  Ν365, Ω292: κ17, υ74.--With acc. of the person from
  whom something is asked: ᾔτεέ με δεύτερον ι354,
  αἰτήσων φῶτα ἕκαστον (to ask alms from ...) ρ365.--
  With infin., to ask to ...: σῆμα ἰδέσθαι Ζ176.--With
  acc. and infin.: ᾐτέομεν θεὸν φῆναι τέρας γ173.--
  With double acc. of person and thing: ᾔτεέ μιν δόρυ
  Χ295. Cf. β387, ω85, 337. --Absol., to ask alms σ49.

************************************************************

†αἰτιάομαι [αἴτιος]. 3 pl. αἰτιόωνται α32. 2 sing. opt.
  αἰτιόῳο υ135. 3 αἰτιόῳτο Λ654. Infin. αἰτιάασθαι
  Κ120, Ν775. 2 pl. impf. ᾐτιάασθε Π202. 3 ᾐτιόωντο
  Λ78. To blame Κ120, Λ78, 654, Ν775, Π202: α32, υ135.

************************************************************

αἰτίζω [αἰτέω]. (ἀπ-.)

1. To ask for, collect: κειμήλια τ273.--Absol., to make
  a request δ651.

2. To ask as alms: ἀκόλους ρ222, σῖτον558.--To ask alms
  from ρ346 = 351, 502, υ179.--Absol., to ask alms
  ρ228, υ182.

************************************************************

αἴτιος, η. Blameworthy, to blame: οὔ τί μοι αἴτιοί
  εἰσιν Α153. Cf. Γ164, Ν111, 222, Ο137, Τ86, 410,
  Φ275, 370: οὐκ ἀοιδοὶ αἴτιοι, ἀλλὰ Ζεὺς αἴτιος α348.
  Cf. β87, θ311, λ559, χ155.--With genit.: αἰ. πάντων
  (for everything) χ48.

************************************************************

ἀ̄ϊχθήτην, 3 dual aor. pass. ἀΐσσω.

************************************************************

†αἰχμάζω [αἰχμή]. 3 pl. fut. αἰχμάσσουσι. To throw (the
  spear): αἰχμὰς αἰχμάσσουσιν Δ324.

************************************************************

αἰχμή, ῆς, ἡ.

1. The point of a spear: ἀνεγνάμφθη οἱ αἰ. Π348. Cf.
  Δ461, Ε293, 658, Λ237, Π115, Ρ600, Υ416, etc.

2. A spear: αἰχμὰς αἰχμάσσουσιν Δ324, εὐήκεος Χ319. Cf.
  Μ45, Ν504 = Π614, Ν562, Ξ423.

3. Spearmanship, the spear: αἰχμῆς ἐῢ εἰδώς Ο525.

************************************************************

αἰχμητής, οῦ, ὁ [αἰχμάζω]. Also αἰχμητά̆ Ε197 (prob.
  orig. a voc. turned into a nom.).

1. A spearman as opposed to warriors otherwise armed:
  Ἄβαντες ἕποντο, αἰχμηταί Β543.

2. In gen., a warrior Α152, Β846, Γ179, Δ87, Ζ97 = 278,
  Θ33 = 464, 472, Μ419, Ρ588, 740: λ559, ω81.

3. With implied notion of stoutness or skill: αἰχμητὴν
  ἔθεσαν θεοί Α290. Cf. Γ49, Ε197, 602=Π493=Χ269,
  Ε706, Η281, Λ739, Μ128, Ν171: χεῖρας αἰχμητὴν ἔμεναι
  καὶ ἐπίφρονα βουλήν (in strength of hands and wise
  counsel) π242. Cf. β19.

************************************************************

αἶψα. Straightway, forthwith, at once, quickly, soon:
  αἰ. μάλ’ ἐλθέ Δ70. Cf. Α303, Β664, Ε242, Ζ370, Θ127,
  Μ369, Ρ116, etc.: αἰ. δεῖπνον ἕλοντο ι86. Cf. α392,
  β292, δ283, ο193, π359, etc.

************************************************************

αἰψηρός, ή [αἶψα]. Quick: ἀγορήν (quick to disperse)
  Τ276: = β257, αἰψηρὸς κόρος γόοιο (soon comes on
  one) δ103.

************************************************************

ἀΐω. 3 sing. impf. ἄ̄ϊε Κ532, Φ388. ἀ̆/ϊε Λ463. 3 pl.
  ἀ̆/ϊον Σ222.

1. To perceive, feel. With genit.: πληγῆς Λ532.

2. To perceive, see: οὐκ ἀΐεις ὅτι ...; σ11.

3.

    a. To hear: ἄϊε Ζεύς Φ388. Cf. Ψ430: κ118,
    ω415.

    b. With acc. of what is heard: κτύπον Κ532. Cf.
    Ο130, Σ222.

    c. With genit.: φθογγῆς Π508. Cf. Κ189, Ο378,
    Ψ199: βοῆς ι401. Cf. ξ266 = ρ435, ω48.

    d. With genit. of person heard: ἰάχοντος Λ463.

4. To have seen or heard, have learned, know (cf. ἀκούω
  (5)): οὐκ ἀΐεις ὡς ...; Κ160. Cf. Ο248: α298.

************************************************************

†ἀΐω [cf. ἄημι]. Impf. ἄ̄ϊον. To breathe out Ο252.

************************************************************

αἰών, ῶνος, ὁ. Fem. Χ58.

1. One's lifetime, one's life: μινυνθάδιος αἰ. ἔπλετο
  Δ478 = Ρ302. Cf. Ι415: ε152.

2. Life, the state of being in life: ἀπ’ αἰῶνος ὤλεο
  Ω725.

3. The animating principle, the vital spirit, the soul,
  the life, life, one's life (cf. θυμός (I) (1) (b)):
  λίποι μ’ αἰ. Ε685. Cf. Π453, Τ27, Χ58: αἰῶνος εὖνιν
  ι523. Cf. ε160, η224, σ204.

************************************************************

ἀκάκητᾰ [sense unknown. Traditionally explained as fr.
  ἀ- + κακός, 'the guileless,' or fr. ἀκέομαι, 'the
  healer']. (Prob. orig. a voc. turned into a nom.)
  Epithet of Hermes Π185: ω10.

************************************************************

ἀκαλαρρείτης [ἀκαλά, neut. pl. of ἀκαλός, cited in
  sense 'peaceful,' 'still' (cf. ἀκήν) + (σ)ρέω].
  Silently or gently flowing. Epithet of Ocean Η422:
  τ434.

************************************************************

ἀκάμας, αντος [ἀ- + καμ-, κάμνω]. Tireless. Of a river,
  ever-flowing, always full: Π176.--Of a boar,
  untiring, steady in fight Π823.--Of the sun, regular
  in his course Σ239, 484.

************************************************************

ἀ̄κάματος [as prec.]. Tireless. Epithet of fire,
  steadily or fiercely blazing Ε4, Ο598, 731, Π122,
  Σ225, Φ13, 341, Ψ52: υ123, Φ181.

************************************************************

ἄκανθα, ης, ἡ. In pl., thistle-down ε328.

************************************************************

†ἀκαχέω [redup. fr. ἀχέω]. 3 sing. aor. ἀκά-χησε Ψ223.
  Pf. pass. ἀκάχημαι θ314, τ95. 3 sing. ἀκάχηται ψ360.
  3 pl. ἀκηχέδαται Ρ637. 3 pl. plupf. ἀκαχήατο Μ179.
  Pple. ἀκαχήμενος, -ου Ε24, Λ702, Τ312, Ω550: ι62,
  105, 565, κ77, 133, 313, ν286, ο481, υ84. Fem.
  ἀκηχεμένη Ε364. Pl. ἀκηχέμεναι Σ29. Infin. ἀκάχησθαι
  Τ335: δ806.

1. To cause grief to, grieve: ἀκάχησε τοκῆας Ψ223.

2. In pass., to be grieved, troubled, or borne down, to
  grieve or sorrow: ὡς μὴ ἀκαχήμενος εἴη Ε24, θεοὶ
  ἀκαχήατο Μ179. Cf. Ε364, Ρ637, Σ29, Τ312, 335: ὁρόων
  ἀκάχημαι θ314. Cf. δ806, ι62 = 105 = 565 = κ77 =
  133, κ313, ν286, ο481, τ95, υ84, ψ360.--With genit.
  of what is grieved for: ἀκαχήμενον ἵππων Λ702. Cf.
  Ω550.

************************************************************

ἀκαχίζω [cf. prec.]. Imp. pass. ἀκαχίζευ λ486

1. To cause grief to, grieve, trouble, vex π432.

2. In pass., to be grieved or troubled, grieve, sorrow:
  μὴ λίην ἀκαχίζεο Ζ486. Cf. λ486.

************************************************************

ἀκαχμένος [a ppl. form fr. *ἀκή = ἀκωκή].

1. Furnished with a sharp point: δούρατα Μ444. Cf.
  Ρ412, Φ72.--With dat. expressing the material: ὀξέϊ
  χαλκῷ Κ135 = Ξ12 = Ο482: = α99 = ο551 = υ127.

2. Furnished with a sharp (double) edge: πέλεκυν
  (φάσγανον) ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον ε235, χ80.

************************************************************

ἀκάχοντο, 3 pl. aor. mid. ἀχέω.

************************************************************

ἀκέομαι [ἄκος]. Also (Π29: ξ383) ἀκείομαι (ἀκεσίομαι,
  fr. ἀκες-, ἄκος). 3 sing. aor. ἠκέσατο Ε402, 901.
  Imp. ἄκεσσαι Π523. Pl. ἀκέσασθε κ69. (ἐξ-.)

1. To heal, cure

    a. A person Ε402, 448, 901.

    b. A wound Π29, 523.

2. To quench (thirst) Χ2.

3. To make good a blunder: ἀλλ’ ἀκέσασθε κ69.--Sim.
  ἀλλ’ ἀκεώμεθα Ν115 (app., let us heal the breach
  between Achilles and Agamemnon).

4. To repair (a ship) ξ383.

************************************************************

ἀκερσεκόμης [ἀ- + κερς-, κείρω + κόμη]. With unshorn
  hair. Epithet of Phoebus Υ39.

************************************************************

ἄκεσμα, ατος, τό [ἀκες-, ἀκέομαι]. A means of cure, a
  remedy: ἀκέσματ’ ὀδυνάων Ο394.

************************************************************

ἀκεστός, ή [ἀκες-, ἀκέομαι]. That can be healed:
  ἀκεσταὶ φρένες ἐσθλῶν Ν115 (app., are open to
  propitiation).

************************************************************

ἀκέων, ουσα [a ppl. form conn. with ἀκήν].

1. In silence, without speech: βῆ ἀ. Α34. Cf. Α512,
  565, 569, Κ85: ι427, κ52, λ142, ξ110, ρ465 = 491 =
  υ184, υ385.--Indeclinable: ἀκέων δαίνυσθε φ89.--
  Undistracted by speech of others: δαίνυσθαι ἀκέοντε
  ξ195. Cf. β311.

2. Silent (indeclinable): Ἀθηναίη ἀκέων ἦν Δ22 = Θ459.

************************************************************

ἀκήδεστος [ἀκηδες-, ἀκηδής]. Without funeral rites:
  ἐξαπολοίατ’ ἀκήδεστοι Ζ60.

************************************************************

ἀκηδέστως [adv. fr. prec.]. Ruthlessly Χ465, Ω417.

************************************************************

†ἀκηδέω [ἀκηδής]. 2 sing. impf. ἀκήδεις Ψ70. 3 sing.
  aor. ἀκήδεσε Ξ427. To take no care for. With genit.:
  εὑ Ξ427, μευ Ψ70.

************************************************************

ἀκηδής, ές [ἀ- + κῆδος].

1. Paying no funeral rites Φ123.

2. Not honoured with such rites Ω554: ω187.

3. Careless, neglectful ρ319.

4. Neglected ζ26, τ18, υ130.

5. Vexed by no cares Ω526.

************************************************************

ἀκήλητος [ἀ- + κηλέω, to bewitch. Cf. κηληθμός]. Proof
  against sorcery: νόος κ329.

************************************************************

ἀκήν [adv. fr. acc. of *ἀκή, silence].

1. In silence, without speech: ἴσαν Δ429.

2. Silent: ἔσαν β82, δ285, ἔμεναι φ239 = 385.--With
  σιωπῇ: ἀ. ἐγένοντο σιωπῇ Γ95 = Η92 = 398 = Θ28 = Ι29
  = 430 = 693 = Κ218 = 313 = Ψ676: = θ234 = λ333 = ν1
  = π393 = υ320, η154.

************************************************************

ἀκηράσιος [= next]. Of wine, pure, unmixed ι205 (app.
  by confusion with ἄκρητος).

************************************************************

ἀκήρατος [app. = next].

1. Unharmed, intact Ο498: ρ532.

2. Pure, undefiled: ὕδωρ Ω303 (cf. prec.).

************************************************************

ἀκήριος [ἀ- + κήρ]. Unharmed μ98, ψ328.

************************************************************

ἀκήριος [ἀ- + κῆρ].

1. Lifeless: βέλος ἀκήριον τίθησιν Λ392. Cf. Φ466.

2. Spiritless: δέος Ε812, 817, Ν224, ἥμενοι ἀκήριοι
  Η100.

************************************************************

ἀκηχέδαται, 3 pl. pf. pass. ἀκαχέω.

************************************************************

ἀκηχεμένη, fem. pf. pple. pass. ἀκαχέω.

************************************************************

ἀκιδνός. In comp. ἀκιδνότερος, -η, app., of less
  account, less to be regarded ε217, θ169, σ130.

************************************************************

ἄκῑκυς [ἀ- + κῖκυς]. Without strength, feeble: ὀλίγος
  (κακὸς) καὶ ἀ. ι515, φ131.

************************************************************

ἀκίχητος [ἀ- + κιχάνω]. Not to be reached. Absol. in
  neut. pl. ἀκίχητα, the unattainable Ρ75.

************************************************************

ἄκλαυτος [ἀ- + κλαυ-, κλαίω].

1. Unwept: νέκυς Χ386. Cf. λ54, 72.

2. Not weeping δ494.

************************************************************

ἀκλεής [ἀ- + κλέος]. Acc. ἀκλέα (for ἀκλεέα) δ728. Nom.
  pl. ἀκλεέες Μ318.

1. Without fame, inglorious Μ318.--In neut. ἀκλεές as
  adv. = ἀκλειῶς (1): ἥμενοι Η100.

2. (So as to be) the subject of no tidings: παῖδ’
  ἀνηρείψαντο θύελλαι ἀκλέα δ728.

************************************************************

ἀκλειῶς [adv. fr. prec. Doubtless for ἀκλεεῶς].

1. In inglorious wise: μὴ ἀ. ἀπολοίμην Χ304.

2. So that no tidings come: ἀ. μιν ἅρπυιαι ἀνηρείψαντο
  α241 = ξ371.

************************************************************

ἄκληρος [ἀ- + κλῆρος]. Having no (considerable) portion
  of land: ἀνδρί λ490.

************************************************************

ἀκμή, ῆς, ἡ. An edge: ξυροῦ Κ173.

************************************************************

ἄκμηνος. Fasting Τ207, 346.--Not partaking of (food or
  drink). With genit.: σίτοιο Τ163, πόσιος καὶ
  ἐδητύοσ320.

************************************************************

ἀκμηνός [ἀκμή in sense 'highest point']. In its prime,
  flourishing: θάμνος ἐλαίης ψ191.

************************************************************

ἀκμής, ῆτος [ἀ- + κ(α)μ-, κάμνω].

1. Not tired, fresh Λ802 = Π44.

2. Tireless Ο697.

************************************************************

ἀκμόθετον, ου, τό [ἄκμων + θε-, τίθημι]. An anvil-block
  Σ410, 476: θ274.

************************************************************

ἄκμων, ονος, ὁ. An anvil Ο19, Σ476: γ434, θ274.

************************************************************

ἄκνηστις, ἡ [prob. conn. with ἄκανθα in sense 'spine,'
  'prickle']. The backbone or spine κ161.

************************************************************

ἀκοίτης, ου, ὁ [ἀ- + κοῖτος]. A husband, one's husband
  Ο91: ε120, φ88.

************************************************************

ἄκοιτις, ἡ [as prec.]. Acc. pl. ἀκοίτῑς κ7. A wife,
  one's wife Γ138, 447, Ζ350, 374, Ι397, 399, 450,
  Ξ268, 353, Σ87, Ω537: α39, γ268, η66, κ7, λ266, 452,
  ν42, σ144, φ316, 325, ω193, 459.

************************************************************

ἄκολος, ου. A scrap or morsel ρ222.

************************************************************

ἀκομιστί̄η, ης, ἡ [ἀ- + κομίζω]. Lack of tendance or
  care: ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε φ284.

************************************************************

ἀκοντίζω [ἄκων]. 3 sing. aor. ἀκόντισε Δ496, Ε533,
  Θ118, Ν183, Ρ304, etc. 3 pl. ἠκόντισαν Π336.
  ἀκόντισαν χ255, 265, 272, 282. Imp. pl. ἀκοντίσατε
  χ252. Genit. sing. masc. pple. ἀκοντίσσαντος Δ498,
  Ο575. Infin. ἀκοντίσσαι Ν559, 585, Π359. ἀκοντίσαι
  χ263. (ἀν-.)

1. To throw the spear: ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος Δ498 =
  Ο575. Cf. Π336, 359: οἱ ἓξ ἀκοντίσατε χ252. Cf.
  χ255, 263.--With genit. of the person aimed at:
  Ἕκτορος ἀκόντισεν Θ118. Cf. Ν502, 559, Π608.--With
  dat. of the weapon: δουρί Ε533. Cf. Δ496, Ε611 =
  Ρ347, Λ577, Ν403, 585, Ο573, Π284, Ρ574: Θ229.--With
  genit. and dat. Δ490, Ν183, 516, Ξ402, 461, Ο429,
  Ρ304, 525.

2. To throw (a spear): αἰχμάς Μ44, Ξ422: δοῦρα χ265,
  272, 282.

************************************************************

ἀκοντιστής, οῦ, ὁ [ἀκοντίζω]. A (skilful) spearman:
  υἷες ἀκοντισταὶ Ἀμισωδάρου Π328. Cf. σ262.

************************************************************

ἀκοντιστύς, ἡ [as prec.]. A contest of throwing the
  spear: οὐδ’ ἔτ’ ἀκοντιστὺν ἐσδύσεαι Ψ622.

************************************************************

ἀκόρητος [ἀ- + κόρος]. Insatiable in, never having his
  or their fill of. With genit.: μόθου Η117. Cf. Μ335,
  Ν621, 639, Ξ479, Υ2.

************************************************************

ἄκος, τό. A cure or remedy Ι250: χ481.

************************************************************

ἄκοσμος [ἀ- + κόσμος]. Disorderly, marked by
  turbulence: ἔπεα Β213.

************************************************************

ἀκοστέω [ἀκοστή, cited as 'barley']. To have barley for
  food, be corn-fed: ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ Ζ506 = Ο263.

************************************************************

ἀκουάζομαι [ἀκούω]. To listen to, give ear to. With
  genit.: ἀοιδοῦ ι7, ν9.--To hear of. With double
  genit. of person from whom one hears of a thing and
  of the thing: δαιτὸς ἐμεῖο Δ343.

************************************************************

ἀκουή, ῆς, ἡ [ἀκούω].

1. A sound Π634.

2. News, tidings β308, δ701 = ε19, ξ179, ρ43.

************************************************************

ἄκουρος [ἀ- + κοῦρος]. Without male offspring η64.

************************************************************

ἀκούω. Dat. pl. masc. pres. pple. ἀκουόντεσσι α352. 2
  sing. fut. in mid. form ἀκούσεαι Ο96. 3 pl.
  ἀκούσονται Ο199. Aor. ἤκουσα -ας Α381, Π531, Χ447:
  λ421, μ265, 389, ρ492, τ89, χ354, 361. ἄκουσα, -ας
  Α396, Β16, 194, Ζ166, Η53, Κ276, Ρ256, Φ98, Ω223,
  etc.: β412, 423, γ94, δ281, θ95, μ202, ο92, φ210,
  ψ326, etc. Subj. ἀκούσω, -ῃς Ξ90, Ρ245, Φ475, 575:
  α94, 282, β216, γ83, λ561, μ41, π32, φ237, etc. 3
  sing. opt. ἀκούσαι Η129, Τ81. 3 pl. ἀκούσειαν Β98,
  282. Imp. ἄκουσον Ζ334, Ι262: ζ325, μ37, ο318, τ535,
  etc. 3 sing. ἀκουσάτω π301. Pple. ἀκούσας, -αντος
  Γ76, Δ198, Θ319, Κ184, Ρ694, etc.: δ114, θ491, κ556,
  ο98. Infin. ἀκοῦσαι β375, δ553, μ187, ρ115, etc.
  (ἐπ-, ἐσ-, ὑπ-.)

1. To hear: τέρπετ’ ἀκούων Α474. Cf. Δ198, Λ603, Ο129,
  Ρ245, Σ35, etc.: ἐθέλω ἀκοῦσαι δ553. Cf. λ380, μ48,
  ο98, ψ135, etc.--With dependent clause: ὡς ἐβόησας
  δ281.

2. In various constructions.

    a.

        a. With acc. of what is heard: μῦθον
      Β16. Cf. Α547, Β486, Δ435, Ζ524, Κ354, Φ575,
      etc.: δοῦπον ε401. Cf. α282, λ421, μ265,
      ψ40, etc.

        b. With this acc. and genit. of person
      from whom one hears: σεῦ τὸν μῦθον Τ185, σεῦ
      κακὸν ἔπος Ω767: ἄλλων μῦθον β314. Cf. γ94 =
      δ324. --With this acc. and prep.: ἐκ
      δεσποίνης ἔπος ο374.

    b.

        a. With acc. of what is heard about:
      κακὰ ἔργα Ι595. Cf. Ο96, Σ53: πατρὸς βίοτον
      α287. Cf. β218, θ578, π380, τ535.

        b. With this acc. and genit. of person
      from whom one hears: τόδε πατρός θ564, ταῦτα
      Καλυψοῦς μ389, [ταῦθ’] Ἑρμείαο390.

        g. With this acc. and acc. pple.
      expressing what is heard about a person:
      τοὺς εἰ πτώσσοντας ἀκούσαι Η129.

        d. With infin. so expressing: τείρεσθαι
      Τρῶας Ζ386.

        e. With prep.: Ὀδυσῆος περὶ νόστου
      τ270.

    c. With genit. of what is heard: κωκυτοῦ Χ447.
    Cf. μ265, φ237 = 383, φ290, 292.

    d. With genit. of person heard: ὁμοκλητῆρος
    Μ273. Cf. Π211, Ψ452, Ω223: ξ493, τ89, χ361.--So
    in reference to a beast: θηρός Κ184.

    e.

        a. With genit. and pple. in agreement,
      to hear a person doing or suffering
      something: ὀτρύνοντος Ἕκτορος Ο506. Cf.
      Α396, Φ475: τοῦ βλημένου ρ492. Cf. ι497,
      κ221, φ210.

        b. With pple. alone: στενάχοντος θ95 =
      534.--So in reference to a bird: κλάγξαντος
      Κ276.

    f. With genit. of person from whom one hears
    about something: ἄλλου θ491.

    g.

        a. With genit. of person heard about
      and pple. in agreement expressing what is
      heard: σέθεν ζώοντος Ω490. Cf. λ458, π301.

        b. With adj.: Ὀδυσῆος ζωοῦ ρ525.

        g. With double genit. of person from
      whom one hears and of person heard about and
      adj. in genit. joined with pple.: Ὀδυσσῆος
      ζωοῦ οὐδὲ θανόντος τευ ἀκοῦσαι ρ115.

        d. With genit. of person heard about
      omitted: τεθνηῶτος α289. Cf. β220, 375,
      δ728, 748.

        e. With this genit. alone: πατρός δ114.

3. To listen, hearken, give ear: θεοὶ πάντες ἄκουον Θ4.
  Cf. Μ442, Ρ408, Τ81: ἥατ’ ἀκούοντες α326. Cf. α352,
  353, μ37, ο393.

4. To listen to, give ear to.

    a. With acc. of what is listened to: ἄλλων
    μῦθον Β200. Cf. Θ492: θ429, υ389.

    b. With genit. of person: βασιλήων Β98. Cf.
    Ζ334, Ι262, Τ79, 256: ἀοιδοῦ α370. Cf. η11, ι3,
    ο318 = ω265, π259, ρ520, σ129.

    c.

        a. With genit. of person, to listen to
      in sense of yielding or obeying: εἰπόντος
      Ζ281. Cf. Ο199: β423, τ419, χ354.--Sim., in
      mid., οὔ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀϋτῆς (had not
      attended or responded to it) Δ331.

        b. So in reference to hearing and
      answering prayer: εὐξαμένου Α381. Cf. Π531:
      ζ325 (twice).

    d. With dat. of person, to listen to
    favourably: ἀνέρι κηδομένῳ Π515. Cf. οἱ with
    εὐξαμένοιο in Π531 cited above.

5. To have heard, have learned, know (cf. ἀΐω (4),
  πεύθομαι (3)): τὰ μέλλετ’ ἀκουέμεν Ξ125.--With
  infin.: καὶ σὲ ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι (infin. of the
  impf.) Ω543.--With acc. of person heard about and
  dependent clause: Ἀτρεΐδην ἀκούετε ὡς ... γ193.--
  With genit. of person from whom one has heard about
  something δ94.--With this genit. and clause: οὐδὲ
  πατρῶν ἀκούεθ’ οἷος ... δ688.--With elliptical
  construction β118.--Absol.: εἴ που ἀκούεις ο403.

************************************************************

ἀκρά̄αντος [ἀ- + κραιαίνω].

1. Not accomplished, not carried out: ἔργον Β138.

2. Not to be fulfilled: ἔπεα τ565.--In neut. ἀκράαντον
  as adv., without hope of fulfilment, to no purpose
  β202.

************************************************************

ἀκρᾱής [ἄκρος + ἄημι]. (Cf. ὑπεραής.) Acc. sing.
  ἀκρᾱῆ β421. Of wind, blowing at height; or perh.,
  blowing with the right velocity or from the right
  quarter β421, ξ253, 299.

************************************************************

ἄκρη, ης, ἡ [fem. of ἄκρος as sb.].

1. The highest point of a city θ508.

2. κατ’ ἄκρης, down from the top. Of a breaking wave,
  with full force ε313.--Fig., utterly, to total
  destruction: ὤλετο Ν772. Cf. Ο557, Χ411, Ω728.

3. A cape or headland Δ425, Ξ36: ι285.

************************************************************

ἄκρητος, ον [ἀ- + κρη-, κεράννυμι]. Unmixed: οἴνῳ ω73.
  Cf. β341, ι297.--So σπονδαὶ ἄκρητοι (ratified by
  libations of unmixed wine) Β341 = Δ159.

************************************************************

ἀκρίς, ίδος, ἡ. A locust Φ12.

************************************************************

ἄκρις, ιος, ἡ [ἄκρος]. A hill-top: ἠνεμοέσσας ι400,
  π365, δι’ ἄκριας κ281, ξ2.

************************************************************

ἀκριτόμῡθος [ἄκριτος + μῦθος].

1. Indiscriminate or reckless in speech Β246.

2. Hard to be discerned or interpreted ὄνειροι τ560.

************************************************************

ἄκριτος [ἀ- + κρίνω].

1. Indiscriminate, endless: μῦθοι Β796.--Endless,
  never-ending: ἄχεα Γ412, Ω91.--Endless, never
  brought to reconciliation: νείκεα Ξ205 = 304.--
  Absol. in neut. pl.: ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον θ505
  (app., held much and indiscriminate or inconsistent
  debate).

2. In neut. sing. ἄκριτον as adv.

    a. Indiscriminately: ἐξαγαγόντες ἀ. ἐκ πεδίου
    (see ἐξάγω (2)) Η337, 436.

    b. Endlessly, continually: πενθήμεναι σ174,
    τ120.

************************************************************

ἀκριτόφυλλος [ἄκριτος + φύλλον]. With confused or
  massed foliage: ὄρος Β868 (i.e. the separate trees
  are indistinguishable).

************************************************************

†ἀκροκελαινιάω [ἄκρος + κελαινός]. In pres. pple.
  ἀκροκελαινιόων, of a river, with black or dark
  surface Φ249.

************************************************************

ἀκρόκομος [ἄκρος + κόμη]. Wearing the hair in a topknot
  (the hair round this being app. cut short or shaved
  off). Epithet of the Thracians Δ533.

************************************************************

ἄκρον, ου, τό [neut. of ἄκρος as sb.].

1. The summit or crest of a hill λ597.

2. A cape or headland. Of Sunium γ278.

3. An end or extremity: ἐπ’ ἄκρῳ δῆσε ζυγόν Ε729. Cf.
  ι328, 382.

4. The extreme surface: [νύσσης] Ψ339.

************************************************************

ἀκρόπολις, ἡ [ἄκρος + πόλις]. The highest part of a
  city, the citadel. Of Troy θ494, 504.

************************************************************

ἀκρόπολος [ἄκρος. Cf. οἰόπολος]. Topmost, the topmost
  part of: ὄρεσσιν Ε523: τ205.

************************************************************

ἀκροπόρος [ἄκρος + πείρω]. With a piercing or sharp
  point. Epithet of spits: ὀβελούς γ463.

************************************************************

ἄκρος, η, ον. Extreme, at the furthest point.

1. Topmost, the topmost part of: πόλει Ζ88 (the
  citadel), πρώονες Θ557 = Π299. Cf. Ε460, Ζ257, 297,
  317, 512, Η345, Θ83, Ι241, Λ351, Μ282, Ν523, 615,
  Ξ292, 352, Ο152, Χ383: σκοπέλοισιν μ239.

2. Outermost, the extremity of: πόδας Π640. Cf. Ρ264
  (see ἠϊών (2)), 309, 599, Υ227: οἰήϊον ι483 = 540.--
  The edge of: χείλει Μ51.--Growing on the extremity:
  τρίχες οὐραῖαι Ψ519.--At the end of a row: νῆες
  Ο653. --The base or root of: χεῖρα Ε336 (cf. 458).

3. The surface of: ὕδωρ Π162: ῥινόν χ278.--App. in
  neut. ἄκρον as adv., on the surface: ἀ. ἐπὶ ῥηγμῖνος
  θέεσκον Υ229 (v.l. ἀ. ἔπι, taking ἀ. as sb., the
  surface; see ἄκρον (4)).

4. In superl. ἀκρό-τατος, -η, -ον (in μ11 of two
  terminations), much like the positive.

    a. Topmost, the topmost part of: κορυφῇ Α499 =
    Ε754 = Φ3. Cf. Β793, Ζ470, Ν12, Ξ157, 228, 285,
    Ο536, Υ52, Χ172: τύμβῳ μ15.--Absol.: ἐπ’
    ἀκροτάτῃ (at the top) Δ484.

    b. The extremity of: ὄζῳ Β312.--Sim. ἀκρότατον
    παρ’ οὐδόν χ127 (app., to one side of (and
    passing at right angles) one of the extremities
    of the threshold).--Predicatively: ὅθ’ ἀκρότατος
    πρόεχ’ ἀκτή (where the beach ran furthest out)
    μ11.

    c. The surface of: χρόα Δ139, χαλκόν Η246.

************************************************************

ἀκτή, ῆς, ἡ. Corn or meal: ἀλφίτου Λ631, Δημήτερος
  Ν322, Φ76: ἀλφίτου β355, ξ429.

************************************************************

ἀκτή, ῆς, ἡ.

1. A beach or shore of the sea: ἀκτὴν εἰσανέβαινον Σ68.
  Cf. Μ284, Υ50, Ψ125, Ω97: ἐπ’ ἀκτῆς καθήμενος ε82.
  Cf. ε151, κ140, 509, ν234, ο36, ω378.

2. A projecting part of the shore: ἀκτῇ ἐφ’ ὑψηλῇ Β395:
  ἀκταὶ προβλῆτες ε405. Cf. ε425, κ89, μ11, ν98, ω82.

************************************************************

ἀκτήμων [ἀ- + κτῆμα]. Not possessed of, lacking. With
  genit.: χρυσοῖο Ι126 = 268.

************************************************************

ἀκτίς, ἡ. Dat. pl. ἀκτῖσι ε479, τ441. ἀκτΐ-νεσσι Κ547:
  λ16. A ray or beam: ἠελίοιο Κ547. Cf. ε479, λ16,
  τ441.

************************************************************

ἄκυλος, ου. Prob., the fruit of the ilex. Given to
  swine κ242.

************************************************************

ἀκωκή, ῆς, ἡ. A point: ἔγχεος Ε16. Cf. Ε67, Κ373, Λ253,
  Ν251, Π323, 478, Ρ295, Υ260, Φ60, Ψ821, Ρ49 = Χ327:
  = χ16, τ453.

************************************************************

ἄκων, οντος, ὁ.

1. A dart or javelin Δ137, Κ335, Λ364 = Υ451, Λ675,
  Ξ455, Ο646, 709, Π361, Υ413, 455, 486, Φ590: ξ225,
  531, φ340.--Used for guarding cattle or sheep Λ552 =
  Ρ661, Μ306: ν225.

2. In generalized sense, the dart: ἐπιστάμενος ἄκοντι
  Ο282.

************************************************************

ἅλαδε [acc. of ἅλς + -δε (1)]. To or into the sea: νῆα
  προέρυσσεν Α308. Cf. Β165 = 181, Ε598, Ι358, 683,
  Μ19, Ξ97, 100, 106: νῆ’ εἴρυσεν β389. --With εἰς:
  ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἁ. προρέουσιν κ351.

************************************************************

ἀλάλημαι, pf. ἀλάομαι.

************************************************************

ἀλαλητός, οῦ, ὁ [imitative]. A shouting Β149: ω463.--A
  shouting in distress: ἀλαλητῷ φεύγοντες Σ149. Cf.
  Φ10.--A shouting in war, the war-shout: ἀ. ἀνὰ
  στρατὸν ὀρώρει Δ436. Cf. Μ138, Ξ393, Π78.

************************************************************

Ἀλαλκομενηΐς [app. fr. ἄλαλκον]. Thus, the guardian or
  protectress. Epithet of Athene Δ8, Ε908.

************************************************************

ἄλαλκον, aor. [cf. ἀλκή, ἀλέξω]. (ἀπ-.)

1. To ward or keep off Ι605, φ548, Ψ185: δ167. --With
  dat. of person protected: κύνας οἱ Ρ153. Cf. Τ30,
  Φ138 = 250: γ237, ν319.--With genit.: Τρώων λοιγόν
  Φ539.--With dat. and genit. of part: κρατός τοι
  κακὸν ἦμαρ κ288.

2. With dat., to succour, defend, protect: οἱ Χ196.

************************************************************

ἀλαλύκτημαι [pf. pass. fr. *ἀλυκτέω, conn. with ἀλύω].
  To be distraught or sore distressed Κ94.

************************************************************

ἀλάομαι [ἄλη]. 3 pl. ἀλόωνται γ73, ι254. Imp. ἀλόω
  ε377. Aor. ἀλήθην ξ120. 2 sing. ἀλήθης ξ362. Pple.
  ἀληθείς ξ380, π205. Pf. ἀλάλημαι Ψ74: λ167. 2 sing.
  ἀλάλησαι ο10. 3 ἀλάληται υ340. 2 pl. ἀλάλησθε γ72,
  ι253. Imp. ἀλάλησο γ313. Pple. ἀλαλήμενος ν333,
  ξ122, ρ245, φ327. Infin. ἀλάλησθαι β370, μ284, ο276,
  υ206. (ἐπ-.) To wander, rove: κὰπ πεδίον ἀλᾶτο Ζ201.
  Cf. Β667, Θ482, Κ141, Ψ74: μαψιδίως γ72. Cf. β333,
  370, γ73, δ91, ε336, etc.

************************************************************

ἀλαός. Blind: μάντιος ἀλαοῦ (for ἀλαόο) κ493, μ267.--
  Absol., a blind man θ195.

************************************************************

ἀλαοσκοπιή, ῆς, ἡ [ἀλαός + σκοπιή. 'Blind watch']. A
  negligent or careless watch or lookout: οὐδ’
  ἀλαοσκοπιὴν εἶχεν Κ515, Ν10, Ξ135: θ285.

************************************************************

ἀλαόω [ἀλαός]. (ἐξ-.) To blind: ὀφθαλμοῦ (of his (my)
  eye) α69, ι516.

************************************************************

ἀλαπαδνός, ή, όν [ἀλαπάζω].

1. Weak, feeble, ineffective: στίχες Δ330, σθένος Ε783
  = Η257, Θ463: σ373.--Comp. ἀλαπαδνότερος Δ305.

2. Having little power or influence Β675.

************************************************************

ἀλαπάζω. 2 sing. fut. ἀλαπάξεις Β367. Aor. ἀλάπαξα
  Ι328, Λ750. 3 sing. -ε ρ424, τ80. Infin. ἀλαπάξαι
  Ι136, 278. (ἐξ-.)

1. To deprive of vigour, take the strength from:
  Ἀχαιούς Μ67.--To ruin: Ζεὺς ἀλάπαξεν (brought all
  this to nought) ρ424 = τ80.--To work havoc in
  (opposed ranks) Ε166, Λ503.

2. To slay Λ750.

3. To destroy or sack (a city) Β367, Ι136 = 278, 328,
  Ω245.

************************************************************

ἀλαστέω [ἄλαστος]. (ἐπ-.) To find things intolerable:
  ἠλάστεον θεοί (raged (impotently)) Ο21.--So in aor.
  pple. ἀλαστήσας, giving way to such a feeling,
  breaking out in protest Μ163.

************************************************************

ἄλαστος [prob. ἀ- + λαθ-, λανθάνω]. Thus

1. Unforgettable, that never leaves one: πένθος Ω105:
  α342, ω423, ἄχος δ108.--In neut. ἄλαστον as adv., of
  mourning, without power of forgetting, unceasingly:
  ὀδύρομαι ξ174.

2. Applied to a person (app. by transference of the
  epithet from acts to the agent), doer of deeds not
  to be forgotten, wretch: Ἕκτορ, ἄλαστε Χ261.

************************************************************

ἀλαωτύς, ἡ [ἀλαόω]. A blinding ι503.

************************************************************

ἀλγέω [ἄλγος]. To suffer (bodily) pain or discomfort
  Β269, Θ85, Μ206: μ27.

************************************************************

ἄλγιον [neut. comp. fr. ἄλγος]. So much the worse, all
  the harder: ἀ. τῷ ἔσσεται Σ306. Cf. Σ278: ρ14,
  τ322.--Without construction δ292, π147.

************************************************************

ἄλγιστος, η, ον [superl. formed as prec.]. Most
  difficult or hard: ἀλγίστη δαμάσασθαι Ψ655.

************************************************************

ἄλγος, τό.

1. Pain, distress: ἀ. ἱκάνει θυμόν Γ97. Cf. Ζ450, 462,
  Σ395, Χ53, 54: ὅπως μοι ἀ. ἀλάλκοις ν319. Cf. β41,
  193, ο345, τ471.

2. Definitely distinguished as bodily pain or suffering
  Ε394: ξ32.

3. In pl., distresses, woes, cares, hardships: Ἀχαιοῖς
  ἄλγε’ ἔθηκεν Α2. Cf. Β667, Ι321, Ν346, Σ224, Ω568,
  etc.: πάθεν ἄλγεα α4, ἄλγεσι θυμὸν ἐρέχθων ε83 (i.e.
  expressions of grief). Cf. β343, γ220, θ182, υ339,
  etc.

************************************************************

†ἀλδαίνω [cf. next]. 3 sing. aor. ἤλδανε. To cause to
  wax or fill out: μέλεα σ70 = ω368.

************************************************************

ἀλδήσκω [cf. prec.]. To grow, increase Ψ599.

************************************************************

ἀλέασθαι, aor. infin. ἀλέομαι.

************************************************************

ἀλεγεινός, ή, όν [ἄλγος].

1. Causing pain or grief, painful, grievous, hard Β787,
  Δ99, Ε658, Ι546, Λ398, Ν569, Ο16, Σ17, 248 = Τ46 =
  Υ43, Ψ653, 701: γ206, θ126, κ78, μ26, 226.

2. Causing or apt to cause injury or harm: πνοιῇ Βορέω
  Ξ395. Cf. Ρ749, Ω8: = θ183 = ν91 = 264, σ224.

3. Fatal, baneful: ἀγηνορίης Χ457.

4. Difficult, troublesome: δαμήμεναι Κ402, Ρ76.--
  Troublesome, irksome: νηπιέῃ Ι491.

5. App., bringing repentance in its wake: μαχλοσύνην
  Ω30.

************************************************************

ἀλεγίζω [cf. ἀλέγω]. With neg., not to care for,
  trouble oneself about, have regard for. With genit.:
  σέθεν οὐκ ἀλεγίζω Α180. Cf. Α160, Θ477, Λ80, Μ238.--
  Absol. Ο106.

************************************************************

ἀλεγύ̄νω [cf. ἀλέγω]. To take one's part in, partake of
  (a meal): δαῖτας α374. Cf. β139, θ38, λ186, ν23.

************************************************************

ἀλέγω.

1. To care, be concerned: οὐκ ἀλέγω Λ389: ρ390.

2. To be careful of one's duties, show due regard for
  another or others: ὅτις οὐκ ἀλέγει π307. Cf. τ154.

3. To show concern for, busy oneself with, the right:
  Λιταὶ ἀλέγουσιν Ι504.

4. To attend to, busy oneself about: νηῶν ὅπλα ζ268.

5. With neg., not to care for or concern oneself about,
  regard or heed: θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες Π388.--With
  genit.: σκυζομένης σευ Θ483. Cf. ι115, 275, υ214.

************************************************************

ἀλεείνω [cf. ἀλέομαι].

1. To escape, evade, avoid, keep out of the way, reach
  or influence of, avoid incurring (something coming
  upon or threatening one): κῆρα Γ32 = Λ585 = Ν566 =
  596 = 648 = Ξ408, Π817. Cf. Λ794, Ν669, Π36, 213 =
  Ψ713, Ρ374: χόλον γυναικός α433. Cf. ε326, ζ273,
  ν148, τ373, ω229.

2. To elude the notice of π477.--Absol., to evade
  questioning δ251.

3. To shun, avoid, keep clear of or away from: πάτον
  ἀνθρώπων Ζ202. Cf. Λ542, Ψ422.

4. With infin., to shrink from doing, hesitate to do:
  κτεῖναι Ζ167, ἀλεξέμεναι Ν356.

************************************************************

ἀλέη, ἡ [ἀλέομαι]. A means of escape Χ301.

************************************************************

ἀλέη, ἡ. Warmth (of the sun) ρ23.

************************************************************

ἀλείατα, τά [ἀλέω]. Wheaten flour υ108.

************************************************************

ἀλείς, aor. pple. pass. εἴλω.

************************************************************

ἄλεισον, τό. A drinking-cup (=δέπας) Λ774, Ω429: γ50,
  53, δ591, θ430, ο85, 469, χ9.

************************************************************

ἀλείτης, ου, ὁ [ἀλιτεῖν, aor. infin. ἀλιταίνω]. An
  offender: τείσεσθαι ἀλείτην Γ28. Cf. υ121.

************************************************************

ἄλειφαρ, ατος, τό [ἀλείφω]. Unguent, oil Σ351, Ψ170:
  γ408 (app. here some kind of polish or varnish),
  ω45, 67, 73.

************************************************************

†ἀλείφω. Aor. ἄλειψα μ177, 200. 3 sing. ἤλειψε τ505.
  ἄλειψε ζ227. 3 pl. ἤλειψαν Σ350. Infin. ἀλεῖψαι
  Ω582: μ47. 3 sing. aor. mid. ἀλείψατο Ξ171. Nom.
  dual masc. pple. ἀλειψαμένω Κ577. Nom. fem.
  ἀλειψαμένη Ξ175. (προς-.)

1. To oil, anoint with oil Σ350, Ω582: ζ227, τ505.

2. To stop (the ears) with wax: ἐπ’ οὔατ’ ἀλεῖψαι
  (ἄλειψα) μ47, 177.--To put (wax) in the ears μ200.

3. In mid., to anoint oneself: ἀλείψατο λίπ’ ἐλαίῳ
  Ξ171. Cf. Κ577, Ξ175.

************************************************************

ἄλεν, 3 pl. aor. pass. εἴλω.

************************************************************

ἀλέν, neut. aor. pple. pass. εἴλω.

************************************************************

ἀλεξάνεμος, ον [ἀλέξω + ἄνεμος]. Protecting from the
  wind: χλαῖναν ξ529.

************************************************************

ἀλεξητήρ, ῆρος, ὁ [ἀλέξω]. One who wards off or stems:
  ἀλεξητῆρα μάχης Υ396.

************************************************************

ἀλεξίκακος, ον [ἀλέξω + κακόν. See κακός (11)]. Tending
  to avert evil: μῆτις Κ20.

************************************************************

ἀλέξω [cf. ἄλαλκον]. 2 sing. fut. ἀλεξήσεις Ι251. Acc.
  sing. masc. pple. ἀλεξήσοντα Ζ109. Infin. ἀλεξήσειν
  Υ315, Φ374. 3 sing. aor. opt. ἀλεξήσειε γ346. Aor.
  infin. mid. ἀλέξασθαι Ν475, Ο565, Π562: σ62. (ἀπ-,
  ἐπ-.)

1. To ward or keep off, avert γ346.--With dat. of
  person or thing protected: Δαναοῖσι κακὸν ἦμαρ Ι251.
  Cf. Ι347, 674, Ρ365, Υ315 = Φ374.

2. With dat., to succour, defend, protect: ἀλλήλοισιν
  Γ9. Cf. Ε779, Ζ109.--Absol., to afford succour,
  defence, or protection Α590, Λ469, Ν356.

3. In mid., to ward or keep off from oneself, defend
  oneself against, encounter: ἀλέξασθαι κύνας Ν475:
  τοῦτον ἀλέξασθαι σ62.--Absol., to defend oneself,
  offer resistance Λ348 = Χ231, Ο565 = Π562: ι57.

************************************************************

†ἀλέομαι [cf. ἀλεείνω]. 3 pl. impf. ἀλέοντο Σ586. 3
  sing. aor. ἠλεύατο Ν184, 404, 503, Π610, Ρ305, 526,
  Χ274. ἀλεύατο Γ360, Η254, Λ360, Ξ462: ρ67, υ300,
  305. 3 pl. ἀλεύαντο χ260. 3 sing. subj. ἀλέηται
  δ396. ἀλεύεται ξ400, ω29. 1 pl. ἀλεώμεθα Ε34, Ζ226.
  3 sing. opt. ἀλέαιτο Υ147: υ368. Imp. ἄλευαι Χ285. 2
  pl. ἀλέασθε δ774. Pple. ἀλευάμενος, -ου Ε28, 444,
  Ο223, Π711, Υ281: ι277, μ157. Infin. ἀλέασθαι Ν436,
  513, Υ302, Ψ340, 605: ι274, 411, π447. ἀλεύασθαι
  μ159, 269, 274. (ὑπ-, ὑπεξ-.)

1. To escape, evade, avoid, keep out of the way, reach,
  or influence of (something coming upon or
  threatening one): ἔγχεα Ζ226. Cf. Γ360, Ε34, Ο223,
  Υ147, 281, etc.: νοῦσον ι411. Cf. ι274, 277, μ157,
  π447, υ305, 368, χ260, ω29.

2. Absol., to escape Υ302.--To avoid a missile υ300.--
  To flee, take to flight, take oneself off, save
  oneself Ε28 (as it seemed to the onlookers), Ν436,
  513: δ396.--To keep out of harm's way Σ586.

3. To shun, avoid, keep clear of or away from, refrain
  from: μύθους ὑπερφιάλους δ774, Σειρήνων φθόγγον καὶ
  λειμῶνα μ159, νῆσον269 = 274, ὅμιλον ρ67.

4. With infin., to shrink from doing, hesitate to do:
  ἠπεροπεύειν Ψ605: ξ400. --To take care not to do:
  λίθου ἐπαυρεῖν Ψ340.

************************************************************

ἅλεται, 3 sing. aor. subj. ἅλλομαι.

************************************************************

ἀλετρεύω [ἀλέω]. To grind: καρπόν η104.

************************************************************

ἀλετρίς, ἡ [ἀλέω]. A female slave employed in grinding
  υ105.

************************************************************

ἀλεύατο, 3 sing. aor. ἀλέομαι.

************************************************************

†ἀλέω. 3 pl. aor. ἄλεσσαν. To grind: πυρόν υ109.

************************************************************

ἀλεωρή, ῆς, ἡ [ἀλέομαι].

1. Shrinking from the foe Ω216.

2. A means of defence: δηΐων ἀνδρῶν (against ...) Μ57,
  Ο533.

************************************************************

ἄλη, ης, ἡ. (Incessant) wandering κ464, ο342, 345,
  φ284.

************************************************************

ἀληθείη, ης, ἡ [ἀληθής]. The truth Ψ361, Ω407: η297,
  λ507, π226 = χ420, ρ108, 122, φ212.

************************************************************

ἀλήθην, aor. ἀλάομαι.

************************************************************

ἀληθής, ές [ἀ- + λήθω].

1. App., not forgetting, careful, anxious: χερνῆτις
  Μ433.

2. Absol. in neut. pl. ἀληθέα, the truth Ζ382: γ254 =
  π61, ν254, ξ125, ρ15, σ342.

3. In neut. sing. ἀληθές as adv., truly γ247.

************************************************************

ἀλήϊος [ἀ- + ληΐς]. Without share of booty; hence, not
  rich in possessions Ι125 = 267.

************************************************************

ἀλήμεναι, ἀλῆναι, aor. infin. pass. εἴλω.

************************************************************

ἀλήμων, ονος, ὁ [ἄλη]. A vagrant ρ376, τ74.

************************************************************

ἅληται, 3 sing. aor. subj. ἅλλομαι.

************************************************************

ἀλητεύω [ἀλήτης].

1. To wander, rove μ330, ξ126, π101, σ114.

2. To go to and fro: κατὰ δῶμα ρ501. Cf. χ291.

************************************************************

ἀλήτης, ου, ὁ [ἄλη]. A wanderer, vagrant ξ124, ρ420 =
  τ76, ρ483, 576, 578, σ18, 25, 333 = 393, υ377, φ400.

************************************************************

†ἄλθομαι. 3 sing. aor. ἄλθετο. (ἀπ-.) To become whole
  or sound: ἄλθετο χείρ Ε417.

************************************************************

ἁλιᾱής [ἅλς + ἄημι]. Blowing over the sea δ361.

************************************************************

ἀλίαστος, ον [ἀ- + λιάζομαι].

1. Unabating, unceasing Β797, Μ471 = Π296, Ξ57, Υ31,
  Ω760.

2. In neut, ἀλίαστον as adv., without ceasing Ω549.

************************************************************

ἀλίγκιος. Like, resembling. With dat.: ἀστέρι καλῷ
  Ζ401: ἀθανάτοισιν θ174.

************************************************************

ἁλιεύς, ῆος, ὁ [ἅλιος].

1. A seaman ω419.--With ἐρέτης π349.

2. A fisher μ251, χ384.

************************************************************

ἁλιμῡρήεις, εντος [ἅλς + μύρω]. Seaward flowing Φ190.
  --Of a river at its meeting with the sea ε460.

************************************************************

ἅλιος, η, ον [ἅλς]. Of the sea Α538 = 556, Σ86, 139,
  141, Υ107, Ω84, 562: γ38, δ349 = ρ140, δ365, 384,
  401, 438, 542, ν96, 345, ω47, 55, 58.--Absol. in
  fem. pl., sea-goddesses Σ432.

************************************************************

ἅλιος, η, ον.

1. Ineffective, effecting nothing, useless, idle, vain,
  fruitless: πόνον Δ26. Cf. Δ158, 179, 498 = Ο575,
  Ε18, 715, Λ376, 380, Ξ455, Π480, Σ324, Ω92, 224:
  ὁδός β273, 318.--Of a person, inefficient: σκοπός
  Κ324.

2. In neut. ἅλιον as adv., in vain, without result
  Ν410, 505 = Π615.

************************************************************

ἁλιοτρεφής [ἅλιος + τρέφω]. Sea-bred δ442.

************************************************************

ἁλιόω [ἅλιος].

1. To make of no effect, frustrate: Διὸς νόον ε104 =
  138.

2. To use to no effect: βέλος (did not hurl it in vain)
  Π737.

************************************************************

ἁλίπλοος [ἅλς + πλέω]. Floating on the sea, in the
  state of flotsam: τείχεα Μ26.

************************************************************

ἁλιπόρφυρος [ἅλς + (app.) πορφύρα, the Phoenician
  shell-fish called the murex, the dye got therefrom].
  Thus, dyed in sea-purple: ἠλάκατα ζ53, 306, φάρεα
  ν108.

************************************************************

ἅλις (Ϝάλις) [ἀλ-, (Ϝ)είλω].

1. In a throng, in swarms: μέλισσαι ἁ. πεποτήαται Β90.
  Cf. Γ384, Χ473.

2. In abundance, in plenty, in great numbers: ἁ. οἱ
  ἦσαν ἄρουραι Ξ122. Cf. Ι137, 279, Ρ54, Φ236, 319,
  344, 352, Χ340: χαλκὸν ἁ. δόντες ε38 = ψ341. Cf.
  β339, η295, ν136 = π231, ο77 = 94, π389 (with notion
  of excess), ρ298, 376, ω486.

3. With copula to be supplied, (it is) enough: ἦ οὐχ ἁ.
  ὅττι ...; Ε349, Ψ670. Cf. Ι376, Ρ450: β312.

************************************************************

†ἁλίσκομαι [cf. εἴλω]. 3 sing. aor. ἥλω χ230. Subj.
  ἁλώω Λ405: σ265. 3 sing. ἁλώῃ Ι592, Ξ81: ξ183, ο300.
  1 sing. opt. ἁλοίην Χ253. 3 ἁλοίη Ρ506. Masc. dual
  pple. ἁ̄λόντε Ε487. Fem. sing. ἁλοῦσα Β374, Δ291,
  Ν816. Infin. ἁλώμεναι Φ495. ἁλῶναι Μ172, Φ281: ε312,
  ω34.

1. To be taken, captured, seized: βέλτερον ὃς προφύγῃ
  ἠὲ ἁλώῃ Ξ81. Cf. Ε487, Λ405, Φ495. --With θανάτῳ, to
  meet one's death Φ281: = ε312, ω34.--Of towns, to be
  taken Β374 = Δ291 = Ν816, Ι592: χ230.

2. To be slain: ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι Μ172. Cf. Ρ506,
  Χ253: ξ183, ο300, σ265.

************************************************************

†ἀλιταίνω. 3 sing. aor. ἤλιτε Ι375. Non-thematic pres.
  pple. mid. ἀλιτήμενος δ807. 3 pl. aor. ἀλίτοντο
  ε108. Subj. ἀλίτωμαι Ω570. 3 sing. ἀλίτηται Τ265,
  Ω586. Infin. ἀλιτέσθαι δ378.

1. In both voices, to sin or trespass against, fail in
  duty to: ἤλιτέ με Ι375. Cf. Τ265: ἀθανά-τους
  ἀλιτέσθαι δ378. Cf. ε108.

2. In mid., to transgress, infringe: Διὸς ἐφετμάς Ω570,
  586.

3. In pres. pple. mid. ἀλιτήμενος in adjectival sense,
  sinning, sinful: θεοῖς (in the eyes of the gods)
  δ807.

************************************************************

ἀλιτήμων [ἀλιταίνω]. Sinful Ω157 = 186.

************************************************************

ἀλιτρός [as prec.].

1. = prec.: δαίμοσιν (in the eyes of the gods) Ψ595.--
  Playfully ε182.

2. Not showing due regard, showing ill-will Θ361.

************************************************************

ἄλκαρ, τό [ἀλκή]. A means of defence, a safeguard. With
  dat. of person defended: Τρώεσσιν Ε644.--With
  genit.: Ἀχαιῶν Λ823.

************************************************************

ἀλκή, ῆς, ἡ [cf. ἄλαλκον]. Dat. ἀλκί (fr. *ἄλξ) Ε299,
  Ν471, Ρ61, etc.: ζ130.

1. Defence, help: οὔτε κλέος οὔτ’ ἀ. Ε532 = Ο564, οὐδέ
  τις ἀ. γίγνετο (γίγνεται) Φ528: χ305, οὐδέ τίς ἐστ’
  ἀ. μ120.

2. Prowess in defence or offence, mettle, courage,
  spirit: συῒ εἴκελος ἀλκήν Δ253. Cf. Γ45, Ε299, Η164,
  Ι706, Π157, Τ36, etc.: ἀλκὶ πεποιθώς ζ130. Cf. ι214,
  514, ρ315, χ226, 237, ψ128, ω509.--Personified Ε740.

3. Showing of fight, resistance: οὐκ ἀπολήγει ἀλκῆς
  Φ578.--Prowess displayed in action, deeds of
  prowess, fighting: εἰδότε ἀλκῆς Λ710, ἔπαυσεν ἀλκῆς
  Ο250. Cf. Ν116, 197, Ο490 (from Zeus), Υ256, etc.:
  οὐ δεδαηκότες ἀλκήν β61. Cf. δ527.

4. The upper hand, victory: ἀπείρητος οὐδ’ ἀδήριτος ἤ
  τ’ ἀλκῆς ἤ τε φόβοιο (whether in the matter of ...
  or ..., whether the result be ... or ...) Ρ42.

************************************************************

ἄλκιμος [ἀλκή].

1. Stout, courageous Ε529, Ζ437, Λ483, Μ349, Π689,
  Ρ429, Φ586, etc.: α302 = γ200, κ553, χ138, 232.--
  With complementary infin.: ἀ. μάχεσθαι Ο570.

2. Of weapons, stout, strong: ἔγχος Γ338. Cf. Κ135 =
  Ξ12 = Ο482, Λ43, Π139: α99 = ο551 = υ127, ρ4, φ34,
  χ25, 125.

************************************************************

ἀλκτήρ, ῆρος, ὁ [ἀλκ-, ἄλαλκον].

1. A protector: ἀρῆς (against ...) Ξ485. Cf. Σ100, 213.

2. A means of protection: κυνῶν ξ531, φ340.

************************************************************

ἀλκυών, όνος. The halcyon or kingfisher Ι563.

************************************************************

ἀλλά [ἄλλος].

1. Adversative particle, but Α24, 25, 94, 116, 125,
  etc.: α6, 16, 22, 42, 48, etc.--Elliptically: ἀλλ’
  οὐ γάρ σ’ ἐθέλω ... (but I say no more, for ...)
  Η242: ἀλλ’ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο (but they soon
  gave over, for ...) κ202 = 568, ἀλλ’ οὐ γάρ οἱ ἔτ’
  ἦν ἲς ἔμπεδος (but it was of no avail, for ...)
  λ393. Cf. τ591.

2. Introducing an apodosis, yet, nevertheless: εἴ περ
  γὰρ ... ἀλλ’ οῦ πείσονται Θ154. Cf. Α82, Μ349, Π38,
  Ω771, etc.: εἰ ... ἀλλ’ ἤδη παῖς τοῖος τ86, etc.--
  Introducing a statement: ἀλλὰ μάλ’ ὤφελλες (why ...)
  δ472.

3. With imp. (or infin. as imp.) in command, challenge,
  entreaty, remonstrance, persuasion, encouragement,
  indignation, etc., nay but, come now! ἴθι Α32,
  πίθεσθε259. Cf. Α393, 508, 565, Β163, 360, etc.:
  μέν’ αὖθι β369, ὧδ’ ἔρδειν ζ258. Cf. γ323, 380, δ28,
  35, 379, etc.--Sim. with subj.: ἴομεν Ζ526, etc.:
  φραζώμεσθα β167, φθεγγώμεθα κ228, etc.--With opt.:
  ἐπιτρέψειας ἕκαστα δμῳάων ἥ τις ... ο24. --With
  fut.: ἐρέω μ156.--With ἄνα. See ἄνα.--For ἀλλ’ ἄγε
  (ἄγετε) see ἄγε.

************************************************************

ἀλλέγω [ἀλ-, ἀνα- (1) + λέγω]. Aor. infin. ἀλλέξαι
  Φ321. To pick up, gather up: ὀστέα Φ321, Ψ253.

************************************************************

ἄλλῃ [dat. fem. of ἄλλος as adv.].

1.

    a. Elsewhere Ν49: γ251, χ140.

    b. ἄλλος ἀ., one in one quarter, one in another
    θ516.

2.

    a. Elsewhither, in another direction Α120,
    Ε187, Ο464, Φ557: β127 = σ288, ρ478.

    b. In a direction other than the right: ἀ.
    ἀποκλίναντα (wresting the meaning) τ556.

    c. ἄλλυδις ἀ., some or part in this direction,
    some or part in another ε369, ι458, λ385.

3.

    a. Otherwise: εἰ βούλεται ἀ. Ο51.

    b. ἄλλυδις ἀ.: τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἀ. (now to
    one hue, now to another) Ν279.

************************************************************

ἄλληκτος [ἀ- + ληκ-, λήγω].

1. Unceasing, never still: ἄη Νότος μ325.--Unceasing,
  implacable: θυμόν Ι636.

2. In neut. ἄλληκτον as adv, without intermission or
  pause: πολεμίζειν Β452 = Λ12 = Ξ152.

************************************************************

ἀλλήλων [redup. fr. ἄλλος]. One another, each other:
  ἀλλήλοισι κέλευον Β151. Cf. Γ9, 15, 115, 155, Δ449,
  472, 536, etc.: ξεῖνοι ἀλλήλων α187. Cf. α209, β149,
  δ620, ε79, ζ211, ι55, etc.

************************************************************

ἀλλόγνωτος [ἄλλος + γνω-, γιγνώσκω]. App., known to be
  other; hence, strange, foreign: δήμῳ β366.

************************************************************

ἀλλοδαπός, ή, όν [ἄλλος. Second element doubtful].

1. Foreign, alien Τ324, Ω382: θ211, ι36, ξ231, ρ485,
  υ220, ψ219.

2. Absol., a foreigner or alien Γ48, Π550: γ74 = ι255.

************************************************************

ἀλλοειδής, ές [ἄλλος + εἶδος]. Of another, i.e. of
  strange, appearance: ἀλλοειδέα φαινέσκετο πάντα ν194
  (ἀ. to be scanned in three long syllables; v.l.
  ἀλλο̄ειδέ’ ἐφαίνετο).

************************************************************

ἄλλοθεν [ἄλλος + -θεν (1)].

1.

    a. From another place or source, from
    elsewhere: ἵνα μή ποθεν ἀ. αὕῃ ε490, καλεῖ ἀ.
    ρ382.

    b. ἀ. ἄλλος, some or one from one side or
    quarter, some or one from another Β75, Ι311,
    671, Ν551: ι401, 493 = κ442, κ119, λ42, σ231,
    ω415.--Sim. νείκεον ἀ. ἄλλον, one beginning with
    one man, one with another μ392.

2. From another or strange land, from abroad:
  εἰλήλουθεν γ318. Cf. ζ283, η33, 52, π26, ρ112, υ360.

************************************************************

ἄλλοθι [ἄλλος + -θι].

1. In another place, elsewhere δ684, π44, σ401.--On his
  part, he too: κλαῖεν φ83.

2.

    a. In another or strange land, abroad: ἐπὴν ἀ.
    ὄληται ξ130.--ἀ. γαίης, elsewhere in the world,
    somewhere abroad β131.

    b. App., with genit., elsewhere away from
    (one's home): ἀ. πάτρης (i.e. in some strange
    land) ρ318.

************************************************************

ἀλλόθροος [ἄλλος + θρόος]. Speaking a strange tongue,
  foreign, alien α183, γ302, ξ43, ο453.

************************************************************

ἀλλοῖος [ἄλλος]. Of another sort or kind: ἔργῳ Δ258: ἀ.
  φάνης π181, ἄνδρα τ265.

************************************************************

†ἅλλομαι [σαλ-. Cf. L. salio]. 2 sing. aor. ἆλσο Π754.
  3 ἆλτο Α532, Γ29, Δ125, Ε111, Ν611, Υ62, Ω469, etc.:
  φ388, χ2, 80. 3 sing. subj. ἅληται Φ536. ἅλεται
  Λ192, 207. (ἀνεφ-, ἐκκατεφ-, ἐξ-, ἐς-, ἐφ-, καθ-,
  κατεφ-, μεθ-, ὑπερ-.) To leap, spring, bound: εἰς
  ἅλα Α532, χαμᾶζε Γ29 = Ε494 = Ζ103 = Μ81 = Ν749,
  Δ419 = Π426, Ε111, Λ211, Π733, 755, Ω469. Cf. Λ192,
  207, Μ390, 611, Π754, Σ616, Υ62, 353, Φ174, 536,
  Ω572: θύραζε φ388. Cf. χ2, 80.--Of an inanimate
  object: ἆλτ’ ὀϊστός Δ125.

************************************************************

ἀλλοπρόσαλλος [ἄλλος + πρός + ἄλλος]. One thing to one
  person, another to another, doublefaced Ε831, 889.

************************************************************

ἄλλος, η, ο. Crasis with τά gives τἆλλα Α465, Β428:
  γ462, μ365.

I.

    1. Absol. in sing.

        a. Another or additional person or
      thing: ἄλλο τοι ἐρέω Α297, οἴσομεν ἄλλον
      Γ104. Cf. Κ146, Λ663, Ξ262, etc.: λ454, μ65,
      etc.--In apposition: ἄλλο τό γε οἶδα π470.

        b.

            a. Another or different person
        or thing, another, someone or something
        else: ἐγὼ ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν Β231, πείθεό τ’
        ἄλλῳ 360. Cf. Β271, Ι101, Λ410, Ν229,
        Τ181 (in the case of another matter,
        i.e. for the future), Ω46, etc.: ἄλλος
        εἴπεσκε νέων β331, μεῖζον ἄλλο φράζονται
        δ698. Cf. γ94, δ29, θ202, λ176, ν205,
        ρ404, etc.--With τις: ὡς ὄφελέν τις
        ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν Δ316. Cf. Ν272, Ξ90,
        etc.: ἄλλο τί τοι μελέτω η208. Cf. ξ461,
        σ334, υ297, etc.--Predicatively: ἄλλο τι
        τόδε μήδεαι (it is some other thing
        that you are planning) ε173.--With τίς:
        τίς τοι ἄλλος ὁμοῖος; Ρ475. Cf. Ρ586.
        --With the article, the other: ἵἡ ἄλλη
        σῖτον ἔφερεν ν69.--With οὗτος and τις:
        ἄλλος τις οὗτος ἀνέστη υ380.

            b. With the notion of
        difference obscured, someone. With τις:
        μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος Χ106:
        φ324.

            g. ἄλλο adverbially, app., in
        another matter Ξ249.--(τὸ) ἄλλο τόσον,
        for the rest to a certain extent, i.e.
        so far Χ322, Ψ454.

        c. In negative or conditional contexts

            a. Any other or additional
        person or thing. With τις: οὐδέ τις
        ἄλλος ᾔδεεν Σ403. Cf. Ψ592.

            b. Another, any other or
        different person or thing, any one or
        anything else: οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ’ ἄλλῳ
        ἰέναι Ι486, εἴ με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλ’
        ἐπιδοῦναι Ψ558. Cf. Ξ244, Π141, Ψ274,
        etc.: οὐδέ κεν ἡμέας ἄλλο διέκρινεν
        (anything but death) δ179, etc.--With
        τις: οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ Α299, εἴ τευ
        ἐξ ἄλλου γένευ Ε897. Cf. Β80, Ε827,
        Ι104, Μ248, Π225, etc.: εἴ τίς μ’ ἄλλη
        ἤγγειλεν ψ21. Cf. ζ68, η67, ι520, κ32,
        etc.--Interrog.: τί σευ ἄλλος ὀνήσεται;
        Π31. Cf. δ649.--With τις: πῶς κέν τίς σ’
        ἄλλος ἵκοιτο; ι351.

            g. With the notion of
        difference obscured, any one, anything:
        οὐ σέο κύντερον ἄλλο Θ483, οὐ δύναμαι
        γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι ι28. Cf. λ427,
        ο343, 533, υ392.--With τις: οὔ τις σεῖο
        ὀλοώτερος ἄλλος Γ365. Cf. Ο569, Τ321,
        Ψ439, 580: οὔ τι κύντερον ἄλλο η216. Cf.
        θ32, 138, υ201, 376.

        d. Every other, every one, any one,
      all: ὄφρα στυγέῃ ἄλλος Α186, ἄλλον κε σεῦ
      ἀπαλεξήσαιμι Ω370, etc.: ὡς ἀπόλοιτο καὶ
      ἄλλος ὅτις ... α47, ἄλλῃ νεμεσῶ ἥ τις ...
      ζ286, etc. --With τις: ἵνα τις στυγέῃσιν
      ἄλλος Θ515.

    2. In sing. with sb., etc.

        a.

            a. Another or additional: ἄλλον
        ὀϊστόν Θ300. Cf. Δ334, Θ309, Ο458, Χ293,
        Ω551: ἄλλην ὁδόν κ490, 563. Cf. ο449.--
        With τις: εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ
        ἄλλος Κ222. Cf. κ380, ο27.

            b. Other, additional: μείζων κ’
        ἄλλος χόλος ἐτύχθη (i.e. matters would
        have gone further) Ο121.

            g. Besides, in addition: δόλον
        ἄλλον ὕφαινεν Ζ187. Cf. Ι365: τέρας ἄλλο
        φανήτω υ101. Cf. β93, ω128.--With τις:
        σῆμ’ ἄλλο τι δείξω (εἴπω) φ217, ψ73.

        b.

            a. Another or different, some
        other: πρόμον ἄλλον Η116. Cf. Γ226, Η358
        = Μ232, Ι423, Ξ84, Ψ460: ῥάκος ἄλλο
        (other than his own raiment) ν434, ξ342.
        Cf. γ243, κ392, λ127, ο518, π9, χ6,
        ψ186, 274.--With τις: μή τις Τρῶας
        ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος Κ511: δήμιόν τι
        ἄλλο β32, 44. Cf. ν325.

            b. With a collective sb., the
        other, the rest of the ...: λαόν Λ189,
        etc.: δήμῳ β239.

        c. In negative or conditional contexts

            a. Any other or additional:
        υἱὸν οὐ τέκετ’ ἄλλον Ε154. Cf. Τ233.--
        With τις: μηδέ τις ἄλλος ἴτω ἀνήρ Ω148 =
        177. Cf. Ω505: ε179 = κ344, ε187, κ300,
        σ48.--Interrogatively: ἦέ τιν’ ἄλλον
        ἀμύντορα μερμηρίξω π261.

            b. Any other or different: οὐ
        θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν Ξ168. Cf. Ζ411, Κ330,
        Ψ606: ἄλλος κ’ ἀνὴρ ἵετο ... ν333. Cf.
        ε104 = 138, λ623, etc.--With τις: οὐδέ
        τις ἄλλος ἀνὴρ ἀνέτλη κ327. Cf. φ70,
        etc.

            g. With the notion of
        difference obscured, merely marking a
        contrast. With τις: μή τί τοι ἄλλο κακὸν
        μελέτω ἔργον ... ἀλλ’ ἐσθιέμεν β303.--
        Any: οὐκ ἂν ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος Γ223.
        Cf. Β248: ο69, 321.--With τις ψ126.

        d. Every: ὄφρ’ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται
      ἠπεροπεύειν ξ400.

II.

    1. Absol. in pl.

        a. Other or additional persons or
      things: εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο Ι380. Cf.
      Η364, Χ350, etc.: τρεῖς οἱ ἄλλοι ἔσαν β21.
      Cf. β166, ρ422, χ62, etc.

        b. Other or different persons or
      things, others: πάρ’ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι Α174,
      ἄλλων μῦθον ἄκουε Β200. Cf. Α287, Γ168,
      Δ292, Ε786, Ψ193, etc.: ἄλλα μεμήλει α151.
      Cf. β314, δ166, η119, ι188, λ381, ξ226, etc.
      --With the article: τὰ ἄλλα ἄγγελός ἐσσι (in
      other matters) ε29, τὰ ἄλλα μετάλλα τ115.
      Cf. ο540, ρ273, ψ209.

        c. The other or different persons or
      things, the others: ἄτερ ἥμενον ἄλλων Α498,
      πρόσθ’ ἄλλων Δ304. Cf. Β211, Γ102, Ε877,
      Μ245, 285, etc.: ἄλλοι πάντες οἴκοι ἔσαν
      α11. Cf. β209, γ33, 58, θ93, ι172, etc.--
      With the article: τῶν ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο
      Α198. Cf. Α465, Γ73, Δ429, Ζ41, Θ211, etc.:
      οἱ ἄλλοι ἀθρόοι ἦσαν α26. Cf. γ427, θ204,
      ι61, 331, κ132, etc.

        d. All others, all men or things, all:
      ἔξοχον ἄλλων Ζ194. Cf. Γ42, Δ375, Ζ208,
      Η112, Ν631, etc.: περὶ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
      δ201. Cf. ε118, θ102, ψ110, etc.--In genit.
      pl. after superl., as compared with all
      others: νείατος ἄλλων Ζ295. Cf. Α505, Κ434,
      Ψ532: ὀϊζυρώτατον ἄλλων ε105. Cf. ο108.

        e. Men: δίκας ἠδὲ φρόνιν ἄλλων γ244.

    2. In pl. with sb., etc.

        a.

            a. Other or additional: πολλοὶ
        ἄλλοι φῶτες ὄλοντο α355. Cf. α394, γ113,
        ξ200, χ28, etc.

            b. Besides, in addition: ἦ οὐχ
        ἅλις ἧμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλοι; ρ376.
        Cf. β65.

        b. Other or different: ἄλλα δίδου γέρα
      Ι334. Cf. Ρ328, Ψ459, 700, etc.: ἄλλα κήδεα
      α244. Cf. α374, θ558, μ22, etc.

        c. The other or different: Ἀτρεΐδαι τε
      καὶ ἄλλοι Ἀχαιοί (ye other ...) Α17, ἄλλοι
      θεοί Β1. Cf. Α22, Γ68, Ε524, 709, Ζ426,
      etc.: ἄλλους θεράποντας δ37. Cf. α210, θ379,
      ι543, κ320, λ563, etc.--With the article:
      τοῖς ἄλλοισι θεοῖς Α597. Cf. Β674, Λ75, 406,
      Ξ189, Π763, Σ103, Τ83, etc.: τῶν ἄλλων
      ἀνέμων ε383. Cf. ζ176, ι100, κ250, λ541,
      π133, etc.

        d. All the other: Ἀχαιῶν ἔξοχον ἄλλων
      Ρ358. Cf. δ171.--All other, all: ἄλλων νόον
      ἐσθλῶν Ι514, etc.: εἴ τι γυναικῶν ἀλλάων
      περίειμι τ326, etc.

III. Of other kind or sort: οὐκ ἔα πόνος ἄλλος Ε517
  (i.e. it was no time for curiosity), ὄρνεον ἄλλο
  Ν64. Cf. Ν622, Φ22: ἄλλῳ αὐτὸν φωτὶ ἤϊσκεν δ247. Cf.
  λ54.

IV. Contextually

    1. A stranger: ἄλοχοι ἄλλοισι δαμεῖεν Γ301.
    Cf. Ζ456, Ι594, Χ489, Ω481: ἕλωρ ἄλλοισιν ν208.
    Cf. ν419, ξ417, ο228, υ213, etc.--In apposition:
    ἄλλος τις πτωχὸς ἐλθών φ327.--A foe: ἀδελφεὸν
    ἄλλος ἔπεφνεν δ91.

    2. In contrast with something following, an
    ordinary man: ἄλλος μογέων ἀποκινήσασκεν Λ636.

    3. Something not according to custom.
    Predicatively: ἄλλο τι τόδε περιμηχανόωνται
    η200.

    4. Something other than the true: οὐκ ἂν ἄλλα
    παρὲξ εἴποιμι δ348 = ρ139.

    5. Other than the right, the wrong: ἄλλην ὁδόν,
    ἄλλα κέλευθα ι261, ἐς ἄλλην γαῖαν ν211.

V. Implying in terms the inclusion in a class of a
  person or thing not in fact included in it: αὐτὸς
  κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς Β191. Cf. Ε485, 621,
  Λ189, etc.: Ὀδυσσεὺς ἠδὲ καὶ ἄλλοι Φαίηκες θ368. Cf.
  α128, ε489, ζ84, λ470, ο407, etc.

VI.

    1. Correlative with ἕτερος. See ἕτερος (3)(c).

    2. Followed by ἀλλά Φ275, Ω697: γ377, θ311,
    φ70, ψ226.--By ἤ Κ404, etc.--By εἰ μή Ρ475,
    Σ192: μ325, ρ383.

    3. Repeated: ἄλλος ... ἄλλος ... (ἄλλος ...),
    one (some) ... another (the other, others) ...
    Η473, Θ429, Ν730, etc.: γ26, δ692, θ169, etc.--
    Sim.: ἄλλος ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν Β400. Cf. Μ175,
    etc.: ξ228, σ301, etc.--For ἄλλος ἄλλῃ, ἄλλοθεν
    ἄλλος, ἄλλοτε ἄλλος, ἄλλυδις ἄλλος, see these
    words.--With πολλά Λ572, etc.

************************************************************

ἄλλοσε [ἄλλος + -σε]. Elsewhither, elsewhere ψ184, 204.

************************************************************

ἄλλοτε [ἄλλος + ὅτε].

1. At another time, at other times Κ120, Ν776, Τ200,
  Υ53, Χ171, Ω511.

2. Repeated: ἀ ... ἀ. ..., at one time ... at another
  ..., now ... now ... Ε595, Σ159, 472, Φ464, Ψ368,
  Ω530: δ102, ε331, λ303, π209, ψ94.--Thrice (followed
  by τοτέ) Ω10.--Sim. ὁτὲ ... ἀ. ... Λ65, Σ602, Υ50.--
  ἀ. ... ὁτὲ ... Λ566.

3. With ἄλλος: ἀ. ἐπ’ ἄλλον (now on to one, now on to
  another) Ο684: ἀ. ἄλλῳ (now to one, now to another)
  δ236.

4. At another time, on a former occasion: ἀ. με ῥίψεν
  Α590. Cf. Υ90, 187.

************************************************************

ἀλλότριος, η, ον [ἄλλος].

1. Of or belonging to others, not one's own Υ298: α160,
  ι535, λ115, σ280, τ119, υ171, 221, ω301.--As if not
  one's own: γναθμοῖσι γελώων ἀλλοτρίοισιν υ347 (not
  expressing their real feelings).--Absol. in neut.
  pl., things of others, what is not one's own:
  ἀλλοτρίων χαρίσασθαι ρ452. Cf. ρ456, σ18.

2. Foreign, alien Ε214: = π102, ξ86, σ219.

************************************************************

ἄλλοφος, ον [ἀ- + λόφος]. Having no crest: κυνέην Κ258.

************************************************************

ἀλλοφρονέων, οντος [a first element poss. conn. with
  ἠλεός + φρονέω]. Dazed, 'silly' Ψ698.--Troubled or
  dashed in spirit κ374.

************************************************************

ἄλλυδις [ἄλλος]. Elsewhither, in another direction.

1. ἀ. ἄλλος, some or part in this direction, some or
  part in another Λ486, 745, Μ461, Ρ729, Φ503: ε71,
  ζ138, ξ25, 35.

2. ἀ. ἄλλῃ. See ἄλλῃ (2) (c), (3) (b).

************************************************************

ἀλλύω. See ἀναλύω.

************************************************************

ἄλλως [ἄλλος].

1. Otherwise, differently, so as to bring about a
  different result Ξ53.--In other circumstances ο513.
  --Reversing a previous decision: μετεβούλευσαν ε286.

2. In some other form: εἰ ἀ. δοίης δωτίνην ι267.--For
  some other reason ρ577.--In novel fashion: ἑψιάασθαι
  φ429.

3. καὶ ἀ., as it is, at the best of times, without
  that: ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἀ. Ι699. Cf. Υ99: φ87.

4. Otherwise (connoting improvement): πάρος οὐκ ἔσσεται
  ἀ. Ε218.--In other and better wise, better, more
  effectually: σαωσέμεν Τ401. Cf. Λ391: οὔ κεν ἀ. θεὸς
  τεύξειεν θ176. Cf. υ211, ω107.

5. Otherwise than with due regard to truth, idly, at
  random: ἀ. ψεύδονται ξ124.

6. With other result than that hoped for, in vain,
  fruitlessly: ἀ. ἠρήσατο Ψ144.

************************************************************

ἅλμα, ατος, τό [ἅλλομαι]. Jumping, leaping θ128.--In
  pl.: περιγιγνόμεθ’ ἄλλων ἅλμασιν θ103.

************************************************************

ἅλμη, ης, ἡ [ἅλς].

1. Sea-water, brine ε53, 322.

2. Dried sea-spray ζ137, 219, 225, ψ237.

************************************************************

ἁλμυρός [ἅλμη]. Salt, briny: ὕδωρ δ511, ε100, ι227,
  470, μ236, 240, 431, ο294.

************************************************************

ἀλογέω [ἀ- + λογ-, λέγω]. To pay no heed or regard
  Ο162, 178.

************************************************************

ἁλόθεν. See ἅλς.

************************************************************

ἀλοιάω. (ἀπ-.) To beat: γαῖαν Ι568.

************************************************************

ἁλοίην, aor. opt. ἁλίσκομαι.

************************************************************

ἀλοιφή, ῆς, ἡ [ἀλείφω].

1. Unguent, oil ζ220, σ179.--Tallow applied to a bow
  φ179.

2. Oil or grease used for dressing a hide Ρ390, 392.

3. Hog's lard or grease: συὸς ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ
  Ι208. Cf. Ι467, Ψ32: θ476, ν410.

************************************************************

ἁ̄λόντε, masc. dual aor. pple. ἁλίσκομαι.

************************************************************

ἁλοσύδνη, ης [sense unknown. Traditionally explained as
  'daughter of the sea' (ἅλς)]. Of Thetis Υ207.--Of
  Amphitrite δ404.

************************************************************

ἁλοῦσα, fem. aor. pple. ἁλίσκομαι.

************************************************************

ἄλοχος, ου, ἡ [ἀ- + λοχ-, λέχος]. A wife, one's wife
  Α114, Β136, Ε480, Ζ95, Ι336, etc.: α36, γ264, δ92,
  ε210, θ243, λ117, μ452, etc.

************************************************************

ἀλόωνται, 3 pl. pres. ἀλόω, imp. ἀλάομαι.

************************************************************

ἅλς, ἁλός, ἡ [σαλ-. Cf. L. sal]. As genit. ἁλόθεν Φ335.
  The sea Α141, 316, 350, 358, Β626, etc.: α162, γ73,
  δ580, 844, ν235, etc.

************************************************************

ἅλς, ἁλός, ὁ [cf. prec.]. Dat. pl. ἅλεσσι λ123, ψ270.

1. Salt Ι214.--In pl.: ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ λ123 =
  ψ270.

2. A piece of salt ρ455.

************************************************************

ἆλσο, 2 sing. aor. ἅλλομαι.

************************************************************

ἄλσος, τό.

1. A grove Υ8: κ350, ρ208.

2. A sacred grove: Ὀγχηστόν, Ποσιδήϊον ἀ. (i.e. Ο. with
  its grove) Β506: Ἀθήνης ζ291. Cf. ζ321, ι200, κ509,
  υ278.

************************************************************

ἆλτο, 3 sing. aor. ἅλλομαι.

************************************************************

ἀλύξει, 3 sing. fut. ἀλύσκω.

************************************************************

ἀλυσκάζω [ἀλύσκω].

1. To escape, avoid: ὕβριν ρ581.

2. Absol., to play the shirker Ε253, Ζ443.

************************************************************

ἀλυσκάνω [ἀλύσκω] = prec. (1): κῆρα χ330.

************************************************************

ἀλύσκω. 3 sing. fut. ἀλύξει ρ547, τ558. Infin. ἀλύξειν
  Κ371. Aor. ἤλυξα μ335. 3 sing. ἤλυξε Λ476. ἄλυξε
  ψ332. 3 pl. ἤλυξαν γ297. ἄλυξαν ψ328. 2 sing. subj.
  ἀλύξῃς λ113, μ140. 3 -ῃ Κ348: χ66. 1 pl. opt.
  ἀλύξαιμεν κ269. Pple. ἀλύξας Μ113, Ν395, Ο287: β352,
  ε387, θ353. Infin. ἀλύξαι Θ243, Φ565, Χ201: δ416,
  ε345, μ216, χ460. (ὑπ-.)

1. To escape, evade, avoid (impending danger): ὄλεθρον
  Κ371. Cf. Λ476, Μ113, Ν395, Ο287, Φ565: κῆρας β352 =
  ε387. Cf. γ297, κ269, μ216, ρ547 = τ558, χ66, 363,
  382, ψ328, 332.

2. To get away from, effect one's escape or release
  from (something in which one is involved): χρέος καὶ
  δεσμόν (getting out of the debt and freeing himself
  from the bonds) θ353.--To get free from the company
  of: ἑταίρους μ335.

3. Absol., to effect one's escape, escape, save
  oneself Θ243, Κ348, Χ201: δ416, ε345, λ113=μ140,
  χ460.

************************************************************

ἀλύσσω=ἀλύω: ἀλύσσοντες (maddened) Χ70.

************************************************************

ἄλυτος, ον [ἀ- + λύω]. Not to be loosed: πέδας Ν37,
  πεῖραρ360: δεσμούς θ275.

************************************************************

ἀλύω (ῡ ι398).

1. To be beside oneself from pain or grief: ἀλύουσ’
  ἀπεβήσετο Ε352. Cf. Ω12. --From exultation σ333 =
  393.

2. To manifest distraction by gestures: χερσὶν ἀλύων
  ι398.

************************************************************

†ἀλφάνω. Aor. ἦλφον Φ79. 3 sing. opt. ἄλφοι ο453, ρ250,
  υ383. To bring in, yield (a price) (always of a
  human chattel): ἑκατόμβοιον Φ79. Cf. ο453, ρ250,
  υ383.

************************************************************

ἀλφεσίβοιος, η [ἀλφε-, ἀλφάνω + -σι- + βοῦς]. Bringing
  (her parents many) oxen (as bride-price) Σ593.

************************************************************

ἀλφηστής, οῦ [ἀλφ-, ἀλφάνω]. Epithet of men, gain-
  getting, having to labour for their bread α349, ζ8,
  ν261.

************************************************************

ἄλφιτον, ου, τό. Barley (i.e. the prepared corn):
  ἀλφίτου ἀκτήν (barley-meal) Λ631. Cf. β355, ξ429.--
  In pl.: ἄλφιτα λευκά Λ640. Cf. Σ560: β290, 354, 380,
  κ234, 520, λ28, ξ77, τ197, υ108, 119.

************************************************************

ἄλφοι, 3 sing. aor. opt. ἀλφάνω.

************************************************************

ἀλωή, ῆς, ἡ.

1. A threshing-floor Ε499, Ν588, Υ496.

2. A piece of levelled or prepared ground, a garden,
  orchard, vineyard Ε90, Ι534, 540, Σ57 = 438, Φ36,
  77, 346: ζ293.--Distinguished as an orchard ω221,
  224, 226, 336.--As a vineyard Σ561, 566 (in both
  cases referring to a representation in metal): α193,
  η122, λ193.

************************************************************

ἁλώμεναι, ἁλῶναι, aor. infin. ἁλίσκομαι.

************************************************************

ἁλώω, aor. subj. ἁλίσκομαι.

************************************************************

ἅμα [σα-. Cf. ἀ-, ἅπαξ, ἅπας, ἁπλοΐς, L. simul].

I. Adv.

    1. With, along with, a person or persons, in
    his or their company: ἁ. ἕποντο Α424, φέρει ἁ.
    παῖδα Ζ389. Cf. Γ447, Δ274, Ι170, Κ194, Λ344,
    etc.: κήρυχ’ ἁ. ὀπάσσας ι90. Cf. β287, 413,
    ζ319, θ109, ν68, etc.

    2. All or both together, in a body, without
    exception: πάντες ἁ. Α495, ταῦθ’ ἁ. χρὴ σπεύδειν
    (with united effort) Ν235. Cf. Α533, Ζ59, Θ8,
    Ο718, Σ50, etc.: ἁ. πλέομεν γ276. Cf. θ121,
    κ259, λ232, μ110, ν82, etc.--In reference to
    things, all at once, without exception: ἁ. πάνθ’
    ἑλέσθαι Ν729. Cf. Δ320.

    3. At the same time: σκεψάμενος ἐς νῆ’ ἁ. καὶ
    μεθ’ ἑταίρους μ247. Cf. κ123, σ356.--Together,
    at the same moment: ἁ. ἄμφω σύν ῥ’ ἔπεσον Η255.
    Cf. Ν613, Τ242, etc.: ὁμαρτήσαντες ἁ. ἄμφω φ188.
    --In reference to something done while others
    are doing other things: τῇ ἁ. Ἀ. κλισίην ἔθηκεν,
    Ἀ. δὲ ... Φ. δὲ ... δ123.

    4. At the same time, besides, too, also: ἁ. δ’
    ἄλλ’ ἀποδάσσεσθαι Χ117. Cf. Ω304: τ376.--ἁ. ...
    καὶ ..., both ... and ...: ἁ. πρόσσω καὶ ὀπίσσω
    Α343. Cf. Β707, Ν299, etc.: γ111, τ471, etc.--So
    ἁ. ... τε ... καὶ ... ω249.--ἁ. τε ... τε Ν669.
    --ἁ. τε ... δὲ ... Ι519.--Other combinations in
    Α417, Β281, Δ450, Ν85, Ω773, etc.: ξ403.

II. Prep. with dat. (freq. following the case).

    1. With, along with, in company with: ἁ.
    ἡγεμόνεσσιν Γ1. Cf. Α158, 226, 251, Β249, 524,
    etc.: τῷ ἁ. πομπὸν ἕπεσθαι δ162. Cf. α98, 331,
    428, β11, γ359, etc.

    2. At the same time with, at the time of: ἁ.
    ἠελίῳ καταδύντι Α592. Cf. Η331, Ι618, Λ685,
    Σ136, Ω600, etc.: ἁ. ἠοῖ δ407. Cf. ζ31, μ24,
    ξ266, π2, ψ362, etc.

************************************************************

ἄμαθος [cf. ψάμαθος]. Loose or sandy soil Ε587.

************************************************************

ἀμαθύ̄νω [ἄμαθος]. To level with the dust, destroy:
  πόλιν Ι593.

************************************************************

ἀμαιμάκετος, η, ον [perh. redup. fr. μακ-, μακρός].
  Thus, of very great size or height: Χίμαιραν Ζ179,
  Π329: ἱστὸν νηός ξ311.

************************************************************

ἀμαλδύ̄νω. Aor. pple. ἀμαλδύ̄νας Μ32. Infin. ἀμαλδῦναι
  Μ18. To destroy, level Η463, Μ18, 32.

************************************************************

ἀμαλλοδετήρ, ῆρος [ἄμαλλα, sheaf+δέω]. A binder of
  sheaves Σ553, 554.

************************************************************

ἀμαλός, ή. Of young animals, tender, feeble: ἄρνα Χ310:
  σκυλάκεσσιν υ14.

************************************************************

ἄμαξα, ἡ.

1. A four-wheeled cart, a waggon (app. = ἀπήνη; cf. ζ69
  with 72) Η426, Μ448, Ω150=179, 189, 263, 266, 711,
  782: ζ37, 72, 260, ι241, κ103.

2. =ἄρκτος (2) Σ487: = ε273.

************************************************************

ἀμαξιτός [ἄμαξα]. A road Χ146.

************************************************************

ἀμάρη, ης, ἡ. An irrigation trench Φ259.

************************************************************

†ἁμαρτάνω. 3 sing. impf. ἡμάρτανε Κ372, Ω68: λ511. Fut.
  infin. in mid. form ἁμαρτήσεσθαι ι512. 3 sing. aor.
  ἅμαρτε Δ491, Θ311, Λ233, Ν518, 605, Ο430, Π609,
  Ψ865: ζ116. 3 sing. subj. ἁμάρτῃ Ι501: ν214. Pple.
  ἁμαρτών Χ505, Ψ857. Infin. ἁμαρτεῖν φ155. Aor.
  ἤμβροτον φ425, χ154. 2 sing. -ες Ε287, Χ279. 3 -ε
  η292, φ421. 3 pl. -ον Π336. (ἀφ-.)

1. To discharge a missile vainly, miss one's aim:
  ἤμβροτες οὐδ’ ἔτυχες Ε287. Cf. Θ311, Λ233= Ν605,
  Ν518, Χ279.

2. To fail to hit, miss. With genit.: φωτός Κ372. Cf.
  Δ491, Ο430, Π336, Π609, Ψ857, 865: σκοποῦ φ425. Cf.
  φ421.--Sim., to miss (a person) in throwing
  something to be caught ζ116.

3. To lose, be deprived of. With genit.: ὀπωπῆς ι512.
  --Sim., to lose (a person) by death Χ505.

4. To fall short, be lacking or deficient in. With
  genit.: δώρων (failed to give in due measure) Ω68:
  νοήματος ἐσθλοῦ (failed in the matter of) η292,
  μύθων (failed in finding the right) λ511.

5. To commit wrong, sin: ὅτε κέν τις ἁμάρτῃ Ι501. Cf.
  ν214, φ155.--To neglect one's duty: τόδε γ’ ἤμβροτον
  (in this) χ154.

************************************************************

ἁμαρτῇ [ἅμα + ἀρ-, ἀραρίσκω].

1. Both or all together: δούρατ’ ἤϊξαν Ε656, ῥήσσοντες
  Σ571.

2. At the same moment, simultaneously Φ162: χ81.

************************************************************

ἁμαρτοεπής [ἁμαρτάνω+ἔπος. Cf.ἀφαμαρτοεπής]. Stumbling
  in speech. In voc. ἁμαρτοεπές Ν824.

************************************************************

ἁματροχιή, ῆς, ἡ [ἅμα + τροχ-, τρέχω]. A coming of
  wheels together, a coming of chariots abreast of
  each other Ψ422.

************************************************************

ἀμαυρός. Dim, faint, shadowy δ824, 835.

************************************************************

ἀμαχητί [ἀ- + μάχη]. Without a fight Φ437.

************************************************************

ἀ̄μάω. (ἀπ-, δι-.)

1. To reap, act as reaper Σ551.

2. To reap (a crop) ι135.--To cut (reeds) Ω451.

3. To slice off: ἀπ’ οὔατ’ ἀμήσαντες φ301.

************************************************************

ἀ̆μάω [perh. conn. with ἅμα]. (ἐπ-, κατ-.) To collect,
  bring together. In mid.: ἐν ταλάροισιν ἀμησάμενος
  ι247.

************************************************************

ἀμβαίη, contr. 3 sing. aor. opt. ἀναβαίνω.

************************************************************

ἀμβαλλώμεθα, contr. 1 pl. subj. mid. ἀναβάλλω.

************************************************************

ἀμβατός, όν [ἀμ-, ἀνα- (1) + βα-, βαίνω]. Capable of
  being scaled: πόλις Ζ434: οὐρανός λ316.

************************************************************

ἀμβλήδην [ἀμβλη-, ἀμβάλλω = ἀναβάλλω]. Lifting up the
  voice Χ476. (Cf. ἀνεβάλλετ’ ἀείδειν under ἀναβάλλω
  (2).)

************************************************************

ἀμβολάδην [ἀμβολ-, ἀμβάλλω. See prec.]. Spirting up:
  λέβης ζεῖ ἀ. Φ364.

************************************************************

ἀμβροσίη, ης, ἡ [fem. of next as sb. 'Fragrance'].

1. The food of the gods ε93, 199, ι359, μ63.--
  Introduced into Achilles Τ347, 353.--Eaten by divine
  horses Ε777.

2. Used as a perfume δ445.--By Here as a cleansing (and
  doubtless perfuming) cosmetic Ξ170.--Applied by
  divine agency as a preservative or for purification
  to the corpse of Sarpedon Π670, 680.--Introduced by
  divine agency into the corpse of Patroclus Τ38.

************************************************************

ἀμβρόσιος, η, ον. Sweet-smelling, fragrant: χαῖται
  Α529, νύκτα Β57 (prob. referring to the fragrance of
  a still warm night), ὕπνος Β19 (prob. a transference
  of epithet from νύξ). Cf. Ε338, 369, Θ434, Κ41, 142,
  Ν35, Ξ172, 177, 178, Σ268, Φ507, Ψ187 (here no doubt
  with a reference to preservative properties of the
  divine food; cf. ἀμβροσίη (2)), Ω341, 363: =
  α97=ε45, δ429= 574, η283, ι404, ο8, σ193.

************************************************************

ἄμβροτος, ον. = prec.: εἵματα Π670, 680: η260, 265,
  ω59, ἐλαίῳ θ365, νύξ λ330.

************************************************************

ἄμβροτος [ἀ- + (μ)βροτός].

1. Immortal Υ358, Χ9, Ω460: ω445.--Of horses Π381 =
  867.

2. Of or belonging to a god, divine Ε339, 870: ε347.

3. Befitting a god Ρ194, 202: κ222.

4. App., conferring divine qualities: δῶρα σ191.

************************************************************

ἀμέγαρτος, ον [ἀ- + μεγαίρω]. Not to be envied or
  desired.

1. Of a person in depreciation, miserable, wretched
  ρ219, φ362.

2. Dread, dire Β420: λ400 = 407.

************************************************************

ἀμείβοντες, οἱ [pres. pple. pl. of next]. The rafters,
  sloping to each other in pairs, of a pitched roof
  Ψ712 (the wrestlers, with shoulders together but
  standing wide apart with their feet, being compared
  with a pair).

************************************************************

ἀμείβω. 3 sing. aor. mid. ἠμείψατο Ψ542. ἀμείψατο Δ403.
  3 sing. subj. ἀμείψεται Ι409: κ328. Pple.
  ἀμειψάμενος ω285. Infin. ἀμείψασθαι Ψ489: β83, δ286,
  π91. (ἀπ-, ἐπ-, παρ-.)

1. To change: ἔντεα Ρ192.--To exchange (with another).
  With genit. of what is taken in exchange: τεύχεα
  πρὸς Διομήδεα χρύσεα χαλκείων Ζ235.--Sim., to
  exchange (the support of) one thing for (that of)
  another: γόνυ γουνός Λ547.

2. To cause persons to exchange: τεύχεα Ξ381.

3. In mid.

    a. To requite: εὖ σε δώροισιν ἀμειψάμενος
    (making a good return to you in gifts) ω285.

    b. To take turns with one another: ἀμειβόμενοι
    φυλακὰς ἔχον Ι471.--So ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ
    (taking up the strain from each other) Α604:
    ω60.--ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκους (each in turn
    giving the feast in his house) α375 = β140.
    --ταρφέ’ ἀμειβομένω (with frequent change (from
    side to side)) θ379.

    c. To pass from one position or place to
    another: ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλον [ἵππον] ἀμείβεται
    Ο684.

    d. To pass from, leave, quit: ἕρκος ὀδόντων
    Ι409.

    e. To enter: ἕρκος ὀδόντων κ328.

    f. To answer, reply to Α121, 172, 292, 413,
    etc.: α44, β83, γ102, δ286, etc.

    g. To speak in answer, make answer Ν823, Ψ489,
    492, Ω200, 424: γ148, δ382, 484, ζ67, etc.--In
    pres. pple. ἀμειβόμενος, -η, making answer, in
    answer Γ437, Η356, Ξ270, etc.: β84, δ234, 375,
    etc.

************************************************************

ἀμείλικτος, ον [ἀ- + μειλίσσω]. (Indicating) inflexible
  (resolve): ὄπα Λ137, Φ98.

************************************************************

ἀμείλιχος [as prec.]. Inflexible, implacable,
  relentless: Ἀΐδης Ι158, ἦτορ572, ἄνακτος Ω734.

************************************************************

ἀμείνων, ονος. Neut. ἄμεινον. Acc. sing. masc. and fem.
  ἀμείνω Γ11, Δ400, Ι423. Neut. pl. ἀμείνω η310, ο71.
  Used as comp. of ἀγαθός or ἐσθλός.

1. More warlike, soldierly, or skilful in fight Β239,
  Δ405, Ε173, 411, Ζ479, Η111, 114, Ο641, Π709, Φ107,
  Χ158, 333: σ334.--So βίην ἀ. Α404, Ο139.--βίῃ ἀ.
  Λ787.

2. Better, more worthy, serviceable or skilful: ἀγορῇ
  Δ400. Cf. Ζ350, Σ106, Ψ315, 479, 605 (your betters):
  β180, η51, χ156.--In reference to personal
  appearance ω374.--Of horses Κ556.

3. Of things or abstractions, better of their kind,
  better, more excellent, helpful or in place: ὀμίχλην
  νυκτὸς ἀμείνω Γ11. Cf. Α116, Η358=Μ232, Ι104, 256,
  423, Μ412, Ξ107, Ο509: ἀμείνω αἴσιμα πάντα η310,
  ο71. Cf. α376=β141, ε364, ξ466, χ374.--Impers. with
  infin.: πείθεσθαι ἄμεινόν [ἐστιν] Α274. Cf. Λ469:
  χ104.--Sim.: ὧς γὰρ ἄμεινον Α217.

4. Good rather than ill: οὔ οἱ τό γ’ ἄμεινον Ω52.

************************************************************

ἀμείψατο, 3 sing. aor. mid. ἀμείβω.

************************************************************

ἀμέλγω. (ἐν-.) To milk ι238, 244=341, 308.--In pass.
  with the milk in acc.: ἀμελγόμεναι γάλα Δ434.

************************************************************

ἀμελέω [ἀ- + μέλω]. With genit. (and always with neg.).

1. To disregard the claims of, fail to aid: οὐκ ἀμέλησε
  κασιγνήτοιο Θ330. Cf. Ν419. --In sinister sense of
  holding back from attempting to despoil Ρ9.

2. To disregard, fail to carry out: ἐφημοσύνης Ρ697.

************************************************************

ἄ̄μεναι, pres. infin. ἄω.

************************************************************

ἀμενηνός [ἀ-. App. obscurely conn. with μένος]. Weak,
  powerless Ε887.--Of ghosts, fleeting, feeble κ521,
  536, λ29, 49.--Of dreams, fleeting, transient τ562.

************************************************************

ἀμενηνόω [ἀμενηνός]. To deprive of efficiency or
  effect: αἰχμήν Ν562.

************************************************************

ἀμέρδω. 3 sing. aor. ἄμερσε Θ64. Infin. ἀμέρσαι Π53. 2
  sing. aor. subj. pass. ἀμερθῇς Χ58.

1. To deprive of or debar from. With genit.: αἰῶνος
  Χ58. Cf. θ64, φ290.

2. To despoil, rob Π53.

3. To blind (the eyes) Ν340.

4. To deprive of lustre, tarnish τ18.

************************************************************

ἀμέτρητος [ἀ- + μετρέω]. Immeasurable, endless: πένθος
  τ512, πόνος ψ249.

************************************************************

ἀμετροεπής [ἀ- + μέτρον + ἔπος]. Unmeasured in words.
  Of Thersites Β212.

************************************************************

ἀ̄μητήρ, ῆρος, ὁ [ἀμάω]. A reaper Λ67.

************************************************************

ἄ̄μητος, ὁ [as prec.]. A harvest Τ223.

************************************************************

ἀμηχανίη, ης, ἡ [ἀμήχανος]. Helplessness ι295.

************************************************************

ἀμήχανος, ον [ἀ- + μηχανή=μῆχος].

1. Without resources, helpless τ363.

2. Unmanageable, difficult to deal with: ἀ.
  παραρρητοῖσι πιθέσθαι (in that you will not listen
  to persuasion) Ν726. --Of Here Ο14.--Of Achilles
  Π29.--Of Agamemnon Τ273.--Playfully of Nestor Κ167.
  --Against which no contrivance avails Θ130 = Λ310.
  --Impracticable, not to be attempted Ξ262.--
  Difficult to deal with or expound: ὄνειροι τ560.

************************************************************

ἀμιτροχίτωνες [ἀ- + μίτρη + χιτών]. Wearing no μίτρη
  with the χιτών, not wearing the μίτρη Π419.

************************************************************

ἀμιχθαλόεις, εσσα [prob.=ὀμιχθαλόεις fr. ὀμίχλη]. Thus,
  misty, steaming. Of Lemnos Ω753. (Lemnos is not
  volcanic. The reference may be to some jet of
  natural gas which has now disappeared.)

************************************************************

ἀμμείξας, ἀμμίξας, contr. aor. pple. ἀναμίσγω.

************************************************************

ἄμμες. We (=ἡμεῖς) Φ432: ι303, 321, χ55. Dat. ἄμμι
  Α384, Β137, Δ197, etc.: α123, β334, δ770, etc. Acc.
  ἄμμε Α59, Η292, Κ346, etc.: ι404, κ209, μ221, χ73.

************************************************************

ἀμμορίη, ης, ἡ [ἄμμορος]. App., what (of good) fate
  does not bestow, ill fortune υ76.

************************************************************

ἄμμορος, ον [ἀ- + μόρος].

1. Denied the just dues of mankind, ill-fated Ζ408,
  Ω773.

2. Having no share in, not entering. With genit.:
  λοετρῶν Ὠκεανοῖο Σ489: = ε275.

************************************************************

ἀμνίον, τό [app. conn. with αἷμα]. A vessel for
  collecting the blood of a sacrificial victim γ444.

************************************************************

ἀμογητί [ἀ- + μογέω]. With ease Λ637.

************************************************************

ἁμόθεν [ἁμός = τις + -θεν (1)]. From any point (of a
  narrative): τῶν ἁ. εἰπέ α10.

************************************************************

ἀμοιβάς [ἀμείβω]. Of a garment, kept for a change
  (=ἐπημοιβός (1)): χλαῖνα ξ521.

************************************************************

ἀμοιβή, ῆς, ἡ [ἀμείβω].

1. A return or requital: ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς (will
  bring a (full) return) α318, ἑκατόμβης (for ...)
  γ58.

2. Compensation: βοῶν (for the loss of ...) μ382.

************************************************************

ἀμοιβηδίς [ἀμοιβή]. In turns Σ506: σ310.

************************************************************

ἀμοιβοί, οἱ [ἀμοιβή]. A relieving force: ἦλθον ἀμοιβοί
  (as a ...) Ν793.

************************************************************

ἀμολγός. Sense unknown. (ἐν) νυκτὸς ἀμολγῷ, gen.
  rendered, in the depth or gloom of night Λ173, Ο324,
  Χ28, 317: δ841. (But Sirius, referred to in Χ27 as
  shining ὀπώρης, is not then seen in the depth of
  night; and ἀστὴρ ἕσπερος in Χ317 also causes
  difficulty.)

************************************************************

ἁ̄μός, ή, όν. Our (=ἡμέτερος) Ζ414, Θ178, Κ448, Ν96,
  Π830: λ166 = 481. (But the sense 'my' (cf. ἡμέτερος
  (2)) is always admissible, and in Ζ414, and perh. in
  Θ178, is preferable.)

************************************************************

ἄμοτος. In neut. ἄμοτον as adv., insatiably,
  continually, incessantly, without pause or
  intermission Δ440, Ε518, Ν40, 80, Τ300, Χ36, Ψ567:
  ζ83, ρ520.

************************************************************

†ἀμπείρω [ἀμ-, ἀνα- (6)]. Nom. pl. masc. aor. pple.
  ἀμπείραντες. To transfix, spit Β426.

************************************************************

ἀμπελόεις, εσσα [ἄμπελος]. Rich in vines. Epithet of
  places Β561, Γ184, Ι152 = 294.

************************************************************

ἄμπελος, ου, ἡ. A vine ι110, 133, ω246.

************************************************************

ἀμπεπαλών, contr. aor. pple. ἀναπάλλω.

************************************************************

ἀμπερές [ἀμπείρω]. Passing through. With διά (cf.
  διαμπερές): διὰ δ’ ἀ. ἰὸς κατέπηκτο Λ377. Cf. Π309:
  φ422.

************************************************************

ἀμπέχω [ἀμπ-, ἀμφι- (3)]. To cover ζ225.

************************************************************

ἀμπηδάω [ἀμ-, ἀνα- (1)]. To leap up, start up: ἐκ λόχου
  ἀμπήδησεν Λ379.

************************************************************

ἀμπνεῦσαι, contr. aor. infin. ἀναπνέω.

************************************************************

ἄμπνυε, contr. aor. imp. ἀναπνέω.

************************************************************

ἀμπνύνθηἀμπνύθη, ἄμπνῡτο. See ἐμπνύνθη.

************************************************************

ἄμπυξ, υκος. A diadem of metal worn over the forehead
  Χ469.

************************************************************

ἄμυδις [ἅμα].

1. Together, all together, in or into a body or mass:
  θυνόντων ἀ. Κ524. Cf. Ι6, Κ300, Μ385, Ν336, 343,
  Υ114, 158, 374, Ψ217: δ659, μ413.

2. Together, at the same time: ἀ. βρόντησε καὶ ἔμβαλε
  κεραυνόν μ415= ξ305. Cf. ε467.

************************************************************

ἀμύ̄μων, ονος.

1. An epithet of persons of general commendation,
  noble, illustrious, goodly, or the like: μάντις Α92,
  Αἰθιοπῆασ423. Cf. Β674, Ε247, Ζ155, Λ835, Υ236,
  etc.: Αἰγίσθοιο (app. as a merely conventional
  epithet) α29, Ὀδυσῆος β225. Cf. δ187, η29, θ117,
  τ332, φ325, etc. --Of women: ἄκοιτιν Ζ374. Cf. δ4,
  η303, ν42, ο15, etc.--Of a nymph Ξ444.--Of a horse
  Π152.

2. Sim. of things or abstractions, indicating
  excellence or perfection: πομπῇ Ζ171, ἔργα Ι128,
  τόξῳ Ο463. Cf. Ι270, Κ19, Ν637, Π119, Τ245, Ψ263:
  οἶκος α232, μῆτις ι414. Cf. κ50, μ261, ξ508, π237,
  χ442=459, ψ145, ω80, 278.

3. Absol. in neut. pl.: ὃς ἂν ἀμύμονα εἰδῇ (is of noble
  heart)(see εἴδω (III) (12)) τ332.

************************************************************

ἀμύντωρ, ορος, ὁ [ἀμύνω]. A defender or helper Ξ449,
  Ο540, 610: β326, π256, 261.

************************************************************

ἀμύ̄νω. 3 sing. impf. ἄμῡνε Ν678, Ξ71, Ο731. 3 sing.
  aor. ἤμῡνε Ι599, Ν783. ἄμῡνε Δ129, Ε662, Μ402,
  Ρ615. 3 sing. opt. ἀμύ̄ναι Μ334, Ο736. Imp. ἄμῡνον
  Α456, Ο375: χ208. Infin. ἀμῦναι Α67, Ι576, Π75,
  Ω489, etc.: β59, ρ538. Aor. opt. mid. ἀμῡναίμην
  β62, μ114. (ἀπ-, ἐπ-, προς-.)

1. To ward off, keep off, avert: λοιγόν Ε603, 662,
  Σ450, Υ98, Ω489. Cf. Ζ463, Ι599, Ν783, Ο375, Ρ615:
  ἀρήν β59=ρ538, χ208, μνηστῆρας ω380.--To defend
  oneself against, fight with: δήϊον ἄνδρα Χ84.--With
  dat. of person or thing protected: ἡμῖν λοιγόν Α67.
  Cf. Α341, 398, 456, Δ129, Ι435, 495, Λ277, 588,
  Μ334, Ν426, Ο736, Π32, 512, 835, Ρ511, Σ129, Υ124:
  ἄστεϊ νηλεὲς ἦμαρ θ525.--With genit.: κῆρας παιδός
  Μ402. Cf. Δ11, Ο731, Π75, 80.

2. To defend, protect, succour, fight for, come to the
  rescue of. With dat.: ὤρεσσιν Ε486, σοῖσιν ἔτῃσιν
  Ζ262. Cf. Ι518, 602, Λ674, Ν464, 481, Ξ71, 362, 369,
  Ο73, 255, 492 (supplying αὐτοῖς), 688, Π265, Ρ273,
  563, 703, Φ215, 231, 414: Ἀργείοισιν λ500, 518. Cf.
  π257, φ195, 197, χ214.--With genit.: οὗ παιδός Π522.
  Cf. Ν109.

3. Absol. to play the defender, fight, show fight:
  ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι Ι576. Cf. Ν312, 678, 814, Ρ182:
  οὐ τοῖοι ἀμυνέμεν β60.

4. In mid.

    a. To ward or keep off from oneself: ἀμύνετο
    νηλεὲς ἦμαρ Λ484, Ν514. Cf. Ρ510.--Sim. ἄνδρας
    θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων Μ170. --To
    defend oneself against, fight with: Σκύλλην
    μ114.

    b. To defend, protect, fight for. With genit.:
    Καλυδῶνος Ι531. Cf. Μ155, 179, Π561. --With
    ablative: ναῦφιν Ν700.

    c. Absol., to play the defender, fight: περὶ
    νηῶν Μ142. Cf. Μ227, 243, Ο496, Π556, 622, Σ173,
    Ω500: ἧός μοι ἀμύνεσθαι πάρ’ ὀϊστοί χ106. Cf.
    β62, χ116.

************************************************************

ἀμύσσω. 2 sing. fut. ἀμύξεις Α243. (κατ-.) To tear,
  lacerate: χερσὶ στήθεα Τ284.--Fig.: θυμόν Α243.

************************************************************

ἀμφαγαπάζω [ἀμφ-, ἀμφι- (3)].

1. To welcome (with suppressed notion of embracing)
  ξ381.

2. To show love to, treat with affection. In mid. Π192.

************************************************************

†ἀμφαγείρω [ἀμφ-, ἀμφι- (3)]. 3 pl. aor. mid.
  ἀμφαγέροντο. In mid., to come together or gather
  round. With acc.: θεαί μιν ἀμφαγέροντο Σ37.

************************************************************

ἀμφαδά [ἀμφαίνω=ἀναφαίνω]. Openly, without concealment:
  μὴ ἀ. ἔργα γένοιτο (disclosure should take place)
  τ391.

************************************************************

ἀμφάδιος [as prec.].

1. Open, public: γάμον ζ288.

2. Adv. of acc. fem. form ἀμφαδίην= prec. Η196, Ν356:
  ε120.

************************************************************

ἀμφαδόν [as prec.]. Openly, without concealment or
  subterfuge: βαλέειν Η243, ἀγορευέμεν Ι370: ἠὲ δόλῳ ἢ
  ἀ. α296, λ120, ἢ ἀ. ἦε κρυφηδόν ξ330 = τ299.

************************************************************

ἀμφαραβέω [ἀμφ-, ἀμφι- (3)]. To rattle or ring about
  one: τεύχε’ ἀμφαράβησεν Φ408.

************************************************************

ἀμφασίη, ἡ [ἀμ- (= ἀ-) + φα-, φημί]. Speechlessness: ἀ.
  μιν λάβεν Ρ695: = δ704.

************************************************************

†ἀμφαφάω [ἀμφ-, ἀμφι- (3)]. Pres. pple. ἀμφαφόων θ196.
  Acc. pl. ἀμφαφόωντας τ586. Fem. ἀμφαφόωσα δ277. 3
  pl. impf. mid. ἀμφαφόωντο ο462. Infin. ἀμφαφάασθαι
  Χ373: θ215, τ475.

1. To put the hands round, handle. In mid.: [ὅρμον]
  ἀμφαφόωντο ο462. Cf. τ475.--So μαλακώτερος
  ἀμφαφάασθαι (easier to deal with) Χ373.--To handle
  and use: τόξον τ586.--In mid. θ215.

2. To put the hands on in passing round: κοῖλον λόχον
  (the wooden horse) δ277.

3. Absol., to feel about with the hands θ196.

************************************************************

ἀμφέθετο, 3 sing. aor. mid. ἀμφιτίθημι.

************************************************************

ἀμφεκάλυψε, 3 sing. aor. ἀμφικαλύπτω.

************************************************************

ἀμφέξεσα, aor. ἀμφιξέω.

************************************************************

ἄμφεπε, 3 sing. impf. See ἀμφιέπω.

************************************************************

†ἀμφέρχομαι [ἀμφ-, ἀμφι- (3)]. 3 sing. aor. ἀμφήλυθε.
  To come round, be diffused round. With acc.: ἀϋτή με
  ζ122, ἀϋτμή με μ369.

************************************************************

ἀμφέσταν, 3 pl. aor. ἀμφίστημι.

************************************************************

ἀμφέχανε, 3 sing. aor. ἀμφιχαίνω.

************************************************************

ἀμφεχύθη, ἀμφέχυτο, 3 sing. aor. pass. ἀμφιχέω.

************************************************************

ἀμφήκης. Neut. ἄμφηκες. [ἀμφ-, ἀμφι- (2) + ἀκή, point,
  edge.] Two-edged Κ256, Φ118: π80, φ341.

************************************************************

ἀμφήλυθε, 3 sing. aor. ἀμφέρχομαι.

************************************************************

ἀμφηρεφής [ἀμφ-, ἀμφι- (1) + ἐρέφω]. Covering on both
  sides: φαρέτρην (i.e. enclosing (the arrows)) Α45.

************************************************************

ἀμφήριστος [ἀμφ-, ἀμφι- (1) + ἐρίζω]. Disputed on both
  sides. In neut. qualifying a vague notion 'the state
  of things'; hence, a dead heat: ἀμφήριστόν κ’ ἔθηκεν
  Ψ382, 527.

************************************************************

ἀμφί.

I. Adv.

    1.

        a. On both sides: ἀ. ὀβελοῖσιν ἔπειραν
      (so that the spits appeared on both sides)
      Α465=Β428. Cf. Ι210: ξύλα τ’ ἀ. καὶ οἰσέμεν
      ὕδωρ (i.e. to be set on either side of the
      altar) γ429. Cf. γ462=μ365=ξ430, ξ75.

        b. In reference to the two sides of the
      body: ἀ. ὄσσε νὺξ ἐκάλυψεν (both eyes)
      Ε310=Λ356. Cf. Ζ117, Κ535, etc.: δρεψαμένω
      ἀ. δειράς β153. Cf. ι389.--Sim. in reference
      to the φρένες (see μέλας (1)): μένεος φρένες
      ἀ. μέλαιναι πίμπλαντο Α103: = δ661. Cf. Ρ83,
      499, 573.--From side to side: ἀ. μοι χεὶρ
      ὀδύνῃσιν ἐλήλαται Π517.

    2. Round, about, round about: ἕστασαν Δ330.
    Cf. Δ328, Ε194, Η449, Λ417, Ξ420, etc.: χλαίνας
    βάλον δ50. Cf. γ32, δ253, ε72, η14, ι22, etc.--
    Joined with περί Φ10, Ψ191.--Fig.: ἀ. μάλα
    φράζεσθε (look at the matter all round, consider
    well) Σ254.

    3. About or concerning something: τάδ’ ἀ.
    πονησόμεθα Ψ159. Cf. Η316, Λ776: τὸν δέρον ἀ. θ’
    ἕπον θ61, τ421.

II. Prep. (sometimes (without anastrophe) following the
  case).

    1. With dat.

        a. On each side of: ἀ. κῦμα στείρῃ
      ἴαχεν Α481, ἀ. ὤμοισιν βάλετο ξίφος (i.e.
      the belt rested on both shoulders) Β45,
      θώρηκας ῥήξειν ἀ. στήθεσσιν (i.e. the two
      γύαλα) 544, ἀ. ὀχέεσσι βάλε κύκλα Ε722, ἀ.
      σφοῖς ὀχέεσσιν (app., sprawling over them)
      Σ231, ἀ. πυρὶ στῆσαι τρίποδα (astraddle over
      it) 344, etc.: ἀ. ἑνὶ δούρατι βαῖνεν
      (bestriding it) ε371, ἀ. πυρὶ χαλκὸν ἰήνατε
      θ426, etc.--So with locative: ἱδρώσει
      τελαμὼν ἀ. στήθεσφιν Β388.--In reference to
      a shield protecting on both sides (cf.
      ἀμφίβροτος): δῄουν ἀ. στήθεσσι βοείας Ε452.
      Cf. Κ149 (across the shoulders), Λ527, Π108,
      Ρ132, etc.--For βαίνειν ἀ. τινι see βαίνω
      (I)(6)(a), and cf. ἀμφιβαίνω (4).--Joined
      with περί λ609.

        b. Round, about, round about: Τυφωέϊ
      Β782, εἰδώλῳ Ε451. Cf. Ι654, Ν496, Ξ447,
      Ο608, etc.: πόλει ζ9, γούνασιν η142. Cf.
      δ245, κ262, λ423, ξ23, etc.--So with
      locative: ἀ. κυνέην κεφαλῆφιν ἔθηκεν Κ257.
      Cf. Κ261: π145.--In reference to something
      transfixing: ἀ, σιδήρῳ Ψ30. Cf. μ395.--With
      notion of protection: ἀ. βόεσσιν Ο587. Cf.
      Ρ369.

        c. About, con cerning, for, touching,
      in the matter of: Ελένῃ Γ70. Cf. Γ254, Η408,
      Λ672, Ν382, Π647, etc.: τεύχεσιν ἀ. Ἀχιλῆος
      λ546. Cf. α48, δ151, ξ338, ρ555, χ227, etc.

    2. With acc.

        a. On each side of: ἀ. κῆρ Π481.

        b. Round, about, round about: ἀ. ἅλα
      (i.e. round the bay) Α409, ἀ. Αἴαντε (with
      them, under their leadership) Ζ436, τὴν
      ἑτέρην πόλιν ἀ. Σ509. Cf. Β417, Γ231, Ε314,
      Ν335, Π290, Ρ290, Χ473, etc.: Ἰαρδάνου ἀ.
      ῥέεθρα γ292. Cf. γ163, θ502, λ419, ρ65,
      χ281, ω37, etc.--Joined with περί Β305,
      Ρ760.--οἱ ἀ. τινα, a person and those with
      him, a group of which the person named is
      the chief: οἱ δ’ ἀ. Ἀτρεΐωνα ἠγερέθοντο
      Ψ233.--With several persons named Γ146.--
      Sim.: οὓς ἑτάρους στέλλοντ’ ἀ. Πελάγοντα
      Ἀλάστορά τε ... Δ295 (where P. etc. are
      included in ἑτάρους).

        c. About, concerning: ἀ. ἕκαστα τ46.

    3. With genit., about, concerning: μάχεσθον
    πίδακος ἀ. Π825. Cf. θ267.

************************************************************

ἀμφίαλος, ον [ἀμφι- (3)+ἅλς]. Sea-girt. Epithet of
  Ithaca α386, 395, 401, β293, φ252.

************************************************************

†ἀμφιάχω [ἀμφ-, ἀμφι- (3)+(Ϝ)ι(Ϝ)άχω]. Acc. fem. pf.
  pple. without redup. ἀμφιαχυῖαν (ἀμφιϝακυῖαν). Of a
  bird, to cry (flying) about: τὴν λάβεν ἀμφιαχυῖαν
  Β316.

************************************************************

†ἀμφιβαίνω [ἀμφι- (1)(3)]. 2 sing. pf. ἀμφιβέβηκας Α37,
  451. 3 -ε Ζ355, Π66: θ541, μ74. 3 sing. subj.
  ἀμφιβεβήκῃ δ400. 3 sing. plupf. ἀμφιβεβήκει Θ68,
  Π777: ι198.

1. To be round, cover completely, a double (organ) (cf.
  ἀμφί (I)(1)(b)). With acc.: πόνος (ἄχος) φρένας
  ἀμφιβέβηκεν Ζ355: θ541.

2. To come round, surround. With dat.: Τρώων νέφος
  νηυσίν Π66.

3. To be round, envelop, cover up. With acc. μ74.

4. To have the feet on each side of, bestride (cf.
  βαίνω (I)(6)(a)). With acc. Fig.: ἠέλιος μέσον
  οὐρανόν (thought of as standing with both feet in
  the midst of heaven) Θ68, Π777: δ400.--Hence to
  protect (a place) as a tutelary power Α37= 451:
  ι198.

************************************************************

†ἀμφιβάλλω [ἀμφι- (1)(3)]. Aor. pple. ἀμφιβαλών, -όντος
  Ρ742, Ψ97: ρ344, ψ192. Fut. mid. ἀμφιβαλεῦμαι χ103.
  Aor. infin. ἀμφιβαλέσθαι ζ178.

1. To put round something: [χεῖρας] ρ344.--To throw the
  arms round. With acc.: ἀλλήλους Ψ97.--To put
  building materials round. With dat.: θάμνῳ ψ192.

2. Fig., to throw or put (strength) on both sides of
  something, apply (strength) vigorously: μένος
  ἀμφιβαλόντες Π742.

3. In mid., to throw (a garment) round oneself ζ178.--
  To put on a piece of armour χ103.

************************************************************

ἀμφίβασις, ἡ [ἀμφιβαίνω]. Defence of a fallen body (cf.
  ἀμφιβαίνω (4)): Τρώων (by the ...) Ε623.

************************************************************

ἀμφιβέβηκε, 3 sing. pf. ἀμφιβαίνω.

************************************************************

ἀμφίβροτος, η, ον [ἀμφι- (1) + βροτός]. Protecting on
  both sides (as well as in front). Epithet of shields
  Β389, Λ32, Μ402, Υ281.

************************************************************

ἀμφιγυήεις [prob. ἀμφι- (2)+γυ-, to bend, as in γύαλον,
  γυρός]. Thus, having a crooked limb on each side.
  Epithet or a name of Hephaestus Α607, Ξ239, Σ383,
  393 = 462, 587, 590, 614: θ300, 349, 357.

************************************************************

ἄμφίγυος [prob. as prec.]. Thus, of spears, (having a
  head) curved on each side, i.e. leafshaped; or
  perh., bending to either side, elastic Ν147 = Ο278 =
  Ρ731, Ξ26 = Π637, Ο386, 712: π474, ω527.

************************************************************

†ἀμφιδαίω [ἀμφι- (3) + δαίω]. 3 sing. pf. ἀμφιδέδηε. To
  burn or blaze all round. With acc. Fig.: ἀϋτὴ ἄστυ
  ἀμφιδέδηε Ζ329.

************************************************************

ἀμφίδασυς, εια [ἀμφι- (3) + δασύς]. Covered with hair:
  αἰγίδα Ο309.

************************************************************

ἀμφιδέδηε, 3 sing. pf. ἀμφιδαίω.

************************************************************

†ἀμφιδῑνέω [ἀμφι- (3)]. 3 sing. pf. pass.
  ἀμφιδεδΐνηται. (Cf. δινωτός.) To set round in
  circles, i.e. in strips running round: ᾧ πέρι χεῦμα
  κασσιτέροιο ἀμφιδεδίνηται Ψ562 (the strips on the
  front plate being app. continued on the back plate
  and carried round to the front again): κολεὸν
  ἐλέφαντος ἀμφιδεδίνηται (is surrounded by (a
  succession of) ivory rings) θ405.

************************************************************

ἀμφιδρυφής [ἀμφι- (1) + δρυφ-, δρύπτω]. Having both
  cheeks torn in mourning: ἄλοχος Β700.

************************************************************

ἀμφίδρυφος, ον [as prec.]. Both torn in mourning:
  παρειαί Λ393.

************************************************************

ἀμφίδυμος [ἀμφι- (2) + -δυμος as in δίδυμος]. Twofold,
  double: λιμένες δ847.

************************************************************

ἀμφιέλισσα, ης [ἀμφι- (1) + (Ϝ)ελίσσω]. Epithet of
  ships, wheeling both ways; hence, easily directed,
  handy Β165 =181, Ι683, Ν174=Ο549, Ρ612, Σ260: γ162,
  ζ264, η9, 252, ι64, κ91, 156=μ368, ξ258=ρ427, ο283,
  φ390.

************************************************************

†ἀμφιέννῡμι [ἀμφι- (3) + (Ϝ)έννυμι]. Fut. ἀμφιέσω
  ε167. Aor. opt. ἀμφιέσαιμι σ361. Fem. pple.
  ἀμφιέσᾱσα ε264, ο369. 3 pl. aor. mid. ἀμφιέσαντο
  ψ142. Imp. pl. ἀμφιέσασθε ψ131.

1. To put (garments) on a person ε167, 264, ο369, σ361.

2. In mid., to put (garments) on oneself ψ131, 142.

************************************************************

ἀμφιέπω [ἀμφι- (3)(4) + (σ)έπω]. With elision of the ι
  (on the loss of the σ) 3 sing. impf. ἄμφεπε Π124,
  Σ348: θ437. 3 pl. -ον Σ559, Ψ167, Ω622.

1. To handle, attend to, do what is needful to: ἵππους
  Τ392. Cf. Ε667, Σ559, Ψ167, Ω622.

2. To marshal, draw up in order Β525.

3. To manage, conduct: τάφον Ω804.

4. In sinister sense, to employ oneself about for evil,
  work for the destruction of: [Τρῶας] γ118.

5. Of fire, to bring itself to bear upon, lap round:
  πρύμνην Π124. Cf. Σ348: = θ437.

************************************************************

ἀμφιζάνω [ἀμφ-, ἀμφι- (3)]. To settle about, be
  deposited upon. With dat. Of ashes: χιτῶνι Σ25.

************************************************************

ἀμφιθαλής [ἀμφι- (2) + θάλλω]. Absol., one who has both
  parents alive Χ496.

************************************************************

ἀμφίθετος, ον [ἀμφι- (2) + θε-, τίθημι]. Two-handled:
  φιάλην Ψ270, φιάλη616.

************************************************************

ἀμφιθέω [ἀμφι- (3)]. To run about or round. With acc.:
  [πόριες] ἀμφιθέουσι μητέρας κ413.

************************************************************

ἀμφικαλύπτω [ἀμφι- (1)(3)]. Fut. ἀμφικαλύψω Ξ343.
  Infin. -ειν θ569, ν177. 3 sing. aor. ἀμφεκάλυψε
  Γ442, Ε68, Θ331, Π350, etc.: δ180, 618, ο118. 3
  sing. subj. ἀμφικαλύψῃ θ511, ν183, υ86. Pple.
  ἀμφικαλύψας ε493, ξ349, ψ17. Infin. ἀμφικαλύψαι
  ν152, 158.

1. To cover both of one's ... (cf. ἀμφί (I)(1)(b)). Of
  sleep: βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας ε493. Cf. υ86, ψ17.--To
  cover completely a double (organ) (cf. ἀμφί (I)
  (1)(b)): ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν Γ442, Ξ294.

2. To cover up all round, enfold, conceal, contain
  Β262, Ψ91.--Of a city, to receive within its walls
  θ511.--Of a house, to receive as a guest δ618=ο118.
  --Fig. of death or fate Ε68, Μ116, Π350, Υ417: δ180.

3. To put round, cover or protect with. With dat. of
  what is covered or protected: σάκος οἱ Θ331=Ν420.
  Cf. Ξ343: ξ349.--Sim., to put round (something) so
  as to isolate (it): ὄρος πόλει θ569, ν152, 158, 177,
  183.

************************************************************

†ἀμφικεάζω [ἀμφι- (3)]. Aor. pple. ἀμφικεάσσας. To
  split off all round (something). With acc.: τὸ μέλαν
  δρυὸς ἀμφικεάσσας (splitting off (the outside wood)
  all round the dark heart) ξ12.

************************************************************

ἀμφίκομος [ἀμφι- (3) + κόμη]. With foliage all round,
  thick-leafed: θάμνῳ Ρ677.

************************************************************

ἀμφικύπελλος [ἀμφι- (2) + (perh.) *κυπέλη, handle,
  conn. with κώπη]. Two-handled: δέπας Α584, Ζ220,
  Ι656, Ψ219, 656, 663, 667, 699: γ63, θ89, ν57, ο102,
  120, χ86, δέπα υ153.

************************************************************

ἀμφιλαχαίνω [ἀμφι- (3) + λαχαίνω, to dig]. To dig round
  about. With acc.: φυτόν ω242.

************************************************************

ἀμφιλύκη [ἀμφι- (1)(giving the notion of hesitation
  between two sides, hence of doubtfulness) +*λύκη=L.
  lux]. ἀ. νύξ, the (morning) twilight Η433.

************************************************************

†ἀμφιμαίομαι [ἀμφι- (3)]. Aor. imp. pl. ἀμφιμάσασθε. To
  carry the hands all round or over (the surface of),
  wipe all round or over: τραπέζας υ152.

************************************************************

ἀμφιμάχομαι [ἀμφι- (3)(4)].

1. With acc., in local sense, to fight round or about:
  Ἴλιον Ζ461. Cf. Ι412, Π73, Σ208.

2. With genit., to fight for the possession of: τείχεος
  Ο391. Cf. Π496=533, Σ20.

************************************************************

ἀμφιμέλαιναι. See μέλας (1).

************************************************************

†ἀμφιμῡκάομαι [ἀμφι- (3)]. 3 sing. pf. ἀμφιμέμῡκε. To
  resound or echo all round κ227.

************************************************************

ἀμφινέμω [ἀμφι- (3)]. In mid., to have one's lot,
  dwell, round or about. With acc. With place-names
  Β521, 574, 585, 634, 649, 655, 835, 853, Σ186: τ132.

************************************************************

†ἀμφιξέω [ἀμφι-(3)]. Aor. ἀμφέξεσα. To smooth all
  round: κορμόν ψ196.

************************************************************

ἀμφιπέλω [ἀμφι- (3)]. Of sound, to come round
  (hearers). With dat. In mid.: ἀοιδὴ ἀκουόντεσσιν
  α352.

************************************************************

ἀμφιπένομαι [ἀμφι-(4)]. To busy oneself about, attend
  to Ν656, Τ278.--To attend upon ο467. --To treat
  surgically Δ220, Π28: τ455.--In sinister sense:
  Ἀστεροπαῖον ἐγχέλυες ἀμφεπένοντο (made a meal of
  him) Φ203. Cf. Ψ184.

************************************************************

ἀμφιπεριστέφω [ἀμφι- (3)+περι- (1)]. To put round. With
  dat. Fig., in pass., to be put round as a crown,
  adorn: οὔ οἱ χάρις ἀμφιπεριστέφεται ἐπέεσσιν θ175.

************************************************************

ἀμφιπεριστρωφάω [ἀμφι- (3)+περι- (2)]. To turn about in
  all directions: ἵππους Θ348.

************************************************************

†ἀμφιπίπτω [ἀμφι- (3)]. Aor. pple. fem. ἀμφιπεσοῦσα. To
  fall (with the arms) round, embrace. With acc.:
  πόσιν θ523.

************************************************************

ἀμφιπολεύω [ἀμφίπολος]. To busy oneself about, take
  care of, tend: ἐμὸν βίον σ254=τ127, ὄρχατον ω244,
  257.--In sinister sense: ἔδοσαν ἐρινύσιν
  ἀμφιπολεύειν (i.e. handed them over to their tender
  mercies) υ78.

************************************************************

ἀμφίπολος, ου, ἡ [ἀμφι- (4) + -πολος, conn. with
  πολεύω]. A handmaid, a female attendant or servant,
  hardly to be distinguished from δμῳή. (The words are
  sometimes used indifferently; cf. ζ52 with 307, and
  84 with 99. But in χ483, 484 ἀμφίπολοι seem to be
  personal attendants and δμῳαί the other servants.)
  Γ143, 422, Ζ286, 324, 372, 399, 491, 499, Σ417 (i.e.
  representations), Χ442, 461, Ω304: α136, ζ18, η232,
  σ198, τ90, ψ227, etc.--Of Circe's servants κ348,
  368, μ18.--With γυνή. See γυνή (3).--With word
  indicating the servant's country of origin: Σικελή
  ω366.--Her office: ταμίην Ω302: π152.

************************************************************

ἀμφιπονέομαι [ἀμφι-(4)]. To busy oneself about, attend
  to: τάφον υ307.--To do the offices of a 'second' to:
  Εὐρύαλον Ψ681.

************************************************************

ἀμφιποτάομαι [ἀμφι- (3)]. To fly round and round Β315.

************************************************************

ἀμφίρυτος, η [ἀμφι- (3) + ῥυ-, ῥέω]. Flowed round (by
  the sea), sea-girt α50, 198, λ325, μ283.

************************************************************

ἀμφίς [ἀμφί].

I. Adv.

    1. On both sides: ᾧ ῥόπαλ’ ἀ. ἐάγῃ (i.e. across
    his back) Λ559, δούρασιν ἀ. [βάλεν] (with spears
    from both hands, with both spears at once) Φ162.

    2. Apart, asunder: ἀ. φράζονται (have different
    views) Β13 = 30 = 67, ἔχουσα ἀ. (one in each
    scale) Μ434, τόξων ἀϊκὰς ἀ. μένον (at a safe
    distance) Ο709, ἀ. ἀρωγοί (partisans, some of
    one, some of the other) Σ502, ἀ. ἀριζήλω
    (standing out from the others) 519, ἀ. ἄλλ’
    ἀποδάσσεσθαι (in addition) Χ117, ἀ. ὁδοῦ Ψ393
    (see ὁδός (1)). Cf. Ν345, 706: ζυγὸν ἀ. ἔχοντες
    (supporting it at either end) γ486=ο184, τιμὴν
    ἀ. ἄγοντες (in addition) χ57. Cf. α54.

    3. Absent: ἀ. ἐόντα ω218.--Sim. of separation
    from a person τ221.

    4. Between: ὀλίγη ἦν ἀ. ἄρουρα (between the
    heaps or rows) Γ115.

    5. Round, about: τάφρος ἀ. ἐοῦσα (surrounding)
    Η342, Τάρταρος ἀ. [ἐστιν] Θ481. Cf. Ι464, Ξ123,
    Ψ330, Ω488: θ340, 476.

II. Prep.

    1. With genit.

        a. Apart from, at a distance from: Δ
      ιός Θ444. Cf. ξ352, π267.

        b. About, concerning: ἄρματος ἀ. ἰδών
      (seeing to it) Β384.

    2. With dat., round, about: ἄξονι Ε723.

    3. With acc.

        a. On each side of: δύο δ’ ἀ. ἕκαστον
      [δίφρον] (one on each side of each) Λ748.

        b. Round, about: ἕκαστον Λ634. Cf.
      Ξ274, Ο225: ζ266, η4, ι399.

************************************************************

†ἀμφίστημι [ἀμφ-, ἀμφι- (3)]. 3 pl. aor. ἀμφέσταν Σ233,
  Ψ695. 3 sing. impf. mid. ἀμφίστατο Ω712. 3 pl. -αντο
  Λ733. In aor. and mid., to stand round or about
  Σ233, Ψ695, Ω712.--To stand round or about. With
  acc.: ἄστυ Λ733.

************************************************************

†ἀμφιστρατόομαι [ἀμφι- (3)]. 3 pl. impf.
  ἀμφεστρατόωντο. To be established round, besiege.
  With acc.: Θρυόεσσαν Λ713.

************************************************************

ἀμφιστρεφής [app. ἀμφι- (3) + στρέφω]. Thus, twisted
  about: κεφαλαὶ τρεῖς δράκοντος ἀμφιστρεφέες Λ40
  (i.e. two twisted about the third).

************************************************************

†ἀμφιτίθημι [ἀμφι- (1)(3)]. 3 sing. aor. mid. ἀμφέθετο
  Φ431. Aor. fem. pple. pass. ἀμφιτεθεῖσα Κ271.

1. To put round or about something Κ271.

2. In mid., to put on, arm oneself with: ξίφος Φ431
  (i.e. the belt rested on both shoulders).

************************************************************

ἀμφιτρομέω [ἀμφι- (4)]. To tremble for. With genit.:
  τοῦ δ820.

************************************************************

ἀμφίφαλος, ον [ἀμφι- (2) + φάλος]. With two φάλοι:
  κυνέην Ε743=Λ41.

************************************************************

ἀμφιφορεύς, ῆος, ὁ [ἀμφι- (2)+ φορ-, φέρω]. A two-
  handled jar Ψ92, 170: β290, 349, 379, ι164, 204,
  ν105 (of natural formations in a cave), ω74.

************************************************************

†ἀμφιχαίνω [ἀμφι- (3)]. 3 sing. aor. ἀμφέχανε. To gape
  round. With acc.: ἐμὲ κήρ (gaped for me) Ψ79.

************************************************************

ἀμφιχέω [ἀμφι- (3)]. 3 sing. aor. pass. ἀμφέχυτο Β41.
  ἀμφεχύθη δ716. Pple. ἀμφιχυθείς Ξ253, Ψ63: π214.
  Infin. ἀμφιχυθῆναι Ψ764.

1. To pour or shed round or about. Of dust: πάρος κόνιν
  ἀμφιχυθῆναι (had settled down again) Ψ764.

2. Fig., in pass., of sound, to come round. With acc.:
  ἀμφέχυτό μιν ὀμφή Β41.--Of sleep, to be shed round
  one, come upon one Ξ253, Ψ63. --Of grief, to come
  upon. With acc.: τὴν ἄχος ἀμφεχύθη δ716.--So of a
  bodily action, to embrace (a person): ἀμφιχυθεὶς
  πατέρα π214. Cf. χ498.

************************************************************

ἀμφίχυτος [ἀμφιχέω]. Poured round or about; hence of
  heaped-up earth: τεῖχος Υ145.

************************************************************

ἀμφότερος, η, ον [ἄμφω].

1. Both.

    a. Of two persons, etc. In dual or (more freq.)
    in pl.

        a. Absol.: ἐξαίνυτο θυμὸν ἀμφοτέρω
      Ε156. Cf. Γ208, Δ38, Ε261, Η3, etc.:
      ἀμφοτέρους ἱέρευσεν ξ74. Cf. γ37, λ212, σ17,
      φ214, etc.

        b. With sb. or pron.: ἀμφοτέρω σφῶϊ
      Η280, ἐπ’ ἀμφοτέρους πόδας (one after the
      other) Ν281. Cf. Δ521, Ε163, Θ115, Μ382,
      etc.: ἀμφοτέρῃσιν χερσίν δ116. Cf. γ136,
      δ282, ε414, μ239, etc.--With sb. to be
      supplied: ἀμφοτέρῃσι [χερσίν], with both
      hands Ε416: κ264, λ594, ρ356, σ28.

    b. In pl. of two groups of persons.

        a. Absol.: ἀμφοτέρων βέλεα Θ67. Cf.
      Γ416, Δ16, Ζ120, Ν303, etc.: φιλότητα μετ’
      ἀμφοτέροισιν ω476. Cf. κ204, ω546.

        b. With pron.: τοὺς ἀμφοτέρους Υ54.

2. In neut. ἀμφότερον as adv., both. Followed by ... τε
  ... τε Γ179, Δ145.--By ... τε καὶ ... Δ60=Σ365,
  Ν166.--By ... τε ... δὲ ... Η418.--By καὶ ξ505.--By
  ... τε καὶ ... καὶ ... ο78.

************************************************************

ἀμφοτέρωθεν [ἀμφότερος+-θεν (1)].

1. From both sides: ὦρτ’ ἀϋτὴ ἀ. Ο313. Cf. Μ431.--Of
  plaiting strands of a rope, across and across κ167.

2. On both sides, on either side: πλῆμναί εἰσιν ἀ.
  Ε726. Cf. Μ55, Π563, Ρ440, Υ170, Ψ628: χ404.--On
  both edges: ἀ. ἀκαχμένον ε235, χ80.--At both ends:
  ἅψας ἀ. φ408.--Of stating alternatives: ἐρέω ἀ. μ58.

3. In both directions: φόως γένετ’ ἀ. Ο669.--With περί,
  app., in both directions so as to meet: περὶ ἕρκος
  ἐλήλαται ἀ. η113. Cf. κ88.

************************************************************

ἀμφοτέρωσε [ἀμφότερος+-σε]. In both directions:
  γεγωνέμεν ἀ. Θ223=Λ6, ἀ. λίθοι πωτῶντο Μ287.

************************************************************

ἀμφουδίς [prob. ἀμφι- (3) + an unknown element + advbl.
  -δις]. App., by the middle: ἀ. ἀείρας ρ237.

************************************************************

†ἀμφράζομαι [ἀμ-, ἀνα- (6)]. 3 sing. aor. opt.
  ἀμφράσσαιτο. To remark, notice: οὐλήν τ391.

************************************************************

ἄμφω. Only in nom. and acc. of same form. Both.
  Constructed with dual or pl.

1. Of two persons, etc.

    a. Absol.: ἀ. φιλέουσα Α196. Cf. Α259, Β767,
    Γ148, Ε153, etc.: ἀ. ἱέσθην γ344. Cf. θ316,
    κ138, μ424, ν296, ο366, σ65, 372.

    b. With sb. or pron.: ἀ. χεῖρε Δ523. Cf. Ε258,
    Ζ19, Η255, Λ782, etc.: τοὺς ἀ. λ301. Cf. ε453,
    θ135, π15, σ89, etc.

2. Of two groups of persons: ἀριθμηθήμεναι ἀ. Β124.

************************************************************

ἄμφωτος [ἀμφ-, ἀμφι- (2)+ὠτ-, οὖς]. Having two ears
  (for handles): ἄλεισον χ10.

************************************************************

ἀμώμητος [ἀ- + μωμάομαι]. Not to be blamed; hence,
  unerring (in counsel): Πουλυδάμαντος Μ109.

************************************************************

ἄν. Conditional or limiting particle. (Cf. κεν.) For
  the uses with subj., opt. and fut., aor. and impf.
  indic. in protasis and apodosis see (6).

1. With subj.: τάχ’ ἂν θυμὸν ὀλέσσῃ Α205. Cf. Σ192,
  Χ505: ἐγὼ ἂν ξεῖνος ἔω ι17. Cf. δ240, λ328, 517,
  μ81.--In Χ50 (ἀπολυσόμεθα): δ240, λ328, 517, μ81.--
  In Χ50 (ἀπολυσόμεθα): δ240, λ328, 517 (μυθήσομαι),
  ζ221 (λοέσσομαι) may be aor. subj. or fut. indic.

2. With opt. in potential or fut. sense: τῶν οὐκ ἄν τι
  φέροις Α301. Cf. Β250 (conveying an order), Γ52
  (will you not ...?), 66, Ε32, 362, Ζ141, Ι77, Κ204,
  Ν741, Ξ58, Χ108, Ω437, etc.: πῶς ἂν Ὀδυσῆος
  λαθοίμην; α65. Cf. γ232, δ78, ζ57, 300, κ573, υ135
  (do not ...), χ325, etc.

3. In potential sense in reference to the past in
  suppositions contrary to fact.

    a. With impf. or aor. indic.: ἦ τ’ ἂν κέρδιον
    ἦεν Ε201 = Χ103, οὐκ ἂν θυμὸν ὤρινεν Τ271. Cf.
    Θ455, Ν676, Π638: οὐκ ἂν τόσσ’ ἀγόρευες (would
    not have ...) β184. Cf. ι211, 228, 334.

    b. With pres. or aor. opt.: ἦ ἂν ὕστατα
    λωβήσαιο Α232= Β242. Cf. Α271, Δ223, Ε85, Ν127:
    οὐκ ἂν ὀχλίσσειαν ι241.

4. With infin. in indirect discourse: καὶ δ’ ἂν τοῖς
  ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι Ι684.

5. Joined with κεν. See κεν (5).

6. For uses in protasis with εἰ and in the
  corresponding relative sentences see Table at end
  (II)(B)(a)(3) subj., (D)(7) subj., (23) opt.,
  (III)(B)(a)(3) subj., (D)(11) fut., (34)(35)(36)
  (37)(38)(43)(44) subj., (49)(65) opt.--For uses in
  apodosis see (II)(C)(a)(2) aor. indic., (b) subj.,
  (D)(17)(22) opt., (III)(C)(a)(3) aor. or impf.
  indic., (6) opt., (c)(2) opt., (D)(6) opt., (23)
  fut., (30) opt., (52) subj., (57)(63) opt.--For ὅτ’
  ἄν (not in protasis) see ὅτε (1)(a)(γ),
  (b)(a)(δ)(ε), (4). --For ὄφρ’ ἄν (not in protasis)
  see ὄφρα (1)(b)(c), (5)(a)(b).--For ὡς ἄν (not in
  protasis) see ὡς (7)(a), (b)(β), (8)(a)(γ), (b)(γ).

************************************************************

ἄν. See next.

************************************************************

ἀνά. Also in form ἄν and in assimilated form ἄμ.

I. Adv.

    1. Up, upwards, in an upward direction, on to
    something: ἂν Χρυσηΐδα βήσομεν (put her on
    board) Α143, ἀνὰ δ’ ἔστη Β100, ἂν δ’ ἔβη
    (mounted) Γ261, ἀν’ ἔντεα λέγοντες (gathering
    them up) Λ755. Cf. Α310, Γ268, Ε798, Ρ541, Φ361,
    Χ77, etc.: ἂν δ’ αὐτοὶ βάντες (going on board)
    β419 = δ579. Cf. ζ253, θ3, ι468 (see νεύω (3)),
    ν56, ρ262 (see βάλλω (II)(4)), etc.

    2. Back, reversal of action: ἀνᾴ τ’ ἔδραμ’
    ὀπίσσω Ε599, ἀνὰ δὲ σχέο Η110 (see ἔχω
    (IV)(1)(b)): ἀνὰ πρυμνήσια λῦσαι ι178 = 562 =
    λ637=μ145= ο548.

    3. Indicating extension or diffusion: ἀν’ ἱστία
    πέτασσαν Α480, μέλανες ἀνὰ βότρυες ἦσαν Σ562:
    ἀνὰ κρητῆρα κέρασσεν γ390. Cf. δ41, 783 = θ54,
    κ506, ω343.

II. Prep.

    1. With dat., on, upon: ἀνὰ σκήπτρῳ Α15 = 374.
    Cf. Ξ352, Ο152: ἂμ πέτρῃσιν ε156. Cf. λ128=ψ275,
    ω8.--In pregnant sense: ἅρματ’ ἂμ βωμοῖσι τίθει
    Θ441. Cf. Σ177.

    2. With acc.

        a. On to, on, upon: θῆκεν ἀνὰ μυρίκην
      Κ466. Cf. Σ278: ἂν δὲ βήσετο δίφρον γ481.
      Cf. γ492=ο145=190, χ176, 193, 239.

        b. Through, throughout, along, over,
      among, in, on: ἀνὰ στρατόν Α10, ἂμ πεδίον
      Ε87. Cf. Α53, Δ251, Ε74, Ι383, Κ339, Ν308,
      Π349, Χ452 (in ...), etc.: ἂν στόμα ε456,
      ἀν’ ὀρσοθύρην χ132. Cf. β430, η72, κ251,
      σ246, χ18, ω318, etc.--In reference to the
      mouth as the organ of speech: βασιλῆας ἀνὰ
      στόμ’ ἔχων (having them passing through the
      mouth, i.e. talking freely of them) Β250.--
      In reference to immaterial things: ἀνὰ θυμόν
      (in his mind) Β36, ἀν’ ἰθύν Φ303 (see ἰθύς
      (2)), etc. Cf. β116, δ638, θ377 (see ἰθύς
      (1)), etc.--In reference to night as a space
      of darkness: ἀνὰ νύκτα Ξ80.--Indicating
      diffusion: ἀνὰ εἴκοσι μέτρα ι209.--In
      reference to position: ἀνὰ πρόθυρον
      τετραμμένος (i.e. with his feet pointing
      outwards through the doorway) Τ212.

    3. With genit., on to, upon: ἂν δὲ νηὸς βαῖνεν
    (went on board) β416. Cf. ι177, ο284.

************************************************************

ἄνα [ἀνά with anastrophe]. Up! get up! rouse yourself!
  to work! ἀλλ’ ἄνα Ζ331, Ι247, Σ178: σ13.

************************************************************

ἄνα, voc. ἄναξ.

************************************************************

ἀναβαίνω [ἀνα- (1)(2)(5)].

A. Contr. 1 pl. subj. ἀμβαίνωμεν ο219. Contr. infin.
  ἀμβαίνειν ι178, λ637, etc. 3 sing. aor. ἀνέβη Α497.
  3 sing subj. ἀναβῇ β358. 3 sing. opt. ἀναβαίη χ132.
  Contr. ἀμβαίη μ77. Pple. ἀναβάς, -άντος Α312, 611,
  Ξ287, Π184, etc.: γ157, ε470, ξ353, ο474, etc. Fem.
  ἀναβᾶσα α362, ρ49, χ428, etc. Infin. ἀναβήμεναι
  α210. 3 sing. aor. mid. ἀνεβήσετο ψ1.

B. Aor. pple. pl. mid. ἀναβησάμενοι ο475.

    I. Intrans. in all forms except (B).

        1. To go up, ascend, mount: ἐς λέχος
      Α611. Cf. Ξ287, Π184, 657, Χ399: εἰς ὑπερῷα
      α362=τ602 =φ356, β358, δ751=ρ49=ψ364, δ760,
      ψ1. Cf. γ483, ε470, ξ353.--Absol. μ77.--In
      reference to leaving a room: ἀν’ ὀρσοθύρην
      χ132, ἀνέβαινεν ἐς θαλάμους (left the
      μέγαρον and took his way to ...) 142.--Of a
      voyage from Ithaca to Troy α210.

        2. To go up to, ascend to. With acc.:
      οὐρανόν Α497. Cf. σ302, τ600, χ428.

        3. To go on board a ship, embark:
      ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα Α312:
      ἀναβάντες ἐλαύνομεν γ157. Cf. δ473, 842,
      ι178=562=λ637=μ145=ο548, μ293, 401, ν285,
      ξ252, ο209, 219, 474.

        4. Of reputation, to be spread abroad
      among. With acc.: φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει
      ζ29.

    II. Trans. in form (B), to cause to go on board
    a ship or embark: νὼ ἀναβησάμενοι ο475.

************************************************************

ἀναβάλλω [ἀνα- (1)(3)]. Contr. 1 pl. subj. mid.
  ἀμβαλλώμεθα Β436.

1. To put off, delay: ἄεθλον τ584.--In mid.: ἔργον
  Β436.

2. In mid., to strike up, begin (to sing) (cf. βάλλω
  (II)(4) and ἀμβλήδην): ἀνεβάλλετ’ ἀείδειν α155,
  θ266.

************************************************************

ἀναβέβροχε, 3 sing. pf. ἀναβρέχω.

************************************************************

ἀναβησάμενοι, aor. pple. pl. mid. ἀναβαίνω.

************************************************************

ἀνάβλησις, ἡ [ἀναβάλλω].

1. Delay: λύσιος νεκροῖο (in ...) Ω655.

2. Respite: κακοῦ (from ...) Β380.

************************************************************

ἀναβράχω [ἀνα- (6)]. 3 sing. aor. ἀνέβραχε. To clash or
  rattle loudly: τεύχεα Τ13.--Of a door, to creak or
  grate loudly φ48.

************************************************************

†ἀναβρέχω [ἀνα- (6) + βρέχω, to wet]. 3 sing. pf.
  ἀναβέβροχε. To wet or moisten abundantly Π54.

************************************************************

†ἀναβρόχω [ἀνα-(6)+βρόχω, to swallow]. 3 sing. aor.
  opt. ἀναβρόξειε μ240. Neut. aor. pple. pass.
  ἀναβροχέν λ586. (κατα-.) To swallow down, swallow
  λ586, μ240.

************************************************************

†ἀναγιγνώσκω [ἀνα- (4)(6)]. Aor. ἀνέγνων δ250. 3 sing.
  ἀνέγνω Ν734: α216, φ205. 3 sing. opt. ἀναγνοίη λ144.
  Genit. sing. masc. pple. ἀναγνόντος ω346. Dat. sing.
  fem. ἀναγνούσῃ τ250, ψ206.

1. To know again, recognize δ250, λ144, τ250= ψ206,
  ω346.

2. To know well, know certainly: [νόον ἐσθλόν] Ν734
  (i.e. best knows its value; cf. ζ185). Cf. α216,
  φ205.

************************************************************

ἀναγκαίη, ης, ἡ. Instrumental ἀναγκαίηφι Υ143. =ἀνάγκη
  Ζ85: τ73.--In dat. ἀναγκαίῃ, of necessity Δ300.--In
  instrumental, by the application of force or
  strength: δαμέντας Υ143.

************************************************************

ἀναγκαῖος, η, ον [ἀνάγκη].

1. Compelled, acting under compulsion: πολεμισταί ω499.
  --Sim. of slaves ω210.

2. Imposing compulsion: ἦμαρ ἀναγκαῖον (see ἦμαρ
  (4)(b)) Π836, μύθῳ ρ399=υ344.--χρειοῖ ἀναγκαίῃ, by
  compelling necessity, under the compulsion of
  necessity Θ57.

************************************************************

ἀνάγκη, ης, ἡ.

1. Necessity, compulsion: ἐπικείσετ’ ἀ. Ζ458. Cf. Ε633,
  Κ418, Υ251, Ω667: κ273. --ὑπ’ ἀνάγκης, under
  compulsion β110=ω146, τ156.

2. In dat. ἀνάγκῃ.

    a. By or under compulsion or constraint: ἀ. οὔ
    μιν ἄξω Ι429. Cf. Ι692, Ο199: ὃς ἤειδεν ἀ. α154.
    Cf. δ557, ε154, η217, ι98, ξ27, etc.

    b. Under compulsion of circumstances, of
    necessity, perforce: φεύγοντας Λ150. Cf. Μ178,
    Ξ128, Ο133, etc.: ἄγρην ἐφέπεσκον μ330. Cf.
    ν307, ο311.

************************************************************

†ἀναγνάμπτω [ἀνα- (3)]. 3 pl. aor. ἀνέγναμψαν ξ348. 3
  sing. aor. pass. ἀνεγνάμφθη Γ348, Η259, Π44.

1. To bend back: ἀνεγνάμφθη αἰχμή Γ348 = Η259=Π44.

2. To unloose ξ348.

************************************************************

ἀναγνοίη, 3 sing. aor. opt. ἀναγιγνώσκω.

************************************************************

ἀνάγω [ἀν-, ἀνα- (1)]. 1 pl. fut. ἀνάξομεν σ115. Aor.
  ἀνήγαγον Ο29. 3 sing. -ε Ζ292, Ι338: γ272, δ534.

1. To cause to go or take inland ξ272=ρ441.

2. Of bringing to Troy Γ48, Ζ292, Ι338, Ν627.--To Argos
  Ο29.--Of taking from Ithaca to the mainland σ115.

3. Of bringing gifts to temples Θ203.

4. Of conducting to a house: ὅνδε δόμονδε γ272.--
  Without complementary words δ534.

5. To bring up to the mark in a contest σ89.

6. In mid., to put to sea, sail Α478: τ202.

************************************************************

ἀναδέδρομε, 3 sing. pf. ἀνατρέχω.

************************************************************

†ἀναδέρκομαι [ἀνα-(1)]. 3 sing. aor. ἀνέδρακε. To look
  up Ξ436.

************************************************************

ἀναδέσμη, ης, ἡ [ἀνα- (6) + δεσ-, δέω]. A woman's head-
  dress, app. in the form of a plaited band Χ469.

************************************************************

†ἀναδέχομαι [ἀνα- (6)]. 3 sing. aor. ἀνεδέξατο Ε619. 1
  pl. aor. ἀνεδέγμεθα ρ563.

1. To receive, catch: σάκος πολλὰ [δούρατα] Ε619.

2. To receive as one's portion ρ563.

************************************************************

†ἀναδύω [ἀνα- (1)(3)]. 3 sing. aor. ἀνέδῡ Α359: ε322.
  3 sing. opt. ἀναδύ̄η (for ἀναδυίη) ι377. Infin.
  ἀναδῦναι Η217. Contr. 3 sing. mid. ἀνδύεται Ν225. 3
  sing. aor. ἀνεδύ̄σετο Α496: ε337.

1. To rise up or emerge from out of. With genit.: ἁλός
  Α359. Cf. ε337.--So with acc.: κῦμα Α496.--Absol.,
  to come to the surface ε322.

2. To go back, retire Η217.--To withdraw from: πόλεμον
  Ν225.--Absol., to draw back, flinch ι377.

************************************************************

ἀνάεδνος, ἡ [app. for ἀνέϜεδνος fr. ἀν- + ἔϜεδνα. See
  ἕδνα, ἔεδνα]. Without bride-price Ι146, 288, Ν366.

************************************************************

ἀναείρω [ἀν-, ἀνα- (1)]. 3 sing. aor. ἀνάειρε Ψ614,
  725, 729, 778. Infin. ἀναεῖραι θ298.

1. To lift up, raise θ298.--Of a wrestler hoisting his
  adversary Ψ724, 725, 729.

2. To take up, pick up Ψ614, 778.

************************************************************

ἀναθηλέω [ἀνά- (4)]. To sprout afresh Α236.

************************************************************

ἀνάθημα, ατος, τό [ἀνατίθημι]. An accompaniment or
  accessory: δαιτός α152, φ430.

************************************************************

ἀναθήσει, 3 sing. fut. ἀνατίθημι.

************************************************************

ἀναθρῴσκω [ἀνα- (1)]. To leap or bound up. Of a stone:
  ἀναθρῴσκων πέτεται Ν140.

************************************************************

ἀναιδείη, ης, ἡ [ἀναιδής].

1. Shamelessness, effrontery Α149, Ι372.

2. Immodesty, unchastity χ424.

************************************************************

ἀναιδής [ἀν- + αἰδώς].

1. Careless of the good opinion of others, lost to all
  sense of decency, shameless, reckless α254, ν376,
  ρ449, υ29, 39, 386, ψ37.--Absol. Α158.

2. Of a stone or rock, reckless, careless of what
  mischief or trouble may ensue Δ521. Cf. Ν139 (as if
  the rock lent itself to the discharge of the stone):
  λ598.--Of Κυδοιμός figured as a symbol: ἀναιδέα
  δηϊοτῆτος (app., shamelessly insatiate of ...) Ε593.

************************************************************

ἀναίμων, ονος [ἀν- + αἷμα]. Bloodless Ε342.

************************************************************

ἀναιμωτί̄ [as prec.]. Without bloodshed Π363, 497:
  σ149, ω532.

************************************************************

ἀναίνομαι. 3 sing. aor. ἀνήνατο Ψ204: κ18. 3 sing.
  subj. ἀνήνηται Ι510. Infin. ἀνήνασθαι Η93: δ651,
  ξ239, σ287. (ἀπ-.)

1. To refuse: δόσιν (i.e. to give it) δ651, σ287.--To
  refuse to do something. With infin.: λοιγὸν ἀμῦναι
  Σ450. Cf. Σ500, Ψ204.--Absol. Η93, Ι510, 585, Λ647:
  κ18, ξ239.

2. To reject, spurn Ι679.--So in reference to a course
  proposed: ἔργον ἀεικές γ265. --To refuse to have to
  do with (a person) θ212.

3. To refuse to entertain an idea; hence, to deny:
  ἀασάμην, οὐδ’ ἀναίνομαι Ι116.--To refuse to
  entertain expectation ξ149.

************************************************************

ἀνᾱΐξας, aor. pple. ἀναΐσσω.

************************************************************

†ἀναιρέω [ἀν-, ἀνα- (1)]. Aor. pple. ἀνελών, -όντος
  Α301, Ψ551, 736: γ453, σ16. Mid. Fut. infin.
  ἀναιρήσεσθαι φ261, χ9. 3 sing. aor. ἀνείλετο Ν296. 3
  pl. ἀνέλοντο Α449, Β410: υ66.--3 sing. subj.
  ἀνέληται Π10. Opt. ἀνελοίμην σ357. 2 sing. ἀνέλοιο
  τ22. Infin. ἀνελέσθαι Π8, Ψ823: φ117.

1. To take or pick up Ψ551: σ16.

2. To take up into the hands or arms. In mid.:
  οὐλοχύτας ἀνέλοντο Α449, Β410. Cf. Π8, 10.

3. To take up and, or in order to, carry off or
  appropriate: τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελών Α301.--In
  mid.: [πελέκεας] φ261.--To take up and carry off
  (prizes) Ψ736.--In mid. Ψ823.--To seize and carry
  off. In mid.: ὅτε κούρας ἀνέλοντο υ66.

4. To lift up or raise: ἀπὸ χθονός (i.e. the victim's
  head) γ453.--In mid.: ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι χ9.

5. In mid., to take for one's use: ἀνείλετ’ ἔγχος Ν296.
  --To take into service σ357.--To take upon oneself,
  undertake: πα̣τρὸς ἀέθλια φ117.--To take into one's
  mind: ἐπιφροσύνας τ22.

************************************************************

ἀνᾱΐσσω [ἀν-, ἀνα- (1)]. 3 pl. aor. ἀνήϊξαν Ο86, Ψ203:
  σ40, ω463. 3 sing. opt. ἀνᾱΐξειε Γ216. 3 pl. -ειαν
  Δ114. Pple. ἀνᾱΐξας, -αντος Α584, Ο6, Ψ733, etc.:
  α410, θ186, φ300, etc. Fem. ἀνᾱΐξᾱσα χ240.

1. To start, spring or dart up, rise quickly or
  suddenly: πάντες ἀνήϊξαν Ο86, Ψ203. Cf. Α584, Δ114,
  Η106, Ο6, Ψ733, Ω621: ἀναΐξας οἴχεται α410. Cf.
  θ186, 361, ι288, ν197, σ40, τ31, φ119, 300, χ240,
  ω50, 463.

2. To rush or spring on to. With acc.: ἅρμα Ω440.

3. Of springs, to gush forth Χ148.

4. To rise to speak Γ216 (the notion of quickness not
  here to be pressed).

************************************************************

ἀναίτιος [ἀν- + αἴτιος]. Not blameworthy, blameless
  Υ297: υ135, χ356.--Absol. Λ654, Ν775.

************************************************************

ἀνακαίω [ἀνα- (6)]. To light, kindle: πῦρ η13, ι251,
  308, κ358, υ123, φ181.

************************************************************

ἀνακηκίω [ἀνα- (1)]. To gush up, ooze forth: αἷμα Η262,
  ἱδρώς Ν705, Ψ507.

************************************************************

†ἀνακλί̄νω [ἀνα- (3)]. Aor. pple. ἀνακλί̄νας σ103.
  Contr. ἀγκλί̄νας Δ113: χ156. Infin. ἀνακλῖναι Ε751,
  Θ395: λ525. Aor. pple. pass. ἀνακλινθείς ι371. Pl.
  ἀνακλινθέντες ν78. Fem. ἀνακλινθεῖσα δ794, σ189.

1. To push back, open (a door) χ156.--To remove
  (something covering): νέφος Ε751=Θ395.--App. (perh.
  in imitation of these lines), to suspend or delay
  the action of (an ambush): ἀνακλῖναι λόχον λ525.

2. To cause to lean (against something): ποτὶ ἑρκίον
  αὐλῆς σ103.--To place or rest in a specified
  position Δ113.

3. In aor. pple. pass., leaning or bending back ι371.--
  Reclining δ794=σ189.--Of rowers swinging back to
  their work ν78.

************************************************************

ἀνακοντίζω [ἀν-, ἀνα- (1)]. To spirt up Ε113.

************************************************************

ἀνακόπτω [ἀνα- (3)] To thrust back φ47.

************************************************************

†ἀνακράζω [ἀνα- (6)+ κράζω in sim. sense]. Aor.
  ἀνέκραγον. To lift up one's voice, speak ξ467.

************************************************************

ἀνακτόριος, η, ον [ἀνακτ-, ἄναξ]. Of a king or chief
  ο397.

************************************************************

ἀνακυμβαλιάζω [app. ἀνα- (6)+*κυμβαλιάζω in sim. sense
  fr. κύμβαλον, cymbal]. Thus, of chariots, to rattle
  (in upsetting) Π379.

************************************************************

ἀναλκείη, ης, ἡ [ἄναλκις]. Lack of spirit, cowardice.
  In pl. Ζ74=Ρ320, Ρ337.

************************************************************

ἄναλκις, ιδος, ὁ, ἡ [ἀν- + ἀλκή]. Acc. masc. ἄναλκιν
  γ375. Incapable of offering defence or resistance,
  spiritless, cowardly Β201, Ε331, 349, Θ153, Λ390,
  Ν104, Π355, Φ555, etc.: γ310, 375, δ334=ρ125, ι475.
  --As epithet of φύζα Ο62.

************************************************************

ἄναλτος, ον [prob. for ἄναλδτος fr. ἀν- + ἀλδ-,
  ἀλδαίνω, ἀλδήσκω]. Thus, not to be filled out,
  insatiable, greedy: γαστέρα ρ228, σ364.--Absol.
  σ114.

************************************************************

ἀναλύ̄ω, ἀλλύ̄ω [ἀνα- (6), ἀλ-, ἀνα- (6)]. Pa.
  iterative ἀλλύ̄εσκον τ150. 3 sing. -ε β105, ω140.

1. To loose, set free: ἐκ δεσμῶν (from ...) μ200.

2. To undo, take down (a web) β105= ω140, β109 = ω145,
  τ150.

************************************************************

ἀναμαιμἀ̄ω [ἀνα- (5)]. Of fire, to rage through. With
  acc.: βαθέ’ ἄγκεα Υ490.

************************************************************

†ἀναμάσσω [ἀνα- (6) + μάσσω, to handle, conn. with
  μαίομαι]. 2 sing. fut. ἀναμάξεις. To wipe away the
  stain of (a crime) τ92.

************************************************************

†ἀναμένω [ἀνά- (6)]. Aor. ἀνέμεινα. To wait for, await:
  Ηῶ τ342.

************************************************************

ἀναμετρέω [ἀνα- (4)]. To measure one's way again,
  retrace one's course. With acc. of terminus ad quem:
  Χάρυβδιν μ428.

************************************************************

†ἀναμιμνήσκω [ἀνα- (6)]. 2 sing. aor. ἀνέμνησας. To
  remind (a person of a thing). With double acc. γ211.

************************************************************

ἀναμίμνω [ἀνα- (6)]. To wait for, await: ἀλλήλους Λ171.
  --Absol., to stand one's ground Π363.

************************************************************

ἀναμίσγω [ἀνα- (5)]. Contr. aor. pple. ἀμμείξας,
  ἀμμίξας Ω529.

1. To mix up ingredients Ω529.

2. To mix up or mingle: σίτῳ φάρμακα (with ...) κ235.

************************************************************

ἀναμορμύ̄ρω [ἀνα- (6)]. 3 sing. pa. iterative
  ἀναμορμῡρεσκε. To seethe or boil up μ238.

************************************************************

ἀνανεύω [ἀνα- (1)].

1. To throw up the chin in token of refusal (cf.
  κατανεύω) Ζ311 (app. the statue is supposed to move
  its head).

2. With infin. of what is refused: σόον ἀπονέεσθαι
  Π252. --With acc. ἕτερον Π250.

3. To make the motion in prohibition Χ205: φ129.

************************************************************

ἄναντα [app. a nonce-word formed fr. ἀνά by adding a
  termination fr. ἔναντα, ἐσάντα]. Uphill Ψ116.

************************************************************

ἄναξ, ακτος, ὁ (ϝάναξ). Voc. (besides ἄναξ) ἄνα Γ351,
  Π233: ρ354. Dat. pl. ἀνάκτεσι ο557.

1. A king (the main notion being app. that of a
  protecting chief rather than that of a ruler; cf.
  the name Ἀστυάναξ Ζ403, and the reason for it there
  given. But βουληφόρος ἀ. occurs Μ414).

    a. ἀ. ἀνδρῶν (app. much like ποιμὴν λαῶν)
    applied to Agamemnon, gen. as a title, but
    sometimes as a descriptive term Α7, 172, 442,
    506, Β402, 434, etc.: θ77, λ397 = ω121. --Sim.:
    πολλῶν λαῶν ἀ. Ι98.--So ἀ. alone Β284, 360, Ι33.
    --ἀ. ἀνδρῶν applied also to Anchises Ε268.--To
    Aeneas Ε311.--To Augeas Λ701.--To Euphetes Ο532.
    --To Eumelus Ψ288.--Sim. πολέεσσ’ ἄνδρεσσιν
    ἄνακτα of Ortilochus Ε546.--And applied by
    Idomeneus to himself Ν452.

    b. ἀ. applied to Priam Β373, Δ18, Ζ451, etc.:
    γ107.--To Idomeneus Β405, Κ112, Ο301: τ181. --To
    Philoctetes Β725.--To Diomedes Δ420, Ε794.--To
    Proetus Ζ166.--To Achilles Ι164, 276=Τ177, Ψ35,
    173, Ω449, 452.--To Peleus Ι480.--To Asius Μ139.
    --To Sarpedon Μ413, 414, Π464.--To Helenus Ν582,
    758, 770, 781.--To Nestor Ψ302: γ388.--To
    Menelaus Ψ588.--To Teucrus Ψ859.--To Odysseus
    γ163, ν194, etc. --To Teiresias γ144, 151.--To
    Aias γ561.--To Minos λ570.--To minor heroes and
    personages Β566=Ψ678, Β624, 672, 679, 693, Η8,
    137, Λ322, Ξ489, Ο639: π395 = σ413, σ299, τ523,
    ω305.--Applied to kings or chiefs generally:
    ἅρματα ἀνάκτων Β777: ἀνάκτων παῖδες ν223.--To
    the leader of a ship's company λ71.--With a
    local word: Πύλοιο Β77. Cf. Ζ173.--Sim. Τρώεσσιν
    Υ230.--Joined with βασιλεύς υ194.

    c. ἀ. applied to gods. To Apollo Α36, 75, 390,
    etc.: θ323, 334, 339.--To Zeus Α502, 529, Β102,
    Γ351, Η194, 200, Π233, Σ118: ρ354.--To Hermes
    Β104.--To Sleep Ξ233.--To Poseidon Ο8, 57, 158,
    Υ67, 404: γ43, 54, ι412, 526, λ130, ν185, ψ277.
    --To Hephaestus Ο214, Σ137: θ270.--To Hades Υ61.
    --To a river ε445, 450.--To the sun μ176.--To
    the gods generally μ290.

2. A lord, master, owner: οὐδ’ ἠγνοίησαν ἄνακτα Ν28, τί
  δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι (to P. as your master) Ρ443. Cf.
  Κ559, Ν38, Ο453, Π371, 507, Σ417, 421, Ψ417 = 446,
  517, Ω734: οἴκοιο ἀ. α397, οὔτε ἀ. οὔτε ποιμήν δ87.
  Cf. ι440, κ216, ξ8, 139, 170, ρ186, 320, etc.

************************************************************

ἀνάξει, 3 sing. fut. ἀνάσσω.

************************************************************

ἀνάξομεν, 1 pl. fut. ἀνάγω.

************************************************************

†ἀναοίγω [ἀνα- (6) + οἴγω = οἴγνυμι]. 3 sing. impf.
  ἀνέῳγε Π221, Ω228. Cont. ἀνῷγε Ξ168. 3 pl. pa.
  iterative ἀναοίγεσκον Ω455. 3 sing. aor. ἀνέῳξε
  κ389.

1. To open (a door) κ389.

2. To draw back (a bar in order to open a door)
  κληI+=δα Ξ168, Ω455.

3. To remove (a cover) Π221, Ω228.

************************************************************

ἀναπάλλω [ἀνα- (1)]. Contr. aor. pple. ἀμπεπαλών Γ355,
  Ε280, Η244, Λ349, Ρ516, Υ438, Χ273, 289: ω519, 522.
  3 sing. aor. pass. ἀνέπαλτο Θ85, Ψ694.

1. To poise and sway (a spear before throwing)
  Γ355=Ε280=Η244= Λ349=Ρ516 = Χ273 = 289, Υ438: ω519 =
  522.

2. In pass., to leap or spring up: ἀναπάλλεται ἰχθύς
  Ψ692. Cf. Θ85, Ψ694.

************************************************************

ἀναπαύω [ἀνα- (6)]. To cause to cease: ἔργων ἀνθρώπους
  ἀνέπαυσεν (from ...) Ρ550.

************************************************************

†ἀναπετάννῡμι [ἀνα- (6)]. Acc. fem. pf. pple. pass.
  ἀναπεπταμένας. To open wide (a gate) Μ122.

************************************************************

†ἀναπίμπλημι [ἀνα- (6)]. Fut. infin. ἀναπλήσειν ε302. 2
  sing. aor. subj. ἀναπλήσῃς Δ170. Pple. ἀναπλήσας,
  -αντος Θ34, 354, 465, Λ263, Ο132. Infin. ἀναπλῆσαι
  ε207. To fulfil (one's destiny), have full measure
  of (misery etc.): πότμον Δ170, Λ263. Cf. Θ34 = 354 =
  465, Ο132: κήδεα ε207. Cf. ε302.

************************************************************

ἀναπλέω [ἀνα- (1) (5)]. Fut. infin. in mid. form
  ἀναπλεύσεσθαι Λ22.

1. To sail upwards. Of a voyage from Greece to Troy
  Λ22.

2. To sail through, traverse. With acc.: στεινωπόν
  μ234.

************************************************************

ἀνάπνευσις, ἡ [ἀναπνέω]. A breathing-space, a respite:
  ὀλίγη δέ τ’ ἀ. πολέμοιο (a little (space of time)
  serves as a respite from ...) Λ801 = Π43 = Σ201
  (ὀλίγη assimilated in gender to the predicate; cf.
  Ν237 under ἀρετή (1)).

************************************************************

ἀναπνέω [ἀνα- (4)]. 3 pl. aor. ἀνέπνευσαν Λ382, Π302. 3
  pl. subj. ἀναπνεύσωσι Λ800, Ο235, Π42, Σ200, Φ534. 3
  sing. opt. ἀναπνεύσειε Τ227. Contr. infin. ἀμπνεῦσαι
  Π111. Contr. aor. imp. ἄμπνυε Χ222. To breathe
  again, recover breath, draw breath, find a
  breathing-space or respite Λ327, 800 = Π42 = Σ200,
  Π111, 302, Φ534, Χ222.--With genit.: κακότητος (from
  ...) Λ382. Cf. Ο235, Τ227.

************************************************************

ἀνάποινος [ἀν- + ἄποινα]. In neut. ἀνάποινον as adv.,
  without ransom Α99.

************************************************************

†ἀναπρήθω [ἀνα- (1)]. Aor. pple. ἀναπρήσας. To cause
  (tears) to well up Ι433: β81.

************************************************************

ἀνάπτω [ἀν-, ἀνα- (1) (6)]. 3 sing. aor. ἀνῆψε γ274.
  Infin. ἀνάψαι β86, ι137. Pf. imp. pass. ἀνήφθω μ51,
  162.

1. To fasten up (as an offering in a temple) λ274.

2. To tie, make fast (a rope): πρυμνήσια ι137. Cf. μ51
  = 162, 179.

3. To fasten (blame) upon a person β86.

************************************************************

ἀνάπυστος [ἀνα- (6) + πυς-, πεύθομαι]. Discovered,
  revealed. Absol. in neut. pl.: ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν
  (caused discovery to be made) λ274.

************************************************************

ἀναροιβδέω. See ἀναρροιβδέω.

************************************************************

†ἀναρπάζω [ἀν-, ἀνα- (1)]. 3 sing. aor. ἀνήρπασε Ι564.
  3 pl. ἀνήρπαξαν ο427. Pple. ἀναρπάξας Π437. Fem.
  -ᾱσα δ515, ε419, υ63, ψ316. Pl. -ᾱσαι θ409.

1. To snatch up and carry off Ι564, Π437.--Of winds
  δ515, ε419, θ409, υ63, ψ316.

2. To carry off as a slave ο427.

************************************************************

†ἀναρρήγνῡμι [ἀνα- (6)]. 3 sing. aor. opt. ἀναρρήξειε
  Υ63. Pple. ἀναρρήξας Η461. Nom. dual masc. -αντε
  Σ582.

1. To split, cause to open: γαῖαν Υ63.--To tear open,
  rend: βοείην Σ582.

2. To tear down, demolish Η461.

************************************************************

ἀναρρίπτω [ἀνα- (1)]. 3 pl. aor. ἀνέρριψαν κ130. From
  ἀναρριπτέω 3 pl. impf. ἀνερρίπτουν ν78. To throw up
  (the sea with the oar): ἅλα πηδῷ η328, ν78.--Absol.,
  to row vigorously κ130.

************************************************************

ἀναρροιβδέω, also ἀναροιβδέω, μ105. [ἀνα- (6)]. To
  swallow down, swallow μ104, 105, 236, 431.

************************************************************

ἀνάρσιος [ἀν- + ἀρ-, ἀραρίσκω. 'Not fitted, ill-fitted,
  ill-assorted']. Unfriendly, hostile Ω365: κ459,
  λ401, 408, ω111.--Absol.: δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι
  ξ85.

************************************************************

ἄναρχος [ἀν- + ἀρχός]. Leaderless Β703 = 726.

************************************************************

†ἀνασεύω [ἀνα- (1)]. 3 sing. aor. mid. ἀνέσσυτο. In
  mid., to spirt up: αἷμα Λ458.

************************************************************

†ἀνασπάω [ἀνα- (3)]. 3 sing. aor. mid. ἀνεσπάσατο. To
  draw forth again: ἔγχος Ν574.

************************************************************

ἄνασσα, ης, ἡ (Ϝάνασσα) [fem. of ἄναξ]. Queen,
  protectress. Applied to Demeter Ξ326.--In voc.
  addressed to Athene γ380.--To Nausicaa ζ149, 175.

************************************************************

ἀνάσσω (Ϝανάσσω) [ἄναξ]. 3 sing. fut. ἀνάξει Τ104, 122,
  Υ307. Infin. -ειν Τ109, Υ180. Aor. infin. mid.
  -ασθαι γ245 (in mid. only here).

1. To protect, be patron of. With genit.: Τενέδοιο Α38
  = 452.

2. To be king, chief or ruler: μετὰ τριτάτοισιν Α252.
  Cf. Δ61 = Σ366, Π172, Ψ471: η23, 62, τ110.--In mid.:
  τρὶς ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν (app., during three
  generations) γ245.--With local words: ἐν Βουδείῳ
  Π572. Cf. λ276, 284, ω26.

3. To be king or chief of or ruler over.

    a. With genit.: Ἀργείων Κ33. Cf. λ276.--With
    local words: Ἰλίου Ζ478. Cf. γ304, δ602, ρ443.

    b. With dat.: Μυρμιδόνεσσιν Α180. Cf. Α231,
    Β643, Ζ397, Ξ85, 94, Τ104, Ω202, etc.: α181,
    419, β234 = ε12, δ9, η11, ι552 = ν25, κ110,
    λ349, 491, ο240, υ112, ω26, 378.--With local
    words: πολλῇσιν νήσοισιν Β108.

4. In pass., to be ruled by, be under the sway of. With
  dat.: ἀνάσσονται ἐμοὶ αὐτῷ δ177.

5. To be lord or master of, possess, enjoy.

    a. With genit.: τιμῆς Υ180: ω30.

    b. With dat.: κτήμασιν οἷσιν α117. Cf. α402,
    δ93.

************************************************************

ἀνασταδόν [ἀνα- (1) + στα-, ἵστημι]. Standing up:
  δειδέχατ’ ἀ. Ι671, ἴδεσθ’ ἀ. Ψ469.

************************************************************

ἀναστάς, aor. pple. ἀνίστημι (B).

************************************************************

ἀναστεναχίζω [ἀνα- (6)]. To groan aloud Κ9.

************************************************************

ἀναστενάχω [ἀνα- (6)]. To groan aloud over, lament,
  bewail Ψ211.--In mid. Σ315, 355.

************************************************************

ἀναστήσας, aor. pple. ἀνίστημι (A).

************************************************************

ἀναστρέφω [ἀνα- (5) (6)]. Contr. 3 pl. aor. opt.
  ἀνστρέψειαν Ψ436.

1. To upset: δίφρους Ψ436.

2. In mid., to go about over, find oneself in. With
  acc.: ἄλλην τινὰ γαῖαν ἀναστρέφομαι ν326.

************************************************************

ἀναστρωφάω [ἀνα- (6)]. To keep turning about: τόξον
  ἐνώμα ἀναστρωφῶν φ394.

************************************************************

ἀνασχέμεν, ἀνασχεῖν, aor. infin. ἀνέχω.

************************************************************

†ἀνατέλλω [ἀνα- (1)]. 3 sing. aor. ἀνέτειλε. To cause
  to spring up or be produced: ἀμβροσίην Ε777.

************************************************************

†ἀνατίθημι [ἀνα- (1)]. 3 sing. fut. ἀναθήσει. To lay
  (reproach) upon. With dat.: ἐλεγχείην μοι Χ100.

************************************************************

†*ἀνατλάω [ἀνα- (6)]. 2 sing. aor. ἀνέτλης ξ47. 3 -η
  κ327. 1 pl. -ημεν γ104. To endure, suffer γ104, ξ47.
  --To withstand the operation of κ327.

************************************************************

†ἀνατρέχω [ἀνα- (3)]. 3 sing. aor. mid. ἀνετράπετο. In
  mid., to fall supine Ζ64, Ξ447.

************************************************************

†ἀνατρέχω [ἀνα- (1) (3)]. 3 sing. aor. ἀνέδραμε Λ354,
  Π813, Ρ297, Σ56, 437. 3 pl. -ον Ψ717. 3 sing. pf.
  ἀναδέδρομε ε412, κ4.

1. To spirt up Π297.

2. To run up, shoot up (like a quickly growing plant)
  Σ56 = 437.--Of weals, to start up Ψ717.

3. To run, stretch, extend up: πέτρη ε412, κ4.

4. To run back, retire Λ354, Π813.

************************************************************

ἄναυδος [ἀν- + αὐδή]. Speechless ε456.--Absol.: ἶσος
  ἀναύδῳ (like a dumb man) κ378.

************************************************************

ἀναφαίνω [ἀνα- (6)]. Aor. infin. ἀναφῆναι δ254.

1. To reveal, make known Α87.--To betray, denounce
  δ254.--To display: ἐπεσβολίας δ159. --To make a
  display of: ἀρετήν Υ411.

2. To afford light σ310.

3. In pass., to appear, be seen: οἷος ἀναφαίνεται ἀστήρ
  Λ62. Cf. κ29.--Of destruction, to be manifested,
  come upon one Λ174, Ρ244.

************************************************************

ἀναφανδά [ἀναφαν-, ἀναφαίνω]. Openly, without
  concealment: ἀ. φιλεῦντας γ221. Cf. γ222, λ455.

************************************************************

ἀναφανδόν [as prec.] = prec.: ἀ. ὄπυιεν (as her avowed
  husband) Π178.

************************************************************

†ἀναφέρω [ἀνα- (1)]. Aor. ἀνένεικα λ625. 3 sing. aor.
  mid. ἀνενείκατο Τ314.

1. To bring or fetch up λ625.

2. In mid., to fetch a sigh Τ314.

************************************************************

ἀναχάζομαι [ἀνα- (6)]. Aor. pple. ἀναχασσάμενος, -η
  Η264, Ν740, Φ403: η280, λ97. To draw back, retire
  Ε443, 600, 822, Η264, Λ461, Ν740, Ο728, Π710, 819,
  Ρ47, 108, 129, Φ403: η280, λ97.

************************************************************

ἀναχωρέω [ἀνα- (3)].

1. To go back, return Κ210 = 411, Ν457.

2. To withdraw, retire ρ453, 461.--To draw back from
  danger Γ35.--Of hounds retreating from a boar Ρ729.
  --To draw back or retire in fight Δ305, Ε107, Λ189,
  440, Ρ30, Υ196, 335: χ270.

************************************************************

ἀνάψαι, aor. infin. ἀνάπτω.

************************************************************

ἀναψύ̄χω [ἀνα- (6)]. 3 pl. aor. pass. ἀνέψυχθεν Κ575.
  To cool, refresh δ568.--Fig.: ἐπεὶ ἀν-έψυχθεν ἦτορ
  Κ575. Cf. Ν84.--To cool or soothe (a wound) Ε795.

************************************************************

†ἁνδάνω ((σ)Ϝανδάνω) [σϜαδ-. Cf. ἡδύς, L. suavis]. 3
  sing. ἁνδάνει β114. 3 sing. impf. ἑήνδανε (ἐϜάνδανε)
  Ω25: γ143. N(/νδανε (Ϝάνδανε) Α24, 378, Ο674, Σ510:
  ε153, θ506, κ373, ξ337, 525, π398, ρ173. ἅνδανε
  γ150. 3 sing. aor. εὔαδε (ἔϜαδε) Ξ340, Ρ647: π28.
  ἅδε (Ϝάδε) Μ80, Ν748: ω465. 3 sing. opt. ἅδοι ζ245,
  υ327. Infin. ἁδεῖν Γ173. Acc. sing. masc. pf. pple.
  ἑᾱδότα (ϜεϜαδότα) Ι173: σ422. (ἀφ-, ἐπι-.)

1. To please, be pleasing or acceptable, find favour or
  acceptance ε153, ρ173.--With dat.: Ἕκτορι Μ80 =
  Ν748. Cf. Γ173, Ξ340, Σ510: β114, γ150, θ506, ξ337,
  525, π398, υ327, ω465.

2. Impers. With dat.: ἐπεί τοι εὔαδεν οὕτως Ρ647. Cf.
  Α24 = 378, Ω25: γ143, κ373.--With dat. and infin.:
  Αἴαντι ἑστάμεν Ο674. Cf. ζ245.--So ὥς τοι εὔαδε, ...
  ἐσορᾶν ... π28.

3. In pf. pple., pleasing, agreeable Ι173: = σ422.

************************************************************

ἄνδιχα [ἀν-, ἀνα- (6) + δίχα].

1. In two, asunder: κεάσθη Π412 = Υ387, Π578.

2. In halves, equally: δάσασθαι Σ511, Χ120.

************************************************************

ἀνδράγρια, τά [ἀνδρ-, ἀνήρ + ἄγρη. Cf. βοάγρια]. Spoils
  of a man, i.e. of a fallen foe Ξ509.

************************************************************

ἀνδρακάς [ἀνδρ-, ἀνήρ]. Each man, each ν14.

************************************************************

ἀνδράποδον. Dat. pl. -πόδεσσι. A slave Η475.

************************************************************

ἀνδραχθής [ἀνδρ-, ἀνήρ + ἄχθος]. That is a load for a
  man, as heavy as a man can carry κ121.

************************************************************

ἀνδρειφόντης [prob. rather ἀ̆δριφόντης, fr. ἀδρ-,
  ἀνδρ-, ἀνήρ + φον-, φένω. Cf. ἀνδροτής]. Slayer of
  men. Epithet of Enyalius Β166 = Θ264 = Ρ259.

************************************************************

ἀνδρόκμητος [ἀνδρ-, ἀνήρ + κμη-, κάμνω]. Made by the
  hands of man, the work of men's hands Λ371.

************************************************************

ἀνδροκτασίη, ης, ἡ [ἀνδρ + κτα-, κτείνω].

1. Slaughter of men, slaughter in battle. In pl.:
  παύσασαι ἀνδροκτασιάων Ε909. Cf. Η237, Ω548: λ612.--
  In concrete sense: ὕπαγ’ ἐξ ἀνδροκτασίης Λ164.

2. Homicide Ψ86.

************************************************************

ἀνδρόμεος [ἀνδρ-, ἀνήρ]. Of man, human Λ538 (the throng
  of men), Ρ571, Υ100, Φ70: ι297 (of man's flesh),
  347, 374, χ19.

************************************************************

ἀνδροτής, ῆτος, ἡ [prob. rather ἀ̆δροτής, fr. ἀδρ-,
  ἀνδρ-, ἀνήρ. Cf. ἀνδρειφόντης].

1. Manhood Π857 = Χ363.

2. Manliness Ω6.

************************************************************

ἀνδροφάγος [ἀνδρ-, ἀνήρ + φάγον]. Man-eating κ200.

************************************************************

ἀνδροφόνος, ον [ἀνδρ-, ἀνήρ + φον-, φένω].

1. Slayer of men. Epithet of Hector Α242, Ζ498, Ι351,
  Π77, 840, Ρ428, 616, 638, Σ149, Ω509, 724.--Of Ares
  Δ441.--Of Lycurgus Ζ134.

2. Manslaying, fatal: χεῖρας Σ317 = Ψ18, Ω479. --Of a
  poisonous application, deadly α261.

************************************************************

ἀνδύεται, contr. 3 sing. pres. mid. ἀναδύω.

************************************************************

ἀνέβη, 3 sing. aor. ἀναβαίνω.

************************************************************

ἀνεβήσετο, 3 sing. aor. mid. ἀναβαίνω.

************************************************************

ἀνεγείρω [ἀν-, ἀνα- (6)]. Aor. ἀνέγειρα κ172. 3 sing.
  -ε Κ138, 157: ψ22. Infin. ἀνεγεῖραι δ730. To wake
  up, cause to rise, rouse Κ138, 157: δ730, κ172, ψ16,
  22.

************************************************************

ἀνέγναμψαν, 3 pl. aor. ἀναγνάμπτω.

************************************************************

ἀνέγνων, aor. ἀναγιγνώσκω.

************************************************************

ἀνεδέγμεθα, 1 pl. aor. ἀναδέχομαι.

************************************************************

ἀνεδέξατο, 3 sing. aor. ἀναδέχομαι.

************************************************************

ἀνέδρακε, 3 sing. aor. ἀναδέρκομαι.

************************************************************

ἀνέδραμε, 3 sing. aor. ἀνατρέχω.

************************************************************

ἀνέδῡ, 3 sing. aor. ἀναδύω.

************************************************************

ἀνεδύ̄σετο, 3 sing. aor. mid. ἀναδύω.

************************************************************

ἀνεέργω [ἀν-, ἀνα- (6)]. To keep back, restrain:
  φάλαγγας Γ77 = Η55, μάχην Τρώων Ρ752.

************************************************************

†ἀνέζομαι [ἀν-, ἀνα- (1) (4)]. 3 sing. fut. ἀνέσει
  σ265. Aor. opt. ἀνέσαιμι Ξ209. Pl. pple. ἀνέσαντες
  Ν657. In the forms cited

1. To set or place upon something: ἐς δίφρον Ν657.--
  Sim.: εἰς εὐνήν Ξ209.

2. To restore to one's place σ265.

************************************************************

ἀνέηκε, 3 sing. aor. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνείη, 3 sing. aor. opt. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνείλετο, 3 sing. aor. mid. ἀναιρέω.

************************************************************

†ἄνειμι [ἀν-, ἀνα- (1) (3) + εἶμι]. 3 sing. ἄνεισι
  Χ492, 499. Pple. ἀνιών, -όντος Ζ480, Θ538, Ξ28,
  Σ136, Χ135: α24, 259, ε282, κ332, μ429, ψ362. Fem.
  ἀνιοῦσα Τ290. Acc. ἀνιοῦσαν θ568, ν150, 176. Impf.
  ἀνήϊον κ146, 274. 3 pl. ἀνήϊον κ446.

1. To go up κ146.--Of the sun, to rise: ἠελίου ἀνιόντος
  Θ538. Cf. Σ136, Χ135: Αἰθίοπες ἀνιόντος Ὑπερίονος
  (dwelling in the east) α24. Cf. μ429, ψ362.

2. To go inland κ274, 446.

3. To go up (to a person) as a suppliant: ἐς πατρὸς
  ἑταίρους Χ492.

4. To go or come back, return: ἐκ πολέμου Ζ480. Cf.
  Ξ28, Τ290, Χ499: α259, ε282, θ568 = ν150 = 176,
  κ332.

************************************************************

ἀνείμων, ονος [ἀν- + εἷμα]. Without (store of) raiment.
  Absol.: ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ γ348.

************************************************************

ἀνείρομαι [ἀν-, ἀνα- (6)].

1. To ask, inquire, make inquiry Φ508: η21, ψ99.

2. To inquire about: τήνδε γαῖαν ν238.

3. To question (a person): σε δ420. Cf. δ461, 631.

4. With double acc.: ὅ μ’ ἀνείρεαι Γ177: = η243 = ο402,
  τ171. Cf. α231 = ο390.

************************************************************

ἀνέκραγον, aor. ἀνακράζω.

************************************************************

ἀνεκτός, ον [vbl. adj. fr. ἀνέχω]. Bearable, endurable,
  to be endured Α573, Κ118, Λ610: υ83.--Absol. in
  neut. pl.: οὐκέτ’ ἀνεκτὰ πέλονται (my case is now
  unendurable) υ223.

************************************************************

ἀνεκτῶς [adv. fr. prec.]. In such wise as may be
  endured: μαίνεται οὐκέτ’ ἀ. Θ355. Cf. ι350.

************************************************************

ἀνελθών, aor. pple. ἀνέρχομαι.

************************************************************

ἀνέλκω [ἀν-, ἀνα- (1) (3)].

1. To draw up Μ434.

2. To draw back (i.e. away from one): τόξου πῆχυν Λ375,
  Ν583.--To draw back (a spear in order to recover
  it). In mid. χ97.--To bend a bow φ128, 150.

************************************************************

ἀνέλοντο, 3 pl. aor. mid. ἀναιρέω.

************************************************************

ἀνέμεινα, aor. ἀναμένω.

************************************************************

ἀνέμνησας, 2 sing. aor. ἀναμιμνήσκω.

************************************************************

ἄνεμος, ου, ὁ.

1. A wind: ἐλθὼν ἀ. Ρ57. Cf. Ε865: ε109, 368, μ313.--
  With pl.: οἱ δ’ ἄνεμοι ἔβαν (they, the winds
  mentioned) Ψ229: τῶν ἄλλων ἀνέμων ε383.

2. The wind: ἀ. πρῆσεν ἱστίον Α481. Cf.Ε499, Ζ147, 346,
  Λ156, 308, Μ133, 157, 207, 253, Ξ398, Ο383, 626,
  Ρ739, Υ492, Ψ367, Ω342: δεῦρ’ ἀ. πέλασσεν ε111 =
  134. Cf. α98, β427, γ300, ε391, ι285, λ592, ν276,
  etc.

3. Joined with Βορέης Ο26: ι67, ξ253, 299, τ200.--With
  Ζέφυρος Π150.

4. In pl.

    a. Winds: δύο Ι4. Cf. Ν795, Ξ254, Ψ194: ι82,
    λ400 = 407, μ286, 425, ξ313, ω110.

    b. The winds: κνίσην ἄνεμοι φέρον Θ549. Cf.
    Β397, Ε501, 525, Θ481, Κ437, Μ281, Ν334, Ξ17,
    Ο620, Π213 = Ψ713, Ρ56, Ψ199, 317: πνοιὰς ἀνέμων
    δ839. Cf. γ289, ε293, 305, 317, 330, 343, 478,
    ζ43, η272, ι260, κ20, 21, 47, μ326, ν99, τ440.

************************************************************

ἀνεμοσκεπής [ἄνεμος + σκέπας]. Protecting from the
  wind: χλαινάων Π224.

************************************************************

ἀνεμοτρεφής, ές [ἄνεμος + τρέφω]. Of a wave, fed (i.e.
  raised) by the wind Ο625.--Of a spear, (made of
  wood) toughened by (the buffeting of) the wind Λ256.

************************************************************

ἀνεμώλιος [app. fr. ἄνεμος]. Thus

1. Like the idle blowing of the wind, idle, vain: ταῦτ’
  ἀνεμώλια βάζεις (what you say is idle) Δ355.--
  Absol.: ἀνεμώλια βάζειν δ837 = λ464.

2. Useless, idle: τόξα Ε216. Cf. Φ474.--Useless,
  effecting nothing Υ123.

************************************************************

ἀνένεικα, aor. ἀναφέρω.

************************************************************

ἀνέντες, aor. pple. pl. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνέξομαι, fut. mid. ἀνέχω.

************************************************************

ἀνέπαλτο, 3 sing. aor. pass. ἀναπάλλω.

************************************************************

ἀνεπᾶλτο, 3 sing. aor. ἀνεφάλλομαι.

************************************************************

ἀνέπνευσαν, 3 pl. aor. ἀναπνέω.

************************************************************

ἀνερρίπτουν, 3 pl. impf. See ἀναρρίπτω.

************************************************************

ἀνέρριψαν, 3 pl. aor. ἀναρρίπτω.

************************************************************

ἀνέρχομαι [ἀν-, ἀνα- (1) (3)]. 3 sing. aor. ἀνήλυθε
  ζ167. Pple. ἀνελθών κ97, 148, 194, τ190.

1. To go up κ97 = 148, 194.--To go up (to a city):
  ἄστυδε τ190.--Of a plant, to shoot up ζ163, 167.

2. To come back, return Δ392, Ζ187: α317.

************************************************************

ἀνερωτάω [ἀν-, ἀνα- (6) + ἐρωτάω = εἰρωτάω]. To
  question (a person): ἀνηρώτων μιν δ251.

************************************************************

ἄνεσαν, 3 pl. aor. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνέσει, 3 sing. fut. ἀνέζομαι.

************************************************************

ἀνεσπάσατο, 3 sing. aor. mid. ἀνασπάω.

************************************************************

ἀνέσσυτο, 3 sing. aor. mid. ἀνασεύω.

************************************************************

ἀνέστη, 3 sing. aor. ἀνίστημι (B).

************************************************************

ἀνέστησε, 3 sing. aor. ἀνίστημι (A).

************************************************************

ἀνέστιος [ἀν- + ἑστίη = ἱστίη]. Unworthy to have a
  home: ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀ. Ι63.

************************************************************

ἀνέσχε, 3 sing. aor. ἀνέχω.

************************************************************

ἀνέσχεθε, 3 sing. aor. ἀνέχω.

************************************************************

ἀνέτειλε, 3 sing. aor. ἀνατέλλω.

************************************************************

ἀνέτλη, 3 sing. aor. ἀνατλάω.

************************************************************

ἀνετράπετο, 3 sing. aor. mid. ἀνατρέπω.

************************************************************

ἄνευ. With genit.

1. Away from, aloof from: δηΐων Ν556.

2. Lacking: κέντροιο Ψ387. Cf. ω247.--Without need of:
  δεσμοῖο ν100.

3. Without the help of: ἕθεν Ρ407.--Without the good
  will or permission of: ἐμέθεν Ο213. Cf. β372, ο531.

************************************************************

ἄνευθε(ν) [ἄνευ].

1. Adv.

    a. Far away: ἀ. ἐών Β27 = 64 = Ω174. Cf. Δ277,
    Χ300, Ψ452, 474.

    b. Away, removed: πολλὸν ἀ. Ψ378. Cf. δ356,
    τ575.

    c. Apart, aside, aloof: ἀ. ἔθηκεν Χ368.
    Cf.Ψ241, Ω208: ι26, λ82.

2. Prep. with genit.

    a. Far from: πατρός Φ78.

    b. Away from: νῶϊν Χ88.

    c. Apart or aloof from: ἄλλων Χ39. Cf. κ554.

    d. Without, free from: πόνου η192.

    e. Without the help of: ἐμεῖο Π89. Cf. π239.--
    Without the good will or permission of: θεοῦ
    Ε185.

    f. App., in the background as regards, ready to
    take the place of: τοῖο ἀ. λελείμμην Χ333.

************************************************************

†ἀνεφάλλομαι [ἀν-, ἀνα- (1), ἐφ-, ἐπι- (11)]. 3 sing.
  aor. ἀνεπᾶλτο. To spring up against a person Υ424.

************************************************************

ἀ̄νέφελος, ον [ἀ- + νεφέλη]. Cloudless ζ45.

************************************************************

ἀνέχω [ἀν-, ἀνα- (1)(3)]. 3 sing. aor. ἀνέσχε Ρ310,
  Υ278, Χ80: χ297. 3 pl. -ον Γ318, Ζ301, Η177: σ89.
  Pple. ἀνασχών Α450, Γ275, Ε174, etc.: δ115, 154,
  ν355, ρ239, υ97. Infin. ἀνασχέμεν Ω301. ἀνασχεῖν
  Ζ257. 3 sing. aor. ἀνέσχεθε Η412, Κ461. 1 pl. -ομεν
  ι294. Contr. Infin. ἀνσχεθέειν ε320. Mid. Fut.
  ἀνέξομαι Ε895: τ27. Contr. infin. ἀνσχήσεσθαι Ε104,
  285. 3 sing. aor. ἀνέσχετο Ε655, Σ430, Φ67, 161:
  ψ302. Contr. 2 sing. ἄνσχεο Ω518. Opt. ἀνασχοίμην
  λ375. Imp. ἀνάσχεο Α586, Ε382, Κ321. Contr. ἄνσχεο
  Ψ587, Ω549. Pple. ἀνασχόμενος, -ου Γ362, Λ594, Μ138,
  etc.: ξ425, σ95, 100, τ448. Infin. ἀνασχέσθαι Δ511:
  ν307.

I. In act.

    1. To hold up, lift up: σκῆπτρον (to the gods
    in testimony) Η412, ὑψόσε (as an offering) Κ461.
    Cf. Ξ499, Υ278, Χ80: χεῖρας σ89. Cf. δ115 = 154,
    χ297.--To lift up (the hands) in prayer Α450,
    Γ275, 318 = Η177, Ε174, Ζ257, 301, Σ75, Τ254,
    Ω301: ι294, ν355, ρ239, υ97.

    2. To maintain, uphold: εὐδικίας τ111.

    3. To restrain, check: ἵππους Ψ426.

    4. To project, appear: αἰχμὴ παρ’ ὦμον Ρ310.--
    To come to the surface, emerge ε320.

II. In mid.

    1. To hold up, lift up: σκῆπτρον ἀνάσχεο (in
    testimony) Κ321. Cf. Μ138: σ100.--To raise (a
    spear) for action Ε655, Λ594, Ο298, Ρ234, Φ67,
    161: τ448.

    2. To lift the hand Γ362, Χ34: ξ425.--Of
    boxers, to square up Ψ660, 686: σ95.

    3. To endure, have laid upon one, suffer: κήδεα
    Σ430. Cf. Ω518: ν307, ψ302.

    4. To endure, stand, withstand the action of:
    χαλκόν Δ511. Cf. Ε104, Ο470.

    5. To endure, submit to: δουλοσύνην χ423.--To
    suffer the presence or company of, bear with:
    ξείνους η32. Cf. ρ13.

    6. To endure, suffer, permit. With acc. in
    complementary ppl. clause: οὔ σ’ ἀνέξομαι ἄλγε’
    ἔχοντα Ε895. Cf. τ27.

    7. To endure, hold up, hold out: δηρόν Ε285.
    Cf. λ375.--With complementary ppl. clause: καί
    κ’ εἰς ἐνιαυτὸν παρὰ σοί γ’ ἀνεχοίμην ἥμενος
    δ595.

    8. To accept what happens, submit with
    patience: ἀνάσχεο Α586. Cf. Ε382, Ω549.--With
    complementary pple.: εἰσορόων ἀνέχεσθαι π277.
    --To restrain oneself, be placated: ἄνσχεο Ψ587.

************************************************************

ἀνεψιός, οῦ, ὁ. A cousin Ι464, Κ519, Ο422, 554, Π573.

************************************************************

ἀνέψυχθεν, 3 pl. aor. pass. ἀναψύχω.

************************************************************

ἄνεῳ, ἄνεω [the former app. a nom. pl. masc. fr. an
  adj. ἄνεως. The latter (only in ψ93 of a woman) app.
  to be taken as an adv.]. Silent: ἐγένεσθε Β323. Cf.
  Γ84, Ι30 = 695: ἧσθε β240. Cf. η144, κ71, ψ93.

************************************************************

ἀνέῳξε, 3 sing. aor. ἀναοίγω.

************************************************************

ἀνήγαγον, aor. ἀνάγω.

************************************************************

ἀνήῃ, 3 sing. aor. subj. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνήϊξαν, 3 pl. aor. ἀναΐσσω.

************************************************************

ἀνήϊον, impf. ἄνειμι.

************************************************************

ἀνῆκε, 3 sing. aor. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνήκεστος [ἀν- + ἀκες-, ἀκέομαι]. Not to be cured or
  soothed Ε394.--Not to be appeased Ο217.

************************************************************

ἀνηκουστέω [ἀν- + ἀκούω]. To fail to hearken to,
  disobey. With genit.: πατρός Ο236 = Π676.

************************************************************

ἀνήλυθε, 3 sing. aor. ἀνέρχομαι.

************************************************************

ἀνήμελκτος, ον [ἀν- + ἀμέλγω]. Not milked ι439.

************************************************************

ἀνήνατο, 3 sing. aor. ἀναίνομαι.

************************************************************

†ἀνήνοθε [3 sing., in the first passage of a plupf.
  (with secondary person-ending), in the second of a
  pf., fr. ἀνεθ- + ἀνθ-, ἄνθος. (Cf. ἐνήνοθε)]. (ἐπ-.)
  To come to the surface, come forth: αἷμ’ ἀ. Λ266.--
  To rise up, spread upwards: κνίση ἀ. ρ270.

************************************************************

ἀνήνυστος [ἀν- + ἀνυς-, ἀνύω]. Not accomplished or
  brought to an end: ἔργῳ π111.

************************************************************

ἀνήνωρ, ορος [ἀν- + ἀνήρ]. Deprived of virility; or
  perh. merely, unmanly κ301, 341.

************************************************************

ἀνήρ (ᾱ̆), ἀνδρός, ὁ. Genit. ἀ̄νέρος Γ61, Ε649, etc.:
  α161, 218, etc. Dat. ἀ̄νέρι Π516, 716, etc.: α292,
  β223, etc. Acc. ἀ̄νέρα Ν131, Π215, etc. Voc. ἆνερ
  Ω725. Nom. dual ἀ̄νέρε Μ421, 447, etc. Acc. ἀ̄νέρε
  Λ328. Nom. pl. ἀ̄νέρες Β1, 604, etc.: α176, γ471,
  etc. Dat. ἄνδρεσσι Ε546, 874, etc.: α358, κ120, etc.
  Acc. ἀ̄νέρας Α262, Β554, etc.: λ630, ν261, etc.

1.

    a. A man in gen.: ἄναξ ἀνδρῶν Α7, περὶ ἀνδρῶν
    (beyond all men) Φ215. Cf. Β198, Γ429, Ε37,
    Ι197, etc.: ἄνδρα μοι ἔννεπε α1, ἄνδρες ἂψ
    ἐγένοντο κ395. Cf. β91, δ363, θ223, ι494, etc.

    b. Mankind, man: ὀϊζυρώτερον ἀνδρός Ρ446.

    c. Quasi-pronominal = 'one,' 'anyone': ὅσσον ἀ.
    ἴδεν Ε770. Cf. Δ539, Τ183, Υ97, etc.:
    νεμεσσήσαιτό κεν ἀ. α228. Cf. γ231, θ139, ο400,
    etc.

    d. With a qualifying sb.: ἀ. βουληφόρος (a
    councillor) Α144, αἰπόλοι ἄνδρες (goatherds)
    Β474. Cf.Γ170, Δ187, Ζ315, Ι524, etc.: ἀοιδὸς ἀ.
    γ267. Cf. θ584, ι126, ξ102, ο427, etc.

    e. With a proper name (cf.φώς (2)): ἀνέρος
    Λαομέδοντος Ε649. Cf. Λ92: η22.

    f. With ethnic words: Σίντιες ἄνδρες (the
    Sintians) Α594. Cf. Γ6, Ε779, Κ487, etc.: Φοῖνιξ
    ἀ. (a Phoenician) ξ288. Cf. γ31, ζ3, ξ263, etc.

2. Specifically.

    a. A man as distinguished from a woman: πόλεμος
    ἄνδρεσσι μελήσει Ζ492. Cf. Η139, Ι134, Ω707,
    etc.: α358, δ142, η74, etc.

    b. A husband Γ140, Ξ504, Τ295, etc.: α292,
    ζ181, η68, etc.

    c. A man as distinguished from a god: Διὸς
    ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν Α334. Cf. Α544, Ε128,
    Ν632, etc.: Ἀθήνη ἀνδρὶ ἐϊκυῖα θ194. Cf. α28,
    ν112, π265, etc.--Sim. ἡμιθέων ἀνδρῶν Μ22.--With
    words indicative of mortality: βροτός Ε361, Σ85,
    etc.: δ397, ε129, etc.--θνητός Κ403, Π441, etc.:
    κ306, π196.--καταθνητός Κ441.

    d. A man as distinguished from a youth: ἤδη ἀ.
    [ἐστιν] τ160. Cf. λ449.

    e. With words indicative of youthfulness, a
    youth: νέου ἀνδρός Ψ589. Cf. Γ108: β188, γ24,
    ξ524, φ310, etc.

    f. A man in the full sense of the term: ἀνέρες
    ἔστε (quit you like men) Ε529, Ζ112, Θ174, Ο561,
    etc.

************************************************************

ἀνηρείψαντο, 3 pl. aor. mid. [No doubt for ἀνηρέψαντο,
  fr. ἀν-, ἀνα- (1) + ἁρεπ- = ἁρπ-, ἁρπάζω. Cf. ἅρπη,
  Ἅρπυια.] Thus, to snatch up: Γανυμήδεα ἀ. θεοί Υ234.
  Cf. α241 = ξ371, δ727, υ77.

************************************************************

ἀνήροτος, ον [ἀν- + ἀρόω].

1. Unploughed, untilled ι123.

2. Not growing as the result of tillage ι109.

************************************************************

ἀνήρπαξαν, 3 pl. aor. ἀναρπάζω.

************************************************************

ἀνήρπασε, 3 sing. aor. ἀναρπάζω.

************************************************************

ἀνήσει, 3 sing. fut. ἀνίημι.

************************************************************

ἀνήφθω, pf. imp. pass. ἀνάπτω.

************************************************************

ἀνῆψε, 3 sing. aor. ἀνάπτω.

************************************************************

ἀνθεμόεις, εντος [ἄνθος].

1. Flowery: λειμῶνι Β467. Cf. Β695: μ159.

2. Adorned with flower-like ornaments Ψ885: γ440, ω275.

************************************************************

ἀνθερεών, ῶνος, ὁ [ἀνθέω. 'The part on which the beard
  grows']. The chin Α501, Γ372, Ε293, Ν388.

************************************************************

ἀνθέριξ, ικος. App., the stalk of corn: ἐπ’ ἀνθερίκων
  καρπὸν θέον (the ears of the corn) Υ227.

************************************************************

ἀνθέω [ἄνθος]. Of hair on the face, to sprout, grow:
  πρὶν ἰούλους ἀνθῆσαι λ320.

************************************************************

ἄνθινος [ἄνθος]. The product of flowers, consisting of
  fruit: εἶδαρ ι84.

************************************************************

†ἀνθίστημι [ἀνθ-, ἀντι- (2)]. 3 sing. aor. ἀντέστη Υ70,
  72. 3 pl. impf. mid. ἀνθίσταντο Π305. In aor. and
  mid., to face in fight. With dat.: (Ήρῃ Υ70, Λητοῖ
  72.--Absol., to make a stand Π305.

************************************************************

ἄνθος, τό.

1. A flower Β89, 468, Ι542: ζ231 = ψ158, ι51, 449.

2. The characteristic flower of a plant: φάρμακον
  γάλακτι εἴκελον ἀ. (having a milk-white flower)
  κ304.

3. In collective sense, flowers, blossom: βρύει ἄνθεϊ
  λευκῷ Ρ56. Cf. η126.

4. Fig.: ἔχει ἥβης ἀ. (is in the flower of his youth)
  Ν484.

************************************************************

ἀνθρακιή, ῆς, ἡ. Hot embers Ι213.

************************************************************

ἄνθρωπος, ου, ὁ.

1.

    a. A human being, a man (seldom in sing. and
    never of a particular man): ἐσσομένοισι μετ’
    ἀνθρώποισιν Γ287, μυὼν ἀνθρώπου Π315. Cf. Ζ14,
    Ι134, Κ213, Ν733, etc.: πολλῶν ἀνθρώπων ἄστεα
    α3, ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο (all men) τ395. Cf.
    α183, γ48, ζ259, η23, etc.--For μέροπες ἄνθρωποι
    see μέροπες.

    b. Mankind, man: οὐδὲν ἀκιδνότερον ἀνθρώπου
    σ130.

    c. Quasi-pronominal = 'one,' 'anyone': ὅ κε
    στυγέῃσιν ἰδὼν ἀ. ἔχοντά [σε] ν400.

    d. With a qualifying sb.: ἀ. ὁδίτης Π263. Cf.
    Ω202: η32, ν123.

2. Specifically, a man as distinguished from a god:
  οὔτε θεῶν οὔτ’ ἀνθρώπων Α548. Cf. Β669, Ε442, Ζ180,
  Θ27, etc.: νέμεσις ἐξ ἀνθρώπων ἔσσεται β136. Cf.
  ν110, ξ179, υ112, χ346, etc.--With words indicative
  of mortality: θνητός Α339, Ξ199, etc.: α219, ε32,
  etc.--καταθνητός Ζ123: γ114, ι502, etc.

************************************************************

ἀνῑ̆άζω [ἀνίη].

1. To molest, annoy τ323.--To weary, tire Ψ721.

2. To be overcome by distress or pain Φ270: χ87.--To
  weary, become tired δ460.--To become impatient δ598.
  --To be oppressed, feel hampered (by the possession
  of something): κτεάτεσσιν Σ300.

************************************************************

ἀνῑάω [ἀνίη].

1. To trouble, vex β115.

2. To make oneself a nuisance τ66, υ178.

3. In pass., to become disgusted or disheartened:
  ἀνιηθέντα νέεσθαι Β291.--To become disgusted or
  wearied: ὀρυμαγδῷ α133.--To become wearied or
  impatient γ117.--To be wearied or annoyed: οὔ τις
  ἀνιᾶται παρεόντι (by your being here) ο335.

************************************************************

ἀνιδρωτί̄ [ἀν- + ἱδρώς]. Without sweat, i.e. without
  conflict: οὔ κεν ἀ. γε τελέσθη Ο228.

************************************************************

ἀνί̄η, ης, ἡ.

1. Trouble, inconvenience η192.

2. A source of danger μ223.--A bad thing for one ο394,
  υ52.--A kill-joy: δαιτὸς ἀνίην ρ446.

************************************************************

†ἀνίημι [ἀν-, ἀνα- (1) (3) + ἵημι]. 3 sing. ἀνίησι
  δ568, μ105. 2 sing. opt. ἀνιείης β185. Fem. pple.
  ἀνιεῖσα Ε422. 3 sing. fut. ἀνήσει Β276. 3 sing. aor.
  ἀνέηκε Ε882. 2 sing. ἀνῆκας Φ396. 3 -ε Β71, Ε405,
  Ζ256, Η25, etc.: η289, θ73, ξ465, ρ425, σ199, τ551,
  ω440. 3 pl. aor. ἄνεσαν Φ537. 3 sing. subj. ἀνήῃ
  Β34. 3 sing. opt. ἀνείη Χ346. Pl. pple. ἀνέντες
  Ε761. From ἀνιέω 2 sing. ἀνιεῖς Ε880. 3 sing. impf.
  ἀνί̄ει Ο24. ἀνί̆ει θ359. Fem. pres. pple. mid.
  ἀνῑεμένη Χ80. Acc. masc. pl. ἀνῑεμένους β300.

1. To send up, cause to ascend: καπνόν Φ523.--To cause
  to flow up: [ὕδωρ] μ105.

2. To stir up, set on, urge, incite, impel: σοὶ ἔπι
  τοῦτον Ε405. Cf. Ε761, Η25, Κ389, Π691, Ρ705, Φ395,
  545: β185.--With infin.: νεικείειν βασιλῆας Β276.
  Cf. Ε422, 882, Ζ256, Η152, Μ307, Ξ362, Φ396, Χ252,
  346: ἀειδέμεναι θ73. Cf. ξ465, ρ425.--Absol. Ε880,
  Υ118.--To cause (a wind) to blow δ568.

3. To loose (a bond) θ359.--To loose the fastenings of:
  πύλας Φ537.--To relax hold upon, leave in peace:
  θυμὸν ὀδύνη Ο24.--Of sleep, to leave, depart from
  Β34, 71: η289, σ199, τ551, ω440.

4. In mid., to loose, allow to fall away (a part of
  one's dress): κόλπον Χ80. --App. by development of
  this sense, to take off the skin of, flay: αἶγας
  β300.

************************************************************

ἀνῑηρός [ἀνίη]. Troublesome, tiresome: πτωχόν ρ220.
  Cf. ρ377.--In comp. in impers. construction: αὐτῷ οἱ
  ἀνιηρέστερον ἔσται (the worse for him) β190.

************************************************************

ἀνιπτόπους, ποδος [ἀ- + νιπ-, ϝίζω + πούς]. With
  unwashen feet: ὑποφῆται Π235.

************************************************************

ἄνιπτος, ον [ἀ- + νιπ-, νίζω]. Unwashen Ζ266.

************************************************************

†ἀνίστημι [ἀν-, ἀνα- (1)].

A. 3 sing. impf. ἀνίστη Ω515, 689. 3 pl. fut.
  ἀναστήσουσι Η116. Contr. 2 sing. ἀνστήσεις Ω551. 3
  -ει Ο64. Contr. pple. ἀνστήσων Κ32. 3 sing. aor.
  ἀνέστησε Ω756. 3 sing. opt. ἀναστήσειε Α191. Contr.
  imp. ἄνστησον Κ176. Pple. ἀναστήσας Κ179: ζ, η163,
  170, ξ319. Contr. fem. ἀνστήσᾱσα Σ358.

B. 3 sing. aor. ἀνέστη Α68, 101, Β76, Η354, 365, Ι195,
  Ο287, Σ305, 410, Ψ635, Ω597: β224, ε195, μ439, σ157,
  υ380, φ139, 166, 243, 392, ψ164. 3 pl. ἀνέσταν Α533,
  Η161, Ψ886: θ258, κ215. Contr. 3 dual ἀνστήτην Α305.
  3 sing. subj. ἀναστῇ σ334. Pple. ἀναστάς, -άντος
  Α387, Τ77, 175, Ψ542, Ω11: δ343, 776, π378, ρ134,
  σ47. Contr. ἀνστάς, -άντος Β398, Τ269, Ψ848: δ674,
  μ170, 195, ο58, 96, π358, 407, ρ177. Fem. ἀνστᾶσα
  Ξ336: τ357. Contr. infin. ἀνστήμεναι Κ55. Mid. 3
  sing. impf. ἀνίστατο Η94, 123, Ψ491, 566, 677, 709,
  734: υ124, φ144. Pple. ἀνιστάμενος, -ου Α58, Ι52,
  Τ55: γ341. 3 pl. fut. ἀναστήσονται Φ56. Contr.
  infin. ἀνστήσεσθαι Β694.

    I. In impf. act. and the other forms (A)

        1. To cause to rise or stand up:
      γέροντ’ ἀνίστη Ω515. Cf. η163, 170, ξ319.--
      To break up (an assembly) Α191.--To cause (a
      people) to migrate ζ7.

        2. To rouse from sleep Κ32, 176, 179,
      Ω689.

        3. To raise from the dead Ω551, 756.

        4. To cause to take action, rouse to
      action Ο64, Σ358.--To put forward (a
      champion) Η116.

    II. In mid. and the other forms (B)

        1. To rise or stand up: Πάτροκλος
      ἀνέστη Ι195. Cf. Σ410, Ω597: ε195, σ157 =
      φ139 = 166 = φ164, φ243 = 392.--To rise up
      in token of respect Α533.--Of a beast, to
      stand on its hind legs κ215.

        2. To rise up with a view to action:
      ἀνστάντες ἔφερον Ψ848. Cf. γ341, δ674 =
      π407, δ776, θ258, μ170, 195, π358, ρ177,
      σ47, τ357.

        3. To rise to speak: ἀνιστάμενος μετέφη
      Α58 = Τ55. Cf. Α68 = 101 = Β76 = Η354 = 365,
      Α387, Η94, 123, Ι52, Τ77, 175, 269, Ψ491,
      542, 566, 734: ἀνέστη μαντεύεσθαι υ380. Cf.
      β224, π378.

        4. To rise at the close of an assembly
      Α305, Β398.--At the close of judicial
      business μ439.

        5. To rise from bed or from sleep Κ55,
      Ξ336, Ω11: ο58, 96, υ124.

        6. To rise from the dead Φ56.--As if
      from the dead Ο287.

        7. To rouse oneself to action Β694,
      Σ305.--To stand up to take part in a contest
      Ψ709, 886: δ343 = ρ134, φ144.--To stand up
      as a volunteer champion Η161.

        8. To stand up (to another) in a fight,
      etc. Ψ635, 677: σ334.

************************************************************

ἀνίσχω [ἀν-, ἀνα- (1)]. To lift up (the hands) in
  prayer: χεῖρας ἀνίσχοντες Θ347 = Ο369.

************************************************************

ἀνιχνεύω [ἀν-, ἀνα- (6) + ἰχνεύω, to trace, fr. ἴχνος].
  To trace or hunt out Χ192.

************************************************************

ἀνιών, pres. pple. ἄνειμι.

************************************************************

ἀννέομαι [ἀν-, ἀνα- (1)]. Of the sun, to rise κ192.

************************************************************

ἀνοήμων [ἀ- + νοήμων]. Lacking understanding β270, 278,
  ρ273.

************************************************************

ἀνόλεθρος [ἀν- + ὄλεθρος]. Unscathed Ν761.

************************************************************

ἄνοος, ον [ἀ- + νόος]. Senseless, foolish Φ441.

************************************************************

ἀνοπαῖα [app. neut. pl. as adv. of an adj. ἀνοπαῖος fr.
  ἄνω; or poss. of such an adj. fr. ἀν- + ὀπ-. See
  ὁράω]. Thus, upwards, or unseen α320. (Others write
  ἀνόπαια, explained as a kind of eagle.)

************************************************************

ἀνορούω [ἀν-, ἀνα- (1)].

1. To rise or start up, spring up: ταφὼν ἀνόρουσεν
  Ι193. Cf. Α248, Κ162, 519, Λ273 = 399, 777, Ρ130,
  Τ396, Φ246, Ψ101: γ149, δ839, κ557, ξ518, π12, χ23.

2. Of the sun, to rise γ1.

************************************************************

ἀνόστιμος [ἀ- + νόστιμος]. Cut off from return home:
  κεῖνον ἀνόστιμον ἔθηκεν δ182.

************************************************************

ἄνοστος [ἀ- + νόστος]. = prec. ω528.

************************************************************

ἄνουσος [ἀ- + νοῦσος]. Afflicted by no disease:
  ἀσκηθέες καὶ ἄνουσοι ξ255.

************************************************************

ἀνούτατος [ἀν- + οὐτάω]. Not wounded (by thrust):
  ἄβλητος καὶ ἀνούτατος Δ540.

************************************************************

ἀνουτητί̄ [as prec.]. Without inflicting a wound: οὐδέ
  οἵ τις ἀνουτητὶ παρέστη Χ371.

************************************************************

ἀνστάς, contr. aor. pple. ἀνίστημι (B).

************************************************************

ἀνστήσει, contr. 3 sing. fut. ἀνίστημι (A).

************************************************************

ἀνστήτην, contr. 3 dual aor. ἀνίστημι (B).

************************************************************

ἀνστρέψειαν, contr. 3 pl. aor. opt. ἀναστρέφω.

************************************************************

ἀνσχεθέειν, contr. aor. infin. ἀνέχω.

************************************************************

ἄνσχεο, contr. 2 sing. and imp. aor. mid. ἀνέχω.

************************************************************

ἀνσχετός [ἀν(α)σχε-, ἀνέχω]. To be endured, sufferable:
  ἀνσχετὰ ἔργα β63.

************************************************************

ἀνσχήσεσθαι, contr. fut. infin. mid. ἀνέχω.

************************************************************

ἄντα [ἀντί].

I. Adv.

    1. Face to face: μάχεσθαι Τ163, ἀνασχομένω
    Ψ686, θεοῖσιν ἀ. ἐῴκει (when set face to face,
    when brought into comparison) Ω630.--Facing a
    person: στῆ ζ141.

    2. Straight in front of one: ἰδών Ν184 = 404 =
    503 = Π610 = Ρ305 = 526, Χ274. Cf. φ48, 421,
    χ266, ω181.

II. Prep. with genit. (freq. following the case).

    1. Over against, opposite: Ἤλιδος ἀ. Β626.--In
    the presence of: ἀ. σέθεν δ160.

    2. In hostile sense, against: Διὸς ἀ. Θ424,
    428. Cf. Θ233, Ο415, Π621, Υ75, 76, 355, 365,
    Φ477: χ232.--Facing: μευ Ρ29. Cf. Ρ167, Υ69, 73,
    89.

    3. A (fitting) match for Φ331.

    4. In front of, before: ἀ. παρειάων α334 = π416
    = σ210 = φ65. Cf. δ115 = 154.

************************************************************

ἀντάξιος [ἀντ-, ἀντι- (4) (practically as intensive) +
  ἄξιος].

1. Worth, the equal or equivalent of. With genit.:
  πολλῶν ἀ. ἄλλων Λ514.

2. Forming a suitable equivalent Α136.--Absol. in neut.
  ἀντάξιον, an equivalent Ι401.

************************************************************

ἀντάω [ἄντα]. From ἀντέω 3 pl. impf. ἤντεον Η423.
  (συν-.)

1. To meet, encounter. With dat.: οἱ Ζ399. Cf. Η423.--
  To meet a person so as to have knowledge of him
  Δ375: = δ201.

2. With genit., to encounter, come upon: ἔνδον ἐόντων
  π254.--To light or come upon: δαίτης γ44, ὀπωπῆσ97 =
  δ327, ρ44.--To get one's will in the matter of:
  μάχης Η158.

3. With genit., to encounter in fight: τοῦδ’ ἀνέρος
  Π423.

************************************************************

ἀντέστη, 3 sing. aor. ἀνθίστημι.

************************************************************

ἄντην [adv. fr. acc. of *ἄντη, conn. with ἀντίος].

1. Face to face: ἐσέδρακον ἀ. Ω223. Cf. Ο247, Ω464:
  ε77, θ213.--When set face to face, when brought into
  comparison: θεῷ ἐναλίγκιος ἀ. β5 = δ310. Cf. χ240,
  ω371.

2. To one's face: ὁμοιωθήμεναι ἀ. Α187. Cf. Κ158: γ120,
  θ158.

3. Facing the foe, man to man: ἀ. ἵστασθε Λ590. Cf.
  Μ152, Σ307, Χ109.

4. Straight in front of one: ἀ. εἰσιδέειν Τ15.

5. Before the eyes of a company: ἀ. οὐκ ἂν λοέσσομαι
  ζ221.

6. Into one's view or presence Θ399.

************************************************************

ἄντηστις, ἡ [app. abstract sb. fr. ἀντί]. Thus κατ’
  ἄντηστιν, opposite: θεμένη δίφρον (i.e. opposite the
  door of the μέγαρον) υ387.

************************************************************

ἀντί [orig. sense over against, opposite]. Prep. with
  genit. (sometimes (without anastrophe) following the
  case).

1. Instead of, in the place of: Ἕκτορος ἀντί Ω254. Cf.
  υ307.--For, in exchange for: τρεῖς ἑνὸς ἀντί Ν447.
  Cf. Ξ471.

2. As good as, the equivalent of: πολλῶν λαῶν Ι116.--
  Entitled to the rights of: ἱκέταο Φ75. Cf. θ546.--No
  better than: γυναικός Θ163.

3. In return for: τῶνδ’ ἀντί Ψ650. Cf. χ290.

************************************************************

ἀντιάνειραι, αἱ [ἀντι- (4) + ἀνήρ]. A match for men.
  Epithet of the Amazons Γ189, Ζ186.

************************************************************

†ἀντιάω [ἀντίος]. 3 pl. ἀντιόωσι Ζ127, Φ151. Acc. sing.
  fem. pple. ἀντιόωσαν Α31. 3 pl. imp. ἀντιοώντων
  Ψ643. Infin. ἀντιάαν Ν215. Fut. ἀντιόω Μ368, Ν752.
  Pple. ἀντιόων, -ωντος Υ125: α25. Fem. ἀντιόωσα Φ431:
  γ436, ω56. 2 sing. fut. ἀντιάσεις χ28. 2 dual aor.
  subj. ἀντιάσητον Μ356. 2 sing. opt. ἀντιάσειας σ147.
  3 ἀντιάσειε Ν290: μ88, ν292, φ402. 1 pl. ἀντιάσαιμεν
  Η231. Pple. ἀντιάσας, -αντος Α67, Κ551, Ο297: ζ193,
  η293, ν312, ξ511, ρ442. 2 pl. impf. mid. ἀντιάασθε
  Ω62. (ὑπ-.)

1. To meet or encounter someone: θεὸν ἀντιάσαντα Κ551:
  ἱκέτην ἀντιάσαντα (who has met one who can help him)
  ζ193 = ξ511. Cf. η293, μ88, ν292, 312, ρ442.

2. To encounter in fight. With genit.: σέθεν Η231.--
  With dat.: ἐμῷ μένει Ζ127 = Φ151, Φ431: ἐκείνῳ σ147.
  --Absol. Ο297.

3. Of a missile, to reach, strike. With genit.: στέρνων
  Ν290.

4. To find, get. With genit.: ὀνήσιος φ402.

5. To join, come to. With genit.: παιδὸς τεθνηότος ω56.

6. With genit., to take part in: πόνοιο Μ356. Cf. Μ368
  = Ν752, Ν215, Υ125, Ψ643: ἀέθλων χ28.--In mid.:
  ἀντιάασθε γάμου Ω62.--Of a god, to take part in (a
  sacrifice): ἑκατομβης α25, ἱρῶν γ436.--To accept of
  (a sacrifice) Α67. --With acc., to come to share:
  ἐμὸν λέχος Α31.

************************************************************

ἀντίβιος, η,-ον [ἀντι- (2) + βίη].

1. Of words, wrangling, jangling Α304, Β378: σ415 =
  υ323.

2. In neut. ἀντίβιον as adv., face to face, man to man:
  ἀ. μαχέσασθαι Γ20 = Η40 = 51. Cf. Γ435, Λ386.

3. Adv. of acc. fem. form ἀντιβίην.

    a. Face to face, man to man Ε220.--With dat.:
    Ἕκτορι Φ226.

    b. To one's face: ἐριζέμεναι βασιλῆϊ ἀ. Α278.

************************************************************

ἀντιβολέω [ἀντι-(1)(2) + βολ-, βάλλω].

1. To meet or encounter someone: θεὸς ἀντιβολήσας Κ546.
  Cf. Ω375: ζ275, η16.--With dat.: οἱ Λ809, Ν210, 246:
  η19, μοι κ277, ν229.

2. To encounter in fight. With dat.: τούτῳ Η114. Cf.
  Π847: χ360.--Absol. Λ365 = Υ452, Μ465, Π790.

3. To come to, fall to the lot of. With genit.: γάμος
  ἐμέθεν σ272.

4. To find, get. With genit.: ἐπητύος φ306.

5. To take part in. With genit.: μάχης Δ342 = Μ316:
  τάφου δ547.--With dat.: τάφῳ ω87.--To be present at,
  witness. With dat.: φόνῳ ἀνδρῶν λ416.

************************************************************

ἀντίθεος, η [ἀντι- (4) + θεός]. Like the gods. A vague
  general epithet of commendation Δ88, Ε663, Ι623,
  Λ140, Ξ322, Ψ360, etc.: α21, δ571, ζ241, λ117, ξ18
  (here merely conventional), ο90, etc.

************************************************************

ἀντίθυρον, τό [ἀντι- (1) + θύρη]. A space opposite a
  door: στῆ κατ’ ἀντίθυρον κλισίης π159 (app., from
  165, in a spot opposite the door of the κλισίη and
  outside the gate of the αὐλή).

************************************************************

ἀντῑκρύ̄ (ῠ Ε130, 819) [ἀντί].

1. Face to face: μάχεσθαι Ε130, 819.

2. Straighton, right on: δι’ ὤμου Δ481. Cf. Γ359 =
  Η253, Ε67, 74, 100, 189, Λ253, Ν595, 652, Π346, Ρ49
  = Χ327, Υ416, Ψ876: κ162, τ453, χ16.

3. Right over: τάφρον ὑπέρθορον Π380.

4. (Aiming) straight in front Π285.

5. With genit., straight against: Ἕκτορος ἀ. Θ301 =
  310.

6. Vehemently: μεμαώς Ν137.--Right out, without
  circumlocution Η362.

7. Utterly, completely: ἀπάραξε Π116. Cf. Ψ673, 867.

************************************************************

ἀντίος, η, ον [ἀντί].

1. Opposite, facing: ἔσταν Α535.--In hostile sense Λ94,
  216, Ν146, Υ373, Φ144: τ445.--With genit.: ἐμεῖο Ρ31
  = Υ197.

2. Straight towards an object: ἀί̄ξας Ο694: χ90.--
  Straight before one: ἀθρῆσαι τ478.

3. To meet persons approaching: ἐξέθορεν Φ539.

4. In order to meet, join, encounter or intercept a
  person: ἦλθεν Ζ54, Ρ257.--With genit.: Ἀγαμέμνονος
  ἀ. ἐλθών Β185. Cf. Λ594, Χ113: ἀ. ἦλθεν ἄνακτος π14.
  --With dat.: τῇ δ’ ἀ. ὄρνυτο Η20.--In hostile sense:
  ἀ. ἐλθών Υ352.--With genit.: ὅς τις τοῦ γ’ ἀ. ἔλθοι
  Ε301 = Ρ8. Cf. Η98, Υ371, Φ150.--With dat.: ἀ. οἱ
  ἦλθεν Ο584. Cf. Υ422.--In order to clasp or seize.
  With genit.: ἀ. ἤλυθε γούνων Υ463.

5. In neut. sing. ἀντίον as adv.

    a. Opposite, facing: ἷζεν ξ79, ρ96,
    κατέθηκεν334.--With genit.: Ὀδυσσῆος Ι218: ε198,
    π53. Cf. ρ257, ψ165.--In hostile sense Μ44.--
    With genit.: ἀλλήλων Ε569.--Face to face: ἵν’
    ἐνίσπῃ ρ529.

    b. Against, in contradiction. With genit.: ὅς
    τις σέθεν ἀ. εἴπῃ Α230.

    c. With straight aim Λ553 = Ρ662.--Straight
    before one: ἴδεν π160.

    d. Aiming for, seeking to reach. With genit.:
    πυλάων Χ195. --In hostile sense, in order to
    meet or encounter someone: ἐλθέμεναι Ρ67, ἐλθών
    Τ70.--With genit.: ἀ. εἶμ’ αὐτῶν Ε256. Cf. Η160,
    Λ219, 231, Ρ69, Υ175.

    e. In reply: ἀ. ηὔδα Γ203, Δ265, Ε217, etc.:
    α213, 399, β242, etc.--Simply in reference to
    addressing a person: ἔπος μιν ἀ. ηὔδα Ε170. Cf.
    Θ200, Ω333: ε28.

6. In neut. pl. ἀντία as adv. With genit.

    a. Opposite to, facing: Ἀλεξάνδροιο Γ425.--In
    hostile sense: Πηλεΐωνος Υ88 = 333, ἐμεῖο Φ481,
    σεῖο Χ253.--In the presence of: δεσποίνης ο377.

    b. In hostile sense, in order to meet or
    encounter: ἀ. Πηλεΐωνος Υ80. Cf. Υ113, 118.

    c. Against the will of. Joined with ἀέκητι. See
    ἀέκητι (1).

************************************************************

ἀντιόω, fut. ἀντιάω.

************************************************************

ἀντιόωσι, 3 pl. pres. ἀντιάω.

************************************************************

ἀντιπέραιος [ἀντι- (1) + πέρην]. Lying opposite and
  beyond. Absol.: τὰ ἀντιπέραια (the opposite coast)
  Β635.

************************************************************

ἀντίσχω [ἀντ-, ἀντι- (2)]. To hold up as protection
  against. In mid. With genit.: ἀντίσχεσθε τραπέζας
  ἰῶν χ74.

************************************************************

ἀντιτορέω [ἀντι- (3)]. To pierce: χροός Ε337 (the
  genit. app. partitive).--To break into (a house):
  δόμον Κ267.

************************************************************

ἄντιτος [ἀν-, ἀνα- (3) + τι-, τίνω]. Consisting in
  paying back or requital: ἄντιτα ἔργα (works of
  vengeance, revenge) Ω213 (for v.l. see τιτός): ρ51 =
  60.

************************************************************

ἀντιφερίζω [ἀντιφέρω]. To set oneself against, rival.
  With dat.: σοί Φ357, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις (in
  the matter of might) 488.

************************************************************

ἀντιφέρω [ἀντι- (2)]. In mid.

1. To set oneself against, rival, a person: ἀργαλέος
  [ἐστὶν] ἀντιφέρεσθαι (hard to set oneself against)
  Α589, χαλεπή [εἰμι] μένος ἀντιφέρεσθαι (to rival in
  the matter of might) Φ482.

2. To offer (successful) resistance, hold one's own
  Ε701: π238.

************************************************************

ἄντλος, ου, ὁ. The lower part of the interior of a
  ship, the hold μ411, ο479.

************************************************************

ἀντολή, ῆς, ἡ [= ἀνατολή fr. ἀνατέλλω]. A rising:
  ἀντολαὶ Ἠελίοιο (the pl. app. referring to the
  different places of rising at different seasons) μ4.

************************************************************

†ἄντομαι [ἀντί]. 3 sing. aor. ἤντετο Δ133, Π788, Υ415,
  Χ203. Fem. pple. ἀντομένη Θ412, Λ237. Pl. ἀντόμεναι
  Β595. Infin. ἄντεσθαι Ο698. (συν-.)

1. To meet, encounter. With dat.: ἀλλήλοισιν Ο698. Cf.
  Π788, Χ203.--Absol. Β595, Θ412.--Of a weapon. With
  dat.: ἀργύρῳ Λ237.

2. Of the front and back plates of the θώρηξ, to meet
  and overlap Δ133 = Υ415.

************************************************************

ἄντρον, ου, τό. A cave or cavern ι216, 218, 235, 236,
  298, 312, 407, ν103 = 347, 363, υ21, ω6.

************************************************************

ἄντυξ, υγος, ἡ.

1. The breastwork or rail surrounding a chariot in
  front and at the sides: ὑπὲρ ἄντυγος Π406. Cf.
  Ε262, 322.--In pl. of a single rail Λ535 = Υ500,
  Φ38. Cf. δοιαὶ ἄντυγες Ε728 (prob. referring only to
  a single rail called δοιαί as terminating behind in
  a handle on each side).

2. The rim of a shield: ἀ. ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος Ζ118.
  Cf. Ξ412, Ο645, Σ479, 608, Υ275.

************************************************************

ἄνῡμι [cf. ἀνύω]. To effect, accomplish: θοῶς ἤνυτο
  ἔργον ε243.

************************************************************

ἄνυσις [ἀνύω]. Accomplishment, effect, result: αὐτῶν
  (app., on their part) Β347. Cf. δ544.

************************************************************

ἀνύω [cf. next]. 3 sing. aor. ἤνῠσε δ357, ω71. 3 sing.
  opt. ἀνύ̆σειε ο294. Fut. infin. pass. ἀνύσσεσθαι
  π373. (ἀπ-, δι-, ἐξ-.)

1. To effect, accomplish: ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα π373.--
  To effect one's purpose Δ56.

2. To consume: ἐπεί σε φλὸξ ἤνυσεν ω71.

3. To pass over, traverse: θαλάσσης ὕδωρ ο294.--To
  perform a voyage δ357.

************************************************************

ἄ̄νω (ᾰ Σ473). (κατ-.) To accomplish: ὅπως ἔργον
  ἄνοιτο Σ473: ἦνον ὁδόν (pursued their way, made
  (good) speed) γ496.--In pass. of a period of time,
  to pass away, waste: νύξ ἄνεται Κ251.

************************************************************

ἄνω [ἀνά].

1. Upwards: λᾶαν ἀ. ὤθεσκεν λ596.

2. Out to sea: ὅσσον Λέσβος ἀ. ἐντὸς ἐέργει Ω544.

************************************************************

ἀνῷγε, contr. 3 sing. impf. ἀναοίγω.

************************************************************

ἀνώγω. Fut. ἀνώξω π404. 1 pl. aor. subj. ἀνώξομεν Ο295.
  Infin. ἀνῶξαι κ531. Pf. (with pres. sense) ἄνωγα
  Κ120, Ξ105, Ψ245: α269, γ317, π312, ρ279, υ43, etc.
  2 sing. ἄνωγας Ζ382, Ξ262, Ω670: μ284, ο346, ρ398. 3
  ἄνωγε (to be distinguished fr. 3 sing. impf.) Ζ444,
  Ι680, Ξ195, Σ426, Ω90: ε89, ρ582, σ409, τ374. Imp.
  ἄνωχθι Κ67, Λ204, Ο160, etc.: α274, β113, ρ508, etc.
  3 sing. ἀνώχθω Λ189. 2 pl. ἄνωχθε χ437. Plupf. (with
  impf. sense) ἠνώγεα ι44, κ263, ρ55. 3 sing.
  ἠνώγει(ν) Ζ170, Η386, Κ394, Μ355, Ω190: γ174, ε99,
  112, μ160, ξ336. ἀνώγει(ν) (to be distinguished fr.
  ἀνώγει, 3 sing. pres.) Β280, Δ301, Ε509, 899, etc.:
  β385, γ141, δ531, θ449, etc. From ἀνωγέω3 pl. impf.
  ἠνώγεον Η394.

1. Of persons, to command, order, bid, give orders or
  injunctions.

    a. With acc. and infin.: λαοὺς ἀπολυμαίνεσθαι
    Α313. Cf. Ι219, Λ15, etc.: ἐμὲ δεῦρ’ ἐλθέμεν
    ε99. Cf. α274, ι331, etc.--With neg., to forbid:
    οὔ τινα χάζεσθαι ἀνώγει Ρ357.

    b. With acc. alone, Κ130, etc.: ε139, τ374,
    etc.

    c. With this acc. and acc. of what is enjoined:
    τίπτε με κεῖνος ἄνωγεν; Ω90.

    d. With dat. and infin.: ἑτάροισι κατακῆαι
    κ531. Cf. π339, υ139.

    e. With infin. alone: δεῖξαι Ζ170. Cf. Ζ382,
    Η386, Ψ158, etc.: γ174, δ531, μ284, ξ336.

    f. Absol. Ι690, Ο725, etc.: ξ471, σ7, υ282.

2. Passing into milder sense, to bid, exhort, charge,
  desire, urge, recommend, counsel.

    a. With acc. and infin.: δαίνυσθαί μιν Ε805.
    Cf. Ι578, 680, Κ120, Ο180: σὲ φράζεσθαι α269.
    Cf. β195, ε357, ζ216, ι44, μ160, etc.--With
    neg., to counsel or express desire against a
    course: οὔ τί μ’ ἀνώγει θωρήσσεσθαι μ227. Cf.
    υ364.

    b. With acc. alone π404.

    c. With infin. alone: ἐγρήγορθαι Κ67. Cf. Λ139,
    646 = 778, Μ355, Π8, Χ351: ἑδριάασθαι γ35. Cf.
    γ317, η221, μ158, π278, 405, ρ398, ψ267. --With
    neg. as above: τύμβον οὐ μάλα πολλὸν πονέεσθαι
    Ψ245.

    d. Absol. Ω670.

3. In sim. constructions with senses as under (2) of
  mental faculties and impersonal agencies: θυμός
  Δ263, Ζ439, Η74, Θ189, 322, Ι101, 703, Ξ195 = Σ426,
  Ο43, Σ176, Τ102, Υ77, 179, Χ142, μένος καὶ θυμός
  Ω198: ἦτορ α316, θυμός ε89, θ70, λ206, ξ246, π141,
  466, σ409, φ194, οἶνος ξ463, κραδίη καὶ θυμός ο395,
  ἀχρημοσύνη ρ502.--With neg. as under (2): οὐδέ με
  θυμὸς ἄνωγεν Ζ444. Cf. Σ90.

************************************************************

†ἀνωθέω [ἀν-, ἀνα- (1)]. Pl. aor. pple. ἀνώσαντες. To
  shove off, put to sea ο553.

************************************************************

ἀνωϊστί̄ [ἀνώϊστος]. At unawares: ἔπεφνεν δ92.

************************************************************

ἀνώϊστος [ἀν- + ὀϊς-, ὀϊσὀΐω]. Not looked for,
  unexpected: κακόν Φ39.

************************************************************

ἀνώνυμος [ἀν- + ὄνυμα, Aeolic form of ὄνομα]. Nameless,
  having no name: οὔ τις ἀ. ἐστιν θ552.

************************************************************

ἀνώσαντες, pl. aor. pple. ἀνωθέω.

************************************************************

ἄνωχθι, pf. imp. ἀνώγω.

************************************************************

ἀξί̄νη, ης, ἡ. An axe (referred to only as in warlike
  use) Ν612, Ο711 (see under πέλεκυς).

************************************************************

ἄξιος.

1. Worth, the equal or equivalent of. With genit.: οὐδ’
  ἑνός Θ234, πολέος οἱ ἄξιος ἔσται (he will find it a
  thing of price) Ψ562. Cf. Ο719, Ψ885: ἄξιον ἔσται
  ἀμοιβῆς (will bring a (full) return) α318. Cf. θ405.

2. Forming a suitable equivalent, suitable, sufficient,
  calculated to satisfy: ἄποινα Ζ46 = Λ131. Cf. Ι261:
  ο388 = 429.--With infin.: Προθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι
  Ξ472.

3. Absol. in neut. ἄξιον.

    a. An equivalent or recompense: ἦ τι ἐΐσκομεν
    ἀ. εἶναι τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; Ν446.

    b. A suitable return: ἄξιόν κ’ ἄλφοι υ383.

************************************************************

ἄξυλος, ον [prob. ἀ- + ξύλον]. Thus, thickly timbered:
  ὕλῃ Λ155.

************************************************************

ἄξω, fut. ἄγνυμι.

************************************************************

ἄξω, fut. ἄγω.

************************************************************

ἄξων, ονος, ὁ. An axle Ε723, 838, Λ534, Ν30, Π378,
  Υ499.

************************************************************

ἀοιδή, ῆς, ἡ [ἀείδω].

1. A song or lay α328, 340, 351, θ499, μ44, 183, 198,
  ω197.--A dirge or lament: στονόεσσαν Ω721.

2. A subject of song: ἐσσομένοισι ἀοιδήν γ204. Cf.
  θ580, ω200.

3. Singing: παῦσαν ἀοιδῆς Β595: κίθαρις καὶ ἀ. α159.
  Cf. α421 = σ304, θ429, ρ605.

4. The art of song: Μοῦσαι ἀοιδὴν ἀφέλοντο Β599. Cf.
  Ν731: θ44, 64, 253, 498, φ406.

************************************************************

ἀοιδιάω [ἀοιδή]. To sing ε61, κ227.

************************************************************

ἀοίδιμος [ἀοιδή]. That is a subject of song Ζ358.

************************************************************

ἀοιδός, οῦ, ὁ [ἀείδω]. A minstrel or bard Σ604: α325,
  θ43, ν9, ρ385, χ376, etc.--A singer of a dirge:
  ἀοιδοὺς θρήνων ἐξάρχους Ω720.

************************************************************

ἀολλής, ές (ἀϜολλής) [ἀ- + Ϝελ-, (Ϝ)είλω]. Only in pl.

1. In a body, all together: ὑπέμειναν ἀολλέες Ε498. Cf.
  Ι89, Μ78, Ν136, Ο494, Π601, Τ190, Ψ12, etc.:
  ἠγερέθοντο γ412, λ228. Cf. γ427, δ448, κ259, υ40,
  χ446, ψ38.

2. Of inanimate objects, in a body or mass, all
  together: πάντα φέρωμεν ἀολλέα θ394.--Cf. γ165,
  κ132, ξ432.

************************************************************

†ἀολλίζω [ἀολλής]. 3 pl. aor. ἀόλλισσαν Ζ287. Fem.
  pple. ἀολλίσσᾱσα Ζ270. 3 pl. aor. pass. ἀολλίσθησαν
  Τ54. Infin. ἀολλισθήμεναι Ο588.

1. To gather together, cause to assemble: γεραιάς Ζ270,
  287.

2. In pass., to come together, assemble: ἐπεὶ πάντες
  ἀολλίσθησαν Τ54. Cf. Ο588.

************************************************************

ἄορ, ορος, τό. Dat. ἄορι (ἀ̄). Acc. pl. in masc. form
  ἄ̄ορας ρ222. A sword Κ484, 489, Λ240, 265 = 541,
  Ξ385, Π115, 473, Υ290, 378, 462, Φ21, 173, 179, 208:
  θ403, κ321, 333, 439 = λ231, λ24, ρ222, τ241.

************************************************************

ἀορτήρ, ῆρος, ὁ [ἀορT/-, ἀείρω]. Dat. pl. ἀορτήρεσσι
  Λ31.

1. A strap to support a sword, a sword-baldrick:
  χρυσέοισιν (app. in pl. as referring to the two ends
  attached to the sheath) Λ31.--Joined with, and app.
  less specific than, τελαμών: περὶ στήθεσσιν ἀ. ἦν
  τελαμών λ609.

2. The shoulder-strap of a wallet ν438 = ρ198 = σ109.

************************************************************

ἄορτο, 3 sing. plupf. pass. ἀείρω.

************************************************************

ἀοσσητήρ, ῆρος, ὁ [perh. for ἀ-σοκ-jη-τηρ fr. ἀ- +
  σεθ-, (σ)έπω].

1. A helper, aider Ο254, 735: δ165, ψ119.

2. An avenger Χ333.

************************************************************

ἄουτος [app. for ἄνουτος = ἀνούτατος]. Unwounded Σ536.

************************************************************

ἀπαγγέλλω [ἀπ-, ἀπο- (7)]. 3 sing. pa. iterative
  ἀπαγγέλλεσκε Ρ409: σ7. 3 sing. aor. opt. ἀπαγγείλειε
  Ρ640: π153. Pple. ἀπαγγείλας π133. Infin. ἀπαγγεῖλαι
  Ι626: ι95, ο210. To bear a message, make a report or
  announcement ι95, σ7.--With dat.: Πηλεΐδῃ Ρ640. Cf.
  ο210, π133, 153, 459.--With dat. and acc., to
  announce or report (something) to: μῦθον Δαναοῖσιν
  Ι626. Cf. Ρ409.

************************************************************

ἀπάγχω [ἀπ-, ἀπο- (7)]. To throttle τ230.

************************************************************

ἀπάγω [ἀπ-, ἀπο- (1) (4)]. Fut. infin. ἀπάξειν Σ326:
  ο436. 3 sing. aor. ἀπήγαγε Ο706: δ289, π370. 3 pl.
  -ον ν211.

1. To drive or lead off: βόας σ278.--To lead, conduct
  or bring away δ289, ν211.

2. To bring or conduct back Ο706, Σ326: ο436, π370.

************************************************************

ἀπαείρω [ἀπ-, ἀπο- (1)]. In pass., to take oneself off
  from. With genit.: πόλιος Φ563.

************************************************************

ἀπαίνυμαι. See ἀποαίνυμαι.

************************************************************

ἀπᾱΐσσω [ἀπ-, ἀπο- (1)]. Aor. pple. ἀπᾱΐξας Φ234.

1. To spring or dart from. With genit.: κρημνοῦ Φ234.

2. Of limbs, to dart out from. In mid. With genit.:
  χεῖρες ὤμων ἀπαΐσσονται Ψ628 (v.l. ἐπαΐσσονται).

************************************************************

ἀπαιτίζω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. To ask for, demand: χρήματα
  β78.

************************************************************

ἀπάλαλκον, aor. [ἀπ-, ἀπἀπο- (2)]. To ward or keep off:
  μνηστῆρας δ766.--To ward or keep off from. With
  genit.: σῆς κύνας κεφαλῆς Χ348.

************************************************************

ἀπάλαμνος [ἀ- + παλάμη]. Handless, shiftless, without
  resource: ἀνήρ Ε597.

************************************************************

†ἀπαλέξω [ἀπ-, ἀπἀπο- (2)]. Fut. infin. ἀπαλεξήσειν
  ρ364. Aor. opt. ἀπαλεξήσαιμι Ω371.

1. To ward or keep off from. With genit.: ἄλλον σεῦ
  Ω371.

2. To keep (a person) protected from. With genit.:
  κακότητός τινα ρ364.

************************************************************

†ἀπάλθομαι [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. 2 and 3 dual fut.
  ἀπαλθήσεσθον. To be healed or cured: ἕλκεα (of the
  wounds) Θ405 = 419.

************************************************************

ἀπαλοιάω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. To crush, break, sever:
  τένοντε καὶ ὀστέα Δ522.

************************************************************

ἁπαλός, ή, όν.

1. Soft, tender, delicate: δειρήν Γ371. Cf. Ν202, Ρ49 =
  Χ327, Σ123, 177, Τ285: χεῖρας φ151. Cf. χ16.--
  Epithet of the life or vital principle: ἦτορ Λ115.--
  Of the feet, stepping delicately Τ92.

2. In neut. ἁπαλόν as adv.: ἁ. γελάσαι (app., on small
  provocation, idly) ξ465.

************************************************************

ἁπαλοτρεφής [ἁπαλός + τρέφω]. So fed as to be ἁπαλός,
  well-fed, plump: σιάλοιο Φ363.

************************************************************

ἀπᾱμάω [ἀπ-, ἀπἀπο- (3) + ἀμάω]. To cut, cut through,
  sever: λαιμόν Σ34 (for. v.l. see ἀπο-τμήγω).

************************************************************

ἀπαμείβω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. In mid., to answer, reply
  to Υ199: η298 = 308 = λ347 = 362 = ν3, θ140 = 400,
  θ158, ρ445, τ405, ω327.--In pres. pple.
  ἀπαμειβόμενος, making answer, in reply Α84, Ε814,
  Λ316, etc.: α63, η207, ι409, ρ405, etc.

************************************************************

ἀπαμύ̄νω [ἀπ-, ἀπἀπο- (2)]. 3 sing. aor. ἀπήμῡνε Ι597.
  1 pl. aor. opt. mid. ἀπαμῡναίμεσθα Ο738. Infin.
  ἀπαμύ̄νασθαι Ω369: π72, φ133.

1. To ward off, keep off. With dat. of person
  protected: Αἰτωλοῖσι κακὸν ἦμαρ Ι597.

2. In mid.

    a. To ward or keep off from oneself: ἄνδρ’
    ἀπαμύνασθαι Ω369: = π72 = φ133.

    b. Absol., to defend oneself Ο738: λ579.

************************************************************

†ἀπαναίνομαι [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. 3 pl. aor. ἀπηνήναντο
  Η185. Infin. ἀπανήνασθαι κ297.

1. To refuse, reject: θεοῦ εὐνήν κ297.

2. To disown: [κλῆρον] Η185.

************************************************************

ἀπάνευθε(ν1] [ἀπ-, ἀπἀπο- (7) + ἄνευθε(ν1]].

1. Adv.

    a. To far away, far away: φεῦγον Ι478, ἀ. νεῶν
    ἐχέοντο Τ356 (i.e. they issued from the ships
    and took up a position well in front of them).--
    From far away: ἴδεν Ρ198.--(Visible) from a
    great distance: τοῦ (i.e. proceeding from him)
    ἀ. σέλας γένετο Τ374.

    b. Apart, aside, aloof: κιών Α35. Cf. Β812,
    Δ227, Κ425, 434, Λ341, Σ558, Ω473: α190, β260,
    ζ204, 223, 236, ι189, ψ86.--Apart, separately:
    Τειρεσίῃ ὄϊν ἱερευσέμεν κ524 = λ32.

2. Prep. with genit.

    a. Far from: φίλων Τ378. Cf. β164, ι36.

    b. Away from, to a distance from: μάχης Λ283.

    c. Apart or aloof from, at a distance from:
    νεῶν Α48, Ο348, Ρ403. Cf. Β391, Λ81, Ξ30, 189,
    Ρ192, 426, Σ412, 523, Υ41, Ψ77, 83, 141, 194,
    Ω211: η284, ρ447.--Apart from, detaching oneself
    from: θεῶν Θ10. --Apart from, without
    consulting: θεῶν Α549.

************************************************************

ἀπανήνασθαι, aor. infin. ἀπαναίνομαι.

************************************************************

ἁπάντῃ [ἅπας]. In all directions: φέρων ἀν’ ὅμιλον ἁ.
  Η183, 186: χέε δέσμαθ’ ἁ. θ278.

************************************************************

†ἀπανύω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. 3 pl. aor. ἀπήνυσαν. To
  perform a voyage: οἴκαδε η326.

************************************************************

ἅπαξ [(σ]α- as in ἅμα].

1. Once: θνῄσκουσιν μ22.

2. Once for all: ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι μ350.

************************************************************

ἀπάξειν, fut. infin. ἀπάγω.

************************************************************

†ἀπαράσσω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπήραξε Ξ497.
  ἀπάραξε Π116. To smite off Ξ497, Π116.

************************************************************

†ἀπαρέσκω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. Aor. infin. mid.
  ἀπαρέσσασθαι. In mid., to appease: ἄνδρα Τ183.

************************************************************

ἀπάρχω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. In mid. as a word of ritual,
  to cut off (hairs of the victim) as the first-fruits
  of the sacrifice (cf. ἄρχω (1) (b)): ἀπαρχό-μενος
  κεφαλῆς τρίχας ξ422.--Absol. γ446.

************************************************************

ἅπᾱς, -ᾱσα, αν [(σ]α- as in ἅμα + πᾶς]. Genit.
  ἅπαντος, -ά̄σης, -αντος. Genit. pl. fem. ἁπᾱσέων
  θ284. Strengthened form of, but hardly to be
  distinguished from, πᾶς.

1. In sing.

    a. All the, the whole, the whole of the: ἠϊόνος
    Ξ35. Cf. Ο506, Υ156, Φ244, 451, etc.: οἶκον β48.
    Cf. η129, ι6, λ442, ν72, etc.--Predicatively:
    ἐγκέφαλος ἅπας πεπάλακτο (were all spattered)
    Λ98, κάρη ἅπαν ἐν κονίῃσι κεῖτο (i.e. was wholly
    defiled with dust) Χ402, etc. Cf. δ616, etc.

    b. All, the whole of: διέχευάν μιν ἅπαντα Η316,
    Ἴλιος Χ410. Cf. τ421.--A whole: ἐνιαυτόν ξ196,
    ο455.--All needful: σῖτον π83.--All possible,
    perfect: φιλότητος ο158.

2. In pl.

    a. All the: φάλαγγας Ζ83. Cf. Θ17, Ι159, 591,
    Λ847, Ξ79, 273, 278, Φ260, 266, Ω98, 237: θεοί
    α19. Cf. ι432, ξ19, ο17, ρ244, σ6, φ260, χ446.

    b. All: βροτῶν Ν374. Cf. Γ78, Ξ332, Ρ583: κακῶν
    δ221. Cf. ζ207, θ284, 487, ν157, 297, ξ57, ρ12,
    τ372, ω78.

    c. Absol., the whole number of specified or
    indicated persons or things: ἀντίοι ἔσταν
    ἅπαντες Α535. Cf. Β14, Η153, Μ344, Π291, Χ241,
    etc.: τελευ-τηθῆναι ἅπαντα β171. Cf. β239, γ34,
    ε262, ν281, ρ70 (all they had in their minds),
    etc.

************************************************************

ἄπαστος, ον [ἀ- + πασ-, πατέομαι]. Not partaking of
  food or drink Τ346.--With genit.: ἐδητύος ἀ. ζ250.
  Cf. δ788.

************************************************************

ἀπατάω [ἀπάτη]. (ἐξ-.)

1. To speak untruthfully δ348 = ρ139.

2. To trick, cheat, beguile, deal unfairly with Ι344,
  375, Ο33, Τ97.

************************************************************

ἀπάτερθε(ν1] [ἀπ-, ἀπἀπο- (7) + ἄτερθε, ἄτερ. Cf.
  ἄνευθε, ἄνευ].

1. Adv., apart from others or from another: θωρήσσοντο
  Β587, φθέγξατο Σ217.

2. Prep. with genit., separated from, at a distance
  from: ὁμίλου Ε445.

************************************************************

ἀπάτη, ης, ἡ.

1. An act of beguiling, a trick Β114 = Ι21.--A piece of
  unfair dealing Δ168.

2. In pl., wiles, trickery: ἵν’ ἀπαλλάξῃς ἀπατάων Ο31.
  Cf. ν294.

************************************************************

ἀπατήλιος [ἀπατάω]. Cheating, beguiling. Absol. in
  neut. pl.: ἀπατήλια βάζει (tells lying tales) ξ127,
  157, ἀπατήλια εἰδώς (having deceit in his heart) 288
  (see εἴδω (III) (12)).

************************************************************

ἀπατηλός [as prec.]. = prec.: οὐκ ἐμὸν ἀπατηλόν
  (nothing that comes from me bears deceit) Α526.

************************************************************

ἀπατῑμάω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. To lay dishonour upon:
  Πηλεΐωνα Ν113.

************************************************************

†ἀπαυράω. Impf. ἀπηύρων Ι131, Τ89, Ψ560, 808: ν132. 2
  sing. ἀπηύρᾱς Θ237. 3 -ᾱ Ζ17, Ι273, Κ495, Λ115,
  334, Ο462, Π828, Ρ125, 236, Υ290, Φ179, 201, Ψ291,
  800, Ω50: γ192, δ646, λ203, σ273. 3 pl. ἀπηύρων
  Α430. 3 pl. fut. ἀπουρήσουσι (v.l. ἀπουρίσσουσι; see
  ἀπουρίζω) Χ489. Aor. pple. ἀπούρας Α356, 507, Β240,
  Ζ455, Ι107, Λ432, Π831, Υ193, Φ296: ν270. [For the
  impf. ἀπηύρων, -ας, -α should prob. be read aor.
  ἀπέϜραν, -ας, -α (from ἀπο- (1) + Ϝρα-, Ϝερ- as in
  ἀπό-(Ϝ1]ερσα1] with 3 pl. ἀπέϜρασαν (metrically =
  ἀπηύρων), pple. ἀποϜράς and fut. ἀποϜρήσουσι.]

1. To take away: γυναῖκα Α430, θυμόν Φ179. Cf. Α356 =
  507 = Β240, Ζ455, Ι107, 131, 273, Φ201, Ω50.

2. To take away from (a person), deprive (him) of. With
  genit. of person: Ἀχιλλῆος γέρας Τ89. Cf. σ273.--
  With dat.: πολέσσι θυμόν Ρ236. Cf. Φ296, Χ489: γ192,
  ν132.--With double acc.: κῦδός μιν Θ237. Cf. Ζ17,
  Κ495, Λ115, 334, 432, Ο462, Π828, 831, Ρ125, Υ193,
  290, Ψ291, 560, 800, 808: νῆά σε δ646. Cf. λ203,
  ν270.

************************************************************

ἀπαφίσκω. 3 sing. aor. ἤπαφε ξ488. 3 sing. aor. opt.
  mid. ἀπάφοιτο ψ216. (ἐξ-, παρ-.) To trick, cheat,
  beguile λ217.--In mid. ψ216.--With complementary
  infin.: οἰοχίτων’ ἔμεναι ξ488.

************************************************************

ἀπέβη, 3 sing. aor. ἀποβαίνω.

************************************************************

ἀπεβήσετο, 3 sing. aor. mid. ἀποβαίνω.

************************************************************

ἀπεδέξατο, 3 sing. aor. ἀποδέχομαι.

************************************************************

ἀπέδρυφθεν, 3 pl. aor. pass. ἀποδρύπτω.

************************************************************

ἀπέδῡσε, 3 sing. aor. ἀποδύω.

************************************************************

ἀπέδωκε, 3 sing. aor. ἀποδίδωμι.

************************************************************

ἀπέειπον. See ἀποεῖπον.

************************************************************

ἀπέεργε, 3 sing. impf. ἀποέργω.

************************************************************

ἀπέην, 3 sing. impf. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπέῃσι, 3 sing. subj. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπέθηκε, 3 sing. aor. ἀποτίθημι.

************************************************************

ἀπειλέω [ἀπειλή]. 3 dual non-thematic impf. ἀπειλήτην
  λ313. (ἐπ-.) To declare aloud. Hence

1. To vow, promise. With fut. infin.: ῥέξειν Ψ863, 872.

2. To boast, vaunt Θ150.--With pres. infin.: βητάρμονας
  εἶναι ἀρίστους θ383.--With fut. infin.: διελεύσεσθαι
  Ν143. Cf. λ313.

3. To threaten, menace. With dat.: ἀπειλήσω τοι Α181.
  Cf. Β665.--With cognate acc.: μῦθον Α388.--With dat.
  and this acc. Ν220, Π201.--With pres. infin.:
  ἑλκέμεν Ι682.--With fut. infin.: ἀφαιρήσεσθαι Α161.
  Cf. Θ415, Ο179, Φ453.--To threaten (an injury):
  ἀπειλήσω τό γε Ο212.--Absol. in aor. pple.
  ἀπειλήσας, With a threatening word or gesture:
  προσηύδα Η225. Cf. Υ161, Φ161, 452, Ψ184: φ368.--
  With dat. υ272.

************************************************************

ἀπειλή, ῆς, ἡ. In pl.

1. Boasts, vaunts Ι244, Ξ479.--With fut. infin.:
  πολεμίξειν Υ83.

2. Threats, menaces Ν219, Π200: ν126.

************************************************************

ἀπειλητήρ, ῆρος, ὁ [ἀπειλέω]. A boaster Η96.

************************************************************

†ἄπειμι [ἀπ-, ἀπἀπο- (2) + εἰμί]. 3 sing. subj. ἀπέῃσι
  τ169. Pple. ἀπεών, -όντος Ζ362, Θ522: ν189, ξ330,
  τ299. 3 sing. impf. ἀπέην Κ351, Υ7. Contr. ἀπῆν
  ε400, ι473, μ181. 1 pl. ἀπῆμεν ι491. 3 ἄπεσαν Κ357.
  Fut. ἀπέσσομαι ο515. 3 sing ἀπέσσεται β285, θ150.
  ἀπεσσεῖται τ302. 3 pl. ἀπέσσονται υ155. Infin.
  ἀπέσσεσθαι Ρ278: σ146.

1. To be away, absent or distant: ἐμεῖο ἀπεόντος Ζ362.
  Cf. Θ522, Κ351, 357, Υ: ὅτε τόσσον ἀπῆν ὅσσον ...
  ε400 = ι473 = μ181. Cf. ι491, ν189, ξ330 = τ299 (in
  these three lines pple. of the impf.), ο515.--With
  genit.: τοῦ (from it) Ρ278. Cf. σ146, τ169, 302,
  υ155.

2. To be unaccomplished or not brought about: ὁδὸς
  οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται β285, θ150.

************************************************************

†ἄπειμι [ἀπ-, ἀπἀπο- (1) (4) + εῖμι]. Pres. ἄπειμι
  ρ593. Pple. ἀπιών, -όντος Κ289, Μ392, Ν72, 516, 567,
  650, Ξ409, 461: ι413. Imp. ἄπιθι ρ478.

1. To go away, go off, depart: Γλαύκου ἀπιόντος Μ392.
  Cf. Ν72, 516, 567, 650, Ξ409, 461: ἄπιθ’ ἄλλῃ ρ478.
  Cf. ι413.

2. With fut. sense: ἄπειμι σύας φυλάξων ρ593.

3. To go back, return Κ289.

************************************************************

ἀπειρέσιος, η, ον [ἀ- + πεῖραρ].

1. Boundless, endless: γαῖαν Υ58: ὀϊζύν λ621.

2. Numberless, countless ι118, τ174.

************************************************************

ἀπείρητος [ἀ- + πειράω].

1. Without making an attempt Μ304.

2. Not put to the issue: πόνος Ρ41.

3. Unskilled: οὐκ ἀ. μαντεύομαι β170.

************************************************************

ἀπείριτος [as ἀπειρέσιος]. Boundless κ195.

************************************************************

ἀπείρων, ονος [as prec.].

1. Boundless Α350, Η446, Ω342, 545: α98 = ε46, δ510,
  ο79, ρ386, 418, τ107.--Of sleep, from which it might
  seem that one would never awake η286.

2. App., without an end by which to be unloosed,
  inextricable: δεσμοί θ340.

3. Numberless, countless: δῆμος Ω776.

************************************************************

ἀπεκείρατο, 3 sing. aor. mid. ἀποκείρω.

************************************************************

†ἀπεκλανθάνω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7) + ἐκ- (1)]. Redup. pl.
  aor. imp. mid. ἀπεκλελάθεσθε. In mid., to put out of
  one's mind. With genit.: θάμβευς ω394.

************************************************************

ἀπέκοψα, aor. ἀποκόπτω.

************************************************************

ἀπεκρέμασε, 3 sing. aor. ἀποκρεμάννυμι.

************************************************************

ἀπέκρυψε, 3 sing. aor. ἀποκρύπτω.

************************************************************

ἀπέκταμεν, 1 pl. aor. ἀποκτείνω.

************************************************************

ἀπέκτανε, 3 sing. aor. ἀποκτείνω.

************************************************************

ἀπέκτατο, 3 sing. aor. mid. ἀποκτείνω.

************************************************************

ἀπέκτεινε, 3 sing. aor. ἀποκτείνω.

************************************************************

ἀπέλεθρος, ον [ἀ- + πέλεθρον].

1. Unmeasured, i.e. very great: ἶνα Ε245, Η269: = ι538.

2. In neut., ἀπέλεθρον as adv., to a very great
  distance: ἀνέδραμεν Λ354.

************************************************************

ἀπελήλυθα, pf. ἀπέρχομαι.

************************************************************

†ἀπεμέω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπέμεσσε. To
  vomit forth, throw up: αἷμα Ξ437.

************************************************************

ἀπεμνήσαντο, 3 pl. aor. mid. ἀπομιμνήσκω.

************************************************************

ἀπενάσσατο, 3 sing. aor. mid. ἀποναίω.

************************************************************

ἀπένεικαν, 3 pl. aor. ἀποφέρω.

************************************************************

ἀπέπεμψα, aor. ἀποπέμπω.

************************************************************

ἀπεπλάγχθη, 3 sing. aor. pass. ἀποπλάζω.

************************************************************

ἀπέπλω, 3 sing. aor. ἀποπλείω.

************************************************************

ἀπερείσιος [metathesis of ἀπειρέσιος]. Not to be
  reckoned, of very great amount or value: ἄποινα Α13
  = 372, Ζ49= Λ134, Ζ427, Ι120= Τ138, Κ380, Ω276, 502,
  579, ἔδνα Π178: τ529.

************************************************************

ἀπερρί̄γᾱσι, 3 pl. pf. ἀπορριγέω.

************************************************************

ἀπερύ̄κω [ἀπ-, ἀπἀπο- (2)]. To keep off or away Δ542,
  Ρ562: ι119, σ105.

************************************************************

ἀπέρχομαι [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπῆλθε Ρ703.
  Pf. ἀπελήλυθα Ω766. 3 sing. -ε τ223, ω310.

1. To go away, depart Ρ703.

2. To depart from. With genit.: ἐμῆς πάτρης Ω766: τ223=
  ω310, οἴκου β136.

************************************************************

ἀπερωεύς, ὁ [ἀπερωέω, in causal sense. Cf. ἐρωέω (4)].
  A thwarter: ἐμῶν μενέων Θ361.

************************************************************

ἀπερωέω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1) + ἐρωέω]. To hold back from,
  fail to take one's part in. With genit.: πολέμου
  Π723.

************************************************************

ἄπεσαν, 3 pl. impf. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπεσκέδασε, 3 sing. aor. ἀποσκεδάννυμι.

************************************************************

ἀπέσσομαι, fut. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπέσσυτο, 3 sing. aor. mid. ἀποσεύω.

************************************************************

ἀπέστη, 3 sing. aor. ἀφίστημι (B).

************************************************************

ἀπέστιχον, aor. ἀποστείχω.

************************************************************

ἀπεστυφέλιξε, 3 sing. aor. ἀποστυφελίζω.

************************************************************

ἀπέτῑσε, ἀπέτεισε, 3 sing. aor. ἀποτίνω.

************************************************************

ἀπέτραπε, 3 sing. aor. ἀποτρέπω.

************************************************************

ἀπευθής [ἀ- + πεύθομαι].

1. Without acquiring knowledge, uninformed: ἦλθον ἀ.
  γ184.

2. Unknown, hidden in mystery: ὄλεθρον γ88.

************************************************************

ἀπέφθιθεν, 3 pl. aor. pass. ἀποφθίω.

************************************************************

ἀπέφθιτο, 3 sing. aor. pass. ἀποφθίω.

************************************************************

ἀπεχθαίρω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. Aor. subj. ἀπεχθήρω Γ415.

1. To hate, detest Γ415.

2. To make hateful δ105.

************************************************************

ἀπεχθάνομαι [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. 3 sing. aor. ἀπ-ήχθετο
  Γ454, Ζ140, 200, Ι300, Ω27. 2 sing. subj. ἀπέχθηαι
  Ι614. 3 -ηται κ74. 3 pl. -ωνται Δ53. Pple.
  ἀπεχθόμενος, -ου κ75, π114, σ165. Infin. ἀπεχθέσθαι
  Φ83.

1. To become hateful, incur hatred or enmity β202,
  σ165.--To become hateful to, incur the hatred,
  disfavour, dislike or enmity of. With dat.: πᾶσιν
  Γ454. Cf. Δ53, Ζ140, 200, Ι300, 614, Φ83, Ω27: κ74,
  75.

2. To come into a state of enmity: δῆμος ἀπεχθόμενος
  π114.

************************************************************

ἀπέχω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1) (2)]. Fut. ἀφέξω υ263. 3 sing.
  fut. ἀποσχήσει τ572. 3 sing. aor. subj. ἀπόσχῃ Ζ96,
  277. Mid. Fut. ἀφέξομαι τ489. 2 sing. -εαι Μ248. 1
  pl. -όμεθα Θ35, 466. 3 pl. aor. subj. ἀπόσχωνται
  Λ799, Ξ78, Π41, Σ199. Infin. ἀποσχέσθαι ι211.

1. To keep or ward off from. With genit.: Τυδέος υἱὸν
  Ἰλίου Ζ96, 277. --With dat.: ἀεικείην χροῒ Ω19. Cf.
  υ263.--To steer (a ship) so as to keep her away from
  a region specified: ἑκὰς νήσων ο33.

2. To cause to depart from. With genit.: οἴκου με τ572.

3. In mid.

    a. To refrain from, hold back from. With
    genit.: πολέμου Θ35. Cf. Θ466, Λ799, Ξ78, Π41,
    Σ199.

    b. To keep one's hands off, do no harm to. With
    genit.: βοῶν μ321, 328, σεῦ τ489.

    c. To hold back from through dis inclination,
    fail to take one's part in. With genit.:
    δηϊοτῆτος Μ248.

    d. To abstain from intercourse with. With
    genit.: ἀλλήλων Ξ206= 305.

    e. Absol., to refrain from partaking of
    something ι211.

************************************************************

ἀπεών, pple. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπέωσε, 3 sing. aor. ἀπωθέω.

************************************************************

ἀπήγαγε, 3 sing. aor. ἀπάγω.

************************************************************

ἀπηλεγέως [ἀπ-, ἀπἀπο- (6) + ἀλέγω]. Without respect of
  persons, without regard for conse quences Ι309:
  α373.

************************************************************

ἀπῆλθε, 3 sing. aor. ἀπέρχομαι.

************************************************************

ἀπήμαντος [ἀ- + πημαν-, πημαίνω]. =ἀπήμων (1) τ282.

************************************************************

ἀπήμβροτε, 3 sing. aor. ἀφαμαρτάνω.

************************************************************

ἀπῆμεν, 1 pl. impf. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπήμων, ονος [ἀ- + πῆμα].

1. Unharmed, un hurt, safe Α415, Ν744, 761: δ487,
  ε40=ν138, κ551, ν39, ο436, σ260.

2. Doing no haim; hence

    a. Convoying safely: πομποί Θ566=ν174.

    b. Propitious, favourable: οὖρον ε268=η266. Cf.
    μ167.--Profitable: μῦθος Μ80= Ν748.--Bringing
    safety: νόστος ἀπήμων δ519.

    c. Of sleep, gentle Ξ164.

************************************************************

ἀπῆν, 3 sing. impf. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπήνη, ης, ἡ. A four-wheeled cart, a waggon (app.
  =ἄμαξα) Ω275, 324, 447, 578, 590, 718: ζ57, 69, 73,
  75, 78, 88, 90, 252, η5.

************************************************************

ἀπηνήναντο, 3 sing. aor. ἀπαναίνομαι.

************************************************************

ἀπηνής, ές [ἀπ-, ἀπἀπο- (1) + ἠν-, face. Cf. πρηνής,
  ὑπηνήτης. 'With averted face'].

1. Untoward, harsh, unbending: βασιλῆος Α340. Cf. Ο94,
  Π35, Ψ484, 611: σ381, τ329, ψ97, 230.--Absol. in
  neut. pl.: ὃς ἀπηνέα εἰδῇ (is untoward or harsh in
  heart) τ329 (see εἴδω (III) (12)).

2. Of a reply, unyielding, not conciliatory Ο202.

************************************************************

ἀπήραξε, 3 sing. aor. ἀπαράσσω.

************************************************************

ἀπηύρᾱ, 3 sing. impf. ἀπαυράω.

************************************************************

ἀπήχθετο, 3 sing. aor. ἀπεχθάνομαι.

************************************************************

ἀπήωρος [ἀπ-, ἀπἀπο- (2) + ἠωρ-, ἀείρω]. Raised far,
  high in air: ὄζοι μ435.

************************************************************

ἀπιθέω [ἀ- + πιθ-, πείθω].

1. To refuse compliance with, disobey, disregard. With
  dat.: οὐδ’ ἀπίθησε μύθῳ Α220.

2. To refuse compliance with an order or injunction of.
  With dat.: Ἀγαμέμνονι Γ120. Cf. Δ198 = Μ351, Ζ102,
  Κ129, Ω300: ψ369.

3. Absol., to refuse obedience or compliance Β166 =
  Ε719 = Η43, Β441 = Ψ895, Δ68 = Π458, Ε767 = Θ381 =
  Ξ277 = Ο78, Θ112= Λ516, Θ319, Λ195 = Ο168, Μ329,
  364, Ρ246 =656, Ρ491, Ω120, 339: = ε43, ο98, χ492.

************************************************************

ἄπιθι, imp. ἄπειμι.

************************************************************

ἀπινύσσω [ἀ- + πινυ-, πινυτός].

1. To lack understanding, be foolish ε342, ζ258.

2. To be dazed or stupefied Ο10.

************************************************************

ἄπιος, η [app. fr. ἀπό]. Thus, distant, far off: ἐξ
  ἀπίης γαίης Α270, Γ49: η25, π18.

************************************************************

ἄπιστέω [ἄπιστος]. To disbelieve: τό ν339.

************************************************************

ἄπιστος [ἀ- + πιστός].

1. Not to be trusted, faithless Γ106, Ω63, 207.

2. Not believing, incredulous ξ150, 391, ψ72.

************************************************************

ἀπίσχω [ἀπ-, ἀπἀπο- (2)]. To hold at a distance: ἄπισχε
  φάσγανον λ95.

************************************************************

ἀπιών, pple. ἄπειμι.

************************************************************

ἁπλοΐς, ΐδος [(σ]α- as in ἅμα. For the second element
  cf. δι-πλόος]. Worn single: χλαίνας Ω230: = ω276.

************************************************************

ἄπνευστος [ἀ- + πνευ-, πνέω]. Without breath,
  breathless ε456.

************************************************************

ἀπό. (Commonly with anastrophe when im mediately
  following the vb. or case-form.)

I. Adv.

    1. From or away from something, away, off: ἀπὸ
    χλαῖναν βάλεν Β183, νίζοντες ἄπο βρότον Η425.
    Cf. Β261, Ε308, Μ83, Ξ7, Φ51, etc.: β133, γ392,
    κ163, μ199, τ61, etc.--In reference to severing
    or cutting, away, off, through: ἀπὸ στομάχους
    τάμεν Γ292. Cf. Ε81, Λ146, Π587, Ψ867, etc.: ἀπὸ
    πείσματ’ ἔκοψα κ127. Cf. δ507, φ300, χ475, etc.

    2. Away, at a distance: ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι Α67.
    Cf. Π75, Ω156, etc.: ἀπὸ κεῖνος ἔρυκεν ξ283.

    3. Restoration, back: ἀπὸ πατρὶ δόμεναι κούρην
    Α98. Cf. Ω76, etc.

    4. Requital, making up or giving compensation
    for something: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι
    λώβην Ι387. Cf. β78.

    5. Intensive, in some cases not appreciably
    affecting the sense: ἀπό κε θυμὸν ὄλεσσεν Θ90.
    Cf. Κ186, Μ52. 459, Ρ609, Χ505, etc.: ἀπό κε
    ῥινοὺς δρύφθη ε426. Cf. β49, μ2, ν340, τ81,
    ψ331, etc.

II. Prep. with genit.

    1. From.

        a. Indicating motion or transference:
      ἆλτ’ ἀπ’ Ὀλύμπου Α532, ἀχλὺν ἀπ’ ὀφθαλμῶν
      ἕλον Ε127. Cf. Α591, Β91, Η25, Ν640, Ρ383,
      etc.: α75, γ307, ε323, θ88, ξ129, etc.--So
      with ablative: στήθεσφιν Λ374. Cf. Θ300,
      Κ347, Ν585, Π246. etc.: ἰκριόφιν μ414. Cf.
      η169, ξ134, etc.--So also with forms in -θεν
      (1): Τροίηθεν Ω492: ι38. οὐρανόθεν Θ365:
      λ18, μ381. ὅθεν δ358.--In reference to
      severing or cutting: ἀπ’ αὐχένος ὦμον
      ἐέργαθεν Ε147. Cf. Ν202, etc.

        b. Indicating a point from which action
      takes place: ὣς φάτ’ ἀπὸ πτόλιος Δ514,
      εἰσεῖδεν ἀπὸ ῥίου Ξ154 (cf. under ἐκ (II)
      (8)). Cf. Δ275, 306, Π386, υ5, Ω605, etc.:
      ἀφ’ ἵππων μάρνασθαι ι49. Cf. δ524, κ121,
      υ103, etc.--So with a form in -θεν (1):
      οὐρανόθεν Φ199.--In reference to a starting-
      point: ἀπὸ νύσσης Ψ758: θ121.

        c. In reference to a vessel, source or
      stock from which something is taken or
      drawn: νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων Α598. Cf.
      Κ578, Π160, 226: λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶθαν ε40
      = ν138.--Sim.: ἓξ ἀφ’ ἑκάστης νηός (out of
      ...) ι60.--In reference to birth: ἀπ’ ἀλσέων
      κ350. Cf. τ163.--To that from which
      something proceeds or is derived: τοῖον πῦρ
      δαῖεν ἀπὸ κρατός Ε7. Cf. Μ431, Π635, Σ420,
      etc.: Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι ζ18. Cf.
      ζ12, μ187, etc.--With abl. Λ44.--To a motive
      or condition of action: ἀπὸ σπουδῆς Η359 =
      Μ233 (see σπουδή (1)).

        d. In reference to that to which
      something is fastened: ἁψαμένη βρόχον ἀπὸ
      μελάθρου λ278.

    2.

        a. In reference to position, away from,
      far from, at a distance from, apart from:
      ἀπὸ πατρίδος αἴης Β162. Cf. Ε322, Ι437,
      Ν696, Ο33 (apart from . . .), Ρ301, Σ272,
      Υ261, etc.: φίλων ἄπο α49. Cf. α203, γ313,
      ζ40, ι192 (apart from . . .), λ503, ο10,
      etc.

        b. In reference to warding or keeping
      off from: ἀπὸ χροὸς ὄλεθρον Ν440. Cf. Δ130,
      Ο534: β59=ρ538.

        c. In reference to lack or want: δηρὸν
      ἀπὸ χροός ἐστιν ἀλοιφή ζ220.

        d. To concealment or secrecy:
      κεκρυμμέν’ ἀπ’ ἄλλων ψ110.

        e. Fig.: ἀπὸ θυμοῦ (out of favour) Α562
      (cf. ἀποθύμιος), ἀπὸ δόξης (see δόξα) Κ324:
      λ344, ἀπὸ σκοποῦ (see σκοπός (4)) λ344.

    3. In temporal sense, immediately after: ἀπὸ
    δείπνου θωρήσσοντο Θ54.

************************************************************

ἀποαίνυμαι, ἀπαίνυμαι [ἀπο- (1)].

1. To take away from (a person), deprive (him) of. With
  genit.: τεύχε’ Ἀπισάονος Λ582. Cf. Ν262: ρ322.

2. To take off or away: τεύχεα Ρ85.--To withdraw, take
  away: κῦδος Ο595: νόστον μ419 = ξ309.

************************************************************

ἀποαίρεο, imp. mid. ἀφαιρέω.

************************************************************

ἀποβαίνω [ἀπο- (1)]. Fut. in mid. form ἀποβήσομαι Ε227,
  Ρ480. 3 sing. aor. ἀπέβη Ε133, Ζ116, 369, Θ425,
  Λ210, Μ370, Ρ188, 673, Σ202, Ω188, 468, 694: α319,
  γ371, δ657, 715, ε148, ζ41, 47, η78, κ307, ο43, 454,
  χ495. 3 dual ἀπεβήτην Φ298. 3 pl. ἀπέβησαν Λ619.
  Masc. pl. pple. ἀποβάντες Γ265, Θ492: ν281, ξ346.
  Infin. ἀποβῆναι ε357. 3 sing. aor. mid. ἀπεβήσετο
  Α428, Β35, Ε352, Ψ212: σ197.

1. To go away, depart Α428, Β35, Ε133, 352, Ζ116= 369 =
  Ρ188, Θ425 = Λ210 = Σ202 = Ω188, Μ370, Ρ673, Φ298,
  Ψ212, Ω468, 694: α319=ζ41, γ371=η78, δ657, 715,
  ε148, ζ47, κ307, ο43, 454, σ197, χ495.

2. To alight (from a chariot): ἐξ ἵππων Γ265, Θ492,
  Ω459.--To alight from (a chariot). With genit.:
  ἵππων Ε227 = Ρ480.--Absol. Λ619.

3. To land or disembark from (a ship). With genit.:
  νηός ν281.--So to throw oneself from, quit (a raft)
  ε357.--Absol., to land ξ346.

************************************************************

ἀπόβλητος [ἀπο- (1) + βλη-, βάλλω]. To be thrown away
  or despised: ἔπος Β361, θεῶν δῶρα Γ65.

************************************************************

ἀποβλύζω [ἀπο- (1) + βλύζω, which recurs only in late
  Greek in sense 'to gush forth']. To send or spirt
  out: οἴνου ἀποβλύζων (partitive genit.) Ι491.

************************************************************

†ἀποβρίζω [ἀπο- (7)]. Masc. pl. aor. pple.
  ἀποβρίξαντες. To fall asleep ι151 = μ7.

************************************************************

ἀπογυιόω [ἀπο- (7)]. To lame, cripple; fig., to deprive
  (of vigour): μή μ’ ἀπογυιώσῃς μένεος Ζ265.

************************************************************

ἀπογυμνόω [ἀπο- (7)]. To take the clothes off, strip:
  μή σ’ ἀπογυμνωθέντα κακὸν θήῃ (when stripped) κ301.

************************************************************

†ἀποδατέομαι [ἀπο- (7)]. Fut. ἀποδάσσομαι Ρ231, Ω595.
  Infin. ἀποδάσσεσθαι Χ118.

1. To divide (with a person). With dat.: Ἀχαιοῖς ἄλλα
  Χ118. Cf. Ω595.

2. To give as a portion: ἥμισυ ἐνάρων Ρ231.

************************************************************

ἀποδειροτομέω [ἀπο- (7)]. To cut the throat of: Τρώων
  τέκνα Σ336, Ψ22: μῆλα λ35.

************************************************************

†ἀποδέχομαι [ἀπο- (7)]. 3 sing. aor. ἀπεδέξατο. To
  accept: ἄποινα Α95.

************************************************************

†ἀποδιδράσκω [ἀπο- (7) + διδράσκω in sim. sense]. Aor.
  pple. ἀποδράς. To effect one's escape π65, ρ516.

************************************************************

†ἀποδίδωμι [ἀπο- (4) (5)]. Fut. ἀποδώσω Η84, 362. 1 pl.
  -ομεν χ58. 3 sing. aor. ἀπέδωκε Δ478, Ε651, Ρ302. 3
  sing. aor. subj. ἀποδῷσι θ318. 2 pl. opt. ἀποδοῖτε
  χ61. Infin. ἀποδοῦναι Α134, Γ285, Σ499.

1. To give or pay back, restore Α134, Γ285, Η84, 362:
  θ318.

2. To give or pay as due or in requital: θρέπτρα Δ478 =
  Ρ302, πάντα (i.e. as blood-price) Σ499. Cf. χ58, 61.
  --To hand over in terms of a bargain Ε651.

************************************************************

ἀποδίεμαι [ἀπο- (1)]. To chase away Ε763.

************************************************************

ἀποδοῖτε, 2 pl. aor. opt. ἀποδίδωμι.

************************************************************

ἀποδοῦναι, aor. infin. ἀποδίδωμι.

************************************************************

ἀποδοχμόω [ἀπο- (7) + δοχμόω, fr. δοχμός]. To turn
  (something) sideways, cause (it) to droop:
  ἀποδοχμώσας αὐχένα ι372.

************************************************************

ἀποδράς, aor. pple. ἀποδιδράσκω.

************************************************************

†ἀποδρύπτω [ἀπο- (7)]. 3 pl. aor. subj. ἀπο-δρύψωσι
  ρ480. 3 sing. aor. opt. ἀποδρύφοι Ψ187, Ω21. 3 pl.
  aor. pass. ἀπέδρυφθεν ε435. To tear or lacerate the
  skin of (a person) Ψ187, Ω21: ρ480.--In pass., of
  the skin, to be torn ε435.

************************************************************

ἀποδύω, ἀποδύ̄νω [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπέδῡσε
  Δ532, Σ83. Aor. pple. ἀποδύς ε343.

1. In sigmatic aor., to strip off: τεύχεα Δ532, Σ83.

2. In impf. and non-sigmatic aor., to divest oneself of
  ε343, χ364.

************************************************************

ἀποδῷσι, 3 pl. aor. subj. ἀποδίδωμι.

************************************************************

ἀποδώσω, fut. ἀποδίδωμι.

************************************************************

ἀποείκω [ἀπο- (1) + εἴκω]. To withdraw from, quit. With
  genit.: θεῶν ἀπόεικε κελεύθου Γ406 (v.l. ἀπόειπε
  κελεύθους).

************************************************************

ἀποεῖπον, ἀπέειπον, aor. [ἀπο- (1) (7)]. Pple.
  ἀπο̄ειπών Τ35.

1. To make refusal, refuse: ὑπόσχεο ἢ ἀπόειπε Α515,
  κρατερῶς Ι431 (or perh. this should come under (3)).
  Cf. Ι510, 675.

2. To renounce: θεῶν ἀπόειπε κελεύθους Γ406 (v.l.
  ἀπόεικε κελεύθου), μῆνιν Τ35, 75.

3. To speak out, declare freely: μῦθον Ι309: α373.--
  Absol. to speak one's mind freely α91.

4. To announce publicly, state: ἀγγελίην Η416. Cf.
  Ψ361.--To deliver (a message) π340 (the prefix here
  app. giving the notion 'at full length').

************************************************************

ἀποέργω [ἀπο- (1) (2) + ἔργω]. 3 sing. aor. ἀποέργαθε
  Φ599: φ221.

1. To exclude from. With genit.: αἰθούσης Ω238.

2. To hold apart Θ325.--To keep apart from. With
  genit.: Πηλεΐωνα λαοῦ Φ599.

3. To remove (a covering) from. With genit.: ῥάκεα
  οὐλῆς φ221.

4. To break the course of, shelter from: κῦμα γ296.

************************************************************

ἀπόερσα, aor. (ἀπόϜερσα) [ἀπο- (1). For the second
  element cf. ἀπαυράω and L. verro]. 3 sing. subj.
  ἀπο̄έρσῃ Φ283. 3 sing. opt. ἀπο̄έρσειε Φ329. To
  sweep or carry away Ζ348, Φ283, 329.

************************************************************

†ἀποθαυμάζω [ἀπο- (7)]. 3 sing. aor. ἀπεθαύ-μασε. To
  marvel much at: ὄνειρον ζ49.

************************************************************

ἀποθείομαι, aor. subj. mid. ἀποτίθημι.

************************************************************

ἀποθέσθαι, aor. infin. mid. ἀποτίθημι.

************************************************************

ἀπόθεστος [prob. fr. ἀπο- (6) + θεσ-, θέσσασθαι, to
  pray for. Thus 'not prayed for,' 'not desired'].
  Hence, cast aside, neglected ρ296.

************************************************************

ἀποθνῄσκω [ἀπο- (7)]. Genit. sing. masc. pf. pple.
  ἀποτεθνηῶτος Χ432. 3 pl. plupf. ἀποτέθνασαν μ393. To
  die λ424, φ33.--In pf., to be dead Χ432: μ393.

************************************************************

ἀποθρῴσκω [ἀπο- (1)]. With genit., to leap from: νηός
  Β702, Π748.--Of smoke, to rise up from: ἧς γαίης
  α58.

************************************************************

ἀποθύ̄μιος [ἀπο- (2) + θυμός. 'Away from the heart.'
  Cf. ἀπό (II) (2) (e)]. Hence, unpleas ing. Absol. in
  neut. pl.: μὴ Νυκτὶ ἀποθύμια ἕρδοι (do her a
  disfavour, offend her) Ξ261.

************************************************************

†ἀποικίζω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1) + οἰκίζω fr. οἶκος]. 3 sing.
  aor. ἀπῴκισε. To send away from home μ135.

************************************************************

ἄποινα, τά [app. ἀ- (not appreciably affecting the
  sense) + ποινή]. A ransom.

1. As the price of freedom Α13, Β230, Ζ49, Κ380, Λ106
  (genit. of price), etc.

2. As the price of life Ζ46 = Λ131, Φ99.

3. Paid to recover a corpse Χ349, Ω137, 139, 276, 502,
  555, 579, 594.

4. Applied to gifts offered to effect a reconciliation
  Ι120 = Τ138.

************************************************************

ἀποίσετον, 3 dual fut. ἀποφέρω.

************************************************************

ἀποίχομαι [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)].

1. To be gone or absent: πατρὸς ἀποιχομένοιο α135, γ77,
  τ19, δηρὸν ἀποίχεται (has been long away) δ109. Cf.
  α253, ξ8, 450, ρ296, φ70, 395.

2. With genit., to hold aloof from, forsake: ἀνδρὸς
  ἑῆος Τ342.--To hold aloof from, shrink from:
  πολέμοιο Λ408.

************************************************************

ἀποκαίνυμαι [ἀπο- (7)]. To excel (another or others).
  With dat. of that in which one excels: παλαιμοσύνῃ
  πάντας θ127. Cf. θ219.

************************************************************

†ἀποκείρω [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. mid. ἀπεκείρατο. In
  mid., to cut off from oneself: χαίτην Ψ141.

************************************************************

ἀποκηδέω [ἀπο- (6) + κῆδος]. To be careless, fail to do
  one's best: αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον
  ἄεθλον Ψ413 (the dual referring to the horses only,
  but the speaker being included in the subjects of
  the verb).

************************************************************

ἀποκῑνέω [ἀπο- (1)]. 3 sing. pa. iterative
  ἀποκινήσασκε Λ636. With genit.

1. To lift from: [δέπας] τραπέζης Λ636.

2. To force away from: θυράων με χ107.

************************************************************

†ἀποκλί̄νω [ἀπο- (1)]. Acc. sing. masc. aor. pple.
  ἀποκλί̄ναντα. To bend aside: ἄλλῃ τ556 (see ἄλλῃ (2)
  (b)).

************************************************************

†ἀποκόπτω [ἀπο- (1) (3)]. Fut. infin. ἀποκόψειν Ι241.
  Aor. ἀπέκοψα ι325, ψ195. 3 sing. -ε Λ261, Π474:
  γ449.

1. To cut off, strike off: κάρη Λ261. Cf. Ι241: ι325,
  ψ195.

2. To cut through, sever: τένοντας γ449.--To cut loose:
  παρήορον Π474.

************************************************************

ἀποκοσμέω [ἀπο- (1)]. To clear away: ἔντεα δαιτός η232.

************************************************************

†ἀποκρεμάννῡμι [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπεκρέμασε. To
  let hang down: αὐχένα Ψ879.

************************************************************

†ἀποκρί̄νω [ἀπο- (7)]. Dual aor. pple. pass.
  ἀποκρινθέντε. To separate: ἀποκρινθέντε ἐναντίω
  ὁρμηθήτην (separating themselves from the throng)
  Ε12.

************************************************************

†ἀποκρύπτω [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπέκρυψε Λ718.
  Infin. ἀποκρύψαι Σ465: ρ286. To hide away, conceal
  Λ718, Σ465.--To hide away, make a secret of ρ286.

************************************************************

ἀποκτείνω [ἀπο- (7)]. 3 sing. aor. ἀπέκτεινε Ι543.
  Subj. ἀποκτείνω χ167. Infin. ἀποκτεῖναι ε18. 3 sing.
  aor. ἀπέκτανε Ζ414, Ο440, Χ423. 3 pl. -ον ξ271,
  ρ440. 3 sing. subj. ἀποκτάνῃ μ301. 1 pl. aor.
  ἀπέκταμεν ψ121. Infin. ἀποκτάμεναι Υ165. ἀποκτάμεν
  Ε675. Mid. 3 sing. aor. (in pass. sense) ἀπέκτατο
  Ο437, Ρ472. Pple. (in sense of pf. pass.)
  ἀποκτάμενος, -ου Δ494, Ν660, Ψ775. To kill, slay:
  πατέρ’ ἁμόν Ζ414. Cf. Δ494, Ε675, Θ342 = Λ178, Ι543,
  Ν660, Ο437, 440, Ρ472, Υ165, Χ423, Ψ775: παῖδα ε18.
  Cf. μ301, ξ271 = ρ440, π432 (go about to slay),
  χ167, ψ121.--Absol. Λ154.

************************************************************

ἀπολάμπω [ἀπο- (1)]. To shine forth, gleam Τ381, Ζ295:
  = ο108.--In mid. Ξ183: = σ298.--Impers. with genit.:
  αἰχμῆς ἀπέλαμπεν (a gleam came from ...) Χ319.

************************************************************

ἀπολείβω [ἀπο- (1)]. In pass., to run down from,
  trickle off. With genit.: ὀθονέων ἀπολείβεται ἔλαιον
  η107.

************************************************************

ἀπολείπω [ἀπο- (7)].

1. To forsake, abandon: κοῖλον δόμον Μ169.

2. To leave a remnant, not to consume all: ἤσθιε, οὐδ’
  ἀπέλειπεν ι292.

3. To fail, be lacking: καρπός η117.

************************************************************

†ἀπολέπω [ἀπο- (1)]. Fut. infin. ἀπολεψέμεν. To slice
  off: οὔατα Φ455.

************************************************************

ἀπολέσκετο, 3 sing. pa. iterative mid. ἀπόλλυμι.

************************************************************

ἀπόλεσσαν, 3 pl. aor. ἀπόλλυμι.

************************************************************

ἀπολήγω [ἀπο- (7)]. 2 sing. fut. ἀπολλήξεις τ166. 2
  sing. aor. subj. ἀπολλήξῃς Ο31. 3 pl. -ωσι ν151. 3
  pl. opt. -ειαν μ224.

1. To cease, give over, desist, stop Ν230, Υ99.--To
  fail, die out Ζ149.

2. To cease or desist from. With genit.: μάχης Η263,
  Λ255. Cf. Ο31, Φ577, Ω475: μ224, ν151.--To cease or
  desist. With complementary pple.: δηϊόων Ρ565. Cf.
  τ166.

************************************************************

ἀπολιχμάομαι [ἀπο- (1) + λιχμάομαι conn. with λείχω, to
  lick]. To lick off. With double acc.: ὠτειλὴν αἷμ’
  ἀπολιχμήσονται Φ123.

************************************************************

ἀπολλήξεις, 2 sing. fut. ἀπολήγω.

************************************************************

ἀπόλλῡμι [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)].

A. Aor. ἀπώλεσα Σ82: β46, δ95, 724, 814. 3 sing. -ε
  Ε648, 758, Σ460, Ω44, 260: α354, ι265. 3 pl. -αν
  Ψ280. ἀπόλεσσαν Α268.

B. 3 sing. pf. ἀπόλωλε Ο129: α166, δ62, 511, ξ137, τ85.
  Mid. 3 sing. pa. iterative ἀπολέσκετο λ586. 2 sing.
  aor. ἀπώλεο λ556. 3 -ετο Ζ223: α413, γ87, ρ253. 1
  pl. -όμεθα ι303, κ27, λ438, ω186. 3 ἀπόλοντο Β162,
  178: γ185, δ497, λ384. 3 sing. subj. ἀπόληται β333.
  3 pl. -ωνται Φ459. Opt. ἀπολοίμην Χ304: ρ426. 3
  sing. -οιτο Ε311, 388, Ζ170, Ξ142, Σ107: α47. 3 pl.
  -οίατο ι554. 3 sing. imp. ἀπολέσθω Ρ227. Infin.
  ἀπολέσθαι Α117, Γ40, Η390, Θ246, etc.: γ234, ε347,
  θ511, 563.

    I. In aor. act.

        1.

            a. To destroy, kill, slay Α268,
        Ε758, Ω260.

            b. To destroy, lay waste (a
        city) Ε648.

        2.

            a. To lose, be deprived of:
        Πάτροκλον Σ82. Cf. Ψ280: νόστιμον ἦμαρ
        α354. Cf. β46, δ724 = 814.

            b. To incur the loss of under
        one's leadership, lose, throw away:
        λαοὺς πολλούς ι265. --To lose to the
        foe: θώρηκα Σ460.

            c. To incur the laying waste
        of: οἶκον δ95.

            d. To lose sense of, put out of
        one's heart: ἔλεον Ω44.

    II. In pf. act. and in mid. and pass.

        1. To be destroyed, perish, die: πολλοὶ
      ἀπόλοντο Β162 = 178. Cf. Α117, Γ40, Ε311,
      388, Ζ170, 223, Η27, 390, Θ246, Μ70 = Ν227 =
      Ξ70, Μ246, Ξ142, Ο502, 511, Ρ227, Φ459,
      Χ304, 474, Ψ81: οὐ γένος ἀπόλωλεν δ62. Cf.
      α47, β333, γ185, 234, δ497, 511, ε347, θ511,
      563, ι554, λ384, 438, 556, ξ137, τ85, ω186.
      --With cognate acc.: ἀπόλωλε κακὸν μόρον
      α166. Cf. γ87, ι303.--To be undone κ27,
      ρ426.

        2. Of inanimate objects, to be
      destroyed: ἀπολέσθαι νῆας Ι230. Cf. ι554.
      --Of water, to vanish away, elude one λ586.

        3. Of mental faculties, to perish,
      disappear: νόος ἀπόλωλε καὶ αὶδώς Ο129.--So
      of abstractions: ὡς ἔρις ἀπόλοιτο Σ107. Cf.
      α413, ρ253.

        4. Of fruit, to perish (untimely): οὔ
      ποτε καρπὸς ἀπόλλυται η117.

************************************************************

ἀπόλοντο, 3 pl. aor. mid. ἀπόλλυμι.

************************************************************

ἀπολούω [ἀπο- (1)]. In mid., to wash away from one's
  ... With genit.: ὄφρ’ ἅλμην ὤμοιϊν ἀπολούσομαι ζ219.

************************************************************

ἀπολῡμαίνομαι [ἀπο- (1) + λυμαίνομαι fr. λῦμα]. To
  cleanse oneself from pollution Α313, 314.

************************************************************

ἀπολῡμαντήρ, ῆρος, ὁ [ἀπο- (7) + λυμαίνομαι, to
  maltreat, fr. λύμη, outrage]. δαιτῶν ἀ., a spoiler
  of feasts, a kill-joy ρ220, 377.

************************************************************

ἀπολύω [ἀπο- (1) (4)].

1. To loose or untie from. With genit.: ἱμάντα κορώνης
  φ46.--In mid., to undo (something) from one's
  person: [κρήδεμνον] ε349.

2.

    a. To set free (a captive) on payment of ransom
    Α95, Ζ427, Κ449.--To restore (a corpse) Ω115,
    136.

    b. In mid., to effect the ransoming of:
    [Λυκάονα καὶ Πολύδωρον] χαλκοῦ (genit. of price)
    Χ50.

************************************************************

ἀπόλωλε, 3 sing. pf. ἀπόλλυμι.

************************************************************

ἀπομηνίω [ἀπο- (7)]. To be very wroth, take deadly
  offence: ἀπομηνί̄σας Ἀγαμέμνονι (against ...) Β772 =
  Η230. Cf. Ι426, Τ62: π378.

************************************************************

†ἀπομιμνήσκω [ἀπο- (5)]. 3 pl. mid. ἀπεμνήσαντο. To
  remember a favour Ω428.

************************************************************

ἀπόμνῡμι, ἀπομνύω [ἀπ-, ἀπἀπο- (6)]. Aor. ἀπώμοσα
  κ381. To swear a negative oath, swear not to do
  something κ345, μ303.--With cognate acc.: ὅρκον
  β377, κ381.

************************************************************

ἀπομόργνῡμι [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. 3 sing. aor. mid.
  ἀπομόρξατο Β269: ρ304, σ200. Nom. dual masc. pple.
  ἀπομορξαμένω Ψ739.

1. To wipe off or away. With double acc.: τελαμῶνα αἷμα
  Ε798.

2. In mid., to wipe away from one's face or person:
  δάκρυ Β269. Cf. Ψ739: ρ304.

3. To wipe, cleanse Σ414.--In mid. σ200.

************************************************************

ἀπομῡθέομαι [ἀπο- (1)]. To speak in dissuasion,
  attempt to dissuade a person Ι109.

************************************************************

ἀπόναιο, 2 sing. aor. opt. mid. ἀπονίνημι.

************************************************************

†ἀποναίω [ἀπο- (1) + ναίω]. 3 pl. aor. subj. ἀπονάσσωσι
  Π86. 3 sing. aor. mid. ἀπενάσσατο Β629: ο254.

1. To cause to leave one's residence; hence, to send
  back: κούρην Π86.

2. In mid., to leave one's home, go to ... in order to
  settle there: Δουλίχιόνδε Β629. Cf. ο254.

************************************************************

ἀπονέομαι [ἀπο- (1) (4)]. (Always ending a line and
  with ἀ̄π-.)

1. To go or come back or home, return (the infin. often
  as fut.; cf. νέομαι (3)): Ἴλιον ἐκπέρσαντ’
  ἀπονέεσθαι Β113 = 288 = Ε716 = Ι20, προτὶ Ἴλιον
  ἀπονέοντο Γ313. Cf. Μ73, Ξ46, Ο295, 305, Π252, Ρ415,
  Υ212, Φ561, Ω330: β195, ε27, ι451, π467, σ260.

2. To go away, depart: προτὶ ἄστυ ο308 (of course in
  sense (1) to the speaker himself).

************************************************************

ἀπονήσεται, 3 sing. fut. mid. ἀπονίνημι.

************************************************************

ἀπόνητο, 3 sing. aor. mid. ἀπονίνημι.

************************************************************

ἀπονίζω [ἀπο- (1) (7)]. Aor. imp. pl. ἀπονίψατε τ317.
  Masc. pl. pple. ἀπονίψαντες ω189. Fem. pple. mid.
  ἀπονιψαμένη σ172. Masc. pl. -οι χ478. Pres. infin.
  mid. in form ἀπονίπτεσθαι σ179.

1. To wash off or away ω189.

2. To wash (a person) τ317.--Absol. ψ75.

3. In mid.

    a. To wash off or away from a part of one's
    person. With double acc.: ἱδρῶ κνήμας Κ572.

    b. To wash (one's person or a part thereof):
    χρῶτ’ ἀπονιψαμένη σ172. Cf. σ179, χ478.

************************************************************

†ἀπονίνημι [ἀπ-, ἀπἀπο- (7)]. 3 sing. fut. mid.
  ἀπονήσεται Λ763. 3 sing. aor. ἀπόνητο Ρ25: λ324,
  π120, ρ293. 2 sing. opt. ἀπόναιο Ω556. Pple.
  ἀπονήμενος ω30. In mid., to enjoy, have the
  enjoyment of. With genit.: τῆς ἀρετῆς Λ763. Cf. Ρ25,
  Ω556: ω30.--With the object to be supplied from the
  context λ324, π120, ρ293.

************************************************************

ἀπονίπτεσθαι, pres. infin. mid. See ἀπονίζω.

************************************************************

ἀπονίψατε, aor. imp. pl. ἀπονίζω.

************************************************************

ἀπονοστέω [ἀπο- (7)]. To go or come back, return: ἄψ
  Α60, Θ499 = Μ115, Ρ406: ν6, ω471.

************************************************************

ἀπονόσφι(ν1] [ἀπο- (1) (2) + νόσφι(ν1]].

I. Adv.

    1. Away, far away: ἀ. ἐόντων Ο548.--Away,
    absent σ268.

    2. Apart: ἣν ἀ. κατίσχεαι Β233.

    3. Away, off: ἔβη Λ555 = Ρ664.--In refer ence
    to direction, away, aloof: τραπέσθαι ε350, κ528.

II. Prep. with genit.

    1. Far from: φίλων ε113.

    2. Apart from, at a distance from: ἐμεῦ ἀ.
    ἐόντα (keeping away from me) Α541. Cf. μ33.

    3. Away from, to a distance from: ἑτάρων ἀ.
    καλέσσας ο529.

************************************************************

ἀποξύ̄νω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7) + ὀξύνω, to sharpen, fr.
  ὀξύς]. Aor. infin. ἀποξῦναι ι326.

1. To make sharp, bring to a point: [ῥόπαλον] ι326.

2. To bring (oars (i.e. the blades thereof)) to the
  proper degree of thinness: ἐρετμά ζ269.

************************************************************

ἀποξύω [ἀπο- (1)]. To scrape off. Fig.: γῆρας ἀποξύσας
  Ι446.

************************************************************

†ἀποπαπταίνω [ἀπο- (1)]. 3 pl. fut. ἀποπαπτα-νέουσι. To
  look about away from something (i.e. away from the
  fight), look out for a chance of escape Ξ101.

************************************************************

ἀποπαύω [ἀπο- (7)].

1.

    a. To stop (a person) in his course Σ267.--To
    stop the operation of, curb: μένος Φ340.--To
    delay: τόκον Τ119.

    b. To cause to cease (from something). With
    genit.: πολέμου Λ323.--With infin.: ἀλητεύειν
    σ114.

    c. To restrain from doing something. With
    infin.: ὁρμηθῆναι μ126.

2. In mid., to desist, give over Ε288, Φ372.--With
  genit.: πολέμου Α422. Cf. Θ473, Π721: α340.

************************************************************

ἀποπέμπω [ἀπο- (1)]. Fut. ἀποπέμψω ε161, τ412. Contr. 3
  sing. ἀππέμψει ο83. Aor. ἀπέπεμψα ψ23. 3 sing. -ε
  ξ334, τ291, ω285. Subj. ἀποπέμψω ρ76. 3 sing. -ῃ
  ο53. Imp. ἀπόπεμψον β113.

1. To send away, dismiss Φ452: β113, ο83, υ133, ψ23.--
  To send away or dismiss from. With genit.: δόμων
  κ76.

2. To dispatch on an errand Κ72.

3. To send for use: συῶν τὸν ἄριστον ξ108.--To send to
  the proper quarter: δῶρα ρ76.

4. To dispatch on one's way, speed, arrange for or
  preside over the departure of ε112, 146, 161, κ65,
  73, λ339, ξ334 = τ291, ο53, 65, τ243, 316, 412,
  ω285, 312.

************************************************************

ἀποπέσῃσι, 3 sing. aor. subj. ἀποπίπτω.

************************************************************

†ἀποπέτομαι [ἀπο- (1)]. Aor. pple. ἀποπτάμενος Β71.
  Fem. -η λ222. To fly away Β71: λ222.

************************************************************

ἀποπίπτω [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. subj. ἀποπέσῃσι ω7.
  To fall or drop off: ἔερσαι Ξ351.--To fall or drop
  off from. With genit.: ὁρμαθοῦ ω7.

************************************************************

†ἀποπλάζω [ἀπο- (1)]. 2 sing. aor. pass. ἀπεπλάγχθης
  θ573, ο382. 3 -η Χ291. Pple. ἀποπλαγχθείς, -έντος
  Ν592: ι259, μ285. Fem. -εῖσα Ν578. In pass.

1. To be driven from one's course: Τροίηθεν (i.e. in
  the course of the voyage from Troy) ι259.

2. To wander or rove under stress of circumstances
  θ573.

3. With genit., to be carried away from: πατρίδος ο382.
  --App. of voluntarily steering a course away from:
  νήσου μ285.

4. Of a missile, to glance off (from something) Ν592.--
  To glance off from. With genit.: σάκεος Χ291.

5. Of something struck, to be struck off Ν578.

************************************************************

ἀποπλείω [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπέπλω ξ339.

1. To sail away or off Ι418 = 685: θ501, π331.

2. To sail away from. With genit.: γαίης ξ339.

************************************************************

†ἀποπλύ̄νω [ἀπο- (1)]. 3 sing. pa. iterative
  ἀποπλύ̄νεσκε. Of the sea, to wash away from itself,
  wash up: λάϊγγας ζ95.

************************************************************

ἀποπνείω [ἀπο- (1)]. To breathe forth: θυμόν Δ524,
  Ν654, πυρὸς μένος Ζ182: ὀδμήν δ406.

************************************************************

ἀποπρό [ἀπό + πρό].

1. Adv., to a distance: πολλὸν ἀ. φέρων Π669, 679.

2. Prep. with genit., at a distance from: τυτθὸν ἀ.
  νεῶν Η334.

************************************************************

†ἀποπροαιρέω [ἀπο- (1) + προ- (2) + αἱρέω]. Aor. pple.
  ἀποπροελών. To select or pick out: σίτου (partitive
  genit., 'a portion of the ...') ρ457.

************************************************************

ἀποπροέηκε, 3 sing. aor. ἀποπροΐημι.

************************************************************

ἀποπροελών, aor. pple. ἀποπροαιρέω.

************************************************************

ἀπόπροθεν [ἀπό + πρό + -θεν (2)].

1. Far away: νῆσός τις ἀ. κεῖται η244. Cf. ρ408.

2. At a distance: μένειν Κ209 = 410. Cf. Ρ66, 501:
  ζ218.

3. Apart from others, aloof: ποιμαίνεσκεν ι188.

************************************************************

ἀπόπροθι [ἀπό + πρό + -θι].

1. Far away: ἀ. δώματα ναίεις δ811. Cf. Ψ832: ε80, ι18,
  35.

2. At a distance δ757 (app., lying at a distance from
  the town).

************************************************************

†ἀποπροΐημι [ἀπο- (1) + προ- (1) + ἵημι]. 3 sing. aor.
  ἀποπροέηκε ξ26, χ327. From ἀποπροϊέω 3 sing. impf.
  ἀποπροΐει χ82.

1. To shoot forth, discharge (a missile) χ82.

2. To send from oneself, let fall from one's grasp:
  ξίφος χαμᾶζε χ327.

3. To dispatch on a mission ξ26.

************************************************************

†ἀποπροτάμνω [ἀπο- (1) + προ- (2)]. Aor. pple.
  ἀποπροταμών. To cut off a selected portion of
  something: νώτου (partitive genit., 'a portion of
  the ...') θ475.

************************************************************

ἀποπτάμενος, aor. pple. ἀποπέτομαι.

************************************************************

ἀποπτύ̄ω [ἀπο- (1)]. To spit forth or out: ὄνθον Ψ781.
  --Of a wave: ἁλὸς ἄχνην Δ426.

************************************************************

ἀπόρθητος, ον [ἀ- + πορθέω]. Not sacked Μ11.

************************************************************

ἀπόρνῡμι [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. In mid., to set forth:
  ἀπορνύμενον Λυκίηθεν Ε105.

************************************************************

ἀπορούω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1)]. To spring or dart away Ε20,
  297, 836, Λ145, Ρ483, Φ251: χ95.

************************************************************

ἀπορραίω [ἀπο- (1)]. To take away: ἦτορ π428.--With
  double acc.: κτήματά σε α404.

************************************************************

†ἀπορρήγνῡμι [ἀπο- (1) (3)]. Aor. pple. ἀπορρήξας.

1. To break off ι481.

2. To break asunder: δεσμόν Ζ507 = Ο264.

************************************************************

†ἀπορρῑγέω [ἀπο- (1)]. 3 pl. pf. ἀπερρί̄γᾱσι. To
  shrink from doing something. With infin. β52.

************************************************************

†ἀπορρίπτω [ἀπο- (1)]. Acc. sing. masc. aor. pple.
  ἀπορρίψαντα Ι517. Infin. ἀπορρῖψαι Π282. To cast
  away. Fig.: μῆνιν Ι517, μηνιθμόν Π282.

************************************************************

ἀπορρώξ, ῶγος [ἀπορρήγνυμι].

1. Broken off, abrupt, sheer: ἀκταί ν98.

2. As subst., a piece broken off. Hence

    a. A specimen, something as good as (another
    thing specified): ἀμβροσίης ἐστὶν ἀ. ι359.

    b. A branch stream or tributary Β755: κ514.

************************************************************

†ἀποσεύω [ἀπο- (1) (4)]. 3 sing. aor. mid. ἀπέσσυτο
  Ζ390, Ο572. 1 pl. ἀπεσσύμεθα ι236, 396. Acc. sing.
  masc. pf. pple. ἀπεσσύμενον Δ527. In mid.

1. To speed away: ἀπεσσύμενον βάλεν Δ527. Cf. Ο572.--To
  speed away from. With genit.: δώματος Ζ390.

2. To start back, retire hastily ι236, 396.

************************************************************

†ἀποσκεδάννῡμι [ἀπο- (7)]. 3 sing. aor. ἀπεσκέδασε. To
  cause to disperse, dismiss Τ309: λ385.

************************************************************

ἀποσκίδναμαι [ἀπο- (7)]. To disperse, go each his own
  way: οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ψ4.

************************************************************

ἀποσκυδμαίνω [ἀπο- (7)]. To be angry or wroth with.
  With dat.: θεοῖσιν Ω65.

************************************************************

ἀποσπένδω [ἀπο- (7)]. To make libation: εὔχετ’
  ἀποσπένδων γ394. Cf. ξ331, τ288.

************************************************************

ἀποσταδά [ἀπο- (2) + στα-, ἵστημι]. Standing aloof: ἦ
  ἀ. λίσσοιτο ζ143. Cf. ζ146.

************************************************************

ἀποσταδόν [as prec.] = prec.: μάρνασθαι Ο556.

************************************************************

ἀποστείχω [ἀπο- (1) (4)]. Aor. ἀπέστιχον μ333. 3 sing.
  -ε μ143. Imp. ἀπόστιχε Α522.

1. To go away or off μ143, 333.

2. To go back, return Α522: λ132 = ψ279.

************************************************************

ἀποστήσωνται, 3 pl. aor. subj. mid. ἀφίστημι.

************************************************************

ἀποστίλβω [ἀπο- (7)]. To shine or glisten: ἀλείφατος
  (with ...) γ408.

************************************************************

ἀπόστιχε, aor. imp. ἀποστείχω.

************************************************************

†ἀποστρέφω [ἀπο- (4)]. 3 sing. pa. iterative
  ἀποστρέψασκε Χ197: λ597. Acc. pl. masc. fut. pple.
  ἀποστρέψοντας Κ355. 3 sing. aor. subj. ἀποστρέψῃσι
  Ο62. Dual pple. ἀποστρέψαντε χ173, 190. Pl. -αντες
  γ162.

1. To turn back, cause to return Κ355.--To turn back
  from a course desired to be taken Χ197.--To cause to
  roll back: λᾶαν λ597.

2. To cause to turn from the fight, put flight into the
  hearts of Ο62.

3. To reverse the course of (a ship), turn (her) back
  γ162.

4. To draw back (the feet and hands) in order to bind
  feet and hands together behind the back χ173, 190.

************************************************************

†ἀποστυφελίζω [ἀπο- (1) (4)]. 3 sing. aor. ἀπεστυφέλιξε
  Π703. 3 pl. -αν Σ158. To smite so as to drive back
  Π703.--So as to drive away from. With genit.: νεκροῦ
  Σ158.

************************************************************

†ἀποσφάλλω [ἀπο- (1)]. 3 pl. aor. subj. ἀπο SFH/LWSI
  γ320. 3 sing. opt. ἀποσφήλειε Ε567.

1. To balk of the fruits of. With genit.: πόνοιο Ε567.

2. To drive from one's course γ320.

************************************************************

ἀπόσχῃ, 3 sing. aor. subj. ἀπέχω.

************************************************************

ἀποσχήσει, 3 sing. fut. ἀπέχω.

************************************************************

ἀποτάμνω [ἀπο- (1) (3)].

1. To cut off. In mid. Χ347.

2. To cut through, sever: παρηορίας Θ87.

************************************************************

ἀποτέθνασαν, 3 pl. plupf. ἀποθνῄσκω.

************************************************************

ἀποτεθνηῶτος, genit. sing. masc. pf. pple. ἀποθνῄσκω.

************************************************************

ἀποτείσεις, 2 sing. fut. ἀποτίνω.

************************************************************

ἀποτηλοῦ [ἀπο- (7) + τηλοῦ]. Far away from. With
  genit.: γαίης Κυκλώπων ι117.

************************************************************

†ἀποτίθημι [ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀπέθηκε Π254. Aor.
  subj. mid. ἀποθείομαι Σ409. Infin. ἀποθέσθαι Γ89,
  Ε492.

1. To put away in the appropriate place Π254.--In mid.
  Σ409.

2. In mid.

    a. To lay aside and place somewhere Γ89.

    b. To put away from oneself, avoid incurring:
    ἐνιπήν Ε492.

************************************************************

ἀποτί̄νυμαι [ἀπο- (7)].

1. To exact (vengeance): πολέων ποινήν (for ...) Π398.

2. To punish: τῶν μ’ ἀποτινύμενοι (on account of ...)
  β73.

************************************************************

ἀποτί̄νω [ἀπο- (4) (5)]. (The fut. and aor. written
  both -τῑ- (-τῖ-) and -τει- (-τεῖ-).) 2 sing. fut.
  ἀποτί̄σεις Χ271. 1 pl. -ομεν Α128. Infin. -έμεν
  Φ399. 3 sing. aor. ἀπέτῑσε α43, γ195. 3 pl. -αν
  Δ161. 3 sing. subj. ἀποτί̄σῃ Ι512, Σ93: χ168. Pple.
  ἀποτί̄σας Ι634. Infin. ἀποτῖσαι ν193, χ64. Mid. Fut.
  ἀποτί̄σομαι ν386. 2 sing. -εαι λ118. 3 -εται α268,
  ε24, ρ540, ω480. 3 sing. aor. ἀπετί̄σατο ψ312. 2
  sing. subj. ἀποτί̄σεαι π255. 3 -εται γ216.

1. To pay back β132.

2. To make requital Α128.

3. To make requital or return for: κομιδήν Θ186. Cf.
  χ235.

4. To pay the penalty: ἵνα γνώῃς ἀποτίνων Ψ487. Cf.
  Δ161, Ι512: γ195.

5. To pay (a penalty) Γ286, 459, Ι634.

6. To pay the penalty for: Πατρόκλοιο ἕλωρα Σ93. Cf.
  Φ399, Χ271: α43, ν193 = χ64, χ168.

7. In mid.

    a. To exact the penalty α268.

    b. To exact (a penalty): ποινὴν ἑτάρων (for
    their death) ψ312.

    c. To exact the penalty for: βίας γ216, λ118,
    π255, ρ540.

    d. To exact a penalty from, chastise, punish
    ε24 = ω480, ν386.

************************************************************

ἀποτί̄σεις, 2 sing. fut. ἀποτίνω.

************************************************************

ἀποτμήγω [ἀπο- (1) (3)]. 3 sing. aor. opt. ἀποτμήξειε
  (v.l. ἀπαμήσειε) Σ34. Pple. ἀποτμήξας, -αντος Κ364,
  Λ468, Χ456: κ440.

1. To cut off κ440.

2. To cut off, isolate Λ468.--To cut off from, keep
  away from. With genit.: πόλιος Χ456. Cf. Κ364.

3. To cut, cut through, sever: λαιμόν Σ34.

4. To cut up, cut into channels: κλιτῦς Π390.

************************************************************

ἄποτμος [ἀ- + πότμος. 'Bereft of a (good) lot']. Hence,
  unlucky, ill-starred Ω388.--Absol.: ἀ. τις υ140.--
  Superl.: ἀποτμότατος α219.

************************************************************

ἀποτρέπω [ἀπο- (1) (4)]. 2 sing. fut. ἀποτρέψεις Μ249,
  Υ256. 3 sing. aor. ἀπέτραπε Λ758, Ο276. 3 sing. aor.
  mid. ἀπετράπετο Κ200, Μ329.

1. To cause to turn away Ο276, Υ109, Φ339.--To cause to
  turn away from, divert from. With genit.: ἀλκῆς
  Υ256.--To dissuade from. With genit.: πολέμοιο Μ249.

2. To cause to turn back or return Λ758.

3. In mid.

    a. To turn away, pay no heed: οὐκ ἀπετράπετο
    Μ329.

    b. To turn back, with pple. indicating
    something from which one desists: ἀπετράπετ’
    ὀλλὺς Ἀργείους Κ200.

************************************************************

†ἀποτρί̄βω [ἀπο- (7)]. 3 pl. fut. ἀποτρίψουσι. To wear
  out: πολλὰ σφέλα (i.e., app., will break them) ρ232.

************************************************************

ἀπότροπος [ἀποτρέπω]. Living apart as if in banishment:
  παρ’ ὕεσσιν ἀ. ξ372.

************************************************************

ἀποτρωπάω [ἀπο- (1)].

1. To cause to turn away Υ119.--To dissuade from a
  course proposed π405.

2. In mid., with genit., to turn away from, avoid:
  λεόντων Σ585.--To turn away from, delay undertaking:
  τόξου τανυστύος φ112.

************************************************************

ἀπούρας, aor. pple. ἀπαυράω.

************************************************************

ἀπουρήσουσι, 3 pl. fut. ἀπαυράω.

************************************************************

†ἀπουρίζω [ἀπ-, ἀπἀπο- (7) + οὐρίζω, to bound, fr.
  οὖρον]. 3 pl. fut. ἀπουρίσσουσι (v.l. ἀπουρήσουσι;
  see ἀπαυράω). To fix the landmarks of, mark off:
  ἀρούρας Χ489 (the subject ἄλλοι giving an idea of
  injustice).

************************************************************

†ἀποφέρω [ἀπο- (1) (4)]. 3 dual fut. ἀποίσετον Ε257.
  Infin. ἀποίσειν Κ337. 2 sing. aor. ἀπένεικας Ξ255,
  Ο28. 3 pl. -αν π326, 360.

1. To carry away π326 = 360.

2. To cause to be carried away or to go: Κόωνδέ μιν
  Ξ255 = Ο28.

3. To bring back Ε257.--To bring back (word): μῦθον
  Κ337.

************************************************************

ἀπόφημι [ἀπο- (7) + φημί]. Imp. pl. mid. ἀπόφασθε Ι422,
  649.

1. To speak out, declare one's mind plainly Η362.

2. To deliver (a message) plainly. In mid. Ι422, 649.

************************************************************

ἀποφθινύθω [ἀπο- (7)]. To waste away, perish Ε643, Π540
  (taking θυμόν as acc. of respect).

************************************************************

†ἀποφθίω [ἀπο- (7)]. 3 pl. aor. pass. ἀπέφθιθεν ε110,
  133, η251. 3 sing. aor. ἀπέφθιτο θ581, ο268, 358.
  Opt. ἀποφθί̄μην κ51. Imp. ἀποφθίσθω Θ429. Pple.
  ἀποφθίμενος, -ου Γ322, Σ89, 499, Τ322, 337: ο357,
  ω88. In pass., to perish, die Γ322, Θ429, Σ89, 499,
  Τ322, 337: ε110 = 133 = η251, θ581, κ51, ο268, 357,
  358, ω88.

************************************************************

ἀποφώλιος, ον [app. ἀπ-, ἀπἀπο- (6) + ὀφολ-, ὄφελος.
  Thus, 'useless']. Hence

1. Not fitted for action ξ212.--Producing no result,
  ineffectual λ249.

2. Of a man in regard to mental powers, not likely to
  secure good results, not sagacious θ177.--Absol. in
  neut. pl.: οὐκ ἀποφώλια εἰδώς (sagacious in mind)
  ε182.

************************************************************

ἀποχάζω [ἀπο- (1)]. In mid., to retire from. With
  genit.: βόθρου λ95.

************************************************************

ἀποψύ̄χω [in (1) ἀπο- (6), in (2) ἀπο- (7) (with, in
  (b), admixture of ἀπο- (1)) + ψύχω in sense 'to
  dry']. Aor. pple. pass. ἀποψυχθείς Φ561.

1. To lack breath, faint ω348.

2. To dry. In pass.

    a. To get or become dry: ἱδρῶ ἀποψυχθείς (acc.
    of respect) Φ561. Cf. Χ2.

    b. Sim., to get (the sweat) dried off (one's
    garments). With genit.: χιτώνων Λ621.

************************************************************

ἀππέμψει, contr. 3 sing. fut. ἀποπέμπω.

************************************************************

ἄπρηκτος, ον [ἀ- + πρηκ-, πρήσσω].

1. Not accomplishing one's object Ξ221.

2. Leading or conducing to no result, fruitless:
  πόλεμον Β121. Cf. Β376: β79.

3. Against which nothing can be done: ἀνίην μ223.

************************************************************

ἀπριάτην [adv. fr. acc. fem. of *ἀπρίατος fr. ἀ- +
  *πρίαμαι]. Without price or payment Α99: ξ317.

************************************************************

ἀπροτίμαστος, ον [ἀ- + προτι- ( = προς- (3)) + μας-,
  μαίομαι]. Untouched, undefiled Τ263.

************************************************************

ἄπτερος [ἀ- + πτερόν. 'Wingless']. Hence, that does not
  take to itself wings: τῇ δ’ ἀ. ἔπλετο μῦθος (she
  heard in silence) ρ57 = τ29 = φ386 = χ398.

************************************************************

ἀπτήν, ῆνος [ἀ- + πτη-, πέτομαι]. Unfledged: ἀπτῆσι
  νεοσσοῖσιν Ι323.

************************************************************

ἀπτοεπής [prob. (Ϝ1]ι-(Ϝ1]άπτω as in προϊάπτω + ἔπος].
  Thus, thrower about of words, reckless in speech:
  Ἥρη ἀπτοεπές Θ209.

************************************************************

ἀπτόλεμος [ἀ-]. Unwarlike Β201, Ι35, 41.

************************************************************

ἅπτω. Aor. pple. ἅψας φ408. 3 sing. fut. mid. ἅψεται
  τ344. Infin. ἅψεσθαι ι379. 3 sing. aor. ἥψατο Α512,
  Ε799, Ο76, 704. ἅψατο Ψ666. 3 dual ἁψάσθην Κ377.
  Pple. ἁψάμενος, -ου Κ455, Ψ584, Ω357, 508: ι386.
  Fem. -η λ278, τ473. Infin. ἅψασθαι Φ65: ζ169, τ348,
  χ339. (ἀν-, ἐξ-, ἐφ-, καθ-, προτι-.)

1. To fasten φ408.--In mid. λ278.

2. In mid.

    a. To fasten oneself to; hence, to lay hold of,
    seize, clasp, touch. With genit.: ἥψατο γούνων
    Α512. Cf. Β152, 171, 358, Ε799, Θ339, Κ377, 455,
    Ο76, 704, Π9, 577, Υ468, Φ65, Ψ584, 666, Ω357,
    508, 712: σίτου δ60. Cf. β423, ζ169, κ379, ο288,
    τ28, 344, 348, 473, χ339.--Without construction:
    κύνει ἁπτόμενος ἣν πατρίδα δ522. Cf. ι386.

    b. Of missile weapons (as if personified), to
    seize their object, work mischief: βέλε’ ἥπτετο
    Θ67 = Λ85 = Ο319 = Π778. Cf. Ρ631.

    c. To catch fire ι379.

************************************************************

ἀπύργωτος, ον [ἀ- + πυργόω]. Not fortified λ264.

************************************************************

ἄπυρος [ἀ- + πῦρ]. Not yet put on the fire, new:
  τρίποδας Ι122 = 264, λέβητα Ψ267, 885.

************************************************************

ἀπύρωτος, ον [ἀ- + πυρόω, to expose to fire, fr. πῦρ].
  = prec.: φιάλην Ψ270.

************************************************************

ἄπυστος, ον [ἀ- + πυσ-, πεύθομαι].

1. With out knowledge δ675, ε127.

2. Of whom no tidings come α242.

************************************************************

†ἀπωθέω [ἀπ-, ἀπἀπο- (1) (4)]. Fut. ἀπώσω ο280. 3 sing.
  -ει Α97. Infin. -έμεν Ν367. 3 sing. aor. ἀπέωσε ι81.
  ἀπῶσε Ρ649, Ω446. 3 pl. ἀπῶσαν Φ537. 1 pl. subj.
  ἀπώσομεν Θ96: χ76. Infin. ἀπῶσαι β130. Mid. 3 sing.
  aor. ἀπώσατο Ω508: ν276. 2 sing. subj. ἀπώσεαι α270.
  3 -εται Θ533. Pple. ἀπωσάμενος, -ου Μ276, Π301, Σ13.
  Infin. ἀπώσασθαι Θ206, Ο407, 503, Π251: ι305.

1. To drive or thrust back. In mid.: Τρῶας ἀπώσασθαι
  Θ206. Cf. Θ533, Ο407.--To drive away, expel: ἐκ
  Τροίης Ν367.--In mid. α270.--To thrust back, ward or
  keep off. In mid.: νεῖκος Μ276. Cf. Σ13.--In
  reference to driving away or dispersing immaterial
  or impalpable things: λοιγόν Α97, ὀμίχλην Ρ649.

2. With genit., to drive away from: γέροντος ἄγριον
  ἄνδρα Θ96. Cf. χ76.--To expel from: δόμων β130.--To
  thrust away or debar from: νηός ο280.--To thrust
  aside from. In mid.: θυράων λίθον ι305.--To ward or
  keep off from. In mid.: κακὰ νηῶν Ο503. Cf. Π251,
  301.

3. In mid., to push away from oneself Ω508.

4. To drive out of one's course ι81.--In mid. ν276.

5. To thrust back, unfasten: ὀχῆας Φ537, Ω446.

************************************************************

ἀπώκισε, 3 sing. aor. ἀποικίζω.

************************************************************

ἀπώλεσα, aor. ἀπόλλυμι.

************************************************************

ἀπώλετο, 3 sing. aor. mid. ἀπόλλυμι.

************************************************************

ἀπώμοσα, aor. ἀπόμνυμι.

************************************************************

ἀπώσω, fut. ἀπωθέω.

************************************************************

ἄρ. See next.

************************************************************

ἄρα, ἄρ. Also in lighter (and enclitic) form ῥα.

1. Expressing consequence or sequence

    a. ἄρα (ἄρ): ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀϊστοί Α46, διὰ
    μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο Δ135. Cf. Α68, 148, 292,
    308, 465, etc.: οἱ δ’ ἄρα πάντες θαύμαζον α381.
    Cf. α106, 319, 335, 428, β2, etc.

    b. ῥα: καί ῥα καθέζετο Α360. Cf. Α569, Β1, 48,
    211, etc.: βῆ ῥ’ ἴμεν α441. Cf. α127, 333, β148,
    321, etc.

2. Expressing explanation, indicating a reason or cause
  (gen. ἄρα, but sometimes ῥα): πάντες ἄρ’ οἵ γ’
  ἔθελον πολεμίζειν Η169, νήπιος, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε ...
  Μ113. Cf. Θ163, 558, Κ46, Ν191, Π203, Ψ670, etc.: φῆ
  ῥ’ ἀέκητι θεῶν φυγέειν δ504, ὣς ἄρα πυκνοὶ ἔφυν
  ε480. Cf. η301, θ58, ο468, τ442, etc.--So ἐπεὶ ἄρα
  Ε686, Ι316, etc.: α231, ψ258, etc.--ἐπεί ῥα Λ498,
  Π206, etc.: α263, etc.--οὕνεκ’ ἄρα Η140, etc.: θ480,
  etc. --τοὔνεκ’ ἄρα Α96: ν194.--γάρ ῥα Α113, 236,
  Λ74, Ρ403, etc.: γ143, δ366, ε321, etc.

3. Amplifying, adding a circumstance.

    a. ἄρα: οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλε ... Κ336, ὣς ἄρα ...
    Μ135. Cf. Β482, Ζ323, Ι666, Λ65, Ξ18, Υ269,
    etc.: πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ γ267. Cf.
    κ26, ξ421, ο374, σ293, ψ29, etc.

    b. ῥα: τόν ῥ’ ἔβαλεν Δ459, etc.: καί ῥ’ οὐχ
    ὑλάοντο π162, etc.

4. Summing up or resuming. ἄρα: οὗτοι ἄρ’ ἡγεμόνες ἦσαν
  Β760, τοὺς ἄρ’ ὅ γ’ ἕλεν Λ304, etc. --Sim. in
  enumerations Β546, 584, 615, etc.

5. Calling attention to something: ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν
  ἀπάτησεν Τ96, Ἀχιλεὺς δ’ ἄρ’ ἐπιρρήσσεσκε καὶ οἶος
  Ω456.

6. In relative sentences, sometimes giving a certain
  emphasis ('mark you!' 'note this!' or the like),
  sometimes not appreci ably affecting the sense.

    a. ἄρα: ἐπεὶ ἄρα ... Ζ426, ἣν ἄρα μοι γέρας
    ἔξελον Π56. Cf. Θ177, Μ295, Ξ444, Ψ125, etc.:
    οἷσιν ἄρα Ζεὺς ... π422. Cf. τ55, 62, etc.

    b. ῥα: ἅ ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον Β36, ὅτε δή ῥα
    ... Π386. Cf. Α430, Β21, Γ61, Ε70, Λ499, etc.:
    τόν ῥ’ ἔκταν’ Ὀρέστης α30. Cf. α126, β9, δ460,
    η71, π50, etc.--Sim. in a clause introduced by
    ὅ, ὅ τε, ὅττι, οὕνεκα or ὡς.

    a. ἄρα: ὡς εἴδονθ’ ὅ τ’ ἄρα ... Θ251: μυθήσομαι
    ὡς ἄρα ... θ498, ἐκφάσθαι οὕνεκ’ ἄρα ... ν309.

    b. ῥα: οὐδέ τι ᾔδη ὅττι ῥα ... Ν675, γνῶ ἔργα
    θεῶν, ὅ ῥα ... Π120, etc.: ὅττι ῥά οἱ τέρας ἧκεν
    φ415, γνωτὸν ἦν ὅ ῥα ... ω182, etc.

7. In the first of two related clauses.

    a. ἄρα: εἴτ’ ἄρα ... εἴτε ... Α65, οὔτ’ ἄρα ...
    οὔτε ... 93. Cf. Α115, Ε333, Μ53, Ο72, Φ62,
    Ψ632, etc.: οἱ μὲν ἄρα ... οἱ δὲ ... α110. Cf.
    δ566, λ535, ν207, ξ166, ψ174, etc.

    b. ῥα: τοῦ μέν ῥ’ ἀφάμαρτεν, ὁ δἐ ... Θ119, εἰ
    δή ῥ’ ἐθέλεις ... ἔστι ... Ξ337. Cf. Δ15, Θ487,
    Λ442, Ο53, etc.: οἱ μέν ῥ’ εὔχοντο ... ὁ δὲ ...
    ν185. Cf. δ632, ζ120, φ398, etc. --In the
    second.

        a. ἄρα: ὁ μὲν ... ὁ δ’ ἄρα ... Β621,
      οὐδὲ ... ἀλλ’ ἄρα ... Ζ418, οὔτε ... οὔτ’
      ἄρα ... Υ8, etc.: ἄλλοι μὲν ... τὸν δ’ ἄρα
      ... ε111, οὔ πω ... ἀλλ’ ἔτ’ ἄρα ... χ237,
      etc.

        b. ῥα Λ419, Σ163: υ16.--In both ἄρα:
      οὔτ’ ἄρ νῦν ... οὔτ’ ἄρ’ ὀπίσσω Ζ352. Cf.
      Ε89, Υ205, Ω337.--In the second of three
      θ168.--In the third λ124.

8. In questions, direct or indirect.

    a. ἄρα: ἦ ἄρα δή τις ...; Σ429. Cf. Τ56, etc.:
    φράσαι ἤ τις ἄρ’ ἐστὶ ... ἦ ... χ158. Cf. σ357,
    etc.

    b. ῥα: ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο; Ξ190. Cf. Η446,
    etc.: ἦ ῥά κ’ ἅμ’ ἡμῖν ἕποιο; ο431. Cf. π462,
    etc.--So τ’ ἄρα (τε ἄρα) and τ’ ἄρ (τε ἄρ)
    (written also ταρ (enclitic)) Α8, Β761, Γ226,
    Λ656, Μ409, Ν307, Σ6, 188, etc.: α346, ν417,
    ψ264, etc.

************************************************************

ἀραβέω [ἄραβος]. (ἀμφ-.) To rattle, ring: τεύχεα Δ504 =
  Ε42 = 540 = Ν187 = Ρ50 = 311, Ε58, 294 = Θ260: ω525.

************************************************************

ἄραβος, ὁ. A chattering (of the teeth) Κ375.

************************************************************

ἀραιός, ή, όν (has app. lost an initial con sonant).
  App., slender, slight, narrow: χεῖρα Ε425, γλώσσῃσιν
  Π161, κνῆμαι Σ411 = Υ37: εἴσοδος κ90.

************************************************************

ἀράξω, fut. ἀράσσω.

************************************************************

ἀ̄ράομαι [ἀρή]. 2 sing. aor. subj. ἀ̄ρήσῃ Ν818. Non-
  thematic pres. infin. in act. form ἀ̄ρήμεναι χ322.
  (κατ-.)

1. To pray. With dat.: μητρὶ ἠρήσατο Α351. Cf. Α35,
  Ζ115, Ι172, Ρ568, etc.: δ761, ζ323, μ337, ν355.--
  Absol. Γ318, Ε114, etc.: γ62, 64, η1.--With
  complementary infin.: φανήμεναι Ἠῶ Ι240. Cf. Δ143,
  Ν286, Ψ209: α164, 366 = σ213, δ827, τ533, χ322.--
  With dat. and infin. Ν818: σ176.--With dependent
  clause: ἧος ἵκοιο γῆρας τ367.

2. To invoke: ἐρινῦς β135.

3. To vow. With infin.: κόμην σοι κερέειν Ψ144.--Absol.
  Ψ149.

************************************************************

†ἀραρίσκω.

A. Trans. 3 sing. impf. ἀράρισκε ξ23. 3 sing. aor. ἄρσε
  φ45. Imp. ἄρσον β289, 353. Pple. ἄρσας, -αντος Α136:
  α280. 3 sing. aor. ἤραρε Δ110, Ψ712: ε95, ξ111. 3
  pl. ἄραρον Μ105. 3 sing. subj. ἀράρῃ Π212. Pple.
  ἀραρών, -όντος ε252, π169. 3 pl. aor. pass. ἄρθεν
  Π211.

B. Intrans. 3 sing. aor. ἤραρε δ777. 3 pl. ἄραρον Π214.
  3 sing. pf. subj. ἀρήρῃ ε361. Pple. ἀρηρώς, -ότος
  Δ134, 213, Λ31, Ν800, Ο530, 618, Ω269: β342, η45,
  κ553. Fem. ἀραρυῖα, -ης Γ331, Ε744, Μ134, Ο737,
  etc.: β344, ζ70, 267, σ294, 378, φ236, 382, χ102,
  128, 155, 258, 275, ψ42, 194. 3 sing. plupf. ἠρήρει
  Μ56. ἀρήρει Γ338, Κ265, Π139: ρ4. Aor. pple. mid.
  ἄρμενος, -ου Σ600: ε234, 254. (ἐν-, ἐπ-, προς-.)

    I. Trans.

        1. To fit together: κέρα Δ110,
      ἀμείβοντας Ψ712.--To fit (each other)
      together: ἀλλήλους βόεσσιν (with their
      shields, i.e. stood side by side with
      shields touching) Μ105.--To fit into place:
      ἐν σταθμοὺς ἄρσεν φ45.

        2. To put together, construct: τοῖχον
      Π212.

        3. To fit, supply or provide (with
      something): ἴκρια σταμίνεσσιν ε252. Cf.
      α280, ε95 = ξ111.

        4. To make fitting or suitable: γέρας
      Α136.--To make so as to fit: πέδιλα ξ23.

        5. To put up for carriage (in
      something): ἄγγεσιν ἄπαντα β289.--To make
      tight for carriage (with something): ἀμφι
      φορῆας πώμασιν β353.

        6. To contrive, scheme to bring about:
      θάνατον π169.

        7. In pass., to be formed into close
      array: στίχες ἄρθεν Π211.

    II. Intrans.

        1. To be fitted: μέσσῃ δ’ ἐνὶ πῖλος
      ἀρήρει Κ265.--To be fitted (on to
      something): σανίδες ἐπὶ πύλῃσιν ἀραρυῖαι
      Σ275. Cf. ε254.

        2. To be put together or constructed:
      πύλας εὖ ἀραρυίας Η339, 438. Cf. Ι475, Μ454,
      Φ535: β344, φ236 = 382, χ128, 155, 258 =
      275, ψ42, 194.

        3. To be a product of art, to be the
      result of applied skill: ζωστῆρι ἀρηρότι
      Δ134. Cf. Δ213, Τ396.

        4. To be fitted, supplied, or provided
      (with something): κνημῖδας ἐπισφυρίοις
      ἀραρυίας Γ331 = Λ18 = Π132 = Τ370, Σ459. Cf.
      Ε744 (ornamented with representations), Λ31,
      Μ56, 134, Ν407, Ξ181, Ο530, 737, Ω269, 318:
      ἀπήνην ὑπερτερίῃ ἀραρυῖαν ζ70. Cf. ζ267
      (prob., surrounded by a wall of the stones),
      η45, σ294.

        5. To be fitted closely or exactly, to
      be exactly adjusted (to something): ἔγχος
      παλάμηφιν ἀρήρει Γ338, κόρυθα κροτάφοις
      ἀραρυῖαν Ν188. Cf. Π139, Σ600, 611: πέλεκυν
      ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν ε234. Cf. ρ4, σ378,
      χ102.

        6. To be pleasing: μῦθον ὃ ἤραρεν ἡμῖν
      δ777.

        7. To be closely ranged together:
      πυργηδὸν ἀρηρότες Ο618. Cf. Ν800, Π214:
      πίθοι ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες β342.

        8. To remain in position ε361.

        9. To be well-balanced (in mind):
      φρεσὶν ἀρηρώς κ553.

************************************************************

ἀράσσω. Fut. ἀράξω Ψ673. 3 sing. aor. ἄραξε Μ384, Ν577,
  Π324: ι498, μ412, 422. 3 sing. aor. pass. ἀράχθη
  ε426. (ἀπ-.)

1. To strike so as to break, shiver or smash:
  τρυφάλειαν Ν577. Cf. Μ384, Π324, Ψ673: σύν κ’ ὀστέ’
  ἀράχθη (would have had his bones smashed) ε426. Cf.
  ι498, μ412, 422.

2. To put together or con struct by hammering: σχεδίην
  ε248.

************************************************************

ἀράχνιον, τό [ἀράχνης, a spider]. A spider's web: εὐνὴ
  ἀράχνι’ ἔχουσα π35. Cf. θ280.

************************************************************

ἀργαλέος, η, ον.

1. Hard to endure, painful, grievous, burdensome,
  toilsome Δ471, Κ521, Λ278, 812, Ν85, 667, 669, Ξ87,
  105, Ο10, Π109, 528, Ρ385, 544, 667, Τ214, Φ386,
  Χ61: β199, δ393, 483, λ101, 293, μ161, ο232, 444,
  ω531.

2. Grievous or disastrous in results, baleful: χόλου
  Κ107, χόλος Σ119.--In comp.: ἀργαλεώτερος χόλος
  Ο121. Cf. δ698.--Ill-omened, presaging disaster:
  ἔπος φ169.--Baneful, destructive, work ing disaster:
  Ἔριδα Λ4.--Of Scylla μ119.--Of winds, blowing with
  violence Ν795, Ξ254: λ400 = 407, ω110.--Difficult to
  traverse: λαῖτμα θαλάσσης ε175.--Hard to force:
  στόμα λαύρης χ137.--Of a wave, dashing or breaking
  with violence ε367.--Hard to manage: βόας λ291.

3. In neut. ἀργαλέον, with or without copula, it is
  hard or difficult. With infin.: ῥῦσθαι Ο140. Cf.
  Υ368, Φ498: η241.--With dat. and infin.: ἀ. μοί ἐστι
  θέσθαι κέλευθον Μ410. Cf. Ρ252, Υ356, Ψ791: ν312.--
  With acc. and infin.: ἀ. με ταῦτ’ ἀγορεῦσαι Μ176.
  Cf. π88, τ221.--App. rather in sense 'oppressive,'
  'unfair.' With infin.: ἀ. ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι
  μαχήσασθαι (i.e. to have to fight with them) β244.--
  Sim. with acc. and infin.: ἀ. ἕνα προικὸς χαρίσασθαι
  (hard, too much) ν15.

4. In personal construction. With infin.: ἀργαλέος
  Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι (is hard to set oneself
  against) Α589. Cf. Μ63: δ397.

************************************************************

ἀργεϊφόντης, ἀργειφόντης [poss. ἀργός + φαίνω]. Thus,
  swift appearing, the swift appearer. Epithet or a
  name of Hermes Β103, Π181, Φ497, Ω24, 109, 153, 182,
  339, 345, 378 = 389 = 410 = 432, 445: α38, 84, ε43,
  49, 75, 94, 145, 148, η137, θ338, κ302, 331, ω99.

************************************************************

ἀργεννός, ή, όν [ἀργός]. White: ὀθόνῃσιν Γ141, οἰῶν198,
  Σ529, 588, ὀΐεσσιν Ζ424: ρ472.

************************************************************

ἀργεστής, ᾶο [ἀργός]. App., bringing white clouds:
  Νότοιο Λ306, Φ334.

************************************************************

ἀργής, ῆτος. Also -έτος Λ818, Φ127 [ἀργός].

1. White: ἑανῷ Γ419. Cf. Λ818, Φ127.

2. Bright, glancing, vivid: κεραυνόν Θ133. Cf. ε128,
  131, η249, μ387.

************************************************************

ἀργικέραυνος [ἀργός + κεραυνός]. (Wielder, the wielder)
  of the bright thunderbolt. Epithet or a name of Zeus
  Τ121, Υ16, Χ178.

************************************************************

ἀργινόεις, εντος [ἀργός]. White. Epithet of cities
  (app. from white cliffs) Β647, 656.

************************************************************

ἀργιόδους, όδοντος [ἀργός + ὀδούς]. Having white teeth
  or tusks: κύνας Λ292. Cf. Ι539, Κ264, Ψ32: ὕας θ60.
  Cf. θ476, λ413, ξ416, 423, 438, 532.

************************************************************

ἀργίπους, ποδος [ἀργός + πούς]. Swift-footed: κύνας
  Ω211.

************************************************************

ἄργμα, ατος [ἄρχω]. In pl., firstling pieces, por tions
  of food offered to the gods before a meal ξ446.

************************************************************

ἀργός, ή, όν.

1. White, bright. Of oxen, app., glistening, sleek Ψ30.
  --So of a goose ο161.

2. The notion of brightness or gleam passing into that
  of rapid movement (cf. αἰόλος (2)). Of dogs, swift
  Α50, Σ283: ρ62 = υ145.--Sim.: κύνες πόδας ἀργοί
  (swift-footed) Σ578: β11.

************************************************************

ἀργύρεος, η, ον [ἄργυρος].

1. Of silver, silver Α49, 219, Γ331 = Λ18 = Π132 =
  Τ370, Ε729, Ι187, Λ31, Σ413, 563, 598, Ψ741, Ω605:
  α137 = δ53 = η173 = κ369 = ο136 = ρ92, α442, δ125,
  128, 132, 615 = ο115, η89, 90, 91, θ404, κ24 (made
  of strands of silver wire), 355, 357, ο104, 123.

2. Studded or ornamented with silver: τελαμών Λ38. Cf.
  Ε727, Σ480.

************************************************************

ἀργυροδί̄νης [ἄργυρος + δίνη]. Silver-eddying, clear.
  Of the Peneus Β753 (here app. merely conventionally,
  as the Peneus is (and presumably always has been) a
  turbid river).--Of the Xanthus (Scamander) Φ8, 130.

************************************************************

ἀργυρόηλος [ἄργυρος + ἧλος]. Studded with silver nails:
  ξίφος (i.e. having the handle thus ornamented) Β45 =
  Γ334 = Π135 = Τ372, Γ361 = Ν610, Η303, θρόνου Σ389.
  Cf. Ξ405, Ψ807: η162, θ65, 406, 416, κ261, 314 =
  366, λ97, χ341.

************************************************************

ἀργυρόπεζα [ἄργυρος + πέζα]. Silver-footed. Epithet of
  Thetis Α538 = 556, Ι410, Π222, 574, Σ127 = Τ28,
  Σ146, 369, 381, Ω89, 120: ω92.

************************************************************

ἄργυρος, ου, ὁ [ἀργός. 'The white metal']. Silver β857,
  Ε726, Κ438, Λ237, Ρ52, Σ475: δ73, ζ232 = ψ159, κ35,
  45, τ56, ψ200.

************************************************************

ἀργυρότοξος [ἄργυρος + τόξον]. (Lord, the lord) of the
  silver bow. Epithet or a name of Apollo Α37 = 451,
  Β766, Ε449, 517, 760, Η58, Κ515, Φ229, Ω56, 758:
  η64, ο410, ρ251.

************************************************************

ἀργύφεος [ἀργός].

1. White: φᾶρος ε230 = κ543.

2. Bright: σπέος Σ50.

************************************************************

ἄργυφος [ἀργός]. White: ὄϊν Ω621: μῆλα κ85.

************************************************************

ἀρδμός, οῦ, ὁ [ἄρδω, to water (cattle)]. A watering-
  place Σ521: ν247.

************************************************************

ἀρειή, ῆς, ἡ [app. fr. ἀρή]. Reviling, threats Ρ431,
  Υ109, Φ339.

************************************************************

ἀρείων, ονος. Neut. ἄρειον [ἀρε-ίων, comp. fr. ἀρε-,
  ἀρετή. Cf. ἄριστος]. Acc. sing. masc. ἀρείω Κ237:
  γ250. Nom. pl. masc. ἀρείους Π557: β277, ι48. Dat.
  pl. masc. ἀρείοσι Α260.

1. Better, worthier, more warlike Α260, Β707, Κ237,
  Π557, Φ410, Ψ588: β277, γ250, ι48, τ184, υ133.

2. Stronger: τεῖχος Δ407 (i.e. stronger than our
  fathers found), Ο736 (i.e. stronger than this).

3. In better condition: χρώς Τ33.

4. Better, the better course: τόδ’ ἀμφοτέροισιν Τ56.--
  Absol. in neut., anything better or more excellent:
  οὐ τοῦ γ’ ἀ. [ἐστιν] ζ182.

5. App., good rather than the reverse: γῆρας ψ286.

6. In neut. as adv., better: φράσεται καὶ ἀ. (more
  clearly) ψ114.

************************************************************

ἄρεκτος [ἀ- + ῥεκ-, ῥέζω]. Undone, still to do: ἔτι
  μέγα ἔργον ἄρεκτον Τ150.

************************************************************

ἀρέσθαι, aor. infin. ἄρνυμαι.

************************************************************

†ἀρέσκω. Aor. infin. ἀρέσαι Ι120, Τ138. Fut. mid.
  ἀρέσσομαι θ402. 1 pl. -όμεθα Δ362, Ζ526. 3 aor. imp.
  ἀρεσάσθω Τ179. ἀρεσσάσθω θ396. Pple. ἀρεσσάμενος,
  -ου Ι112: θ415, χ55. (ἀπ-.)

1. To make atonement, effect reconciliation Ι120 =
  Τ138.

2. In mid.

    a. To conciliate, make matters up with Ι112,
    Τ179: θ396, 402.--Absol. θ415.

    b. To make atonement for, make up for: ταῦτα
    Δ362, τά Ζ526.--To make up to a person for a
    loss by levying a contribution χ55.

************************************************************

ἀρετάω [ἀρετή]. To thrive, prosper: οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα
  θ329, ἀρετῶσι λαοί τ114.

************************************************************

ἀρετή, ῆς, ἡ.

1. Manliness, valour, prowess: ἣν ἀρετὴν διαείσεται
  Θ535, συμφερτὴ ἀ. πέλει Ν237 (brought together it
  becomes prowess, i.e. union makes prowess (συμφερτή
  assimilated in gender to ἀ. the predicate; cf. Λ801
  under ἀνάπνευσις)). Cf. Λ90, 763, Ν275, 277, Ξ118,
  Υ242, Χ268: μ211, ω515.--In pl., manly or warlike
  qualities: ἀμείνων παντοίας ἀρετάς (in all ...)
  Ο642.

2. Of horses, excellence in the race Ψ276, 374.

3. Good, creditable, service able qualities or
  character: ἠγαγόμην γυναῖκα εἵνεκ’ ἐμῆς ἀρετῆς
  ξ212. Cf. β206, δ629 = φ187, ρ322, σ205, χ244, ω193,
  197.--Sim. in pl.: παντοίῃς ἀρετῇσι κεκασμένον δ725
  = 815.--Reputation for such qualities or character:
  ἐϋκλείη τ’ ἀ. τε ξ402.

4. Skill in manly exercises or pursuits Ψ571: θ237,
  239, 244.--So ποδῶν ἀρετήν (speed) Υ411.

5. Majesty, dignity, rank Ι498, Ψ578.

6. Good, welfare, prosperity: θεοὶ ἀρετὴν ὀπάσειαν ν45.
  Cf. σ133, 251, τ124.

************************************************************

ἄρετο, 3 sing. aor. ἄρνυμαι.

************************************************************

ᾱρή, ῆς, ἡ.

1. A prayer Ο378, 598, Ψ199: δ767, ρ496.

2. An imprecation Ι566.

************************************************************

ἀ̆ρή, ῆς, ἡ. Genit. ἄρεω Σ213. Bane, harm: ὅς τις ἀρὴν
  ἀμύναι Μ334, ἀρῆς ἀλκτῆρα Ξ485 (here one who saves
  the family from the disgrace of a kinsman slain
  without reparation exacted). Cf. Π512, Σ100, 213,
  Ω489: β59 = ρ538, χ208.

************************************************************

ἀρήγω. Fut. infin. ἀρηξέμεν Ν9, Ξ265. -ειν Α77, Ε833.
  Aor. infin. ἀρῆξαι Α408. (ἐπ-.) To help, aid,
  succour. With dat.: μοι Α77. Cf. Α408, 521, Ε507,
  833, Θ11, Λ242, Μ68, Ν9, Ξ192, 265, 391, Ο42, 493,
  Π701, Ρ630, Υ25.--With a form in -φιν· φρήτρηφιν
  Β363.

************************************************************

ἀρηγών, όνος [ἀρήγω]. A helper, aider Δ7, Ε511.

************************************************************

ἀρηΐθοος [Ἄρηϊ, dat. of Ἄρης + θοός]. Swift in the
  fight: αἰξηῶν Θ298, Ο315, Υ167.

************************************************************

ἀ̄ρηϊκτάμενος [Ἄρηϊ (see prec.) + κτάμενος (see
  κτείνω)]. Slain in battle: νέῳ Χ72.

************************************************************

ἀρήϊος [Ἄρης].

1. Inspired by Ares, warlike, martial Β698, Γ339, Δ114,
  Λ501, Μ102, etc.: γ109, 167, ψ220.

2. Used in war, warlike: τεύχεα Ζ340. Cf. Κ407, Ξ381:
  π284, τ4, ψ368, ω219.

************************************************************

ἀρηΐφατος [Ἄρηϊ, dat. of Ἄρης + φα-, φένω]. Slain in
  battle: φῶτας Τ31, Ω415: ἄνδρες λ41.

************************************************************

ἀρηΐφιλος [Ἄρηϊ (see prec.) + φίλος]. Dear to, favoured
  by Ares Β778, Γ21, Δ150, etc.: ο169.

************************************************************

ᾱρήμεναι, non-thematic pres. infin. ἀράομαι.

************************************************************

ἀ̄ρημένος [a pf. pple. pass. app. formed direct fr. ἀρή
  (the a being retained against analogy). Cf.
  δεδουπότος, κεκοπώς, πεφυζότες]. Worn out, impaired,
  broken down Σ435: ζ2, λ136 = ψ283, σ53, 81.--App.,
  hurt, harmed ι403.

************************************************************

ἀρήξειν, fut. infin. ἀρήγω.

************************************************************

ἀρήρει, 3 sing, plupf. ἀραρίσκω.

************************************************************

ἀρηρομένῃ, dat. fem. pf. pple. pass. ἀρόω.

************************************************************

ἀρηρώς, pf. pple. ἀραρίσκω.

************************************************************

Ἄρης [use of the proper name]. Genit. Ἄρηος. Dat. Ἄρηϊ,
  Ἄρῃ. Acc. Ἄρηα.

1. War, battle Β381, 385, Γ132, Ι532, Ν630, Τ142, Φ112,
  etc.: π269, υ50.

2. Applied to wounds inflicted in war: ἔνθα μάλιστα
  γίγνετ’ Ἀ. ἀλεγεινός Ν569.

************************************************************

ἄρηται, 3 sing. aor. subj. ἄρνυμαι.

************************************************************

ἀ̄ρητήρ, ῆρος, ὁ [ἀράομαι]. A priest Α11, 94, Ε78.

************************************************************

ἀ̄ρητός [ἀράομαι]. App., prayed against; hence,
  accursed: γόον Ρ37 = Ω741 (v.l. ἄρρητον).

************************************************************

ἀρθείς, contr. aor. pple. pass. ἀείρω.

************************************************************

ἄρθεν, 3 pl. aor. pass. ἀραρίσκω.

************************************************************

ἀρθμέω [ἀρθμός, friendship, alliance]. To form
  friendship or alliance Η302.

************************************************************

ἄρθμιος [as prec.]. Joined in friendship or alliance:
  ἡμῖν (with us) π427.

************************************************************

ἀρίγνωτος, ον, and -η, -ον [ἀρι- + γνωτός].

1. Easy to be known or recognized Ν72, Ο490: δ207,
  ζ108, 300, ρ265.

2. Notorious, infamous ρ375.

************************************************************

ἀριδείκετος [ἀρι- + δείκνυμι]. Distinguished, renowned
  λ540.--Conspicuous, exalted: ἀνδρῶν (among ...)
  Λ248. Cf. Ξ320: θ382 = 401 = ι2 = λ355 = 378 = ν38.

************************************************************

ἀρίζηλος, η, -ον [ἀρι- + *ζῆλος, phonetically = δῆλος].

1. Very bright, conspicuous Ν244, Χ27. --Standing out
  clearly or distinctly in representation Σ519.--Very
  plain, an evident sign: δράκοντ’ ἀρίζηλον θῆκεν Β318
  (v.l. ἀΐζηλον).

2. Of sound, very clear or distinct Σ219, 221.

************************************************************

ἀριζήλως [adv. fr. prec.]. Clearly, plainly: ἀ.
  εἰρημένα μ453.

************************************************************

ἀριθμέω [ἀριθμός].

1. To number, count, reckon up Β124: δ411, ν215, 218,
  π235.

2. To number off: δίχα πάντας ἑταίρους κ204.

************************************************************

ἀριθμός, οῦ, ὁ. Number, the number: λέκτο δ’ ἀριθμόν
  δ451. Cf. π246.--In concrete sense: μετ’ ἀνδρῶν
  ἀριθμῷ λ449.

************************************************************

ἀριπρεπής, ές [ἀρι- + πρέπω].

1. Very bright, conspicuous: ἄστρα Θ556. Cf. Ο309: ι22.
  --Standing out clearly, easy to be distinguished
  Ψ453.--Bright, ornamented: χηλόν θ424.

2. Striking, distinguished: εἶδος θ176.--Of persons,
  distinguished, conspicuous, renowned: Τρώεσσιν
  (among the ...) Ζ477. Cf. Ι441: θ390.

************************************************************

ἀριστερός. Locative ἀριστερόφιν Ν309.

1. That is on the left side, the left ...: ὦμον Ε16,
  Π106, 478. Cf. Ε660, Λ321.--The left hand ...: ἵππος
  Ψ338.

2. ἐπ’ ἀριστερά.

    a. To the left: νωμῆσαι βῶν Η238, εἴτ’ ἐπ’ ἀ.
    [ἴωσιν] (from right to left of a spectator, i.e.
    in the unlucky direction) Μ240.--To the left of.
    With genit.: νηῶν Μ118. Cf. Ν326, Ψ336.

    b. On the left: θωρήσσοντο Β526, λαὸν ἐέργων
    Μ201 = 219 (the bird having its left to the line
    and passing along from the line's right to its
    left): Ψυρίην ἔχοντες γ171.--Sim.: ἐπ’ ἀ. χειρός
    ε277.--On the left of. With genit.: μάχης Ε355,
    Λ498, Ν765, Ρ116 = 682, νηῶν Ν675.--With
    locative: Ἐπ’ ἀριστερόφιν [παντὸς στρατοῦ] Ν309.

3. Of a bird of omen, passing as in Μ240 above, boding
  ill υ242.

************************************************************

ἀριστεύς, ῆος [ἄριστος].

1. Pre-eminent, leading, of the first rank Β404. Cf.
  Γ44, Ο489, Ρ203, Τ193: ξ218, φ333, ω460.

2. Absol. in pl., the most conspicuous or
  distinguished, the leaders, the leading men Α227,
  Ε206, Η73, 159, 184, 227, 327, 385 = Ψ236, Ι334,
  396, 421, Κ1, 117, Ο303, Ρ245: ξ34, λ227, ο28, φ153,
  170, ω86.

************************************************************

ἀριστεύω [ἀριστεύς]. 3 sing. pa. iterative ἀριστεύεσκε
  Ζ460, Λ627, 746, Π292, 551, Ρ351.

1. To be best, excel, take the lead Ζ208 = Λ784, Λ409:
  δ652.--With complementary infin.: μάχεσθαι Ζ460,
  Λ746, Π292, 551, Ρ351.

2. To excel (others in something). With genit. and
  dat.: βουλῇ ἁπάντων Λ627.

3. To perform feats, do deeds of valour Η90, Λ506,
  Ο460.

************************************************************

ἄριστον, τό [prob. ἀϝερ-ιστον. Cf. ἠ(ϝ1]έριος. 'The
  early meal']. The first meal of the day Ω124: π2.

************************************************************

ἄριστος, η, -ον [superl. fr. ἀρ-, ἀρετή. Cf. ἀρείων].
  Crasis with ὁ gives ὤριστος Λ288, Ν154, 433, Π521,
  Ρ689, Τ413, Ψ536, Ω384: ρ416.

1. The most warlike or soldierly Β577, 817, Ζ188, Θ229:
  δ530, λ500.--Absol. ω507.

2. The best, the best fitted to take the lead in war
  or peace, pre-eminent: ἀ. Ἀχαιῶν Α91. Cf. Β768,
  Ε541, Η50, Λ328 (in their local community), Σ230,
  Ω255, etc.: β51, γ108, δ629 = φ187, ζ257, ο521,
  π251, χ29, 244, ψ121, ω38, 108.--Absol. (in pl.,
  pre-eminent or leading men, chiefs): ἄριστον Ἀχαιῶν
  Α244, πάντας ἀρίστους Γ19. Cf. Γ250, Δ260, Ε103,
  Ν836, etc.: α211, 245 = π122 = τ130, δ272, 278, θ78,
  91, 108, 127, 512, λ524, ρ416, ω429.

3. The strongest or most powerful: κάρτεΐ τε σθένεΐ τε
  ἀ. Ο108. Cf. Μ447, Ψ891: γ370.

4. The highest in rank, dignity or power. Absol.: θεῶν
  ὤριστος Ν154. Cf. Ξ213, Σ364, Τ258, 413, Υ122, Ψ43:
  ν142, τ303.

5. In reference to mental powers, excelling all Τ95.--
  Excelling in person or accomplishments: κούρας Ι638.
  --In reference to one's person, best, excelling:
  εἶδος ἀρίστη (in ...) Β715. Cf. Γ39 = Ν769, Γ124,
  Ζ252, Ν365, 378, Ρ142: η57, θ116, λ469 = ω17.

6. Likely to prove the most suitable husband, the best
  match λ179, π76, σ289, υ335, etc.

7. The most suitable for some purpose: φῶτας δ778,
  χῶρος ε442, η281. Cf. δ409, θ36, ι195, ο25.--Absol.
  δ666.

8. The most skilful, versed or efficient: τέκτονες
  Ζ314, βουλῇ (in ....) Ι54. Cf. Ι575, Ν313, Χ254,
  Ψ357, 536, 659 = 802, Ψ669: νηυσίν (in the
  management of ...) θ247. Cf. δ211, θ250, 383, ν297,
  ο253, π419.--Absol. Α69, Ζ76, Η221, Ψ483, Ω261.--
  With complementary infin.: μάχεσθαί τε φρονέειν τε
  Ζ78. Cf. η327, θ123.

9. Of things or abstractions, the best of their kind,
  the most excellent, useful or helpful: βουλή Β5 =
  Κ17 = Ξ161, Η325 = Ι94. Cf. Β274, Ι74, Μ243, 344 =
  357, Ξ371, Ο616, Ρ634, 712: νηῦς α280, β294, π348.
  Cf. η327, θ424, ι318 = 424 = λ230, ψ124, ω52.

10. Of animals, the best, the finest, swiftest, etc.
  Β763, Κ306, Ρ62: κ522 = λ30, ξ106, σ371, υ163, ω215.
  --Absol. Ε266: ι432, μ343, 353, 398, ξ19, 108, 414.

11. In neut. ἄριστον as adv., best, the best: δοκέει
  μοι εἶναι ἀ. ε360.--So in neut. pl. ἄριστα: ὥς μοι
  δοκεῖ εἶναι ἀ. Ι103 = 314 = Ν735, Μ215: ψ130. Cf.
  ν154.

12. In neut. pl., the best results or consequences:
  ὅπως ἀ. γένηται Γ110. Cf. γ129, ι420, ν365, ψ117.
  --The most seemly or decent things Ζ56.

************************************************************

ἀρισφαλής [ἀρι- + σφάλλω. 'Causing much stumbling'].
  Rough, uneven: οὐδόν ρ196.

************************************************************

ἀριφραδής, ές [ἀρι- + φραδ-, φράζομαι].

1. Easy to be distinguished, clear, manifest: σῆμα
  Ψ326: = λ126, φ217, ψ73, 273, ω329, σήματα ψ225.

2. Easy to be separated or picked out from others:
  ὀστέα Ψ240.

************************************************************

ἀρκέω. 3 sing. fut. ἀρκέσει Φ131: π261. 3 sing. aor.
  ἤρκεσε Ζ16, Ν371, 397, Ο529, 534, Υ289: δ292. (ἐπ-.)

1. To ward off, keep off Ο534.--With dat. of person
  protected: ὄλεθρον οἱ Ζ16. Cf. Υ289: δ292.--Sim.:
  ἀπὸ χροός οἱ ὄλεθρον Ν440.

2. With dat., to defend, protect: θώρηξ οἱ Ο529. Cf.
  Φ131.--Without case Ν371, 397.

3. To suffice: ἤ κεν νῶϊν Ἀθήνη ἀρκέσει π261.

************************************************************

ἄρκιος [ἀρκέω in sense (3)].

1. Sufficient, ample; or perh., on which one may rely,
  certain, sure: μισθός Κ304: σ358.

2. In neut. ἄρκιον with infin., expressing certainty
  that something must happen: ἀ. ἢ ἀπολέσθαι ἠὲ ...
  (it must now be settled whether we are to ... or to
  ...) Ο502.--So οὔ οἱ ἀ. ἐσσεῖται φυγέειν (he will
  not be able to rely on escaping, i.e. he certainly
  will not escape) Β393.

************************************************************

ἄρκτος, ου, ἡ.

1. A bear λ611.

2. The constellation the Great Bear (= ἄμαξα (2)) Σ487:
  = ε273.

************************************************************

ἅρμα, ατος, τό.

1. A chariot, whether used in war, for racing or for
  travel (hardly to be distinguished from δίφρος)
  Β384, Ε231, Λ528, Σ244, Φ38, Ψ304, etc.: δ8.

2. In pl. of a single chariot: ἑσταότ’ ἐν ἅρμασιν Δ366.
  Cf. Δ226, Θ115, 441, Κ322, Ν537, Ψ286, Ω14, etc.:
  γ476, 478, 492 = ο145 = 190, δ42, ο47, ρ117.

************************************************************

ἁρματοπηγός [ἁρματ-, ἅρμα + πήγνυμι]. That makes
  chariots. With ἀνήρ, a chariot-maker Δ485.

************************************************************

ἁρματροχιή, ἡ [ἅρμα + τροχ-, τρέχω]. The mark or furrow
  left by a chariot-wheel Ψ505.

************************************************************

ἄρμενος, aor. pple. mid. ἀραρίσκω.

************************************************************

ἁρμόζω [ἀρ-, ἀραρίσκω]. 3 sing. aor. ἥρμοσε Γ333, Ρ210:
  ε247. (ἐφ-.)

1. To fit or adjust (to something): [δούρατ’]
  ἀλλήλοισιν ε247.

2. To put together, construct. In mid.: σχεδίην ε162.

3. To fit well, be well adapted (to something). With
  dat.: θώρηξ αὐτῷ Γ333. Cf. Ρ210.

************************************************************

ἁρμονίη, ης, ἡ [ἀρ-, ἀραρίσκω].

1. In pl. applied to the means of fastening together
  the logs composing the σχεδίη of Odysseus: γόμφοισι
  σχεδίην καὶ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν ε248 (prob. (cf.
  πολύδεσμος) flexible bands or cords (not pressing
  the sense of ἄρασσεν)). Cf. ε361.

2. A covenant or agreement Χ255.

************************************************************

ἄρνα, τόν, τήν (Ϝάρνα) [no nom. sing. occurs. Acc. of
  *φρήν. Cf. πολύρρην].

1. A lamb: ἀρνῶν πρωτογόνων Δ102 = 120 = Ψ864 = 873,
  ἄρνεσσιν ἢ ἐρίφοισιν Π352, ἄρν’ ἀμαλήν Χ310. Cf.
  Δ435, Ω262: ἄρνες κεραοὶ τελέθουσιν δ85. Cf. ι220,
  226, ρ242, τ398.

2. A sheep, a ram or ewe: ἀρνῶν αἰγῶν τε Α66. Cf. Γ103,
  117, 119, 246, 273, 292, 310, Δ158, Θ131, Χ263.

************************************************************

ἀρνειός, οῦ, ὁ [ἄρνα]. A full-grown ram Β550, Γ197:
  α25, ι239, 432, 444, 463, 550, λ131 = ψ278.--Joined
  with ὄϊς κ527, 572.

************************************************************

ἀρνέομαι.

1. To refuse, decline: γάμον α249 = π126, ω126.--To
  refuse to accede to: τεὸν ἔπος Ξ212: = θ358.--
  Absol., to refuse, decline to accede Ξ191, Τ304,
  Ψ42: θ43.

2. To refuse to give, withhold: τόξον φ345.

************************************************************

ἀρνευτήρ, ῆρος, ὁ. A diver Π742, Μ385: = μ413.

************************************************************

ἄρνυμαι. Aor. ἀρόμην Ψ592. 3 sing. -ετο Ι188, Λ625. 3
  pl. -οντο Ι124, 266, 269. 2 sing. subj. ἄρηαι Π84. 3
  sing. -ηται Μ435, Ξ130, 365. 2 pl. -ησθε Λ290. Opt.
  ἀροίμην Σ121. 2 sing. -οιο Δ95, Ι303. 3 sing. -οιτο
  Ε3, Κ307, Υ247, Χ207: ν422. 1 pl. -οίμεθα Ε273.
  Infin. ἀρέσθαι Η203, Μ407, Π88, Ρ16, 287, 419, Σ294,
  Υ502, Φ297, 543, 596: α390, χ253.

1. To win, achieve, gain, receive, get: τιμήν Α159,
  ἀέθλια Ι124 = 266, 269, οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην
  (were to gain, were contending for) Χ160. Cf. Δ95,
  Ε3, 273, 553, Ζ446, Η203, Ι188, 303, Κ307, Λ290,
  625, Μ407, 435, Ξ365, Π84, 88, Ρ16, 287, 419, Σ121,
  294, Υ502, Φ297, 543, 596, Χ207, Ψ592: α5, 390,
  ν422, χ253.--To get (a wound) Ξ130.

2. To be fitted to receive the weight of: [ὀνείδεα]
  ἄχθος (as lading) Υ247.

************************************************************

ἄρξει, 3 sing. fut. ἄρχω.

************************************************************

ἀρόμην, aor. ἄρνυμαι.

************************************************************

ἄροσις, ἡ [ἀρόω]. Arable land Ι580: ι134.

************************************************************

ἀροτήρ, ῆρος, ὁ [ἀρόω]. A ploughman Σ542, Ψ835.

************************************************************

ἄροτος, ου, ὁ [ἀρόω]. A cornfield ι122.

************************************************************

ἄροτρον, ου, τό [ἀρόω]. A plough Κ353, Ν703: ν32, σ374.

************************************************************

ἄρουρα, ης, ἡ [ἀρόω].

1. Arable land Ζ195, Μ314, Υ185.

2. A field: πυρῶν Λ68. Cf. Λ558, Μ422, Ν707, Ξ122,
  Σ541, 544, Φ405, Χ489, Ψ599: ἐδάσσατ’ ἀρούρας ζ10.

3. Ground, space: ὀλίγη ἦν ἀμφὶς ἀ. Γ115.

4. In pl., the fields, the land: ὅτε χιὼν ἐπάλυνεν
  ἀρούρας Κ7. Cf. Η421: = τ433.

5. The earth, the soil: καρπὸν ἀρούρης Γ246, Ζ142,
  Φ465. Cf. Β548, Δ174, Θ486, Ι141 = 283, Σ104, Φ232:
  γ3 = μ386, δ229, ε463, η332, ι357, λ309, ν354, τ593,
  υ379.

6. The land as opposed to the sea Υ226.

7. A particular country: πατρὶς ἀ. α407, κ29, υ193. Cf.
  β328, ψ311.

************************************************************

†ἀρόω. 3 pl. ἀρόωσι ι108. Dat. fem. pf. pple. pass.
  ἀρηρομένῃ Σ548.

1. To plough (a field) Σ548.

2. To use the plough, plough ι108.

************************************************************

ἁρπάζω. Fut. pple. ἁρπάξων Χ310. 3 sing. aor. ἥρπασε
  Ν528, Χ276: ο250. ἥρπαξε Μ305: ο174. 3 sing. subj.
  ἁρπάσῃ Ρ62, Σ319. Pple. ἁρπάξας, -αντος Γ444, Μ445,
  Ν199, Π814: ε416. Fem. -ᾱσα κ48. (ἀν-, ἀφ-, δι-,
  ἐξ-.) To snatch up or away Γ444, Ε556, Μ305, 445,
  Ν199, 528, Π814, Ρ62, Σ319, Χ276, 310: ε416, κ48,
  ο174, 250.

************************************************************

ἁρπακτήρ, ῆρος, ὁ [ἁρπακ-, ἁρπάζω]. One who snatches, a
  seizer or robber Ω262.

************************************************************

ἁρπαλέος [ἁρπάζω]. Greedy: κερδέων θ164 (with
  transference of epithet from gainer to gains).

************************************************************

ἁρπαλέως [adv. fr. prec.]. Voraciously, heartily: πῖνε
  καὶ ἦσθεν ζ250. Cf. ξ110.

************************************************************

ἁρπάξων, fut. pple. ἁρπάζω.

************************************************************

ἁρπάσῃ, 3 sing. aor. subj. ἁρπάζω.

************************************************************

ἅρπη, ης, ἡ [ἁρπάζω. Prob. for ἁρέπη. Cf. ἀνηρείψαντο
  and next]. An unknown bird of prey Τ350.

************************************************************

Ἅρπυια [prob. for Ἁρέπυια. Cf. prec.]. A
  personification of the storm-gust: Ἁ. Ποδάργη Π150
  (here represented as a semi-divine being in the form
  of a mare). Cf. α241 = ξ371, υ77.

************************************************************

ἄρρηκτος, ον [ἀ- + ῥηκ-, ῥήγνυμι].

1. Not to be broken, broken through or severed Ν37,
  360, Ξ56 = 68, Ο20: θ275, κ4.

2. Not to be broken into: πόλις Φ447.

3. Not to be dispersed: νεφέλην Υ150.

4. Of the voice, tireless (cf. ἀτειρής (2),
  χαλκεόφωνος) Β490.

************************************************************

ἄρρητος [ἀ- + ῥη-, εἴρω].

1. Unspoken: ἔπος ξ466

2. Unspeakable: γόον Ρ37 = Ω741 (v.l. ἀρητόν).

************************************************************

ἄρσε, 3 sing. aor. ἀραρίσκω.

************************************************************

ἄρσην, ενος. Male Η315, Θ7, Μ451, Υ495, Ψ377: ι425,
  438, ν81, τ420.--Absol. ι238, ξ16.

************************************************************

ἀρτεμής. Dat. pl. ἀρτεμέεσσι ν43. Safe and sound: ζωόν
  τε καὶ ἀρτεμέα Ε515 = Η308: φίλοισιν ν43.

************************************************************

ἀρτιεπής [ἄρτιος + ἔπος]. Glib of tongue Χ281.

************************************************************

ἄρτιος [ἀρ-, ἀραρίσκω]. Fitted, exact, suitable. Absol.
  in neut. pl.: ἄρτια βάζειν, to speak suitably Ξ92: =
  θ240.--ἀ. οἱ ᾔδη, his character suited him, was to
  his taste (see εἴδω (III) (12)) Ε326: τ248.

************************************************************

ἀρτίπος [ἄρτιος + πούς]. Sound of foot θ310.--Swift of
  foot Ι505.

************************************************************

ἀρτίφρων [ἄρτιος + φρήν]. Well balanced in mind,
  sensible ω261.

************************************************************

ἄρτος, ου, ὁ. A wheaten cake ρ343, σ120.

************************************************************

ἀρτύ̄νω [ἀρ-, ἀραρίσκω]. 3 pl. fut. ἀρτῠνέουσι α277,
  β196. Aor. pple. ἀρτύ̄νας, -αντος Μ43, 86, Ν152:
  ξ469, ω153. 3 pl. aor. mid. ἠρτύ̄ναντο δ782, θ53. 3
  sing. aor. pass. ἀρτύνθη Λ216.

1. To make ready, prepare: ἔεδνα α277 = β196.

2. To set in order, array: σφέας αὐτούς Μ43, 86, Ν152.
  Cf. Λ216, Ο303.--To get together, muster: λόχον
  ξ469.

3. To put in position. In mid.: ἐρετμά δ782 = θ53.

4. To plan, contrive: θάνατον ω153.--To devise, invent,
  frame: ψεύδεα λ366.--To put into words, put forward.
  In mid.: ἀρτύνετο βουλήν Β55 = Κ302.

************************************************************

ἀρτύω [as prec.]. (ἐπ-.)

1. To fashion, form Σ379.

2. To make ready, prepare: γάμον δ771.

3. To plan, contrive: δόλον λ439. Cf. γ152, π448, υ242.

************************************************************

ἀρχέκακος, ον [ἄρχω + κακός]. Giving rise to mischief
  Ε63.

************************************************************

ἀρχεύω [ἀρχός]. To lead, command. With dat.: Ἀργείοισιν
  Β345, Τρώεσσιν Ε200.

************************************************************

ἀρχή, ῆς, ἡ [ἄρχω].

1. A beginning, a first phase: πήματος θ81.

2. A beginning, origin, first cause: κακοῦ Λ604. Cf.
  Χ116: φ4, ω169. ἐξ ἀρχῆς, from of old α188, β254,
  λ438, ρ69.

3. Something to serve as a basis or foundation:
  ξεινοσύνης φ35.

4. An unprovoked aggression Γ100.

************************************************************

ἀρχός, οῦ, ὁ [ἄρχω]. A leader, commander, chief Α144,
  311, Β234, Δ205, Ε39, Ν196, etc.: δ496, 629 = φ187,
  δ653, θ162, 391, κ204.

************************************************************

ἄρχω. 3 sing. fut. ἄρξει δ667. Aor. ἄρξα ξ230. 3 pl.
  subj. -ωσι Δ67, 72. 3 sing. opt. -ειε γ106. 3 pl.
  -ειαν Δ335. Genit. pl. masc. pple. ἀρξάντων Φ437.
  Fut. mid. ἄρξομαι Ι97. 3 sing. aor. ἄρξατο ψ310.
  Pple. ἀρξάμενος, -ου Τ254: φ142. (ἀπ-, ἐξ-, ἐπ-,
  κατ-, ὑπ-.)

1. In act. and mid.

    a. To make a beginning or start, give a lead,
    set an example. With complementary infin.:
    ἀγορεύειν (began speech, opened debate) Α571,
    Η347, Σ249, νέεσθαι (lead the way) Β84, δηλή-
    σασθαι (take the initiative in ..., be the first
    to ...) Δ67 = 72, ὑφαίνειν μῆτιν Η324 = Ι93,
    ἴμεν Ν329: ἀγορεύειν β15, π345 = σ349 = υ359,
    χ461, νέκυας φορέειν χ437.--So ἄρξει καὶ προτέρω
    κακὸν ἔμμεναι (will get the start of us and do
    us yet further mischief) δ667.--With pple.:
    χαλεπαίνων Β378.--Sim. with genit.: μύθων (cf.
    ἀγορεύειν above) Β433, Ε420, Η445, etc.: α28,
    γ68, ε202, etc. πολέμοιο Δ335, Υ154. μάχης Η232,
    Υ138. μύθοιο Λ781. φόβοιο (set the example of
    flight) Ρ597. γόοιο Ω723. μολπῆς (led the dance)
    ζ101.--To make preparations for, get ready:
    θεοῖσι δαιτός Ο95.--With cognate acc.: ὅττι κεν
    ἄρχῃ Ι102.--Absol.: ἀρχέτω Η286, σέο ἄρξομαι
    (with thee) Ι97. Cf. Ι69, Φ437, 439, Ψ12: τοῦ
    χώρου (from the place) φ142, ἄρξατο ὡς ... (by
    telling how ...) ψ310. Cf. θ90, 499, ψ199.

    b. As a word of ritual, to cut off (hairs of
    the victim) as the first-fruits of the sacrifice
    (cf. ἀπάρχω, κατάρχω): κάπρου ἀπὸ τρίχας
    ἀρξάμενος Τ254.--Sim.: ἀρχόμενος μελέων (cutting
    off pieces from the limbs as first-fruits) ξ428.

2. In act.

    a. To be the leader, commander, or chief of.
    With genit.: Βοιωτῶν Β494. Cf. Β517, Μ93, Π173,
    etc.: κ205, ν266.--With dat.: οἷσί περ ἄρχει
    Β805. Cf. ξ230.--Absol., to be ruler, hold sway
    ζ12.

    b. To lead the way, act as leader, take the
    lead Α495, Γ420, 447, Ε592, Ι657, Λ472 = Ο559 =
    Π632, Ν136 = Ο306 = Ρ262, Ν690, 784, Ξ134, 384,
    Π65, 552, Ρ107, Σ516, Τ248, Φ391: β416, γ12,
    106, ε237 (local genit.), ξ471, ψ370, ω9, 501.--
    With cognate acc.: αὐτὴν ὁδόν θ107.

************************************************************

ἀρωγή, ῆς, ἡ [ἀρήγω]. Help, aid, succour: Ζηνός Δ408,
  τί μοι ἀρωγῆς; (quasi-partitive genit.; 'what have I
  to do with ...?') Φ360, ἐπ’ ἀρωγῇ (showing
  partisanship) Ψ574.

************************************************************

ἀρωγός, οῦ, ὁ, ἡ [as prec.]. A helper, aider Δ235,
  Θ205, Σ502 (partisans), Φ371, 428: σ232.

************************************************************

ἆσαι, aor. infin. ἄω.

************************************************************

ἄ̄σαμεν, contr. 1 pl. aor. ἰαύω.

************************************************************

ἀσάμινθος, ου, ἡ. A bath Κ576: = δ48, γ468, δ128, θ450,
  456, κ361, ρ87, 90, ψ163, ω370.

************************************************************

ἄ̄σασθαι, aor. infin. mid. ἄω.

************************************************************

ἄ̄σατο, contr. 3 sing. aor. mid. ἀάζω.

************************************************************

ἄσβεστος, ον and -η, -ον [ἀ ̈ σβέννυμι].

1. Inextinguishable, unquenchable: γέλως Α599, φλόξ
  Π123. Cf. Λ50, 500, 530, Ν169 = 540, Π267, Ρ89, Χ96:
  θ326, υ346.

2. Not to be forgotten: κλέος δ584, η333.

************************************************************

ἆσε, contr. 3 sing. aor. ἀάζω.

************************************************************

ἄ̄σειν, fut. infin. ἄω.

************************************************************

ἀσήμαντος [ἀ- + σημαν-, σημαίνω]. Without a leader;
  hence, without a shepherd: μήλοισιν Κ485.

************************************************************

ἆσθμα, ατος, τό [cf. ἄημι]. Difficulty in breathing,
  panting: ἀργαλέῳ Ο10, Π109, ἀ. παύετο Ο241.

************************************************************

ἀσθμαίνω [ἆσθμα]. To gasp for breath, pant Ε585, Κ376,
  496, Ν399, Π826, Φ182.

************************************************************

ἀσινής [ἀ- + σίνομαι]. Unharmed λ110 = μ137.

************************************************************

ἄσις, ἡ. App. = χέραδος Φ321.

************************************************************

ἄσῑτος, ον [ἀ- + σῖτος]. Not partaking of food δ788.

************************************************************

ἀσκελέως [adv. fr. next]. Unrelentingly Τ68.

************************************************************

ἀσκελής, ές [app. ἀ- + σκέλλω. Thus 'dried up,' and so
  (1) 'withered,' (2) 'rigid' (like dried wood)].
  Hence

1. Worn-out, wearied κ463.

2. In neut. ἀσκελές as adv., unrelentingly: κεχόλωται
  α68.--Unceasingly: μηκέτ’ ἀ. κλαῖε δ543.

************************************************************

ἀσκέω. 3 sing. impf. ἤσκειν (for ἤσκεεν) Γ388. (ἐπ-.)

1. To work on, work up, prepare or fashion with art:
  εἴρια Γ388. Cf. Δ110, Κ438, Ξ179, 240, Σ592, Ψ743:
  ἑρμῖνα ψ198. Cf. γ438.

2. App., to smooth, adjust: χιτῶνα α439.

************************************************************

ἀσκηθής [app. ἀ-. Second element unknown]. Unhurt,
  unharmed Κ212, Π247: ε26 = 144, 168, ι79, λ535,
  ξ255.

************************************************************

ἀσκητός [ἀσκέω]. Prepared or fashioned with art:
  νήματος δ134, λέχει ψ189.

************************************************************

ἄσκοπος [ἀ- + σκοπός. 'Not aiming']. Acting on impulse
  without consideration Ω157 = 186.

************************************************************

ἀσκός, οῦ, ὁ.

1. A leathern bag κ19, 45, 47.

2. A wine-skin Γ247: ε265, ζ78, ι196, 212.

************************************************************

ἄσμενος, aor. pple. ἥδομαι.

************************************************************

ἀσπάζομαι. To welcome, greet: δεξιῇ Κ542: χερσίν γ35,
  τ415, Ὀδυσῆα χ498.

************************************************************

ἀσπαίρω.

1. To gasp or pant in the death-struggle Γ293, Κ521,
  Μ203, Ν571, 573: θ526, μ254, 255, τ229.

2. Of convulsive movements of the limbs: πόδεσσιν τ231,
  χ473.--Of the heart, to throb Ν443.

************************************************************

ἄσπαρτος, ον [ἀ- + σπαρ-, σπείρω, to sow].

1. Having no seed sown in it, unsown: νῆσος ι123.

2. Not growing from (sown) seed ι109.

************************************************************

ἀσπάσιος, ον and -η, -ον [ἀσπάζομαι].

1. Welcomed, welcome, giving gladness: ἀ. γένετ’ ἐλθών
  Κ35. Cf. Θ488: ε394, 397, ι466, λ431, ψ233.

2. Glad, well pleased: ἦλθον προτὶ ἄστυ Φ607. Cf. ψ238,
  296.

************************************************************

ἀσπασίως [adv. fr. prec.].

1. Welcome, giving gladness ν33.

2. Gladly Η118, Λ327, Σ232, 270, Τ72: δ523, θ450, κ131,
  ν333, ξ502.

************************************************************

ἀσπαστός [as ἀσπάσιος].

1. = ἀσπάσιος (1): ἀ. κε φανείη ψ60. Cf. ψ239.--In
  neut. in impersonal construction: ἀσπαστόν κ’ ἐμοὶ
  γένοιτο τ569. Cf. η343, θ295.

2. In neut. ἀσπαστόν as adv. = ἀσπασίως (1): ὣς Ὀδυσῆ’
  ἀ. ἐείσατο γαῖα ε398. Cf. ν35.

************************************************************

ἄσπερμος, ον [ἀ- + σπέρμα]. Without issue Υ303.

************************************************************

ἀσπερχής, ές [app. for ἀνσπερχής, fr. ἀν- (= ἀνα- (6))
  + σπέρχω. Thus 'hastening,' 'pressing on']. In neut.
  ἀσπερχές as adv., without intermission or pause Δ32,
  Π61, Σ556, Χ10, 188: α20.

************************************************************

ἄσπετος, ον [ἀ- + σ(ε1]π-. See ἐννέπω].

1. Unspeakable; hence, boundless or immense in extent,
  amount, number, volume, etc.: ὕλην Β455, κῦδος Γ373
  = Σ165. Cf. Θ558 = Π300, Κ523, Λ245, Ν139, Π157,
  Σ218, 403, Τ61, Ψ127, Ω738, 784: ὕδωρ ε101, δῶρα
  ν135, υ342. Cf. ι162 = 557 = κ184 = 468 = 477 = μ30,
  ν395, ξ96, 297, 412, χ269, 407.--Absol. ν424.

2. In neut. ἄσπετον as adv., to a great (and
  unjustifiable) extent: τρεῖτε Ρ332.

3. In neut. pl. as adv. strengthening πολλά Λ704: δ75.

************************************************************

ἀσπιδιώτης [ἀσπιδ-, ἀσπίς]. Shield-bearing, warlike:
  ἀνέρας Β554, Π167.

************************************************************

ἀσπίς, ίδος, ἡ. A shield Β382, Γ347, Δ448, Ε437, Ν131,
  etc.: α256, τ32, χ25.

************************************************************

ἀσπιστής [ἀσπίζω fr. prec.]. Shield-bearing, warlike
  Δ90 = 201, 221 = Λ412, Ε577, Θ155, 214, Ν680, Π490,
  541, 593.

************************************************************

ἀσπουδί̄ [ἀ- + σπουδή]. Without a struggle: μὴ ἀ. νεῶν
  ἐπιβαῖεν Θ512. Cf. Ο476, Χ304.

************************************************************

ἄσσα = τινά, acc. pl. neut. of τις: ὁπποῖ’ ἄσσα εἵματα
  ἕστο τ218 (see τις (3) (b)).

************************************************************

ἅσσα = ἅ τινα, acc. pl. neut. of ὅς τις.

1. = ὅς τις (1): ἅσσ’ ἔλαχον Ι367. Cf. Υ127: ἅσσ’ ἂν
  μηδοίμην ε188. Cf. η197, λ74.--= ὅς τις (4) Κ208 =
  409.

2. With subj. or opt. in relative conditional
  sentences. See Table at end (III) (B) (a) (1), (D)
  (56).

************************************************************

ἆσσον [comp. of ἄγχι].

1. Near (rather than far off), to within a short
  distance: φέρον ι380, πάντ’ ἐφόρει ν368.--Near to,
  close to. With genit.: ἐμεῖο (into my presence) Ω74:
  ἕθεν τ481.

2. With εἶμι, etc., to approach, draw near: ἀ. ἴτε
  Α335. Cf. Ζ143 = Υ429, Ι508, Ψ8, 667: ι300, τ392.--
  To approach, draw near to. With genit.: Ζηνὸς οὐκ ἂν
  ἀ. ἱκοίμην Ξ247. Cf. Χ4: κ537 = λ50 = 89, 148, ρ303,
  ω221.--So of something inanimate, to be brought near
  to: λοετρὰ καρήατος ἀ. ἱκέσθαι Ψ44.--With dat.: ἀ.
  μοι στῆθι Ψ97. --In hostile sense, to attack, make
  an attack: μίμν’ ἀ. ἰόντα Χ92. Cf. Α567, Ο105.

************************************************************

ἀσσοτέρω [double comp. of ἄγχι. Cf. prec.]. = prec. (1)
  ρ572.--With genit.: πυρός τ506.

************************************************************

ἄσταχυς = στάχυς Β148.

************************************************************

ἀστεμφέως [adv. fr. next]. So as to prevent movement,
  fast, firmly: ἐχέμεν δ419. Cf. δ459.

************************************************************

ἀστεμφής, ές [ἀ- + στεμφ- as in στέμφυλον, squeezed
  olives. 'Not to be squeezed']. Fixed, immovable, not
  moving Γ219.--Fig.: βουλήν Β344.

************************************************************

ἀστερόεις, εντος [ἀστήρ].

1. Starry. Epithet of οὐρανός Δ44, Ε769 = Θ46, Ζ108,
  Ο371, Τ128, 130: ι527, λ17, μ380, υ113.

2. App., adorned with star-like ornaments (or perh.,
  shining with star-like radiance): θώρηκα Π134, δόμον
  Σ370.

************************************************************

ἀστεροπή, ῆς, ἡ [= στεροπή]. Lightning, the lightning
  flash Λ184, Ν242, Ξ386.

************************************************************

ἀστεροπητής [ἀστεροπή]. The lightener. Epithet of Zeus
  Α580, 609, Η443, Μ275.

************************************************************

ἀστήρ, έρος, ὁ [cf. ἄστρον].

1. A star Ε5, Ζ295, 401, Λ62, Τ381, Χ26, 28, 317, 318:
  ν93, ο108.

2. A falling star, a fire-ball or meteorite Δ75.

************************************************************

ἀστός, οῦ, ὁ [ἄστυ]. A (fellow-)citizen: ἀστοῖσιν
  ἀρήγων Λ242: μή μιν πρὶν γνοῖεν ἀστοί ν192.

************************************************************

ἀστράγαλος, ου, ὁ.

1. One of the vertebrae of the neck Ξ466: κ560 = λ65.

2. In pl., a game played with the prepared bones, prob.
  similar to 'knuckle-bones' Ψ88.

************************************************************

ἀστράπτω [cf. ἀστεροπή]. To send forth lightning,
  lighten. Of Zeus Β353, Ι237, Κ5, Ρ595.

************************************************************

ἄστρον, ου, τό [cf. ἀστήρ]. A star. Always in pl. Θ555,
  559, Κ252: μ312, ξ483.

************************************************************

ἄστυ, εος, τό (Ϝάστυ). A town or city (used as = πόλις
  (1) Φ607: ζ177-8, θ524-5, ξ472-3; but in Ρ144 app.
  the inhabited part of the city as opposed to the
  citadel; see πόλις (2)) Β332, Γ116, Ζ256, Η32, etc.:
  α3, γ107, δ9, η40, etc. --With name of a particular
  town in genit.: ἀ. Ζελείης Δ103 = 121. Cf. Ξ281,
  Φ128: σ1, χ223.

************************************************************

ἀστυβοώτης [ἄστυ + βοάω]. That makes his voice be heard
  through the city: κήρυκα Ω701.

************************************************************

ἄστυδε [ἄστυ + -δε (1)]. To or towards the town or city
  Σ255, Ω778: ζ296, κ104, ο503, π331, ρ5, τ190.

************************************************************

ἀσύφηλος. App., degrading, vilifying Ω767. --Absol. in
  neut., such a deed: ὥς μ’ ἀσύφηλον ἔρεξεν Ι647.

************************************************************

ἀσφαλέως [adv. fr. next].

1. Straight on, without deviation: ὀλοοίτροχος ἀ. θέει
  Ν141. Cf. ν86.--Without hesitation, surely on to the
  point: ἀγορεύει θ171.

2. ἀ. μένειν, to remain or stand firm or motionless
  Ρ436: ρ235.--Sim. ἔχει ἀ. (keeps his direction
  steadily) Ψ325.

************************************************************

ἀσφαλής, ές [ἀ- + σφάλλω].

1. Fixed, immovable: θεῶν ἕδος ζ42.

2. In neut. ἀσφαλές as adv., without stumbling or
  falling Ο683.

************************************************************

ἀσφάραγος, ου, ὁ (cf. λαυκανίη, φάρυξ). The wind-pipe:
  οὐδ’ ἀπ’ ἀσφάραγον τάμεν Χ328.

************************************************************

ἀσφοδελός. Teeming with ἀσφόδελος or king's-spear:
  λειμῶνα λ539, 573, ω13.

************************************************************

†ἀσχαλάω. 3 sing. ἀσχαλάᾳ Β293: τ159. 3 pl. ἀσχαλόωσι
  Ω403: α304. Pple. ἀσχαλόων τ534. Acc. masc.
  ἀσχαλόωντα Χ412. Infin. ἀσχαλάαν Β297. To be
  impatient or unable to contain oneself, chafe Β293,
  297, Χ412, Ω403: α304.--With genit. of that which
  causes the feeling: κτήσιος (i.e. the waste of it)
  τ534. Cf. τ159.

************************************************************

ἀσχάλλω [= prec.]. To be vexed or grieved. With
  complementary pple.: θωὴν τίνων β193.

************************************************************

ἄσχετος [ἀ- + σ(ε1]χ-, ἔχω]. Not to be restrained,
  ungovernable: μένος ἄσχετε (in ...) β85 = ρ406,
  β303. Cf. γ104, υ19.--Of grief, uncontrollable Π549.

************************************************************

ἀτάλαντος [ἀ- + τάλαντον].

1. Equal to, a match for. With dat.: ἀ. Ἄρηϊ Β627. Cf.
  Β169, 407, 636, 651, Ε576, Η47 = Λ200, Η166 = Θ264 =
  Ρ259, Θ215, Κ137, Ν295 = 328, 500, 528, Ο302, Π784,
  Ρ72, 536.--With a form in -φιν· θεόφιν Η366, Ξ318,
  Ρ477: γ110, 409.

2. Like, resembling. With dat.: νυκτί Μ463. Cf. Ν795.

************************************************************

ἀταλάφρων, ονος [ἀταλά, neut. pl. of ἀταλός + φρήν]. Of
  a child, with the mind just budding Ζ400.

************************************************************

ἀτάλλω [cf. next]. To gambol Ν27.

************************************************************

ἀταλός, ή [cf. prec.]. App., in an early stage of life,
  tender: πώλοισιν Υ222: παρθενικαί λ39.--Absol. in
  neut. pl., what is natural to such a stage of life:
  ἀταλὰ φρονέοντες (in childish glee) Σ567.

************************************************************

ἀτάρ. See αὐτάρ.

************************************************************

ἀταρβής [ἀ- + τάρβος]. Fearless Ν299.

************************************************************

ἀτάρβητος [ἀ- + ταρβέω]. Not to be diverted from one's
  course: νόος Γ63.

************************************************************

ἀταρπιτός, οῦ, ἡ [metathesis of ἀτραπιτός]. = next
  Σ565: ρ234.

************************************************************

ἀταρπός, οῦ, ἡ [metathesis of ἀτραπός. See ἀτραπιτός].
  A pathway or path (cf. prec.) Ρ743: ξ1.

************************************************************

ἀταρτηρός. App., baneful, baleful, or the like:
  ἐπέεσσιν Α223: Μέντορ ἀταρτηρέ β243.

************************************************************

ἀτασθαλίη, ης, ἡ [ἀτάσθαλος]. Always in pl.

1. Recklessness, criminal folly: σφετέρῃσιν
  ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο Δ409. Cf. Χ104: α7, 34, κ437,
  μ300, χ317 = 416, ψ67, ω458.

2. Such characteristics displayed in deeds: ἀτασθαλίαι
  οἱ ἐχθραὶ ἔσαν φ146.

************************************************************

ἀτασθάλλω [ἀτάσθαλος]. To act recklessly or without
  regard to consequences σ57, τ88.

************************************************************

ἀτάσθαλος, ον.

1. Reckless, careless of consequences, ungoverned Χ418:
  η60, θ166, ω282.

2. Of character, deeds, etc., displaying such
  characteristics: μένος Ν634. Cf. π86, χ314, ω352.

3. In neut. ἀτάσθαλον, a deed displaying such
  characteristics: οὔ ποτ’ ἀ. ἄνδρα ἐώργει δ693.--In
  neut. pl. ἀτάσθαλα, such deeds: ἀ. μηχανόωντο Λ695.
  Cf. γ207, π93, ρ588, σ139, 143, υ170, 370, χ47.

************************************************************

ἀτειρής [ἀ- + τείρω].

1. Not to be worn away, hard: χαλκός Ε292. Cf. Η247,
  Ξ25, Σ474, Τ233, Υ108: ν368.--Fig., of the heart
  Γ60.

2. Not liable to fatigue Ο697.--Of the voice (cf.
  ἄρρηκτος (4)) Ν45, Ρ555, Χ227.--Sim. of character:
  Μένος αἰὲν ἀ. (sturdy, unwearying) λ270.

************************************************************

ἀτέλεστος, ον [ἀ- + τελες-, τελέω].

1. Not accomplished or performed: τὰ ἔσσεται οὐκ
  ἀτέλεστα Δ168. Cf. β273, θ571, σ345.

2. To no end, resulting in nothing: πόνον Δ26, 57.

3. In neut. ἀτέλεστον as adv., endlessly, continually
  π111.

************************************************************

ἀτελεύτητος [ἀ- + τελευτάω]. = prec. (1): οὐκ ἐμὸν
  ἀτελεύτητον (my word never fails) Α527. Cf. Δ175.

************************************************************

ἀτελής [ἀ- + τέλος]. = prec. ρ546.

************************************************************

ἀτέμβω.

1. To wrong, treat improperly or with injustice: θυμὸν
  Ἀχαιῶν (plays or trifles with ...) β90. Cf. υ294,
  φ312.

2. With genit., to debar from (one's due): ἴσης Λ705:
  ι42 = 549.--To deprive of: ἀτέμβονται νεότητος (have
  been robbed (by age) of their youthful vigour) Ψ445.
  --ἀτεμβόμενος σιδήρου, app., lacking Ψ834.

************************************************************

ἄτερ. Prep. with genit.

1. Aloof or apart from: ἀ. ἄλλων Α498. Cf. Ε753.

2. Without: ἀ. πολέμου (not on a warlike errand) Δ376,
  ἀ. λαῶν Ε473, ἀ. Ζηνός (without his goodwill) Ο292.
  Cf. Ι604, Φ50, Ψ441: ἀ. σπείρου β102, τ147 = ω137.
  Cf. η325, φ409.

************************************************************

ἀτέραμνος [ἀ-. Second element uncertain]. Hard,
  stubborn: κῆρ ψ167.

************************************************************

ἀτερπής [ἀ- + τέρπω].

1. Joyless: χῶρον λ94.

2. Causing pain or distress, painful, dangerous,
  gruesome: λιμός Τ354: χώρῳ η279, δαῖτα κ124.

************************************************************

ἄτερπος, ον [as prec.]. = prec. (2): ὀϊζύος Ζ285.

************************************************************

ἀ̄τέω (ἀϜατέω) [ἀϜάτη, ἄτη]. To act rashly or
  recklessly Υ332.

************************************************************

ἄ̄τη, ης, ἡ (ἀϜάτη).

1. Stupor: ἀ. φρένας εἷλεν Π805.

2. Blindness of the mind sent by the gods, a divine
  perversion or deception of the mind leading to evil-
  doing or mischance: Ζεύς μ’ ἄτῃ ἐνέδησεν Β111 = Ι18,
  ὡς ὅτ’ ἂν ἄνδρ’ ἀ. λάβῃ Ω480 (the time of this
  clause and of κατακτείνας in 481 the same; the
  homicide has been done under impulse of the ἄτη).
  Cf. Α412 = Π274, Ζ356, Θ237, Τ88, Ω28: ἄτην
  μετέστενον δ261. Cf. ο233, φ302, ψ223.--In pl. Ι115,
  Τ270.--Personified Ι504, 505, 512, Τ91, 126, 129,
  136.

3. Such blindness or deception of human origin. In pl.
  Κ391.

4. Hurt, harm: εἴς μ’ ἄτην κοιμήσατε (to my hurt) μ372.

************************************************************

ἀτίζω [ἀ- + *τίζω = τίω]. To pay no heed Υ166.

************************************************************

ἀτῑάζω [ἀτιμάω]. 3 sing. pa. iterative ἀτῑμάζεσκε
  Ι450.

1. = ἀτιμάω Α11: ζ283, θ309, λ496, ν141, ξ164, 506,
  π317 = τ498, σ144, υ167, φ332, 427, χ418, ψ116,
  ω459.

2. To dishonour by conjugal unfaithfulness: ἄκοιτιν
  Ι450.

************************************************************

ἀτῑμάω [ἀ- + τιμή]. (ἀπ-.) To treat with dishonour or
  no regard, hold in contempt, show no respect or
  regard for, slight: Α94, 356 = 507 = Β240, Ζ522,
  Θ163, Ι62, 111, Ξ127: ξ57, π274, 307, υ133, φ99,
  ψ28.

************************************************************

ἀτί̄μητος [ἀτιμάω]. Despised; or perh., to whose life
  no blood-money is attached, whom anyone may slay
  with impunity: μετανάστην Ι648 = Π59.

************************************************************

ἀτῑμί̄η, ης, ἡ [ἀ- + τιμή]. Dishonour: ἀτιμίῃσιν
  ἰάλλειν (to fling at, assail, with acts of
  dishonour) ν142.

************************************************************

ἄτῑμος [ἀ- + τιμή].

1. Held in no respect, regard or esteem Α171.--In
  comp.: ἀτιμότερόν με θήσεις Π90.--In superl.:
  ἀτιμοτάτη θεός Α516.

2. In neut. ἄτιμον as adv., without making recompense
  π431.

************************************************************

ἀτιτάλλω. Aor. ἀτίτηλα Ω60.

1. To bring up or rear (a child) Ξ202 = 303, Π191, Ω60:
  λ250, ο450, σ323, τ354.

2. In reference to animals, to rear. Of horses Ε271,
  Ω280.--Of swine ξ41.--Of a goose ο174.

************************************************************

ἄτῑ̆τος, ον [ἀ- + τίω].

1. Unavenged: οὐκ ἄτῐτος κεῖτ’ Ἄσιος Ν414.

2. Unpaid: ἵνα μὴ ποινὴ ἄτῑτος ἔῃ Ξ484.

************************************************************

ἄτλητος [ἀ- + τλη-, τλάω]. Unbearable: πένθεϊ Ι3. Cf.
  Τ367.

************************************************************

ἆτος. See ἄατος.

************************************************************

ἀτραπιτός, οῦ, ἡ [ἀτραπός (prob. fr. ἀ- + τραπέω) +
  ἰτ-, εἶμι. Thus 'a way worn by continual treading'].
  A pathway or path (cf. ἀταρπός) ν195.

************************************************************

ἀτρεκέως [adv. fr. next]. Exactly: κατάλεξον Κ384 = 405
  = Ω380 = 656. Cf. Β10, Κ413, 427, Ο53: α169, 179,
  214, ρ154, ω123, 303, etc.

************************************************************

ἀτρεκής. In neut. ἀτρεκές as adv.

1. = prec.: οὐ δεκὰς ἀ. (not just ten) π245.

2. Surely, certainly Ε208.

************************************************************

ἀτρέμας. Before a consonant ἀτρέμα Ο318. [ἀ- + τρέμω.]
  Without motion, still Β200, Ε524, Ν280, 438, 557,
  Ξ352, Ο318: ν92, τ212.

************************************************************

ἄτριπτος, ον [ἀ- + τριπ-, τρίβω]. Not hardened (by
  work): χεῖρας φ151.

************************************************************

ἄτρομος [ἀ- + τρόμος]. Steady, dauntless: μένος Ε126,
  Ρ157, θυμός Π163.

************************************************************

ἀτρύγετος, ον [ἀ- + τρυγάω]. That yields no fruit,
  barren: ἁλός Α316, 327, Ω752, θαλάσσης Ξ204, πόντον
  Ο27, αἰθέρος Ρ425: ἁλός α72, ε52, ζ226, θ49, κ179,
  πόντον β370, ε84 = 158, ε140, η79, ν419, ρ289.

************************************************************

Ἀτρῡτώνη [traditionally fr. ἀ- + τρυ-, τρύχω]. Thus,
  the unwearied one. Name of Athene Β157 = Ε714 =
  Φ420, Ε115, Κ284: δ762 = ζ324.

************************************************************

ἄττα [a widely spread word for 'father,' doubtless
  derived from childish speech]. Used in addressing an
  elder Ι607, Ρ561: π31, 57, 130, ρ6, 599, φ369.

************************************************************

ἀτύζομαι. Aor. pple. ἀτυχθείς Ζ468.

1. To be terrified or distraught, to be panic-stricken,
  flee scared: ἀτυζόμενοι φοβέοντο Ζ41, ἀτυζομένην
  ἀπολέσθαι (distraught to the point of death) Χ474.
  Cf. Ζ38, Θ183, Ο90, Σ7, Φ4, 554: λ606, ψ42.

2. To be scared or put out by: πατρὸς ὄψιν ἀτυχθείς
  Ζ468.

************************************************************

αὖ.

1. Again, once more: ἔφυγες θάνατον Λ362, νῦν αὖ μ’
  ἄνωγας ... (to risk myself again) Ξ262. Cf. Π477,
  Φ82, etc.: νῦν αὖ δεῦρ’ ἱκόμην (have come again to
  your aid) ν303. Cf. μ116, υ88, etc.

2. In impatient or remonstrative questions, again, now,
  this time: τίς δὴ αὖ τοι συμφράσσατο βουλάς; Α540.
  Cf. Η24: ψ264.

3. In return or requital: τοῖσιν αὖ θάνατος ἔσσεται
  Δ270. Cf. Κ292, Φ399: γ382, φ363.

4. In one's turn: ἔνθ’ αὖ νείκεσεν Ε471. Cf. Λ145,
  etc.: Νέστωρ αὖ τότ’ ἐφῖζεν γ411. Cf. θ129, etc.

5. In reply: τὸν αὖ ἀντίον ηὔδα Ε647. Cf. Ν254, etc.:
  α213, ο485, etc.

6. Adversative: ἀρχοὺς αὖ ἐρέω Β493. Cf. Λ367, etc.:
  ξ174, etc.--On the other hand, again: ὃν δ’ αὖ δήμου
  ἄνδρα ἴδοι Β198. Cf. Γ200, 332, Δ17, Λ109, Ρ312,
  etc.: χωρὶς δ’ αὖ ... δ130. Cf. β48, γ425, δ211,
  ε221, etc.

7. Particle of transition or continuation: ἔνθ’ αὖ ἕλεν
  ἄνδρα Π603. Cf. Β618, Ι700, Μ182, Ο138, etc.: αἰδὼς
  δ’ αὖ ... γ24. Cf. δ727, ε18, ι349, λ6, etc.--App.
  introducing a narrative Υ215.

************************************************************

†αὐαίνω [αὖος]. Neut. aor. pple. pass. αὐανθἐν. To dry:
  ὄφρα φοροίη [ῥόπαλον] αὐανθέν (when dried) ι321.

************************************************************

αὐγάζομαι [αὐγή, the sense 'light' passing into that of
  'sight']. To see, discern Ψ458.

************************************************************

αὐγή, ῆς, ἡ. A bright light.

1. Of fire Β456, Ι206, Σ211, 610, Χ134: ζ305, Ψ89.

2. Of lightning. In pl. Ν244.--So ἵκετο Διὸς αὐγάς (the
  home of lightning) Ν837.

3. Of the gleam from polished armour: αὐγὴ χαλκείη
  Ν341.

4. Of the sun Ρ371, Χ134: ζ98, μ176. --In pl. of his
  rays Θ480, Π188: β181, λ498, 619, ο349.--So of rays
  from a star Χ27.

************************************************************

αὐδάω [αὐδή]. 3 sing. pa. iterative αὐδήσασκε Ε786,
  Ρ420. (ἐξ-, μετ-, παρ-, προς-.)

1. To speak: ηὔδα μάντις Α92, οὐδ’ ἔκλυον αὐδήσαντος
  (by word of mouth) Κ47. Cf. Π76, Ρ420: γ337, δ505,
  ι497.--Of shouting Ε786.

2. To say, speak, utter: ἔπος Ζ54, Κ377, Λ379, Μ163,
  etc., αὔδα ὅ τι φρονέεις Ξ195 = Σ426: = ε89, ἔπος
  ν199.

3. To address (a person): τὸν (etc.) ἀντίον ηὔδα Γ203,
  Δ265, Ε217, Λ822, etc.: α213, β242, δ155, ε28, etc.

4. With double construction of (2) and (3): ἔπος μιν
  ἀντίον ηὔδα Ε170.

************************************************************

αὐδή, ῆς, ἡ.

1. Voice, speech: Ἕκτορος αὐδήν Ν757, θεῷ ἐναλίγκιος
  αὐδήν (in ...) Τ250. Cf. Α249, Ο270, Τ418: τοῦ
  τερπόμεθ’ αὐδῇ δ160. Cf. α371 = ι4, β268 = 401 =
  χ206 = ω503 = 548, β297, δ831, κ311, 481.

2. The faculty of speech: ἔχοντ’ ἐν στήθεσιν αὐδήν
  Δ430. Cf. Σ419.

3. A rumour or report: θεοῦ αὐδήν (sent abroad by a
  god) ξ89.

4. Applied to sound produced by twitching a stretched
  bow-string φ411.

************************************************************

αὐδήεις, εσσα [αὐδή].

1. Having the power of speech: αὐδήεντα ἔθηκεν Τ407.

2. Using the speech of mortals (as opposed to that of
  the gods): θεὸς αὐδήεσσα κ136 = λ8 = μ150, μ449.

3. As a general epithet of human (as opposed to divine)
  beings ε334, ζ125.

************************************************************

αὐερύω (ἀϜϜερύω) [ἀϜ-, ἀνα- (1) (3) + Ϝερύῶ, ἐρύω]. 3
  pl. aor. αὐέρυσαν Α459, Β422.

1. To pull up, pull out of the ground: στήλας Μ261.

2. To draw back.

    a. To draw one's bow Θ325.

    b. Of drawing back the head of a sacrificial
    victim Α459 = Β422.

************************************************************

αὖθι [contr. fr. αὐτόθι].

1. On the spot, there: αὐ. μένων Α492, ἑζόμενος δὲ κατ’
  αὐ. (κατά adv. with the pple.) Ν653, κατ’ αὐ. λίπον
  Ρ535. Cf. Β328, Κ62, Λ48, Ν37, Χ137, etc.: αὐ. παρ’
  Ἀτρεΐδῃ γ156. Cf. δ416, θ275, κ567, ρ357, etc. --So
  παρ’ αὐ. = παρ’ αὐτόθι (see αὐτόθι (1)) Ψ163.

2. On the spot, here: μηκέτ’ αὐ. λεγώμεθα Β435. Cf.
  Γ291, Ζ84, Ι412, Ν233, etc.: μέν’ αὐ. β369. Cf.
  η314, μ24, ν44, υ220, etc.

3. On the spot, at once: αὐ. λύθη ψυχή Ε296. Cf. Ζ281,
  Λ141, Π331, Ρ298, etc.: σ91, etc.

************************************************************

αὐΐαχος (ἀϜϜίϜαχος) [ἀ- + ϜιϜαχ-, ἰάχω]. With united
  shout: ἄβρομοι αὐΐαχοι Ν41.

************************************************************

αὔλειος, η [αὐλή]. Of the αὐλή: οὐδοῦ (the threshold of
  the gateway leading into the αὐλή) α104, θύρῃσιν (=
  αἰθούσης θύρῃσιν; see under αἴθουσα (2)) σ239, ψ49.

************************************************************

αὐλή, ῆς, ἡ.

1.

    a. An enclosure or steading for sheep, goats,
    swine, etc. Δ433, Ε142, Κ183: ι184, 239, 338,
    462, ξ5, 13, ο555, π165.

    b. The enclosing wall or fence thought of
    rather than the space enclosed: αὐλῆς
    ὑπεράλμενον Ε138.

2. A courtyard in front of or surrounding a house: ὑπ’
  αἰθούσῃ αὐλῆς Ι472, ἑρκίον αὐλῆς 476. Cf. Ζ247,
  316, Λ774, Ω161, 452, 640: ὅθι οἱ θάλαμος αὐλῆς
  δέδμητο (in the αὐλή) α425, δόμοι καὶ αὐ. ζ303. Cf.
  β300, δ678, η112, 130, κ10, ο162, π343, ρ266, σ101,
  102, 237, υ355, φ191, 240, 389, χ137, 376, 442 =
  459, 449, 474, 494.

3. App. loosely as = δῶμα (3) (b) δ74.

************************************************************

αὐλίζομαι [αὖλις]. Of cattle, etc., to be driven back
  to the steading, come home μ265, ξ412.

************************************************************

αὖλις, ἡ [cf. αὐλή].

1. A bird's roosting-place χ470.

2. A bivouac: αὖλιν ἔθεντο Ι232.

************************************************************

αὐλός, οῦ, ὁ.

1. A wind-instrument resembling a flute or clarionet:
  αὐλῶν συρίγγων τ’ ἐνοπήν (app. (to avoid asyndeton)
  to be rendered 'flutepipes,' taking αὐλῶν συρίγγων
  as virtually a compound word) Κ13, αὐλοὶ φόρμιγγές
  τε Σ495.

2. Applied (app. from resemblance to a tube) to a jet
  or column of blood χ18.

3. A hollow or socket in a spear-head to receive the
  end of the shaft Ρ297.

4. A tube or sheath to receive a pin of a περόνη τ227
  (= the κληI+=δες of σ294: see κληΐς (5)).

************************************************************

αὐλῶπις, ιδος [αὐλός + ὦπα]. App., with tubes for the
  eyes, i.e. having a vizor furnished with eye-holes
  Ε182, Λ353, Ν530, Π795.

************************************************************

αὖος, η, ον [αὔω].

1. Dry, dried up Ψ327: ε240 (sapless), σ309.--Made of
  well-dried hide Μ137, Ρ493.

2. In neut. αὖον as adv., with a dry, i.e. a harsh or
  grating sound (cf. καρφαλέος (2)): κόρυθες αὖον
  ἀΰτευν Μ160. Cf. Ν441.

************************************************************

ἄϋπνος, ον [ἀ- + ὕπνος].

1. Sleepless, not able to sleep ι404.

2. Doing without sleep κ84, τ591.

3. Sleepless, in which one does not sleep: νύκτας Ι325:
  τ340.

************************************************************

αὔρη, ἡ. A breeze: αὐ. ψυχρὴ πνέει ε469.

************************************************************

αὔριον [conn. with ἠ(ϝ1]έριος].

1. To-morrow: ὄφρα μοι ἕπηται αὐ. Ι429. Cf. Θ535, Ι357,
  692, Σ269: α272, σ23.

2. As quasi-sb.: ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον Θ538. Cf.
  η318, λ351.

************************************************************

ἄϋ̄σε, 3 sing. aor. αὔω.

************************************************************

ἀϋσταλέος [αὔω]. Dry; hence, squalid, dirty τ327.

************************************************************

αὐτάγρετος [αὐτός + ἀγρέω]. Chosen by oneself, at one's
  choice; or perh., taken of itself, to be had for the
  taking π148.

************************************************************

αὐτάρ, ἀτάρ.

1. Adversative particle, but.

    a. αὐτάρ Α118, 333, 488, Β224, etc.: α57, 200,
    303, 397, etc.

    b. ἀτάρ Α166, Δ29, Ε29, Ζ125, Λ614, etc.: β122,
    γ298, δ32, ρ307, etc.

2. Particle of transition or continuation.

    a. αὐτάρ: οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο, αὐ. ἔπειτα
    ... Α51. Cf. Α282, Β103, 105, 107, etc.: α9,
    123, ζ132, θ38, etc.

    b. ἀτάρ: μάψ, ἀ. οὐ κατὰ κόσμον (yea) Β214. Cf.
    Α506, Β313, Γ268, Δ484, etc.: α181, 419, β240,
    γ138, etc.

3. ἀτάρ introducing a statement or injunction: Ἕκτορ,
  ἀ. σὺ πόλινδε μετέρχεο Ζ86. Cf. Ζ429, Χ331: δ236.--
  αὐτάρ introd. an apodosis Γ290, Χ390.

************************************************************

αὖτε.

1. In the reverse direction, back: ὅτ’ ἂν αὐ. νεώμεθα
  Η335. Cf. Δ384, Θ139, etc.

2. Of resumption of a state or condition, again. With
  ἐξαῦτις· αὐ. ἐξαῦτις ἀνέστη Ο287.

3. Again, once more: ἀγορῇ νικᾷς Β370, ὅτε δὴ αὐ. Ἕκτωρ
  Ἀργείους ὀλέκεσκεν (i.e. in this second instance)
  Τ134. Cf. Β221 (as usual), Γ191, Θ373, Ι702, Ξ454
  (meaning that his aim is always good), Φ421, etc.:
  αὐ. δύω μάρψας ι311. Cf. ε356, χ165, 281, etc.

4. In impatient or remonstrative questions, again, now,
  this time: τίπτ’ αὐ. εἰλήλουθας; Α202. Cf. Β225,
  Η448, Ξ364, Υ16, Φ394: ζ119 = ν200, κ281, λ93, υ33.

5. In one's turn: ὁ αὐ. δῶκ’ Ἀτρέϊ Β105. Cf. Α404,
  Ε541, Κ283, Ν414, Ψ278, etc.: ἔνθ’ αὐ. Εὐρυδάμαντα
  βάλεν (i.e. his turn had come) χ283. Cf. θ127.

6. In reply: τὸν αὐ. προσέειπεν Α206. Cf. Γ58, 203,
  Δ265, Ζ144, etc.: α178, 221, 383, 399, etc.

7. Adversative: νῦν μὲν ... ὕστερον αὐ. μαχήσονται Η30.
  Cf. Γ67, etc.: νῦν αὐ. πανύστατος ι452, etc.--On the
  other hand, again: Τρώων αὐ. ἀγορὴ γένετο Η345. Cf.
  Ε279, Η248, Θ55, Λ56, etc.: ἄλλοτε δ’ αὐ. παύομαι
  δ102. Cf. α111, ε29 (for your part), μ282 (as we
  cannot do here), π463, etc.

8. Particle of transition or continuation: Ἕκτωρ δ’ αὐ.
  χάρη Γ76. Cf. Α237, Β407, Ζ73, Θ26, etc.: ἡμῖν δ’
  αὐ. ἐπεπείθετο θυμός β103. Cf. β335, 386, ι256, λ21,
  etc.

9. Hereafter, in the future, yet: εἴ ποτε δὴ αὐ. χρειὼ
  ἐμεῖο γένηται Α340. Cf. Α578, Ε232, Ι135, Ο16, Ψ605,
  etc.: ἡμεῖς δ’ αὐ. τισόμεθα ν14. Cf. θ444, σ48.

************************************************************

ἀϋ̄τέω [ἀϋτή]. 3 pl. impf. ἀΰτευν Μ160.

1. To shout, cry, call Υ50, Φ582.--Of the sound of
  struck armour Μ160.

2. To shout or call to: πάντας ἀρίστους Λ258.

************************************************************

ἀϋ̄τή, ῆς, ἡ [αὔω].

1. A shout or cry Β153, Λ466: ζ122, ξ265 = ρ434.--
  Shouting: εἴ ποτ’ ἀϋτῆς σχοίατο Β97.

2. The battle-shout: μήστωρες ἀϋτῆς Δ328, Ν93 = 479,
  Π759. Cf. Δ331, Ι547, Μ338, 377, Ξ60, Ο312, 718,
  Υ374.

3. Battle: δηΐων ἐν ἀϋτῇ Ρ167. Cf. Α492, Ε732, Ζ328,
  Λ802 = Π44, Ν621, Ξ37, 96, Π63: Τρώων ὑπεξέφυγον
  ἀϋτήν λ383.

************************************************************

αὐτῆμαρ [αὐτός + ἦμαρ].

1. On the same day, on that day Σ454: γ311.

2. For that day Α81.

************************************************************

αὐτίκα. Forthwith, straightway, at once: αὐ. ἆλτο
  χαμᾶζε Γ29. Cf. Α118, 199, 539, Β322, etc.: αὐ.
  μνηστῆρας ἐπῴχετο α324. Cf. β367, 379, γ54, 448,
  etc.

************************************************************

αὖτις.

1. In the reverse direction, backwards, back, back
  again: ἴτην Α347, ἐλεύσεται 425. Cf. Α522, Β208,
  Γ36, Δ19, etc.: ὑποστρέψας θ301, κυλίνδετο λᾶας
  λ598. Cf. α317, γ164, δ478, ε430, ι496, etc.--With
  πάλιν. See πάλιν (1).

2. Back to a former state or condition, again: αὐ.
  ἐμπνύνθη Ε697. Cf. Δ222, Η462, Ι368, Μ31, Ο60, etc.:
  αὐ. ἄρ’ ἕζετο ρ602. Cf. δ549, κ461, etc.--With ἄψ.
  See ἄψ (2).

3. Again, once more: ἰόντα Α27. Cf. Α513, Η170, Κ463
  (as on former occasions), Σ153, Χ449 (giving changed
  orders), etc.: αὐ. οἱ πόρον οἶνον ι360. Cf. γ161,
  ι354, μ453, ο439, τ65, etc.

4. Adversative: ὅς σ’ αὐ. κτείναιμι (in spite of that)
  ξ405.

5. Particle of transition: αὐ. δ’ ἐκ κολεοῖο
  ἐρυσσάμενος ξίφος (and then ...) Μ190. Cf. σ60.

6. At another time, on some future occasion, another
  day: μεταφρα-σόμεσθα καὶ αὐ. Α140. Cf. Γ440.

************************************************************

ἀϋτμή, ῆς, ἡ [ἀϋ-τ-μή. ἀϜ-, ἄ(ϝ1]ημι].

1. Breath Ι609, Κ89.

2. Of the wind from bellows Σ471. --Of the blowing of
  the winds λ400 = 407.--Of the 'breath' of fire Φ366:
  ι389, π290 = τ9, τ20 (in these three passages
  referring to smoke).--Of fragrance or odour: κνίσης
  αὐ. μ369. Cf. Ξ174.

************************************************************

ἀϋτμήν, ένος, ὁ [cf. prec.].

1. Breath Ψ765.

2. Of the blowing of the winds γ289.

************************************************************

αὐτοδίδακτος [αὐτός + διδακ-, διδάσκω]. Self-taught
  χ347.

************************************************************

αὐτόδιος [αὐτός + ὁδός (with Aeolic smooth breathing).
  'On or by the same way']. In neut. αὐτόδιον as adv.,
  straightway: αὐ. μιν λούσασθαι ἀνώγει θ449.

************************************************************

αὐτοέτης [αὐτός + ἔτος]. In neut. αὐτόετες as adv.,
  within the same year, in a year's space γ322.

************************************************************

αὐτόθεν [αὐτός + -θεν (1)].

1. From the place in which one is. With complementary
  words: αὐ. ἐξ ἕδρης Τ77. Cf. ν56, φ420.

2. On the spot, at once Υ120.

************************************************************

αὐτόθι [αὐτός + -θι].

1. On the spot, there: αὐ. ὀλέσθαι Γ428, λιπέτην
  (λεῖπε) κατ’ αὐ. (κατά adv. with the vb.) Κ273,
  Φ201. Cf. Ε847, Ξ119, Π294, 848, Τ403, Υ340, Φ496,
  Ω673, 707: αὐ. μεῖνεν δ508, κατ’ αὐ. λιπόντε (see
  above) φ90. Cf. δ302, ι29, 496, κ132, λ187, μ161,
  ξ285, 525, ο327, ρ254, ω464.--So παρ’ αὐ. (app. by
  confusion with αὐτόφι, locative of αὐτός): κτενέειν
  παρ’ αὐ. πάντας ἀρίστους Ν42. Cf. Υ140, Ψ147, 640.

2. Here: αὐ. λέξεο Ι617. Cf. Κ443, Τ189: ζ245, λ356,
  ξ67.

************************************************************

αὐτοκασιγνήτη, ης, ἡ [αὐτός + κασιγνήτη]. A sister of
  the whole blood κ137.

************************************************************

αὐτοκασίγνητος, ου, ὁ [αὐτός + κασίγνητος]. A brother
  of the whole blood Β706, Γ238, Λ427, Ν534, Ξ156,
  Π718.

************************************************************

αὐτόματος, η, -ον [αὐτός. Second element obscure].

1. Without being asked, of one's own accord: ἦλθεν
  Β408.

2. Self-acting, self-moving, self-impelled: αὐτόμαται
  πύλαι μύκον Ε749 = Θ393. Cf. Σ376.

************************************************************

αὐτονυχί̄ [αὐτός + νυχ-, νύξ]. This very night Θ197.

************************************************************

αὐτός, ή, [-ό]. Locative αὐτόφι Μ302. This form as
  ablative Λ44. As genit. Τ255. Crasis with ὁ gives
  ωὐτός Ε396.

1. Anaphoric pronoun in emphatic use.

    a. Myself, thyself, himself, etc.: αὐτοὺς
    ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν (the body being regarded
    as the real man) Α4, ὄφρ’ ὅρκια τάμνῃ αὐ. Γ106,
    ἄστυ καὶ αὐτούς (the city and the men in it)
    Ω499. Cf. Α133, 270, 420, 437, 487, 577, etc.:
    αὐτὴν ἐς θρόνον εἷσεν α130, ἐθάμβεον αὐτόν ρ367
    (referring especially to his bodily presence or
    figure). Cf. α108, 117, 393, β40, 53, 64, etc.

    b. Joined with the personal pronouns in
    emphatic use: ἔμ’ αὐτόν Α271, ἐγὼν αὐ. Η101, σὺ
    αὐ. Ξ145. Cf. Α338, Ε459, Ζ272, Ι521, etc.: α33,
    251, β190, θ396, ν190, etc.--With sb.: αὐτὰς
    πύλας Μ469, etc.: θεοὶ αὐτοί α384, etc.--With
    proper and place names: αὐτὴν Χρυσηΐδα Α143. Cf.
    Β827, Ε51, etc.: αὐτῆς Ἰθάκης ξ98. Cf. α207,
    η70, etc.

    c. With personal pronouns in reflexive sense:
    πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες Μ43, εὖ
    ἐντύνασαν ἓ αὐτήν Ξ162. Cf. Γ51, Ε64, Θ529,
    Κ307, Π47, etc.: δ244, θ211, ι421, etc.

    d. In genit. strengthening possessive pronouns:
    πατρὸς κλέος ἠδ’ ἐμὸν αὐτοῦ Ζ446, τὰ σ[ὰ] αὐτῆς
    ἔργα490, νωΐτερον λέχος αὐτῶν Ο39, etc.: αὐτῶν
    σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν α7, ἑοὶ αὐτοῦ θῆτες
    δ643, etc.

2. By oneself, alone: ὄφρα καὶ αὐ. λέξομαι ψ171.--Left
  to one's own devices: αὐ. περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχθη
  Θ99.--By oneself, without aid or guidance: αὐ.
  πλάγξομαι ο311. Cf. α53.--By its own virtue: αὐ.
  ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος π294 = τ13.--Without
  compeer: ὄφρα βασιλεύοι αὐ. χ53.--At one's own will,
  by one's own authority: αὐ. ἀπούρας Α356, etc.--Of
  one's own accord, without bidding: αὐτὼ λαὸν
  ἀνώγετον ... Δ287. Cf. Ρ254, etc.

3. Without change, the same: αὐτὰ κέλευθα Μ225. Cf.
  Ψ480: θ107, φ366, etc. --With the article: ωὐτὸς
  ἀνήρ Ε396. Cf. Ζ391: ἐκ τοκήων τῶν αὐτῶν η55. Cf.
  π334, etc.--So with ὅδε· τοῦδ’ αὐτοῦ λυκάβαντος ξ161
  = τ306.--The very ...: ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν Ν615.
  Cf. κ158.

4. Idiomatically with sb. in comitative dat. or
  instrumental, with or without σύν, just as it is
  (was), ... and all: αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμι Θ24,
  αὐτοῖσιν ὄχεσφιν Θ290, Λ699, αὐτῇ σὺν φόρμιγγι Ι194.
  Cf. Ι542, Ξ498, Υ482, Ψ8: αὐτῷ φάρει ἀναΐξας θ186.
  Cf. ν118, ξ77, υ219, φ54.

5. As reflexive pronoun: ἄνευ ἕθεν οὐδὲ σὺν αὐτῷ Ρ407.
  Cf. Ι342, Υ55: κλέος αὐτῇ ποιεῖται β125. Cf. δ247.

6. In unemphatic use as anaphoric pronoun of the 3rd
  person (never in nom. or at the beginning of a
  clause), he, she, it, etc.: βούλομαι αὐτὴν οἴκοι
  ἔχειν Α112, μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ 218. Cf. Α47, 360,
  Γ25, 436, Ε42, 170, etc.: κήρυκες αὐτοῖσι οἶνον
  ἔμισγον α109, ἀπὸ δ’ ἔσχισεν αὐτήν δ507. Cf. α143,
  β128, 154, γ22, 249, δ110, 522, 634, etc.

************************************************************

αὐτοστάδιος [αὐτός + στα-, ἵστημι]. ἐν αὐτοσταδίῃ
  [ὑσμίνῃ], in stand-up fighting Ν325.

************************************************************

αὐτοσχεδά = αὐτοσχεδόν. From close at hand Π319.

************************************************************

αὐτοσχέδιος [αὐτοσχεδόν].

1. αὐτοσχεδίῃ [ὑσμίνῃ], in close combat Ο510.

2. Adv. of acc. fem. form αὐτοσχεδίην = next Μ192,
  Ρ294: λ536.

************************************************************

αὐτοσχεδόν [αὐτός + σχεδόν]. From close at hand, at
  close quarters: αὐ. κ’ οὐτάζοντο Η273. Cf. Ν496,
  526, Ο386, 708, 746, Ρ530: χ293.

************************************************************

αὐτοῦ [αὐτός].

1. In the same place, where one is or finds oneself:
  αὐ. ἔμειναν Ο656. Cf. Ι634, Σ488, etc.: ἔσχετ’ αὐ.
  νηῦς μ204. Cf. ε274, λ152, etc.

2. On that spot, there: τὸν δὲ λίπ’ αὐ. Α428. Cf. Δ292,
  Ε886, Ζ192, Θ207, etc.: αὐ. ἰχθυάᾳ μ95. Cf. γ397,
  δ639, ε68, ι194, etc.

3. Here: αὐ. ἐνὶ Τροίῃ Β237. Cf. Β332, Ε262, Ν751,
  Σ330, etc.: αὐ. τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ β317. Cf. γ427, ε362,
  κ266, λ332, etc.

4. On the spot, at once: αὐ. οἱ θάνατον μητίσομαι Ο349.
  Cf. Π649, Ρ416, Φ114, etc.: αὐ. κε πότμον ἐπίσποι
  β250. Cf. δ703, ι303, σ212, etc.

************************************************************

αὐτοχόωνος [app. for αὐτόχωνος = αὐτοχόανος, fr. αὐτός
  + χόανος]. Of a mass of iron, just as it came from
  the smelting furnace, i.e. in the condition of pig-
  iron: σόλον Ψ826.

************************************************************

αὔτως [adv. fr. αὐτός with changed accent].

1. Without change, as before, as ever: ἔργον αὐ.
  ἀκράαντόν [ἐστιν] Β138. Cf. ν336.

2. Just as one or it is (was): αὐ. ἧσθαι δευόμενον
  Α133, ὅσσ’ ἔρρεξεν αὐ. (without extraneous aid) Κ50,
  κτενέει με αὐ. (without effort) Χ125, λευκὸν ἔτ’ αὐ.
  (fresh from the maker's hand) Ψ268, δίδωμί τοι τόδ’
  ἄεθλον αὐ. (without a contest) 621. Cf. Ε255, Π117,
  Σ198, 338, Ω413: οἴχεται αὐ. (trusting to his own
  resources) δ665, αὐ. ἐκείμεθα ν281, οὐδέ τις ἡμέας
  αὐ. ἀππέμψει (empty-handed) ο83, ἦ αὐ. κεῖται
  ἀκηδής; (without attention) υ130. Cf. μ284. --καὶ
  αὐ., even as it is, without that: καὶ αὐ. νεικεῖ
  Α520.--Strengthening ὥς Γ339, Η430, Ι195, Κ25: γ64,
  ζ166, ι31, υ238, φ203, 225, χ114, ω409.

3. Quite, just: ἄφρονα αὐ. Γ220. Cf. Ζ400, Η100, Χ484,
  Ω726.

4. Just, merely, only, doing no more: αὐ. ἐνδίεσαν
  κύνας Σ584. Cf. Ξ18: φαγέμεν αὐ. (has not so much as
  barely eaten) π143. Cf. ζ143, ξ151, ρ309.

5. To no end or purpose, idly, uselessly, vainly: αὐ.
  ἐριδαίνομεν Β342, κακὸν ἤμυνε καὶ αὐ. Ι599. Cf.
  Ν104, 810, Ο128, 513, Ρ633, Φ474, Ψ74: αὐ. ἄχθος
  ἀρούρης (a useless cumberer of the ground) υ379. Cf.
  π313.--Just for that, idly: εὔχεαι Λ388. Cf. Ρ450.--
  Idly, without justification: αὐ. σε κλέος ἐσθχὸν
  ἔχει Ρ143. Cf. Υ348.--Idly, thoughtlessly, lightly:
  σῖτον ἔδοντας μὰψ αὐ. π111.

************************************************************

αὐχένιος [αὐχήν]. Of the neck γ450.

************************************************************

αὐχήν, ένος, ὁ. The neck Ε147, Λ146, Ο451, Π339, Ρ49,
  Σ415, etc.: θ136, ι372, κ559, λ64, σ96, τ539, χ16,
  328.

************************************************************

αὐχμέω [fr. αὐχμός, drought, fr. αὔω]. To be squalid or
  dirty ω250.

************************************************************

αὔω, αὕω. To get fire, get a light: ἵνα μή ποθεν
  ἄλλοθεν αὕῃ (αὔῃ) ε490.

************************************************************

αὔω [ἀϜ-, ἄ(ϝ1]ημι]. 3 sing. aor. ἤϋ̄σε Ε784, Θ227,
  Λ10, Μ439, etc.: ω530. ἄϋ̄σε Γ81, Ε101, Θ160, Ν409,
  etc. 3 pl. ἄϋ̄σαν ζ117. Pple. ἀΰσας, -αντος (ῡ)
  Β334, Δ508, Ζ66, Λ285, etc. Infin. ἀU+=σαι ι65.

1. To shout, cry, call: ἀϋσάντων ὑπ’ Ἀχαιῶν Β334, ἤϋσεν
  Ἥρη Ε784. Cf. Ζ110, Θ227, Λ10, Ξ147, Σ217, Φ307,
  etc.: ζ117, ω530.--Of the sound of struck armour:
  ἀσπὶς ἄϋσεν Ν409. Cf. Ν441.

2. To shout or call to: αὖεν ἑταίρους Λ461, Ν477. Cf.
  ι65.

************************************************************

ἀφαιρέω [ἀφ-, ἀπο- (1)]. 3 sing. aor. ἀφεῖλε ξ455.
  Pple. ἀφελών ι313. Imp. mid. with hyphaeresis and
  uncontracted prefix ἀποαίρεο (for ἀποαιρέεο) Α275.
  Infin. with uncontracted prefix ἀποαιρεῖσθαι Α230.
  Fut. infin. ἀφαιρήσεσθαι Α161, Ψ544. 2 sing. aor.
  ἀφείλεο Χ18. 3 -ετο Π689, Ρ177: α9, τ369. 2 pl.
  ἀφέλεσθε Α299. 3 -οντο Β600. Subj. ἀφέλωμαι Χ257. 1
  pl. -ώμεθα χ219. 1 pl. opt. -οίμεθα Π560. Infin.
  ἀφελέσθαι Ε622, Ν511, Π54.

1. To take away or remove: θυρεόν ι313, σῖτον ξ455.

2. In mid.

    a. To take away or remove, effect deprivation
    of: γέρας ἀφαιρήσεσθαι Α161. Cf. Π54, Ψ544: μ64.
    --With immaterial object: ἀοιδήν Β600.--Cf. Π689
    = Ρ177, Χ257: α9, τ369.

    b. To take away or remove from. With genit.:
    τεύχε’ ὤμοιιν ἀφελέσθαι Ε622 = Ν511. Cf. Π560:
    χ219.

    c. With double acc. of what is taken away and
    of the person deprived of it: ὡς ἔμ’ ἀφαιρεῖται
    Χρυσηΐδα Α182. Cf. Α275, Χ18.--With the personal
    acc. to be supplied: δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι [κεῖνον]
    ὅς τις ... Α230.--With this acc. alone: ἐπεί μ’
    ἀφέλεσθέ γε δόντες Α299.

************************************************************

ἄφαλος, ον [ἀ- + φάλος]. Having no φάλος Κ258.

************************************************************

†ἀφαμαρτάνω [ἀφ-, ἀπο- (7)]. 3 sing. aor. ἀφάμαρτε
  Θ119, 302, Λ350, Ν160, Ξ403, Π322, Φ171, 591, Χ290.
  3 sing. aor. ἀπήμβροτε Ο521, Π466, 477. Dat. sing.
  fem. pple. ἀφαμαρτούσῃ Ζ411.

1. To discharge a missile vainly, miss one's aim: οὐδ’
  ἀφάμαρτε Λ350, Ν160, Ξ403, Π322, Φ591, Χ290,
  ἀπήμβροτε δουρί Π477.

2. To fail to hit, miss. With genit.: τοῦ Θ119, 302,
  Ο521, Φ171, αὐτοῦ Π466.

3. To lose, be deprived of. With genit.: σεῦ Ζ411.

************************************************************

ἀφαμαρτοεπής [ἀφαμαρτάνω + ἔπος. Cf. ἁμαρτοεπής].
  Stumbling in speech Γ215.

************************************************************

ἀφανδάνω [ἀφ-, ἀπο- (6)]. To displease, be displeasing
  to. With dat.: ὑμῖν ὅδε μῦθος π387.

************************************************************

ἄφαντος, ον [ἀ- + φαν-, φαίνω]. Caused to disappear,
  made away with Ζ60, Υ303.

************************************************************

ἄφαρ.

1. Quickly, speedily, soon, at once, forthwith: ἕζετο
  Α349, ἵπποισι τάθη δρόμος (i.e. directly they had
  turned) Ψ375. Cf. Α594, Β453 = Λ13, Κ537, Μ221,
  Ρ392, 750, Τ405, Χ270, Ω446: οἴχεται α410. Cf. β95 =
  ω130, γ456, δ85, ε482, ζ49, θ270, 409, ι328, κ122,
  λ274, ρ305, τ140, φ307.

2. Without hesitation: μένουσιν Λ418.

3. Of a surety, truly: ἀ. κε δοῦναι βουλοίμην Ψ593. Cf.
  Ν814, Ρ417: ἀ. σφι τόδε λώϊόν ἐστιν β169.

4. In vague intensifying sense: ἔφθη ὀρεξάμενος ...
  ὦμον ἀ. (right into the ...) Π323, ἀ. κλονέοντο
  πεφυζότες (in wild confusion) Φ528.

************************************************************

†ἀφαρπάζω [ἀφ-, ἀπο- (1)]. Aor. infin. ἀφαρπάξαι. To
  snatch from. With genit.: κόρυθα κρατός Ν189.

************************************************************

ἀφάρτερος [app. comp. from, and with sense due to the
  notion of speed implicit in, ἄφαρ]. Swifter Ψ311.

************************************************************

ἀφαυρός.

1. Powerless, feeble: παιδός Η235. --In comp.: σέο
  ἀφαυρότερος Η457.--In superl.: ἀφαυρότατος Ἀχαιῶν
  Ο11. Cf. υ110.

2. Of a missile, ineffective. In comp.: ἵνα μή οἱ
  ἀφαυρότερον βέλος εἴη Μ458 (μὴ ἀ. = the more
  effective, being comp. in dependent form of οὐκ
  ἀφαυρός, which by litotes = effective).

************************************************************

†ἁφάω. Acc. sing. masc. pres. pple. ἁφόωντα, To handle,
  turn over: ἀσπίδα Ζ322.

************************************************************

ἀφέῃ, 3 sing. aor. subj. ἀφίημι.

************************************************************

ἀφέηκε, 3 sing. aor. ἀφίημι.

************************************************************

ἀφείη, 3 sing. aor. opt. ἀφίημι.

************************************************************

ἀφεῖλε, 3 sing. aor. ἀφαιρέω.

************************************************************

ἀφέλοντο, 3 pl. aor. mid. ἀφαιρέω.

************************************************************

ἀφελών, aor. pple. ἀφαιρέω.

************************************************************

ἄφενος, τό. Riches, wealth Α171, Ψ299: ξ99.

************************************************************

ἀφέξω, fut. ἀπέχω.

************************************************************

ἀφεσταίη, 3 sing. pf. opt. ἀφίστημι (B).

************************************************************

ἀφεσταότες, pl. pf. pple. ἀφίστημι (B).

************************************************************

ἀφεστᾶσι, 3 pl. pf. ἀφίστημι (B).

************************************************************

ἀφεστήκει, 3 sing. plupf. ἀφίστημι (B).

************************************************************

ἀφέτην, 3 dual aor. ἀφίημι.

************************************************************

ἀφήῃ, 3 sing. aor. subj. ἀφίημι.

************************************************************

ἀφῆκε, 3 sing. aor. ἀφίημι.

************************************************************

ἄφημαι [ἀφ-, ἀπο- (2)]. To sit apart Ο106.

************************************************************

ἀφήσω, fut. ἀφίημι.

************************************************************

ἀφήτωρ, ορος [ἀφ-, ἀπο- (1) + ἡ-, ἵημι. 'The sender
  forth']. The Archer. Name of Apollo Ι404.

************************************************************

ἄφθιτος, ον [ἀ- + φθίω]. Not liable to decay,
  imperishable Β46, 186, Ε724, Ν22, Ξ238, Σ370.
  --Never failing: ἄμπελοι ι133.--Of immaterial
  things: κλέος (everlasting) Ι413, μήδεα (that cannot
  come to nought) Ω88.

************************************************************

†ἀφίημι [ἀφ-, ἀπο- (1) + ἵημι]. Fem. pl. pres. pple.
  ἀφιῑεῖσαι η126. Fut. ἀφήσω Β263. 3 sing. aor.
  ἀφέηκε Μ221, Φ115, Ψ841. ἀφῆκε Θ133, Κ372, Ν410,
  Φ590, Ψ432. 3 dual aor. ἀφέτην Λ642. 3 sing. subj.
  ἀφήῃ Ρ631. ἀφέῃ Π590. 3 sing. opt. ἀφείη Γ317, Υ464.
  From ἀφιέω 3 sing. impf. ἀφίει Α25, 379, Λ702, Ν444,
  Π613, Ρ529: ω539. Mid. 3 sing. impf. ἀφί̄ετο ψ240.

1. To throw, hurl, launch (a missile): ἔγχος Γ317. Cf.
  Θ133, Κ372, Π590, Ρ631, Ψ432: ω539.--Absol., to make
  one's throw Ψ841.--With genit. of the throwing limb:
  ἄκοντα χειρὸς ἀφῆκεν Φ590. Cf. Ν410.

2. To send from oneself, let fall: ἔγχος Φ115. Cf.
  Μ221.

3. To send forth, cause to cease: μένος [ἔγχεος] Ν444 =
  Π613 = Ρ529.

4. To get rid of, slake (thirst): δίψαν Λ642.

5. To shed (blossom) η126.

6. In mid., to loose (a part of oneself) from. With
  genit.: δειρῆς οὐκ ἀφίετο πήχεε ψ240.

7. To send away, dismiss (a person) Α25 = 379, Β263,
  Λ702.--To let go, set free: ζωόν Υ464.

************************************************************

ἀφικά̄νω [ἀφ-, ἀπο- (7)]. To be in the condition of
  having come to, arrived at, reached, to find oneself
  at, be at, a specified place: τίπτε δεῦρ’ ἀφικάνεις;
  Ξ43.--With prep.: πρὸς τεῖχος Ζ388. --With acc.:
  ῥοὰς ποταμῶν ι450. Cf. ξ159 = ρ156 = τ304 = υ231,
  ψ318.

************************************************************

†ἀφικνέομαι [ἀφ-, ἀπο- (7)]. 2 sing. fut. ἀφίξεαι μ39,
  127. 3 -εται Σ270. 2 sing. aor. ἀφί̄κεο α171, ξ188,
  ο489. 3 -ετο Ν645, Σ395: α332, ε55, κ502, ο228,
  π414, σ208, υ55, φ25, 42, 63, ψ338. 1 pl. -όμεθα
  γ278, ι181, 216, 543, κ1, 135, λ22. 3 ἀφί̆κοντο
  Λ618, Ν329, Χ208, Ω329, 448: ξ344, ρ205. Subj.
  ἀφί̆κωμαι Ω431: ψ269. 2 sing. -ηαι Θ482, Λ208: λ122,
  ο36. 3 -ηται Λ193, Π63. 1 pl. -ώμεθα π382. 3 -ωνται
  Ρ454. Opt. ἀφῐκοίμην υ81. 2 sing. -οιο ο128. 2. pl.
  -οίμεθα κ420, μ345. Imp. pl. ἀφί̆κεσθε θ202. Infin.
  ἀφῐκέσθαι Κ281: δ255. Pf. infin. ἀφῖχθαι ζ297.

1. To come to an indicated place: ὁπποίης ἐπὶ νηὸς
  ἀφίκεο (came here) α171 = ξ188.

2. To go, proceed, take one's way. With preps.: ἐς
  Ὄλυμπον υ55, γαῖαν ὕπο υ81.--With acc. of the place:
  ἄλλων δῆμον ο228 (fled to ...), π382 (be forced to
  flee to ...).

3. To present oneself before, come into the presence
  of: μνηστῆρας α332 = σ208 = φ63, π414. Cf. φ25.

4.

    a. With notion of attainment prominent, to come
    to, arrive at, reach, find oneself at, be at, a
    specified place: οὐδ’ ἢν ἔνθ’ ἀφίκηαι Θ482.

    b. With preps.

        a. εἰς· ἐς κλισίην Ω431: εἰς ἄντρον
      ι216. Cf. δ255, κ1, 135, 420, 502, λ22,
      μ127, 345, ψ338.

        b. ἐπί: νῆας Κ281. Cf. Χ208: ρ205.

        g. κατά: στρατόν Ν329.

        d. ποτί: δώματα ζ297.

    c. With acc.: νῆας Λ193, 208, Ρ454. Cf. Λ618,
    Ν645, Σ270, Ω329, 448: Σούνιον γ278. Cf. ε55,
    ι181, 543, λ122, μ39, ξ344, ο36, 128, 489, φ42,
    ψ269. --Of sound: ὁπότ’ ἂν νῆας ἐμὰς ἀφίκηται
    ἀϋτή Π63.--Of reaching a mark in a contest θ202.

5. Of a feeling, to come upon, seize, affect: ὅτε μ’
  ἄλγος ἀφίκετο Σ395.

************************************************************

†ἀφίστημι [ἀφ-, ἀπο- (1)(4)(5)].

A. 3 pl. aor. subj. mid. ἀποστήσωνται Ν745.

B. 3 sing. aor. ἀπέστη Γ33. 2 pl. pf. ἀφέστατε Δ340. 3
  ἀφεστᾶσι Ν738, Ξ132. 3 sing. plupf. ἀφεστήκει λ544.
  3 pl. ἀφέστασαν Ο672, 675, Φ391. 3 sing. opt.
  ἀφεσταίη ψ101, 169. Pl. pple. ἀφεσταότες Ρ375. 3
  sing. pres. mid. ἀφίσταται Ψ517.

    I. In form

A. To get weighed out to oneself; hence, to exact
  payment of: χρεῖος Ν745 (i.e. take their revenge for
  what they suffered).

    II. In pres. mid. and the other forms

B.

    1. To shrink back (in alarm) Γ33.

    2. To keep oneself separated (by a specified
    distance) from. With genit.: ὅσσον τροχοῦ ἵππος
    ἀφίσταται Ψ517.

    3. In pf. and plupf.

        a. To stand apart or aloof: νόσφιν
      ἀφεστήκει λ544.

        b. To stand idle instead of fighting:
      τίπτε ἀφέστατε; Δ340. Cf. Ν738, Ξ132, Ο672,
      675, Φ391.

        c. To keep apart or aloof from each
      other: πολλὸν ἀφεσταότες Ρ375.--To keep
      aloof from. With genit.: ἀνδρός ψ101 = 169.

************************************************************

ἄφλαστον, τό. A tall ornamental projection in which the
  stern of a ship ran up (app. = κόρυμβον) Ο717.

************************************************************

ἀφλοισμός, ὁ [said to = ἀφρός]. Foam Ο607.

************************************************************

ἀφνειός [ἄφενος]. Rich, wealthy Β570, 825, Ε9, Ζ47,
  Ι483, Ν664, Ρ576, Ω318, 398, 482: α232, 393, λ414,
  ξ116, 200, ο227, 426, 433, ρ420 = τ76, ρ423 = τ79,
  σ127.--Absol. σ276. --In superl. ἀφνειότατος Υ220.--
  With genit.: βιότοιο (in ...) Ε544, Ζ14, Ξ122.--So
  in comp.: ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι ἢ ἀφνειότεροι
  χρυσοῖο (light of foot rather than rich in ...)
  α165.

************************************************************

ἀφοπλίζομαι [ἀφ-, ἀπο- (6)]. To put off (one's armour):
  ἔντεα Ψ26.

************************************************************

ἀφορμάω [ἀφ-, ἀπο- (1)]. In pass.

1. To set forth, depart: ἀφορμηθέντος ἀκοῦσαι β375,
  δ748.

2. To sally forth from. With ablative: ναῦφιν Β794.

************************************************************

ἁφόωντα, acc. sing. masc. pres. pple. ἁφάω.

************************************************************

ἀφραδέω [ἀφραδής]. To act senselessly, foolishly or
  thoughtlessly Ι32: η294.

************************************************************

ἀφραδέως [adv. fr. next]. Senselessly, foolishly,
  recklessly Γ436, Μ62, Ψ320, 426.

************************************************************

ἀφραδής [ἀ- + φραδ-, φράζομαι].

1. Senseless, foolish, reckless: μνηστήρων β282.

2. Senseless, lacking the perceptive powers proper to
  the living: νεκροί λ476.

************************************************************

ἀφραδίη, ης, ἡ [ἀφραδής]. Senselessness, folly,
  recklessness, thoughtlessness, heedlessness:
  πολέμοιο (in war) Β368.--In pl. in sim. sense:
  παρέδραμεν ἀφραδίῃδιν Κ350. Cf. Ε649, Κ122, Π354:
  αὐτῶν ἀπωλόμεθ’ ἀφραδίῃσιν κ27. Cf. ι361, ξ481,
  ρ233, τ523, χ288.

************************************************************

ἀφραίνω [ἄφρων].

1. To act senselessly, foolishly or recklessly Β258,
  Η109.

2. To be out of one's mind, be beside oneself υ360.

************************************************************

ἀφρέω [ἀφρός]. To be covered with foam Λ282.

************************************************************

ἀφρήτωρ [ἀ + φρήτρη]. Unworthy to be a member of a
  clan: ἀ. ἀθέμιστος ἀνέστιος Ι63.

************************************************************

Ἀφροδί̄τη [use of the proper name]. Sexual love: εἰς ὅ
  κ’ ἐκλελάθωντ’ Ἀφροδίτης χ444.

************************************************************

ἀφρονέω [ἄφρων]. To act senselessly or foolishly: Ζηνὶ
  μενεαίνομεν ἀφρονέοντες Ο104.

************************************************************

ἀφρός, οῦ, ὁ. Foam Ε599, Σ403, Φ325.--Foam formed in a
  lion's mouth Υ168.

************************************************************

ἀφροσύνη, ης, ἡ [ἄφρων]. Senselessness, folly,
  recklessness Η110.--In pl. in sim. sense π278, ω457.

************************************************************

ἄφρων, ονος [ἀ + φρήν]. Senseless, foolish Δ104, Ε875,
  Λ389, Π842, Ω157 = 186: ζ187, θ209, ρ586, υ227,
  φ102, 105, ψ12.--Absol. Γ220, Ε761.

************************************************************

ἄφυλλος, ον [ἀ + φύλλον]. Leafless, stripped of leaves:
  σχίζῃσιν Β425.

************************************************************

ἀφύξειν, fut. infin. ἀφύσσω.

************************************************************

ἀφυσγετός, ὁ. App., drift-wood; or perh., mud Λ495.

************************************************************

ἀφύσσω. Fut. infin. ἀφύξειν Α171. 3 sing. aor. ἤφυσε
  Ν508, Ρ315. ἄφυσσε Ξ517: β379. 1 pl. ἠφύσαμεν ι165.
  Imp. ἄφυσσον β349. Pple. ἀφύσσας ι204. Aor. mid.
  ἠφυσάμην η286. 3 sing. ἀφύσσατο Π230. 1 pl. -άμεθα
  ι85, κ56. Masc. pl. pple. ἀφυσσάμενοι δ359. (δι-,
  ἐξαφύω, ἐπ-.)

1. To draw (water). In mid. δ359, ι85 = κ56.

2. To draw off (wine etc.): νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος Α598.
  Cf. β349, 379, ι9, 165, 204.--In mid.: ἐκ κρητῆρος
  ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν (in cups) Γ295. Cf. Κ579,
  Π230, Ψ220.--In pass.: πολλὸς ἠφύσσετο οἶνος ψ305.

3. To get together, heap up (wealth) Α171.--In mid., to
  bring or gather together (about one): ἀμφὶ φύλλα
  ἠφυσάμην η286.

4. Of a weapon, to let out (the entrails) like water:
  διὰ δ’ ἔντερα χαλκὸς ἤφυσεν Ν508 = Ρ315. Cf. Ξ517.

************************************************************

ἀχάριστος [ἀ- + χαρίζομαι]. Ungracious, unpleasing. Of
  speech θ236.--Unpleasant, unpleasing. In comp.
  ἀχαρίστερος (ἀ-χαρίτ-τερος) υ392.

************************************************************

ἄχερδος. Some kind of prickly shrub ξ10.

************************************************************

ἀχερωΐς, ἡ [conn. in popular etymology with the river
  Acheron, from which Heracles was said to have
  brought the tree]. A tree, said to be the white
  poplar Ν389 = Π482.

************************************************************

ἀχεύω [ἄχος]. To be grieved or troubled, grieve,
  sorrow. Only in pres. pple.: θυμὸν ἀχεύων (in his
  heart) Ε869, Σ461, Ψ566. Cf. Ι612, Ω128: β23, δ100,
  λ88, φ318.--With genit. of person grieved for:
  ἄνακτος ξ40. Cf. π139.

************************************************************

ἀχέω [ἄχος]. 3 sing. aor. ἤκαχε Π822: ο357, π427. 3 pl.
  aor. mid. ἀκάχοντο π342. Opt. ἀκαχοίμην α236. 3
  sing. -οιτο Θ207, Ν344. 1 pl. -οίμεθα Π16.

1. In aor. act., to cause to grieve, grieve, trouble
  Π822: ο357.--To molest, harry: Θεσπρωτούς π427.

2. In pres. pple. act. and aor. mid., to be grieved or
  troubled, be in grief or trouble, grieve, sorrow:
  κῆρ ἀχέων (in his heart) Ε399. Cf. Β724, Θ207, Ν344:
  μνηστῆρες ἀκάχοντο π342. Cf. λ195, ο361.--With
  genit. of what is grieved for: Βρισηΐδος Β694. Cf.
  Ι567, Π16, Σ446.--With dat.: θανόντι α236.

************************************************************

ἄχθομαι [ἄχθος].

1. Of a ship, to be laden, have her cargo on board
  ο457.

2. To be weighed down, be in pain or grief: ὀδύνῃσιν
  Ε354, ἕλκος (app. acc. of part affected, 'in the
  wound') 361, κῆρ (in his heart) Λ274 = 400.--With
  pple. in acc. expressing the cause of grief: ἤχθετο
  [Ἀργείους] δαμναμένους Ν352.

************************************************************

ἄχθος, τό.

1. A weight, burden, load: ἀ. ἀρούρης (cumbering the
  earth) Σ104. Cf. Μ452: υ379.--A weight or load
  carried: ἀ. ὕλης ι233.

2. The lading or cargo of a ship Υ247: γ312.

************************************************************

ἀχλύς, ύος, ἡ. A mist: ἀχλύν οἱ κατέχευεν η41. Cf.
  υ357.--In reference to blinding or to the mist of
  death: κατ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀ. Ε696, ἀπ’ ὀφθαλμῶν
  νέφος ἀχλύος ὦσεν (the cloud of mist) Ο668. Cf.
  Ε127, Π344, Υ321, 341, 421: χ88.

************************************************************

ἀχλύω [ἀχλύς]. To become shrouded in darkness: ἤχλυσε
  πόντος μ406 = ξ304.

************************************************************

ἄχνη, ης, ἡ.

1. Foam, froth Δ426, Λ307, Ο626: ε403, μ238.

2. In pl., chaff: καρπόν τε καὶ ἄχνας Ε501. Cf. Ε499.

************************************************************

ἄχνυμαι [ἄχος]. To be grieved or troubled, be in grief
  or trouble, grieve, sorrow: ἀνέστη ἀχνύμενος Α103,
  ἀχνύμενοι κῆρ (in their hearts) Η428. Cf. Α241, 588,
  Β270, Η431, Μ178, Ν419, 658, Ξ38, Ο133, Σ62 = 443,
  Σ112 = Τ65, Σ320, Τ8, 57, Χ424, Ψ137, 165, 284, 443,
  Ω523, 526, 584, 773: δ104, 549, 553, 661, η297,
  θ478, κ67, 174, 570, λ5, 388, 466, 542, μ12, 153 =
  270, 250, ξ170, π147, φ115, 250, χ188, ω21, 420.--
  With genit. of person grieved for: ἑταίρου Θ125 =
  317. Cf. Ν403, Ο651, Ρ459: λ558, ξ376.--With acc.
  expressing the cause of grief: τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ
  ἄχνυται, ὅτε ... Ζ524.

************************************************************

ἄχολος [ἀ- + χόλος]. Allaying wrath δ221.

************************************************************

ἄχομαι [ἄχος]. To be in trouble σ256 = τ129.

************************************************************

ἄχος, εος, τό.

1. Pain of the mind, grief, sorrow, trouble, distress:
  Πηλεΐωνι ἀ. γένετο Α188, σέθεν (for thee) Δ169. Cf.
  Β171, Ζ336, Θ124, Κ145, Ν581, etc.: δ108, 716, θ541,
  ο358, σ274, etc.--In pl., sorrows, troubles: ἄχε’
  ἄκριτα Γ412, Ω91. Cf. Ζ413: τ167.

2. A subject of grief: ἀ. μοί ἐστιν Π55. Cf. Ε759,
  Ι249: χ345.- A subject or cause of resentment: ἕνεκ’
  ἀλλοτρίων ἀχέων (in a quarrel not his own) Υ298.

************************************************************

ἀχρεῖος [ἀ- + χρείη, use, advantage. Cf. χρεῖος].
  Serving no good purpose. In neut. ἀχρεῖον as adv.:
  ἀ. ἰδών (looking (about him) like one dazed, with
  helpless look) Β269: ἀ. ἐγέλασσεν (a forced laugh
  (to cover embarrassment in announcing her
  intention)) σ163.

************************************************************

ἀχρημοσύνη, ἡ [ἀ- + χρῆμα]. Lack of means ρ502.

************************************************************

ἄχρι(σ].

1. Adv., utterly, completely: τένοντε ἀ. ἀπηλοίησεν
  Δ522, ἀπ’ ὀστέον ἀ. ἄραξεν Π324, γράψεν οἱ ὀστέον ἀ.
  (app. implying that though the wound was a
  superficial one (a portion of) the bone was
  destroyed) Ρ599.

2. Prep. with genit., until, up to: κνέφαος σ370.

************************************************************

ἀχυρμιή, ῆς, ἡ. A heap of chaff Ε502.

************************************************************

ἄψ.

1. In the reverse direction, backwards, back, back
  again: ἀπονοστήσειν Α60, ἐς κουλεὸν ὦσε ξίφοσ220.
  Cf. Γ32, 35, Δ392, Ζ467, Κ211, etc.: ἐς πόντον
  ἐδύσετο ε352. Cf. α276, γ307, δ261, ι314, λ18, ρ461,
  etc.--In reference to the direction in which one
  looks, backwards: ὁρόων Γ325.--Of a period of time
  completing its cycle: ἀ. περιτελλομένου ἔτεος λ295 =
  ξ294.

2. Back to a former state or condition, again: ἀπέλυσεν
  Ζ427, ἐνὶ χώρῃ ἕζετο Ψ349. Cf. Π54, 58, 86, Χ277,
  etc.: ἄνδρες ἐγένοντο κ395. Cf. π175, σ152.--With
  αὖτις Θ335, Ο364: σ157 = φ139 = 166 = ψ164.--In
  reference to making atonement or effecting
  reconciliation: ἀρέσαι Ι120 = Τ138.

3. Again, once more: ἐπόρουσεν Γ379. Cf. Ε505, Ρ543,
  Φ33: ὤσασκεν λ599. Cf. θ90, 92.

************************************************************

ἅψατο, 3 sing. aor. mid. ἅπτω.

************************************************************

ἁψίς, ῖδος, ἡ [ἅπτω]. A mesh of a net Ε487.

************************************************************

ἀψόρροος [ἄψ + (σ]ρέω]. Of Ocean, flowing back on
  himself as encircling the earth Σ399: υ65.

************************************************************

ἄψορρος [ἄψ + (perh.) ἐρς-, L. erro. Cf. παλίνορσος].

1. Going back, returning: ἄψορροι ἀπονέοντο Γ313, Ω330.
  Cf. Φ456.

2. In neut. ἄψορρον as adv.

    a. Back, back again: ἀ. θυμὸς ἀγέρθη Δ152, ἀ.
    ἔβη προτὶ Ιλιον Η413. Cf. Μ74, Π376, Φ382: κ558
    = λ63.

    b. In reply ι282, 501.

************************************************************

ἅψος, εος, τό [ἅπτω]. A joint δ794 = σ189.

************************************************************

†ἄω [ἀ-, ἁ-, (σ]α-. Cf. ἄδην, ἅδην and L. satis].
  Infin. ἄ̄μεναι Φ70. Fut. infin. ἄσειν Λ818. 3 sing.
  aor. subj. ἄ̄σῃ Σ281. Opt. ἄ̄σαιμι Ι489. Infin. ἆσαι
  Ε289, Λ574, Ο317, Υ78, Φ168, Χ267, Ψ157, Ω211. 2 pl.
  fut. mid. ἄ̄σεσθε Ω717. Aor. infin. ἄ̄σασθαι Τ307.
  Also a 1 pl. subj. ἕωμεν (disyllable) Τ402, formed
  by metathesis of quantity fr. ἥομεν fr. ἡ- = (σ]α-.

1. To sate, satiate: κύνας Λ818, Ω211.--To sate with,
  give a fill of. With genit.: αἵματος Ε289 = Υ78 =
  Χ267. Cf. Ι489, Σ281.--In mid. Τ307.

2. To sate oneself with, take or have one's fill of.
  With genit.: χροός (of spears personified) Λ574 =
  Ο317, Φ70, 168, πολέμοιο Τ402, γόοιο Ψ157. --In
  mid.: κλαυθμοῖο Ω717.

************************************************************

ἄωρος [perh. fr. αἰωρέω = ἀείρω]. Thus, pendulous:
  πόδες μ89 (of Scylla).

************************************************************

ἄωρτο, 3 sing. plupf. pass. ἀείρω.

************************************************************

ἀωτέω. To sleep, slumber Κ159: κ548.

************************************************************

ἄωτος.

1. The wool on an animal: [ἀρνειοῦ] ι434.

2. Things made of wool.

    a. A blanket: κεκαλυμμένος οἰὸς ἀώτῳ α443.--
    App. in generalized sense: λίνοιο ἄωτον (a bed-
    covering of linen) Ι661.

    b. οἰὸς ἀ. in sense 'sling' Ν599.--
    Collectively, slings Ν716.

************************************************************

βάδην [βα-, βαίνω]. Step by step: ἀπιόντος Ν516.

************************************************************

βάζω. 3 sing. pf. pass. βέβακται θ408.

1. To speak γ127, λ511, σ168.

2. To say, speak, utter: ταῦτα Δ355, ἄρτια Ξ92: ἔπος εἴ
  τι βέβακται δεινόν θ408. Cf. δ32, 206, 837 = λ464,
  θ240, ξ127, 157, ρ461, σ332 = 392.

3. With double acc. of thing said and person addressed:
  ταῦτά μ’ ἐβάζετε Π207. Cf. Ι58.

************************************************************

βάθιστος, superl. βαθύς.

************************************************************

βαθυδῑνήεις, εντος [βαθύς + δίνη]. Deep-eddying:
  Ξάνθου Φ15, Σκάμανδρον603.

************************************************************

βαθυδί̄νης, ου [as prec.]. = prec.: ποταμός Υ73, Φ143,
  212, 228, 329: Ὠκεανῷ κ511.

************************************************************

βαθύζωνος, ον [βαθύς + ζώνη]. Deep-girded, so girt that
  the upper part of the robe falls down in a deep fold
  (κόλπος) over the girdle. Epithet of women Ι594:
  γ154.

************************************************************

βαθύκολπος, ον [βαθύς + κόλπος]. Whose robe falls down
  in a deep fold over the girdle (cf. prec.). Epithet
  of women Σ122, 339, Ω215.

************************************************************

βαθύλειμος, ον [βαθύς + λειμών]. Having meadows with
  deep rich grass: Ἄνθειαν Ι151 = 293.

************************************************************

βαθυλήϊος [βαθύς + λήϊον]. With a deep rich crop:
  τέμενος Σ550 (υ. λ. βασιλήϊον).

************************************************************

βαθύ̄νω [βαθύς]. To lower the surface of Ψ421.

************************************************************

βαθυρρείτης [βαθύς + (σ]ρέω]. Withdeep, steady flow
  Φ195.

************************************************************

βαθύρροος [as prec.]. = prec. Η422, Ξ311, Φ8: λ13,
  τ434.

************************************************************

βαθύς, εῖα, ύ. Fem. -έη Ε142, Ο606, Π766, Φ213.

1. Deep: ἅλα Α532. Cf. Η341, 440, Θ336, 481, Ν32, Ο356,
  etc.: ζ116, μ214.--Epithet of φρήν Τ125.--In superl.
  βάθιστος Θ14.--Where we should rather say 'high':
  αὐλῆς (high-walled) Ε142: ι239, 338.--Sim., app., of
  a storm, reaching from earth to heaven Λ306.

2. Deep, extending far inwards: ἠϊόνος Β92.--Deeply
  indenting the land: κόλπον Β560.

3. Growing thickly, affording thick covert: ὕλης Ε555.
  Cf. Λ415, Ο606, Π766, Υ491, Φ573: ρ316.

4. Lying thick: τέφρη Ψ251.--Forming a thick deposit:
  ἀμάθοιο Ε587.

5. With deep soil: νειοῖο Κ353, Σ547.

6. Forming a deep, rich crop: λήϊον Β147, Λ560: ι134.

7. Thick, obstructing vision: ἠέρα Υ446. Cf. Φ7: ι144.

************************************************************

βαθύσχοινος [βαθύς + σχοῖνος]. With banks thickly set
  with rushes: Ἀσωπόν Δ383.

************************************************************

βαίνω.

A. 3 sing. fut. in mid. form βήσεται Β339. Aor. ἔβην
  Ω766: ι177. βῆν ι196, κ60, 169, 407, μ367. 2 sing.
  ἔβης Ι107. 3 ἔβη Α311, 424, Β47, 187, Γ261, etc.:
  α427, β18, 27, 173, δ701, etc. βῆ Α34, 44, 439, Β16,
  etc.: α102, 119, 441, β5, 10, etc. 3 dual ἐβήτην
  Ζ40. βήτην Θ115, Μ330, Ξ281, 285, etc.: θ49, ρ200,
  χ202, 378. βάτην Α327, Ε778, Ι182, 192, etc.: ω361.
  1 pl. ἔβημεν ξ241. βῆμεν γ131, ι85, 150, κ56, etc. 3
  ἔβησαν Θ343, Λ460, Μ16, Ν332, etc.: ε107, ω301.
  βῆσαν υ158, φ188. ἔβαν Α391, 606, Β302, Γ113, Η429,
  etc.: α211, 424, γ11, 162, 396, etc. βάν Δ209, Κ150,
  273, 297, Μ106, etc.: δ779, θ56, 109, ο109, 295,
  etc. Subj. βήω Ζ113. 3 pl. βῶσι ξ86. Opt. βαίην
  Ω246. Pple. βάς, βάντος Ε239, Ζ65, Κ576, Σ532: β419,
  δ48, 680, ε56, θ296, 314, 450, 456, etc. Infin.
  βήμεναι Ρ504: θ518, ξ327, τ296. βῆναι Ν459, Ξ24. 2
  sing. pf. βέβηκας Ο90. 3 βέβηκε Π69, Ψ481. 3 pl.
  βεβάᾱσι Β134. 3 sing. plupf. ἐβεβήκει Ζ513, Λ296,
  446, Ν156, etc. βεβήκει Α221, Ζ313, 495, Π751, 856,
  etc.: α360, γ410, ζ11, θ361, κ388, etc. 3 pl.
  βέβασαν Ρ286. Pple. βεβαώς Ξ477. Acc. sing. masc.
  βεβαῶτα ε130. Fem. βεβῶσα υ14. Infin. βεβάμεν Ρ359,
  510. 3 sing. aor. mid. ἐβήσετο Ξ229: η135, ν63, 75,
  ο284. βήσετο Γ262, 312, Ε745, Θ389: γ481.

B. 3 sing. aor. βῆσε Α310, Ε164, Π810. 1 pl. ἐβήσαμεν
  λ4. βήσαμεν Λ756. 3 βῆσαν Α438. 1 pl. subj. βήσομεν
  Α144. (ἀμφι-, ἀνα-, ἀπο-, δια-, εἰς-, εἰσανα-, ἐκ-,
  ἐκδια-, ἐμ-, ἐξανα-, ἐξαπο-, ἐπεμ-, ἐπι-, ἐσκατα-,
  κατα-, μετα-, παρα-, περι-, προ-, προς-, ὑπερ-,
  ὑπερκατα-.)

    I. Intrans. in all forms except those under
    (B).

        1. To go, go one's way, take one's way:
      παρὰ θῖνα θαλάσσης Α34. Cf. Α44, 311, 424,
      Β16, 47, Δ443, 495, etc.: οἶκόνδε α424. Cf.
      α102, 119, 427, β18, 406, γ131, ι196, etc.--
      Of something inanimate: ἰκμὰς ἔβη (i.e.
      finds its way inwards, making way for the
      unguent) Ρ392.

        2. Of immaterial things, to go, pass.
      εὐχωλαί Θ229. Cf. Β339.--So of time: ἐννέα
      βεβάασιν ἐνιαυτοί (have passed) Β134.

        3.

            a. In pf. of the state or
        condition of going: ἔχων εὔληρα βέβηκε
        (is going, i.e. is driving the chariot)
        Ψ481: περὶ τρόπιος βεβαῶτα (bestriding
        it and being carried along with it)
        ε130.

            b. In plupf. of being in the
        act or attitude of going: Οὔλυμπόνδε
        βεβήκει (was in motion to go, i.e.
        started or set out to go, took her way)
        Α221. Cf. Ζ313, 495, Λ446, Π751, 856 =
        Χ362, Π864, Ρ706, Χ21, Ψ391: α360 =
        φ354, θ361, κ388, ν164, ο464, ρ26, 61,
        σ185 = τ503 = χ433, τ47 = υ144, ψ292.--
        But in strict plupf. sense: Ἄϊδόσδε
        βεβήκει γ410 = ζ11.--Without
        complementary words, strode along Ζ513,
        Λ296, Ν156, Υ161.

        4. To start or set out to go, run,
      etc.: βῆ θέειν Β183, βῆ ἰέναι Δ199. Cf.
      Ε167, Ζ296, Ν27, Υ32, Ψ229, etc.: α441,
      β298, δ779, ξ87, 501, etc.

        5. To move oneself into a specified
      position, get on to, into, out of,
      something: ἐς ἅρματα Ε239, ἐς ἀσαμίνθους
      Κ576. Cf. Ε364, 745, Ζ65, Ρ504, Σ532, Ψ132,
      etc.: ἐξ ἀσαμίνθου γ468. Cf. γ481, 492, δ48,
      μ229, φ51, etc.--So with acc.: βήσετο δίφρον
      (mounted it) Γ262 = 312.--Without the acc.:
      ὄπιθεν βῆ Ἀχιλλεύς (mounted after him) Τ397.
      --Of going (on board a ship): ἐπὶ νηὸς
      ἔβαινεν Ν665. Cf. β416, θ501, ι177, λ534,
      ο284, 547. --Of disembarking (from a ship):
      ἐκ νηὸς βῆ Α439. Cf. γ12, ν116.--Sim.: ἐπ’
      ἠπείρου βῆμεν ι85 = κ56.

        6. With adverbs and prepositions.

            a. With ἀμφί as prep., to
        bestride: ἀμφ’ ἑνὶ δούρατι βαῖνεν ε371.
        --So, to bestride and protect (a fallen
        friend) (cf. ἀμφιβαίνω (4), περιβαίνω):
        ἀμφ’ αὐτῷ βαῖνεν Ε299. Cf. Ξ477, Ρ4,
        359, 510.--Sim. with περί: περὶ Πατρόκλῳ
        βαῖνεν Ρ6. Cf. Ρ4, 137: υ14.--Of
        bestriding the body of a foe with a view
        to dragging it off: Τρῶες περὶ Πατρόκλῳ
        βέβασαν Ρ286. (For the time indicated in
        these cases by the pf. and plupf. cf.
        (3).)

            b. With ἀνά.

                a. To mount a chariot,
          etc.: ἀν’ ἔβη Πρίαμος Γ261. Cf.
          Γ311, Ρ541: ζ253.--Sim. with παρά,
          to mount a chariot (and stand)
          beside another: πὰρ Μαχάων βαινέτω
          (βαῖνεν) Λ513, 518.--Also with παρά
          as prep.: πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔβαινεν
          Ε365.

                b. To go on board a
          ship: ἀν’ αὐτοὶ βάντες (βαίνομεν)
          β419 = δ579, λ5. Cf. ν75.

            c. With ἐκ.

                a. To dismount from a
          chariot: ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί Γ113.

                b. To disembark from a
          ship: ἐξ αὐτοὶ βαῖνον Α437. Cf. γ11,
          δ785, ι150 = 547 = μ6, ο499.

            d. With μετά of crossing an
        indicated line: μετὰ δ’ ἄστρα βεβήκει
        (had crossed the meridian) μ312, ξ483.

            e. For περί, παρά see (a) (b).

        7. To come: τίπτε βέβηκας; (hast thou
      come) Ο90, πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκε (has come
      to encounter us) Π69.

    II. Trans. in forms (B). To cause to take a
    specified position: ἂν Χρυσηΐδα βήσομεν (let us
    put her on board) Α144, ἐς ἑκατόμβην βῆσεν (put
    it on board) 310, ἐξ ἑκατόμβην βῆσαν (landed it)
    438, τοὺς ἐξἵππων βῆσεν (thrust or knocked off)
    Ε164, βήσαμεν ἵππους (brought to a stand,
    stopped) Λ756, φῶτας βῆσεν ἀφ’ ἵππων Π810: ἐν τὰ
    μῆλα ἐβήσαμεν (put them on board) λ4.

************************************************************

βάλανος, ἡ. The fruit of the φηγός κ242, ν409.

************************************************************

βάλλω. Fut. βαλέω Θ403. βαλῶ Ρ451. 3 sing. βαλέει κ290.
  Dat. sing. masc. pple. βαλέοντι λ608. Aor. ἔβαλον
  (βάλον), -ες Α245, 436, Β692, Γ368, Ε188, 574, 588,
  Θ156, etc.: α364, δ41, 50, 344, κ172, ν267, ρ89,
  483, etc. Subj. βάλω Ρ17, 40. 2 sing. -ῃσθα μ221. 3
  -ῃσι Φ104, 576. -ῃ Υ168, 378, Ψ855: β330, ε415,
  ρ279. 1 pl. -ωμεν Δ16. Opt. βάλοιμι Π623: θ216. 2
  sing. -οισθα Ο571. 3 -οι Λ389: δ223, ρ251, 494, υ65,
  80. Pple. βαλών, -όντος Ε145, Η270, Λ454, Ρ457,
  Χ207, Ψ572, etc.: δ245, ε128, θ501, ι470, λ211,
  ρ567, χ92, etc. Neut. βαλόν η279. Fem. βαλοῦσα, -ης
  Ψ462: ζ100, υ62. Infin. βαλέειν Β414, Η242, Κ368,
  Ν629, etc.: δ198, ε349, θ508, ι137, ξ399, χ174.
  βαλεῖν Ν387, Ξ424. 3 sing. plupf. (in intensive
  impf. or aor. sense) βεβλήκει(ν1] Δ108, 492, Ε66,
  73, 394, 661, Μ401, Ξ412, Ρ606: χ258, 275, 286. 3
  sing. opt. -οι Θ270. Mid. Imp. βάλλευ μ218. Aor.
  βαλόμην κ262. 3 sing. βάλετο Β45, Γ334, Ε738, Λ29,
  Π135, Τ372: ε231, κ544, ξ528, ο61. 3 pl. ἐβάλοντο
  Μ377, Ο566, Ψ352: ξ209. 3 sing. subj. βάληται λ428.
  Pass. 3 sing. aor. ἔβλητο Λ410, 675, Μ306, Π753.
  βλῆτο Δ518, Π570, Ρ598. 3 sing. subj. βλήεται ρ472.
  2 sing. opt. βλεῖο Ν288. Pple. βλήμενος, -ου Δ211,
  Θ514, Λ191, 206, Μ391, Ο495, 580, Ρ726, Φ594: ρ490,
  493, χ18. Infin. βλῆσθαι Δ115: χ253. 2 sing. pf.
  βέβληαι Ε284, Λ380, Ν251. 3 βέβληται Ε103, Λ660,
  662, Π25, 27. 3 pl. βεβλήαται Λ657: λ194. 3 sing.
  plupf. βέβλητο μ423. 3 pl. βεβλήατο Ξ28: η97. Pple.
  βεβλημένος, -ου Λ475, 592, 659, Μ2, Ν764, Ξ63, etc.:
  λ535, τ69. (ἀμφι-, ἀνα-, ἐκ-, ἐμ-, ἐπι-, κατα-,
  παρα-, παρακατα-, περι-, προ-, προσ-, συμ-, ὑπερ-,
  ὑπο-.)

I. To throw.

    1. To throw or cast in gen.: ποτὶ σκῆπτρον βάλε
    γαίῃ Α245. Cf. Β183, Φ51, Χ468, etc.: ε349,
    θ508, τ63, υ65, etc.--Of winds, to beat upon so
    as to throw (together): πυρῆς ἄμυδις φλόγ’
    ἔβαλλον Ψ217.

    2. To throw or let fly (a missile): χαλκόν Ε317
    = 346: βέλος ι495. Cf. ι482, 539, υ62.--Absol.:
    μὴ βάλλετε Γ82. Cf. Α52, Θ282, Ν718, 721, Π104:
    ι158, λ608.--In mid. with reciprocal force:
    βαλλομένων (as they threw at one another) Μ289.
    --With the missile in dat.: λάεσσιν Γ80. Cf.
    Μ155: κ122.

    3. To hurl or throw (a person down): κατὰ
    Μύνητ’ ἔβαλεν Β692. Cf. Ε588, Θ156: χ188.--To
    throw in wrestling Ψ727: δ344 = ρ135.--To hurl
    from something: ἐκ δίφρου Θ403, 417. Cf. Λ109.--
    To thrust back from something: ἀπ’ αὐτάων δηΐους
    Μ264.--To thrust or cause to go into a place: ἐς
    θάλαμον χ174.

    4. In reference to things, to throw down,
    destroy: κατὰ βαλέειν μέλαθρον Β414. Cf. Ι541.--
    To send flying, cause to fall: τῆλε κάρη βάλεν
    Υ482.--To knock off from something: ἀπὸ κρατὸς
    κυνέην Π793.--Out of something: ἐκ χειρῶν
    μάστιγα Ψ384.--To thrust or cause to strike
    against something: πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον ὄζους
    Π768.

    5. To thrust or urge (one's horses in front or
    in advance): τοὺς σοὺς [ἵππους] πρόσθε βαλών
    Ψ572. --Absol. Ψ639.--Intrans. of horses, to
    thrust themselves forward, rush Ψ462.

    6. To put (a ship to sea): νῆας ἐς πόντον
    βάλλουσιν δ359.

    7. Of the action of the sea, to beat, drive:
    ποτὶ πέτρῃ κῦμα ε415. Cf. η279, ι284, μ71.

    8. To cause to be somewhere or in some
    position, to throw, put, place, set: σύν ῥ’
    ἔβαλον ῥινούς Δ447, βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων
    Ε574. Cf. Β376, Ε722, Ν36, Τ394, etc.: θρόνοις
    ἔνι ῥήγεα κ352. Cf. δ455, η97, ι470, λ194, Μ221,
    etc.--In mid.: ἐν (ἐπὶ) κλήρους ἐβάλοντο Ψ352:
    ξ209.--In mid., to put oneself in act to do
    something: σὺν δ’ ἐβάλοντο μάχεσθαι Μ377.

    9. In reference to immaterial things, to send,
    set, inspire: ἐν στήθεσσι μένος βάλεν Ε513, σὺν
    δ’ ἔβαλον πόλεμον (joined battle) Μ181. Cf. Δ16,
    Ρ451, Φ547: ἐν φύζαν ἑτάροισιν ξ269 = ρ438.--
    Without expressed object: ὡς ἐνὶ θυμῷ ἀθάνατοι
    βάλλουσιν α201 = ο173.

    10. To let fall: ποτὶ γαίῃ χεῖρας λ424.--To let
    fall or shed (tears): δάκρυ χαμάδις βάλεν δ114.
    Cf. δ198, 223, ρ490.--Of shedding sleep: ὕπνον
    ἐπὶ βλεφάροισιν α364 = π451 = τ604 = φ358.--To
    let hang down: ἑτέρωσε κάρη Θ306, Ψ697.--To lay
    on (the lash): ἐφ’ ἵπποιϊν μάστιν ο182.

    11. To turn (the eyes): ἑτέρωσ’ ὄμματα π179.

    12. Of a river, to carry down with it and
    discharge (into the sea): ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα
    Λ495.--Absol., to discharge its waters, empty
    itself: εἰς ἅλα βάλλων Λ722.

    13. Of throwing or putting clothes, armour,
    etc., on a person, enduing him with them: ἀμφί
    μιν φᾶρος Ω588. Cf. Σ204: γ467, δ50, 440, ν434,
    etc.--So of putting on oneself: σπεῖρ’ ἀμφ’
    ὤμοισι βαλών δ245.--In mid.: περὶ βάλλετο φᾶρος
    Β43, ἀμφ’ ὤμοισι βάλετο ξίφοσ45 = Γ334 = Π135 =
    Τ372, Λ29. Cf. Ε738, Κ333: περὶ ζώνην βάλετ’
    ἰξυῖ ε231 = κ544. Cf. κ262, ξ528, ο61, ρ197 =
    σ108.

    14. In mid., to lay (to heart): ἐνὶ φρεσὶ
    βάλλεο σῇσιν Α297 = Δ39 = Ε259 = Ι611 = Π444 =
    851 = Φ94. Cf. Ο566: λ454 = π281 = 299 = ρ548 =
    τ236 = 495 = 570, μ218.--To cherish (in the
    heart): ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον Ξ50.--To
    think of or consider as to (in one's mind): εἰ
    νόστον μετὰ φρεσὶ βάλλεαι Ι435.--Sim.: ὡς ἐνὶ
    θυμῷ βάλλεαι (as thou (fondly) fanciest) Υ196: ἥ
    τις τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται (conceives,
    contrives) λ428.

II. To strike.

    1.

        a. To strike or wound (a person, etc.)
      with a missile, and in pass., to be so
      struck or wounded: υἱὸν Πριάμοιο Δ499,
      βεβλημένοι οὐτάμενοί τε Λ659. Cf. Θ81, Μ391,
      Ο249, etc.: ἀργῆτι κεραυνῷ ε128, ὁππότ’ ἀνὴρ
      βλήεται ρ472. Cf. λ535, ν267, ρ279, χ283,
      etc.

        b. With the part of the body struck as
      object: αὐχένα μέσσον Ε657. Cf. Ν594, Π807,
      Φ591, etc.: δεξιὸν ὦμον ρ462. Cf. ρ504, χ82.
      --With the part of the armour struck as
      object: Αἴαντος σάκος Η245. Cf. Ν258, Φ164,
      etc.--In pass.: πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε,
      βάλλετο δ’ αἰεί Π105.

        c. With double acc. of the person and
      the part of the body struck; στῆθός μιν
      Δ480. Cf. Ν506, Ο341, Π399, Φ166, etc.:
      σ396, υ306, χ277.--With acc. of the person
      and of the part of the armour struck; τὸν
      τελαμῶνα Μ401, Ἕκτορα θώρηκα Ρ606. Cf. Ε98,
      etc.

        d. In pass. with acc. of the part
      struck: βλῆτο κνήμην Δ518. Cf. Ε284, Ρ598.

        e. With double acc. of the person and
      of the wound: ἕλκος τό μιν βάλε Πάνδαρος
      Ε795. Cf. Π511.

        f. Without object, but with words
      indicating where the blow falls: βάλεν’
      Ατρεΐδαο κατ’ ἀσπίδα Γ347. Cf. Γ356, Ε305,
      etc.

        g. With the missile as subject Ε17 =
      Π479.

    2. Of striking inanimate objects: βάλε μέσσας
    [σανίδας] Μ457. Cf. Ι574, Φ171, Ψ866, etc.: νῆα
    κεραυνῷ μ388, ψ330, ἐπίτονος βέβλητο (was
    snapped) μ423. Cf. υ302, χ258 = 275.

    3. Of such objects striking: ἄντυγας (ἡνίοχον)
    ῥαθάμιγγες Λ536 = Υ501, Ψ502.--Of the sun:
    ἀκτῖσιν ἔβαλλεν ε479, τ441.--Of sound: κτύπος
    οὔατα βάλλει Κ535.

    4. In mid. with ἀνά, to strike up, begin (to
    sing) (cf. ἀναβάλλω (2)): ἀνά σφισι βάλλετ’
    ἀείδειν ρ262.

************************************************************

βαμβαίνω. An imitative formation, to stammer; or perh.
  redup. fr. βαίνω, to stagger Κ375.

************************************************************

βάν, 3 pl. aor. βαίνω.

************************************************************

βάπτω. To plunge (into water): πέλεκυν ι392.

************************************************************

βαρβαρόφωνος [βάρβρος, foreign + φωνή]. App. referring
  to harshness of speech = ἀγριόφωνος Β867.

************************************************************

βάρδιστος [metathesis of βράδιστος, superl. of βραδύς].
  Slowest. Of horses Ψ310, 530.

************************************************************

†βαρέω [βαρύς]. Pf. pple. βεβαρηώς, -ότος. In this
  pple., weighed down, overcome γ139, τ122.

************************************************************

βαρύθω [βαρύς]. To be weighed down: βαρύθει μοι ὦμος
  (has lost its power) Π519.

************************************************************

βαρύ̄νω [βαρύς]. Aor. pple. pass. βαρυνθείς Υ480. Acc.
  neut. βαρυνθέν Θ308. To weigh down, oppress: γυῖα
  βαρύνεται Τ165. Cf. Ε664, Θ308, Υ480: ε321.--Sim.:
  δόναξ ἐβάρυνε μηρόν (app., made it painful to move)
  Λ584.

************************************************************

βαρύς, εῖα, ύ [cf. βριθύς].

1. Heavy. Of the hand or arm, heavy, powerful Α89, 219,
  Ε81, Λ235 = Ρ48, Ν410, Φ590, Ψ687: σ56.

2. Heavy to bear, grievous, dire: ἄτῃ Β111 = Ι18. Cf.
  Ε417, Κ71, Υ55: ο233.--Giving misery, stern, dire,
  grim: κῆρας Φ548. Cf. η197.

3. Of a voice, deep (as proceeding from a giant's
  throat) ι257.

4. In neut. βαρύ as adv., of groaning, heavily, deeply
  Α364 = Σ78, Δ153, Ι16, Π20, Σ70, 323, Ψ60: θ95 =
  534.--So in neut. pl. βαρέα Θ334, Ν423, 538 = Ξ432:
  δ516 = ψ317, ε420, κ76.

************************************************************

βάς, aor. pple. βαίνω.

************************************************************

βασίλεια, ης, ἡ [βασιλεύς].

1. The wife of a βασιλεύς. Of Penelope δ697, 770, π332,
  337, ρ370 = 468 = σ351 = φ275, ρ513, 583, σ314,
  ψ149. --Of Arete η241, λ345, ν59.

2. The daughter of a βασιλεύς. Of Nausicaa ζ115.

3. β. γυναικῶν, the peerless one among women λ258.

************************************************************

βασιλεύς, ῆος, ὁ. One in authority, a king, chief,
  noble.

1. Of men (never of gods), sometimes as a title,
  sometimes as a descriptive term. Of Agamemnon Α9,
  231, 340, 410, Γ179, Δ402, Η180, Λ23, 46, 136, 262,
  283, Τ256.--Of Achilles Α331, Π211.--Of Nestor Β54.
  --Of Paris Δ96.--Of Priam Ε464, Ω680, 803.--Of
  Proetus Ζ163.--Of Rhesus Κ435, 494.--Of Sarpedon
  Π660.--Of Menelaus δ44, 621.--Of Alcinous η46, 55,
  141, θ157, 257, 469, ν62.--Of Odysseus π335, υ194.--
  Of Antinous and Eurymachus σ64.--Of Antinous ω179.--
  Of minor heroes and personages Δ338, Ν643, Υ219,
  Ψ631, 849: δ618 = ο118, ξ316, 336, σ85 = 116 = φ308,
  τ287.--Joined with ἄναξ υ194.

2. In various contexts: κρείσσων β. ὅτε χώσεται ἀνδρὶ
  χέρηϊ Α80, διοτρεφέων βασιλήων176, ὅν τινα βασιλῆα
  κιχείη Β188, εἷς β. [ἔστω] 205. Cf. Β86, 98, 196,
  214, 247, 250, 277, 445, etc.: μὴ σέ γε βασιλῆα
  Κρονίων ποιήσειεν α386, δίκη βασιλήων δ691. Cf.
  α394, β231 = ε9, γ480, δ63, ζ54, η49, θ41, 390,
  κ110, ν205, ξ278, ρ416, τ109, υ196, 222, ω88, 253.

************************************************************

βασιλεύτατος [superl. fr. βασιλεύς]. Most royal,
  supreme in rank Ι69.

************************************************************

βασιλεύτερος [comp. fr. βασιλεύς]. More royal, higher
  in rank Ι160, 392, Κ239: ο533.

************************************************************

βασιλεύω [βασιλεύς]. (ἐμ-.)

1. To rule, hold sway, be king, chief or ruler Β203,
  Ι616: α392, β47, τ179, χ52, ω483.

2. To be king or chief of or ruler over.

    a. With genit.: Ἀχαιῶν α401.

    b. With dat.: Γιγάντεσσιν η59. Cf. Β206 (v.l.
    βουλεύῃσι).

3. Of a woman, to enjoy rank as the wife of a βασιλεύς
  Ζ425.--With local genit.: Πύλου λ285.

************************************************************

βασιλήϊος [βασιλεύς]. Of a king or chief: τέμενος Σ550
  (v.l. βαθυλήϊον).--Royal, princely π401.

************************************************************

βασιληΐς, ΐδος, ἡ [as prec.]. Royal, princely Ζ193.

************************************************************

βάσκω [in form iterative fr. βα-, βαίνω]. (ἐπι-,
  παρα-.) In imp. with ἴθι, 'come! go' Β8, Θ399, Λ186,
  Ο158, Ω144, 336.

************************************************************

βαστάζω.

1. To raise. Of pushing uphill λ594.

2. To take into the hands, handle: τόξον φ405.

************************************************************

βάτην, 3 dual aor. βαίνω.

************************************************************

βάτος, ου. In pl., the prickles of some kind of prickly
  shrub or plant: βάτων ἕνεκα ω230.

************************************************************

βεβάᾱσι, 3 pl. pf. βαίνω.

************************************************************

βέβακται, 3 sing. pf. pass. βάζω.

************************************************************

βεβάμεν, pf. infin. βαίνω.

************************************************************

βεβαρηότα, acc. sing. masc. pf. pple. βαρέω.

************************************************************

βέβασαν, 3 pl. plupf. βαίνω.

************************************************************

βεβαώς, pf. pple. βαίνω.

************************************************************

βέβηκε, 3 sing. pf. βαίνω.

************************************************************

βεβίηκε, 3 sing. pf. βιάω.

************************************************************

βεβλαμμένον, acc. sing. masc. pf. pple. pass. βλάπτω.

************************************************************

βέβληαι, 2 sing. pf. pass. βάλλω.

************************************************************

βεβλήαται, 3 pl. pf. pass. βάλλω.

************************************************************

βεβλήκει(ν1], 3 sing. plupf. βάλλω.

************************************************************

βέβληται, 3 sing. pf. pass. βάλλω.

************************************************************

βεβολήατο, 3 pl. plupf. pass. βολέω.

************************************************************

βέβρῑθε, 3 sing. pf. βρίθω.

************************************************************

βέβρῡχε, 3 sing. pf. βρυχάομαι.

************************************************************

βεβρώθοις, 2 sing. pf. opt. βιβρώσκω.

************************************************************

βεβρωκώς, pf. pple. βιβρώσκω.

************************************************************

βεβρώσεται, 3 sing. fut. pf. pass. βιβρώσκω.

************************************************************

βεβυσμένον, acc. sing. masc. pf. pple. pass. βύω.

************************************************************

βεβῶσα, fem. pf. pple. βαίνω.

************************************************************

βέῃ. See next.

************************************************************

βείομαι, βέομαι [prob. for βίομαι, subj. fr. βι(ϝ1]-,
  βίος]. 2 sing. βέῃ Π852, Ω131 (app. for βέεαι
  (βέε’)). To live: οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν Ο194 (φ.
  app. comitative dat., 'in company with ...,' 'in
  accordance with ...'; thus, will not live and move
  and have my being in his mind), οὐ δηρὸν βέῃ Π852,
  Ω131, τί νυ βείομαι; (what have I now to live for?)
  Χ431.

************************************************************

βέλεμνον, ου, τό [as next]. A spear or dart: πικρά
  Χ206.--Of arrows Ο484, 489.

************************************************************

βέλος, εος, τό [βάλλω]. Dat. pl. βελέεσσι Ε622, Λ576,
  589, Ν511, etc.: γ280, ε124, λ173, 199, ο411.
  βέλεσσι Α42, Ν555, Ω759. βέλεσι Λ657: π277. A
  missile.

1. A spear or dart, but in pl. not necessarily
  excluding arrows or stones: οὐχ ἅλιον β. ἧκεν Δ498,
  βελέων ἐρωήν 542. Cf. Ε18, 316, 622, Θ67, 159, etc.:
  π277.--ἐκ βελέων, out of range of missiles: ὕπαγεν
  Λ163. Cf. Π122, 668, 678, 781, Σ152.--So ὑπὲκ βελέων
  Δ465, Σ232.--Motion not implied: ἐκ βελέων (keeping
  out of their range) Ξ130.

2. An arrow Α42, 51, 382, Δ99, Ε104, Ο444, etc.: γ280
  = ο411, ε124 = λ173 = 199, φ138 = 165, φ148, χ83,
  ω180.

3. A stone Μ159, 458, Ξ439, Π737.--Of the rock thrown
  by the Cyclops ι495.

4. Of the θρῆνυς thrown by Antinous ρ464.--Of the ox's
  foot thrown by Ktesippus υ305.

5. Applied to a weapon in gen. Ν289.

6. Metaphorically of the wound inflicted by a missile:
  ὥς τις β. πέσσῃ Θ513.--Of the pains of childbirth
  Λ269.

************************************************************

βέλτερος [comp. fr. βολ-, βόλομαι). Better. In neut.
  βέλτερον with or without copula, it is (would be)
  better: β. ὃς προφύγῃ κακόν Ξ81 ([κείνῳ] ὅς = εἴ
  τις).--With complementary infin.: β. ἀπολέσθαι Ο511.
  Cf. Ο197, Σ302, Φ485, Χ129.--With dat. and infin.:
  πτωχῷ β. ἐστι δαῖτα πτωχεύειν ρ18.--With εἰ: β., εἰ
  καὐτὴ πόσιν εὗρεν ἄλλοθεν ζ282.

************************************************************

βένθος, τό.

1. The depth or gulf (of the sea): κατὰ β. ἁλός Σ38,
  49.--In pl. in sim. sense: ἐν βένθεσσιν ἁλός Α358 =
  Σ36. Cf. Ν21, 32.

2. In pl., the deeps or deep recesses (of the sea):
  θαλάσσης πάσης βένθεα οἶδεν α53, δ386.--The recesses
  or coverts (of a wood): βαθείης βένθεσιν ὕλης ρ316.

************************************************************

βένθοσδε [acc. of prec. + -δε (1)]. To the deep part
  (of the sea), to the deep (sea): νῆα ἁλὸς β. ἔρυσσαν
  δ780, θ51.

************************************************************

βέομαι. See βείομαι.

************************************************************

βέρεθρον, ου, τό. A gulf or deep recess: βάθιστον ὑπὸ
  χθονὸς β. Θ14.--Of Scylla's cave μ94.

************************************************************

βῆ, 3 sing. aor. βαίνω.

************************************************************

βηλός, οῦ, ὁ. A threshold: ῥῖψεν (ῥίπτασκον) ἀπὸ βηλοῦ
  (i.e. of Olympus) Α591, Ο23. Cf. Ψ202. (There is a
  tradition that in the first two passages it is a
  distinct word = οὐρανός.)

************************************************************

βῆμεν, 1 pl. aor. βαίνω.

************************************************************

βήμεναι, βῆναι, aor. infin. βαίνω.

************************************************************

βῆν, 1 sing. aor. βαίνω.

************************************************************

βῆσαν, 3 pl. intrans. aor. βαίνω.

************************************************************

βῆσαν, 3 pl. trans. aor. βαίνω.

************************************************************

βήσεται, 3 sing. fut. in mid. form βαίνω.

************************************************************

βήσετο, 3 sing. aor. mid. βαίνω.

************************************************************

βῆσσα, ης, ἡ. A glen or dell Γ34, Λ87, Ξ397, Π634, 766,
  Ρ283, Σ588, Χ190: κ210, 252, 275, τ435.

************************************************************

βητάρμων, ονος, ὁ [app. βη-, βαίνω + ἁρμ-, ἁρμόζω. 'One
  who goes in measure']. A dancer θ250, 383.

************************************************************

βήτην, 3 dual aor. βαίνω.

************************************************************

βήω, aor. subj. βαίνω.

************************************************************

βιάζω [βίη].

1. To bring one's might to bear upon, bear hard upon,
  press, use violence against. In mid.: βιάζεταί σε
  Χ229. Cf. ι410.--In pass., to be pressed or driven:
  βελέεσσιν Λ576. Cf. Λ589, Ο727 = Π102.

2. To push one's advantage against, constrain: βιάζετέ
  με μοῦνον ἐόντα μ297.

************************************************************

βίαιος [βίη]. Forceful, violent: ἔργα β236.

************************************************************

βιαίως [adv. fr. prec.]. Forcefully, by force, with
  violence: γυναιξὶ παρευνάζεσθε β. χ37. Cf. β237.

************************************************************

βιάω [βίη]. 3 sing. pf. βεβίηκε Κ145, 172, Π22. 3 pl.
  pres. mid. βιόωνται λ503. 3 pl. impf. βιόωντο ψ9. 3
  pl. opt. βιῴατο Λ467.

1. To use violence to, lay constraint upon. In mid.: οἳ
  κεῖνον βιόωνται λ503. Cf. ψ9.--Of something
  immaterial: τοῖον ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς Κ145 = Π22.
  Cf. Κ172.

2. To prove too strong for, force, overcome. In mid.:
  ὄνος ἐβιήσατο παῖδας Λ558. Cf. Λ467, Π823.

3. To force to act against one's will. In mid.: οὔ τίς
  μ’ ἀέκοντα βιήσεται φ348.--To compel in a certain
  direction, throw upon something: ἐκβαίνοντά κέ με
  βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου η278.

4. To push one's advantage against, get the better of.
  In mid.: ψεύδεσσι βιησάμενος Ψ576.

5. To rob (of one's due). In mid. with double acc.: νῶϊ
  βιήσατο μισθόν Φ451.

************************************************************

βιβάσθω [βιβάω]. To stride, stride along: μακρὰ
  βιβάσθων Ν809, Ο676, Π534.

************************************************************

βιβάω [redup. fr. βα-, βαίνω]. (προ-.) = prec.: μακρὰ
  βιβῶντα Γ22. Cf. Ν371, Ο307, 686: λ539. (In all
  cases with βιβάντα, etc., from next as v.l.)

************************************************************

βίβημι [as prec.]. (προ-.) = prec.: μακρὰ βιβάντα
  (βιβάς) Γ22, Η213, Ο307, 686, ὕψι βιβάντα Ν371:
  μακρὰ βιβᾶσα λ539.--Of a ram ι450. (For vv. ll. see
  prec.)

************************************************************

†βιβρώσκω. 2 sing. pf. opt. βεβρώθοις Δ35. Pf. pple.
  βεβρωκώς Χ94: χ403. 3 sing. fut. pf. pass.
  βεβρώσεται β203. To eat.

1. In pf. forms in intensive sense: εἰ βεβρώθοις
  Πρίαμον (eat up, devour) Δ35.--Sim. of χρήματα β203
  (will be consumed).

2. In strict pf. sense: βεβρωκὼς φάρμακα Χ94.--So with
  partitive genit.: βεβρωκὼς βοός χ403.

************************************************************

βίη, ης, ἡ. Instrumental βίηφι Π826, Σ341, Φ501, Ψ315:
  α403, ζ6, ι406, 408, 476, μ210, 246, φ371, 373. With
  vbs. of trusting Δ325, Μ135, 153, 256, Χ107: φ315.
  This form as locative Ο614. As genit. Φ367.

1. Bodily strength, might, power; the exercise of this:
  βίην ἀμείνων (in might) Α404, Ο139, πεποίθασι βίηφιν
  (in their strength) Δ325, οὔ τίς με βίῃ δίηται Η197,
  σὴ β. λέλυται Θ103. Cf Γ431, Η288, Μ135, 341, Ν572,
  Ο106, Ρ569, Ψ315, etc.: δόλῳ ἠὲ βίηφιν ι406, βίης
  ἐπιδευέες φ185. Cf. δ415, ζ6, ν143, σ4, υ379, φ128,
  etc.--In pl.: βίας Τρώων Ε521. Cf. χ219.

2. National strength or power: φαιήκων ζ197.

3. The act of putting strength into exercise, effort:
  μεθῆκε βίης Φ177. Cf. δ422, φ126.

4. Courage, spirit: οὐκ ἔστι β. φρεσίν Γ45.

5. β. τινός, periphrasis for a person (the might of ...
  = the mighty ...) (cf. ἴς (5), μένος (6), σθένος
  (2)): Πριάμοιο βίην Γ105, β. Ἑλένοιο Ν770. Cf. Ε781,
  Ν758, 781, Ο614, Ρ24, 187, Σ117, Υ307, Φ367, Χ323,
  Ψ859: κ200.--Sim. with adj.: βίῃ Ἡρακληείῃ Β658. Cf.
  Β666, Δ386, Ε638, Λ690, Ο640, Τ98: λ290, 296, 601.

6.

    a. Wrongful exercise of strength or power,
    violence: ὕβρις τε β. τε ο329 = ρ565. Cf. ψ31.--
    In pl., acts of wrong or violence: βίας
    ἀποτίσεαι λ118, π255. Cf. γ216, ν310, π189,
    ρ540.--Of an inanimate agent, violent
    manifestations of force: βίας ἀνέμων (the
    blasts) Π213 = Ψ713.

    b. In dat.: βίῃ, by wrongful use of force, by
    force, forcibly: εἴ με β. καθέξει Ο186. Cf.
    Π387: ο231.--So βίηφι α403, ι476, μ210.--With
    genit.: βίῃ ἀέκοντος (in spite of him unwilling)
    Α430: δ646.

7. Might, power, authority, influence Ι498, Ψ578.

************************************************************

βιός, οῦ, ὁ. A bow Α49, Δ125, Κ260, Λ387, Ο468, 472,
  Ω605: ζ270, τ577 = φ75, φ173, 233, 328, χ2, 246,
  ω170, 177.

************************************************************

βίος, ου, ὁ [βιϜ-]. One's life, course of life, manner
  of living: ζώεις ἀγαθὸν βίον ο491. Cf. σ254 = τ127.

************************************************************

βιοτή, ἡ [βίος]. = prec. δ565.

************************************************************

βίοτος, ου, ὁ [βίος].

1. Life, existence, one's life: βιότοιο μεγήρας Ν563.
  Cf. Δ170: ε394, μ328, ω536.

2. The period of one's life: βιότοιο τελευτή Η104,
  Π787.

3. The fact of being alive: εἴ κεν πατρὸς βίοτον
  ἀκούσῃς α287. Cf. β218.

4. The means of living, substance, goods, chattels:
  ἀφνειὸς βιότοιο Ε544. Cf. Ζ14, Ξ122: ἀλλότριον
  βίοτον ἔδουσιν α160, σ280. Cf. α377, β49, 123, 126,
  γ301, δ90, 686, etc.

************************************************************

†βιόω [βίος]. 3 sing. aor. imp. βιώτω Θ429. Infin.
  βιῶναι Κ174, Ο511: ξ359. 2 sing. aor. mid. ἐβιώσαο
  θ468.

1. To live, continue to exist: ἄλλος βιώτω Θ429. Cf.
  Κ174, Ο511: ξ359.

2. Trans. in aor. mid., to give life to, rescue from
  death: σύ μ’ ἐβιώσαο θ468.

************************************************************

βιόωνται, 3 pl. pres. mid. βιάω.

************************************************************

βιῴατο, 3 pl. opt. mid. βιάω.

************************************************************

βιῶναι, aor. infin. βιόω.

************************************************************

βιώτω, 3 sing. aor. imp. βιόω.

************************************************************

βλάβεν, 3 pl. aor. pass. βλάπτω.

************************************************************

βλάβω [= βλάπτω]. To cause to fail or break down:
  βλάβεται γούνατα Τ166: ν34.--To cause (a speaker) to
  break down: βλάβεται λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής Τ82.

************************************************************

βλάπτω. 2 sing. aor. ἔβλαψας Χ15. βλάψας Ψ571. 3 ἔβλαψε
  Ψ782. βλάψε Η271, Ψ774: ξ178. 3 pl. ἔβλαψαν ψ14. 3
  pl. aor. pass. ἐβλάφθησαν Ψ387. Also ἔβλαβεν Ψ461.
  βλάβεν Ψ545. Pple. βλαφθείς, -έντος Ζ39, Ι512, Ο484,
  489, 647, Π331. Acc. sing. masc. pf. pple.
  βεβλαμμένον Π660.

1. To cause to fail or break down, make useless:
  γούνατα Η271. Cf. Ο484, 489.--To stop, cut short the
  course of: ἵπποι ἔβλαβεν Ψ461. Cf. Ψ545.--Sim.:
  βεβλαμμένον ἦτορ (app., brought to a stop in his
  life, slain) Π660.

2. To impede the course of: ἵππους Ψ571.--To impede the
  motion of, entangle: βλαφθέντα κατὰ κλόνον Π331.--To
  impede in action, be in the way of: ἑταίρων τίν’
  ἐλαυνόντων ν22.--To entangle, catch: ἵππω ὄζῳ ἔνι
  βλαφθέντε Ζ39. Cf. Ο647.

3. To trip, cause to stumble Ψ774.--To trip up (the
  feet of). With double acc.: ἔβλαψέ με πόδας Ψ782.

4. To put at a disadvantage: [ἵπποι] ἐβλάφθησαν ἄνευ
  κέντροιο θέοντες Ψ387.

5. To hinder from. With genit.: κελεύθου α195.

6. Of a divine agency.

    a. To affect the mind of adversely, smite with
    mental blindness. Of Ἄτη Ι507, 512, Τ94.--With
    φρένας as object: εἰ τότε βλάπτε φρένας Ζεύς
    Ο724.

    b. To deprive of good sense, put out of one's
    right mind: θεοί σ’ ἔβλαψαν ψ14.--With φρένας as
    second acc.: τόν τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ξ178.

    c. To foil: ἔβλαψάς μ’, ἑκάεργε Χ15.

7. Of wine, to drive out of one's right mind φ294.

************************************************************

βλεῖο, 2 sing. aor. opt. pass. βάλλω.

************************************************************

βλεμεαίνω. Of unknown meaning. App., to exult, bear
  oneself proudly, or the like: σθένεϊ βλεμεαίνων
  Θ337. Cf. Ι237, Μ42, Ρ22, 135, Υ36.

************************************************************

βλέφαρον, τό. Always in dual or pl. The eyelids: οὐχ
  ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε Κ26. Cf. Κ187, Ξ165,
  Ρ438, Τ17, Ω637: δάκρυ βάλεν ἐκ βλεφάροιϊν ρ490. Cf.
  α364, β398, δ114, ε493, θ522, ι389, etc.

************************************************************

βλήεται, 3 sing. aor. subj. pass. βάλλω.

************************************************************

βλῆτο, 3 sing. aor. pass. βάλλω.

************************************************************

βλῆτρον, τό [βλη-, βάλλω]. App., a clamp or clincher
  for fastening lengths together: ξυστὸν κολλητὸν
  βλήτροισιν Ο678.

************************************************************

βληχή, ἡ. A bleating: οἰῶν μ266.

************************************************************

βλοσυρός, ή, όν. App., shaggy Η212, Ο608.

************************************************************

βλοσυρῶπις [prec. + ὦπα]. App., grim-looking: Γοργώ
  Λ36.

************************************************************

βλωθρός, ή. App., tall, stately: πίτυς Ν390 = Π483:
  ὄγχνην ω234.

************************************************************

†βλώσκω [μβολ-]. 3 sing. aor. subj. μόλῃ Ω781. Pple.
  μολών, -όντος Λ173: γ44, ω335. Fem. μολοῦσα, -ης
  Ζ286, Ο720. 3 sing. pf. μέμβλωκε ρ190. (ἐκ-, κατα-,
  παρα-, προ-.)

1. To go: ποτὶ μέγαρα Ζ286.--Of a period of time, to
  pass away ρ190.

2. To come: δεῦρο Ο720. Cf. Λ173: γ44, ω335.--Of a
  period of time, to come on Ω781.

************************************************************

βοάγρια, τά [βο-, βοῦς + ἄγρη. 'Spoils of an ox.' Cf.
  ἀνδράγρια]. Shields of ox-hide Μ22: π296.

************************************************************

βοάω [βοή]. 3 sing. βοάᾳ Ξ394. 3 pl. βοόωσι Ρ265. Pple.
  βοόων, -ωντος Β97, 198, Ο687, 732. Contr. βοῶν Β224.
  Dat. sing. masc. aor. pple. βώσαντι Μ337. (ἐπι-,
  προ-.)

1. To cry aloud, shout: κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον Β97.
  Cf. Β198, 224, Θ92, Ι12, Λ15, Μ337, Ο687 = 732, Ρ89,
  334, 607 (app. for joy on seeing Hector unharmed),
  Ψ847: στὰς ἐβόησα κ311. Cf. δ281, ε400 = ι473 =
  μ181, ζ294, θ305, ι403, ω537.

2. Of things, to roar, resound: θαλάσσης κῦμα Ξ394,
  ἠϊόνες Ρ265.

************************************************************

βόειος, η, ον [βοῦς].

1. Of an ox: δέρμα ξ24.

2. Made from ox-hide Δ122: ω228.

3. In fem. βοείη as sb.

    a. A living ox's hide Σ582. --An ox-hide lately
    stripped off χ364.--An ox-hide in process of
    being dressed Ρ389.--A dressed ox-hide Λ843:
    υ96.--A piece of dressed ox-leather Μ296.

    b. A shield of ox-hide Ε452 = Μ425, Χ159.

************************************************************

βόεος = prec.

1. Of an ox: ὄνθου Ψ777.

2. Made from ox-hide Χ397, Ψ324.

3. In fem. βοέη as sb.

    a. An (undressed) ox-hide υ2, 142.

    b. A shield of ox-hide Ρ492.

************************************************************

βοεύς, ὁ [βοῦς]. A strap of ox-leather (used for
  hoisting a sail): ἕλκον ἱστία βοεῦσιν β426 = ο291.

************************************************************

βοή, ῆς, ἡ.

1. A crying out, a shouting: βοῆς ἀΐοντες ι401, ξ266 =
  ρ435.--A hue-and-cry, a din: διὰ ἄστεος κ118. Cf.
  χ77, 133.

2. A shouting in battle: Λ50, 500, 530, Ν169 = 540, Ξ4,
  Π267.--βοὴν ἀγαθός, good at the battle-cry,
  marshalling or rallying his men with loud shout. Of
  Menelaus Β408, 586, Γ96, Δ220, Ζ37, etc.: γ311,
  δ307, 609, ο14, 57, 67, 92, 97, ρ120.--Of Diomedes
  Β563, Ε114, Ζ12, Η399, Θ91, etc.--Of Hector Ν123,
  Ο671.--Of Aias Ο249, Ρ102. --Of Polites Ω250.

3. A loud expression of grief Ζ465: ω48.

4. The sound of musical instruments Σ495.

************************************************************

βοηθόος [βοή + θέω]. Running to the battlecry, coming
  swiftly to the fight Ν477.--The epithet transferred
  from the warrior to his chariot Ρ481.

************************************************************

βοηλασίη, ης, ἡ [βοῦς + ἐλαύνω] A driving off of
  cattle: νεῖκος ἀμφὶ βοηλασίῃ Λ672.

************************************************************

βοητύς, ἡ [βοάω]. Noise, disturbance α369.

************************************************************

βόθρος, ου, ὁ.

1. A hole or pit dug in the ground: βόθρον ὀρύξαι κ517,
  ἀπεδειροτόμησα ἐς βόθρον (so that the blood ran into
  the pit) λ36. Cf. λ25, 42, 95.

2. A hollow by a river used for washing clothes ζ92.

3. The trench in which a young tree is planted Ρ58.

************************************************************

†βολέω [= βάλλω]. Pf. pple. pass. βεβολημένος Ι9: κ247.
  3 pl. plupf. βεβολήατο Ι3. (ἀντι-.) Of grief, to
  smite: πένθεϊ βεβολήατο (were in the state of having
  been smitten, were tossed about or agitated) Ι3. Cf.
  Ι9: κ247.

************************************************************

βολή, ῆς, ἡ [βάλλω].

1. A blow with a missile ρ283, ω161.

2. A turn or glance (of the eyes) δ150.

************************************************************

βόλομαι [= βούλομαι].

1. = βούλομαι (1): ἑτέρως ἐβόλοντο α234.--With infin.:
  αὐτὸν ζώειν π387.

2. = βούλομαι (4). With infin. and ἤ: Τρωσὶν δοῦναι ἠέ
  περ ἡμῖν Λ319.

************************************************************

βομβέω [imitative] To make a resounding, clanging or
  clashing noise Ν530, Π118: μ204 (the oars knocked
  against each other in the wash of the sea as they
  hung by the τροποί), σ397.--Of the whizzing flight
  of a quoit θ190.

************************************************************

βοόων, pres. pple. βοάω.

************************************************************

βοόωσι, 3 pl. pres. βοάω.

************************************************************

Βορέης, ὁ. Genit. (besides Βορέαο) Βορέω Ξ395, Ψ692:
  ξ533. Βορέης as spondee Ι5. So Βορέῃ Ψ195.

1. The north wind Ε524, 697, Ι5, Ξ395, Ο171, Τ358,
  Υ223, Φ346, Ψ195, 208, 692: ε296, 328, 331, 385,
  ι81, κ507, ξ475, 533. --Joined with ἄνεμος Ο26: ι67,
  ξ253, 299, τ200.

2. The north: πρὸς Βορέαο ν110.

************************************************************

βόσις, ἡ [βόσκω]. Food: βόσιν ἰχθύσιν Τ268.

************************************************************

βόσκω. 2 sing. fut. βοσκήσεις ρ559. 3 pl. pa. iterative
  pass. βοσκέσκοντο μ355.

1. To feed, tend (cattle, etc.) Ο548: ξ102.

2. To feed, nourish, support: γαῖα ἀνθρώπους λ365. Cf.
  ι124, μ97, ξ325 = τ294.--To fill or stuff (one's
  belly) ρ228, 559, σ364.

3. In pass., of cattle, etc., to feed, graze: ξύλοχον
  κάτα βοσκομενάων Ε162. Cf. Π151, Ρ62, Υ223: δ338 =
  ρ129, λ108, μ128, 355, ξ104, φ49.--Of birds, to feed
  Ο691.

************************************************************

βοτά, τά [βόσκω]. Grazing beasts, beasts of the herd:
  ἀρδμὸς πάντεσσι βοτοῖσιν Σ521.

************************************************************

βοτάνη, ης, ἡ [βόσκω].

1. Food, fodder κ411.

2. A feeding-place: ὡς εἴ θ’ ἕσπετο μῆλα ἐκ βοτάνης
  Ν493.

************************************************************

βοτήρ, ῆρος, ὁ [βόσκω]. (Cf. βώτωρ.) A herdsman: ἀγροὺς
  ἐπιείσομαι ἠδὲ βοτῆρας ο504.

************************************************************

βοτρῡδόν [βότρυς]. In clusters Β89.

************************************************************

βότρυς, υος, ὁ. A bunch or cluster of grapes: μέλανες
  Σ562.

************************************************************

βούβοτος, ον [βοῦς + βόσκω]. Grazed by cattle. Of
  Ithaca ν246.

************************************************************

βούβρωστις, ἡ [app. a compound of βοῦς]. Explained as
  the insect that attacks cattle, the gadfly. By
  others connected with βιβρώσκω and explained as
  ravenous hunger (taking βου- in an intensive sense.
  Cf. βουγάϊος) Ω532.

************************************************************

βουβών, ῶνος, ὁ. The groin Δ492.

************************************************************

βουγά̄ϊος [app. a compound of βοῦς, perh. in intensive
  sense. The second element perh. γαϜ-, γαίω]. Thus,
  perh., braggart Ν824: σ79.

************************************************************

βουκολέω [βουκόλος]. 2 sing. pa. iterative βουκολέεσκες
  Φ448.

1. To feed or tend cattle: Ἀγχίσῃ βουκολέοντι Ε313. Cf.
  Ξ445: κ85.

2. To feed, tend (cattle): βοῦς Φ448.

3. In pass., of cattle, etc., to feed, graze Υ221.

************************************************************

βουκόλος, ου, ὁ [app. for βουπόλος fr. βοῦς + -πολος,
  conn. with πολεύω. Cf. αἰπόλος]. A herdsman Ν571,
  Ο587, Ψ845: λ293.--Of Philoetius υ227, φ83, 189,
  193, χ104, 435, 454 = ψ297, ψ367, ω359, 363.

************************************************************

βουλευτής, ὁ [βουλεύω]. A member of the βουλή, a
  councillor Ζ114.

************************************************************

βουλεύω [βουλή]. 1 pl. aor. subj. βουλεύσωμεν π234.
  (μετα-.)

1. To deliberate, consider, take counsel with oneself,
  concert measures, contrive, plan: ἵνα σφίσι
  βουλεύῃσθα (in their interests) Ι99. Cf. Β206 (v.l.
  βασιλεύῃ): μ58, ξ491.--With infin.: τὸν βούλευσα
  κατακτάμεν (οὐτάμεναι) (debated whether to ...)
  Ι458: ι299.--With dependent clause: ὅπως ... (how,
  in what manner) ι420, λ229.

2. In dual and pl., to take counsel together: ὣς
  βουλεύσαντε Α531, εἰ ἐς μίαν βουλεύσομεν (take
  counsel to one purpose, lay our plans in common)
  Β379. Cf. ν439, π234.--With infin. Β347.

3. With cognate acc.: ὅς κεν ἀρίστην βουλὴν βουλεύσῃ
  (devise the best counsel) Ι75, βουλὰς βουλεύειν (to
  take counsel together, hold counsel, concert
  measures) Κ327. Cf. Κ147, 415, Ψ78, Ω652: ζ61.

4. To turn over in one's mind, ponder: ὁδόν α444.--To
  meditate, purpose, propose to oneself: φύξιν Κ311 =
  398.

5. To plan, contrive, scheme to bring about: ὄλεθρον
  Ξ464. Cf. ε179 = κ344, ε187 = κ300.--To plan,
  contrive, devise, elaborate: ψεύδεα ξ296. Cf. ε23 =
  ω479, ψ217.--In mid.: ἀπάτην βουλεύσατο Β114 = Ι21.

************************************************************

βουλή, ῆς, ἡ.

1. A select council of the most important chiefs (cf.
  ἀγορή (1)) Β53, 194, 202, Κ195, Μ213: γ127.

2. The deliberation or discussion in the council: ὅσοι
  οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν Β143.

3. The place of council Β84: ζ55.

4. Counsel, concerting of measures, contriving,
  planning, scheming: οἳ περί ἐστε βουλὴν Δαναῶν (in
  ...) Α258. Cf. Ι54, Κ43, Λ627, Ν728, 741, Π630:
  ἐπίφρονι γ128. Cf. δ267, μ211, ν298, 305, π242, 374,
  420, χ230.--In pl.: ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλάς Α537.
  Cf. Α540, Β340, Ι374, Ο71, Υ154: δ462, 677 = π412,
  λ437, 510. --For βουλὴν (βουλὰς) βουλεύειν see
  βουλεύω (3).

5. A conclusion, a resolve, a course to take: βουλήν, ἣ
  θεοῖσιν ἐφήνδανεν Η45. Cf. Β5 = Κ17 = Ξ161, Ρ469:
  ι318 = 424 = λ230, ξ337.

6. What one has contrived or planned. In pl.: θέτιδος
  ἐξήνυσε βουλάς Θ370.--A plan or plot: οὐχ ἡμῖν
  συνθεύσεται ἥδε γε βουλή υ245.

7. Counsel given, advice, what one proposes or puts
  forward: πυκινήν Β55 = Κ302. Cf. Β282, Δ323, Η325 =
  Ι94, Θ36 = 467, Μ109, Ξ102, Ξ313, 510: εἴ τινα
  βουλὴν εἴποι λ479. Cf. γ150, θ506, κ46, μ339, ω52.--
  In pl.: βουλέων μευ ξύνιεν Α273. Cf. Β273.

8. One's will, resolve, determination: διὸς βουλή Α5.
  Cf. Β344, Μ241, Υ15, 20: α86, β372, ε30, λ297, ν127,
  ξ328 = τ297.--In pl.: ζηνὸς βουλέων Μ236. Cf. Ν524,
  Φ229: θ82, λ276, π402.

9. One's mind, what one has in view or is doing β281,
  λ177.

************************************************************

βουληφόρος [prec. + -φορος, φέρω. 'Contributing
  counsel'].

1. A (trusted) adviser, a leader in counsel Ε180 =
  Ρ485, Ε633, Η126, Κ518, Ν219, 255, 463, Υ83.

2. Specifically, a member of the βουλή, a leading chief
  Κ414, Ω651: ν12. --Joined with ἀνήρ Α144, Β24 = 61.
  --With ἄναξ Μ414.

3. As adj.: ἀγοραὶ βουληφόροι (in which counsel is
  exchanged) ι112.

************************************************************

βούλομαι. (προ-.)

1. To have a preference for one of two things, to wish,
  be minded: ἄλλῃ Ο51.

2. To wish, desire (something): Τρώεσσι βούλετο νίκην
  Η21, Ν347, Π121. Cf. Θ204, Ψ682. --With infin.:
  Τρώεσσι κῦδος ὀρέξαι Λ79. Cf. Μ174 = Ο596: δ275, 353
  (βούλοντο here app. an aor.), ο21, 88.

3. To be willing or ready. With infin.: ἀπὸ λοιγὸν
  ἀμῦναι Α67.

4. To prefer: τό κε βουλοίμην Γ41: λ358 = υ316.--With
  infin.: αὐτὴν οἴκοι ἔχειν Α112. Cf. Ω39: γ143, ι96,
  ρ187, 228, σ364.--With ἤ: ἡμῖν Ζεὺς βούλεται ἢ
  Δαναοῖσι νίκην Ρ331.--With infin. and ἤ: λαὸν σῶν
  ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι Α117. Cf. Ψ594: γ232, λ489,
  μ350, π106, ρ81, 404.--Absol.: βούλομαι (I prefer it
  so, I accept the alternative) Ω226.

************************************************************

βουλῡτόνδε [βοῦς + λύω + -δε (1). 'To the time for
  unyoking oxen']. To or towards early afternoon:
  Ἠέλιος μετενίσετο β. Π779: = ι58. (The time
  specified is fixed for Π779, and is admissible for
  ι58. The reference seems to be to a custom of
  stopping ploughing at or soon after mid-day.)

************************************************************

βουπλήξ, ῆγος, ὁ [βοῦς + πληγ-, πλήσσω]. An ox-whip or
  -goad; or perh., a pole-axe: θεινόμεναι βουπλῆγι
  Ζ135.

************************************************************

βοῦς, βοός, ὁ, ἡ (βοϜ-. Cf. L. bovis). Acc. βῶν Η238.
  Dat. pl. βόεσσι Β481, Η474, Λ674, Μ105, etc.: υ219.
  βουσί Ε161, Ζ424, Η333, Μ293, etc.: ζ132, ο386,
  ρ472, υ209, 221. Acc. βόας Ε556, Θ505, 545, Μ137,
  etc.: λ108, 289, μ375, σ278, etc. βοῦς Α154, Ζ93,
  174, 274, etc.: α8, 92, β56, θ60, etc.

1. A bull, ox, or cow.

    a. Gender not determined: βοῦς ἱέρευσεν Ζ174,
    ἀγέλην βοῶν Λ696, ἱμάντας βοός (i.e. of the
    hide) Ψ684. Cf. Ε556, Η333, Θ240, 505, Ι466,
    Σ528, etc.: νῶτα βοός δ65. Cf. β56, γ421, ζ132,
    λ402, ν32, ο386, etc.

    b. Masculine: ἶφι κταμένοιο Γ375, βόε ἶσον
    θυμὸν ἔχοντε Ν703, ἐριμύκων Υ497 (for the gender
    see 495). Cf. Ν571, Σ559, Ψ775, etc.: α108,
    σ371.--Joined with ταῦρος Β480, Ρ389.--Qualified
    by ἄρσην Η314, Υ495: τ420.

    c. Feminine: ἐμὰς βοῦς Α154, αὐτῇσι βόεσσιν
    Η474. Cf. Ζ93, Θ231, Κ292, Λ172, Ρ62, Σ574,
    etc.: στεῖραν βοῦν κ522, πολλαί μ128. Cf. γ382,
    κ410, λ108, μ262, υ221, etc.--Distinguished from
    ταῦρος Β481, Π488.

2. A shield of ox-hide. In this sense fem.: τυκτῇσι
  βόεσσιν Μ105. Cf. Η238, Μ137, Π636.

************************************************************

βουφονέω [βοῦς + φον-, φένω]. To slay an ox or oxen for
  sacrifice Η466.

************************************************************

βοῶπις [βο-, βοῦς + ὦπα]. Ox-eyed, having large, soft
  eyes. Epithet of Here Α551 = Δ50 = Π439 = Σ360 =
  Υ309, Α568, Θ471, Ξ159, 222, 263, Ο34, 49, Σ239,
  357.--Of Clymene (one of Helen's handmaidens) Γ144.
  --Of Phylomedousa Η10.--Of the sea-nymph Halie Σ40.

************************************************************

Βοώτης, ὁ [ploughman, waggoner, fr. βοῦς]. The
  constellation the Waggoner, containing the star
  Arcturus ε272.

************************************************************

βραδύς. Slow Θ104: θ330.--Absol.: κιχάνει β. ὠκύν θ329.
  --For superl. see βάρδιστος.

************************************************************

βραδυτής, ῆτος, ἡ [βραδύς]. Slowness, want of speed:
  βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε Τ411.

************************************************************

βράσσων [comp. fr. βραχ-ύς, short]. Shorter: νόος (of
  shorter reach) Κ226.

************************************************************

βραχί̄ων, ονος, ὁ. The arm Μ389, Ν529, 532, Π323, 510:
  σ69.

************************************************************

†βράχω. 3 sing. aor. ἔβραχε, βράχε. (ἀνα-.) Of armour,
  to rattle, clash, ring Δ420, Μ396, Ν181, Ξ420, Π566.
  --Of an axle, to creak, grate Ε838. --So of a door
  φ49.--Of a river, to resound under the splash of
  something falling into it Φ9. --Of the earth, to
  give forth a sound, resound Φ387.--Of persons, to
  roar, shriek Ε859, 863, Π468.

************************************************************

βρέμω [cf. L. fremo]. (ἐμ-, ἐπι-.) Of the sea or the
  wind, to roar Δ425.--In mid. Β210, Ξ399.

************************************************************

βρέφος, τό. Unborn offspring Ψ266.

************************************************************

βρεχμός, ὁ. App., the head: ἔκπεσε ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ
  ὤμους Ε586.

************************************************************

βριαρός, ή [βρι- as in βρίθω, ὄ-βριμος]. Stout, strong:
  κόρυθα Λ375. Cf. Π413, 579, Σ611, Τ381, Υ162, Χ112.

************************************************************

βρίζω. (ἀπο-.) To slumber, nod Δ223.

************************************************************

βριήπυος [app. βρι- as in βριαρός + ἠπύω]. Thus, with
  powerful or loud voice. Epithet of Ares Ν521.

************************************************************

βρῑθοσύνη, ης, ἡ [βριθύς]. Weight, load: ἔβραχεν ἄξων
  βριθοσύνῃ Ε839, πέσε λίθος εἴσω βριθοσύνῃ (by its
  weight) Μ460.

************************************************************

βρῑθύς, ύ [cf. βαρύς and next]. Heavy, weighty: ἔγχος
  Ε746 = Θ390, Π141 = Τ388, Π802: α100.

************************************************************

βρί̄θω [cf. prec.]. 3 pl. aor. ἔβρῑσαν Μ346, 359,
  Ρ512. Pple. βρίσας -αντος Ρ233: ζ159. 3 sing. pf.
  βέβρῑθε Π384. 3 pl. -ᾱσι ο334. 3 sing. plupf.
  βεβρί̄θει π474. Fem. pple. βεβρῑθυῖα Φ385. (ἐπι-.)

1. To be heavy, loaded or weighed down with something.
  With dat.: σταφυλῇσιν Σ561. Cf. π474, τ112.--With
  genit.: τυρῶν ι219. Cf. ο334.--So in pass. With
  dat.: καρπῷ Θ307.--To be oppressed: ὑπὸ λαίλαπι χθών
  Π384.

2. To bring one's weight to bear, bear hard: ἰθὺς
  Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν Ρ233. Cf. Μ346 = 359, Ρ512.
  --Fig., to be grievous or distressing Φ385.

3. To prevail, achieve one's end: ἐέδνοισιν ζ159.

************************************************************

βρομέω [βρόμος]. Of flies, to buzz Π642.

************************************************************

βρόμος, ὁ [βρέμω]. The roaring (of fire) Ξ396.

************************************************************

βροντάω [βροντή]. Of Zeus, to thunder Θ133, Υ56: μ415 =
  ξ305, υ103, 113.

************************************************************

βροντή, ῆς, ἡ. Thunder Ν796, Φ199: υ121.

************************************************************

βρότεος, ον [βροτός]. Mortal, human τ545.

************************************************************

βροτόεις, εντος [βρότος]. Gory, blood-stained: ἔναρα
  Ζ480, Θ534, Κ528, 570, Ο347, Ρ13, 540, Χ245,
  ἀνδράγρια Ξ509.

************************************************************

βροτολοιγός [βροτός + λοιγός]. Destroyer of men.
  Epithet of Ares Ε31 = 455, 518, 846, 909, Θ349,
  Λ295, Μ130, Ν298, 802, Υ46, Φ421: θ115.

************************************************************

βρότος, ου, ὁ. Shed blood, gore: αἱματόεντα Η425, Ξ7,
  Σ345, Ψ41: μέλανα ω189.

************************************************************

βροτός, οῦ, ὁ, ἡ [(μ1]βροτός. Cf. ἄμβροτος].

1. Liable to death, mortal: ἀνήρ Ε361. Cf. Ε604, Σ85,
  Τ22: δ397, ε129, 197, 218, μ77.

2. Absol., a mortal man, a man: θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα
  Β821. Cf. Α272, Θ428, Ι159, Λ2, Ν244, etc.: βροτῶν
  θελκτήρια α337. Cf. δ197, ε101, ζ149, λ287, μ125,
  etc.--Qualified by θνητός γ3 = μ386, η210, π212.--
  For μέροπες βροτοί see μέροπες.

************************************************************

βροτόω [βρότος]. To make gory, stain with blood:
  βεβροτωμένα τεύχεα λ41.

************************************************************

βρόχος, ὁ. A noose λ278, χ472.

************************************************************

†βρῡχάομαι. 3 sing. pf. βέβρῡχε Ρ264: ε412. 3 sing.
  plupf. βεβρύ̄χει μ242. Pple. βεβρῡχώς Ν393, Π486.
  To roar. Of a wounded hero Ν393 = Π486.--Of the sea
  Ρ264: ε412.--Of an echoing rock μ242.

************************************************************

βρύω. To teem with. With dat.: ἄνθεϊ Ρ56.

************************************************************

βρώμη, ης, ἡ [βι-βρώσκω].

1. Food κ379, 460 = μ23, μ302.

2. The partaking of food: μνησόμεθα βρώμης κ177.

************************************************************

βρῶσις, ἡ [as prec.]. = prec.

1. Τ210: α191, ζ209 = 246, 248, κ176, μ320, ν72, ο490.

************************************************************

βρωτύς, ἡ [as prec.].

1. Food σ407.

2. The partaking of food: ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον Τ205.

************************************************************

βύβλινος [adj. fr. βύβλος, the Egyptian papyrus]. Made
  of the fibrous coat of the papyrus φ391.

************************************************************

βυκτής. Prob., roaring, blustering κ20.

************************************************************

βυσσοδομεύω [app. fr. βυσσός + δόμος, 'to construct in
  the interior of the house, away from public view'].
  To plan or ponder secretly δ676, θ273, ι316, ρ66,
  465 = 491 = υ184.

************************************************************

βυσσός, οῦ, ὁ. The depth of the sea Ω80.

************************************************************

†βύω. Acc. sing. masc. pf. pple. pass. βεβυσμένον. To
  stuff full of. With genit.: τάλαρον νήματος δ134.

************************************************************

βῶλος. A clod, the clods, of earth σ374.

************************************************************

βωμός, οῦ, ὁ [prob. fr. βα-, βαίνω, 'something to or on
  which one mounts'].

1. An altar Α440, 448, Β305 (in pl., but app. of a
  single altar), 310, Δ48 = Ω69, Θ48, 238, 249, Λ808,
  Ψ148: γ273, ζ162, θ363, ν187, ρ210, χ334, 379.

2. A stand on which the body of a chariot was placed
  after removal of the wheels. In pl. of a single
  stand: ἅρματ’ ἂμ βωμοῖσι τίθει Θ441 (app.
  assimilated to ἅρματα, which is pl. in form only).

3. A pedestal η100.

************************************************************

βῶν, acc. sing. βοῦς.

************************************************************

βώσαντι, dat. sing. masc. aor. pple. βοάω.

************************************************************

βῶσι, 3 pl. aor. subj. βαίνω.

************************************************************

βωστρέω [*βωστής = *βοηστής, agent-noun fr. βοάω]. To
  call to for aid: Κράταιϊν μ124.

************************************************************

βωτιάνειρα, ἡ [βω-, βόσκω + -τι- + ἀνήρ]. Feeding men,
  rich in food: Φθίῃ Α155.

************************************************************

βώτωρ, ορος, ὁ. = βοτήρ Μ302: ξ102, ρ200.

************************************************************

γαῖα, ης, ἡ [cf. γῆ, αἶα].

1. The earth: στεναχίζετο γ. Β95. Cf. Β699, 782, Ζ19,
  282, Ρ447, etc.: πείρατα γαίης δ563. Cf. β131, γ16,
  δ417, ζ167, λ239, etc.--Personified Γ278: λ576.

2. The earth as distinguished

    a. From the heavens: μεσσηγὺς γαίης τε καὶ
    οὐρανοῦ Ε769 = Θ46. Cf. Θ16, Ξ174, Ο193: α54,
    λ18, μ381.--Personified Ο36: = ε184.

    b. From the sea or water: γαίης καὶ πόντοιο
    Θ479. Cf. Θ24, Ξ204: ἐφ’ ὑγρὴν ἠδ’ ἐπὶ γαῖαν
    α98. Cf. ε294, 359, λ587, μ282, ψ238, etc.

    c. From both Σ483: μ404 = ξ302.

3. The earth considered with reference to extent: πολλὴ
  γαῖα, many regions or countries Ο81: β364, δ268,
  ξ380.--So πολλὴν ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν (far and wide on
  the ...) ο79. Cf. τ284.

4.

    a. A particular land or country: Ἀχαιΐδα γαῖαν
    Α254 = Η124. Cf. Α270, Γ49, Ε545, Ψ206: γαίῃ ἐν
    ἀλλοδαπῇ ι36. Cf. α407, ε35, ζ119, 177, θ301,
    etc.

    b. One's native land: πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι
    α21, ἐν σῇ ἐὼν γαίῃ ν294. Cf. α59, δ523, θ555,
    υ99, etc.--So πατρὶς γ.: ἐς πατρίδα γαῖαν Β140.
    Cf. Γ244, Ν645, 696, Ο505, etc.: α290, γ117,
    δ823, θ461, κ49, etc. --Also γαίῃ πατρωΐῃ ν188,
    251.

5. The surface of the earth, the earth, the ground:
  ποτὶ σκῆπτρον βάλε γαίῃ Α245. Cf. Γ114, Δ112, Λ161,
  Ν200, Υ420, Ψ420, etc.: κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ κ165.
  Cf. β80, θ190, ι289, λ423, σ92, etc.

6. Earth as a material, earth, soil: χυτή με κατὰ γαῖα
  καλύπτοι Ζ464. Cf. Η99, Ξ114, Ψ256: ἀμφὶ γαῖαν
  ἔναξεν φ122. Cf. γ258.--Of a corpse: κωφὴν γαῖαν
  (the senseless clay) Ω54.

************************************************************

γαιήϊος [γαῖα]. Of the Earth: υἱόν η324.

************************************************************

γαιήοχος [γαιη-, γαῖα + ὀχ-, ἔχω]. Epithet or a name of
  Poseidon. Prob., earth-embracing, the earth-embracer
  (connecting Poseidon with the earth-encircling river
  Ocean) Ν83, 125, Ο174, 201, Υ34: α68, γ55, θ322,
  350, ι528.--Joined with ἐννοσίγαιος Ι183, Ν43, 59,
  677, Ξ355, Ο222, Ψ584: λ241.

************************************************************

γαίω [γαϝ-. Cf. ἀγαυός and L. gaudeo]. Only in phrase
  κύδεϊ γαίων, of a divinity, glorying in his
  splendour; or perh., brilliant or glorious with
  splendour Α405, Ε906, Θ51, Λ81.

************************************************************

γάλα, γάλακτος, τό [cf. γλάγος]. Milk Δ434, Ε902: δ88,
  89, ι246, 297, κ304.

************************************************************

γαλαθηνός [γάλα + θη-, θάομαι]. Still sucking the
  mother's milk: νεβρούς δ336 = ρ127.

************************************************************

γαλήνη, ης, ἡ. A calm.

1. Of the winds ε391, μ168.

2. Of the sea: ἐλόωσι γαλήνην (through a calm sea)
  η319. Cf. ε452, κ94.

************************************************************

γάλοως, ἡ. Dat. γαλόῳ Γ122. Nom. pl. γαλόῳ Χ473. A
  sister-in-law, a sister of one's husband Γ122, Ζ378,
  383, Χ473, Ω769.

************************************************************

γαμβρός, οῦ, ὁ.

1. A son-in-law Ζ177, 178, 249, Ι142, 284, Λ739, Ν428,
  Ω331: γ387, δ569, η313, θ582 (but this might come
  under (2)), τ406.

2. A brother-in-law Ε474, Ν464, 466.

************************************************************

γαμέω [γάμος]. Fut. γαμέω Ι388, 391. Infin. γαμέειν
  ο522. 3 sing. aor. ἔγημε Ξ121: λ179, ο241, π34,
  ψ149. γῆμε Ν433: α36, λ274, 282. Pple γήμας, -αντος
  Ι399, Λ227. Infin. γῆμαι φ72, 158. Mid. 3 sing. fut.
  γαμέσσεται Ι394. 3 sing. aor. opt. γήμαιτο π392,
  φ162. Fem. pple. γημαμένη λ273. Infin. γήμασθαι
  β128, ο17, σ270, 289, τ159, 531, υ335, 342.

1. In act., of a man, to marry, wed: κούρην Ι388, μιν
  391, Ἀδρήστοιο θυγατρῶν (partitive genit., one of
  his daughters) Ξ121. Cf. Ι399, Λ227, Ν433: ἄλοχον
  μνηστήν α36 (here of another's wife), λ179, 274,
  282, ο241, 522, π34, φ72, 158, ψ149.--Absol. δ208.

2. In mid.

    a. Of a woman, to give herself in marriage to,
    to wed. With dat.: Εὐρυμάχῳ ο17. Cf. β113, 128,
    λ273, π392 = φ162, σ270, 289, υ335, 342.--Absol.
    α275, τ159, 531.

    b. App., to get (a wife for one's son): Πηλεύς
    μοι γυναῖκα γαμέσσεται Ι394 (v.l. γε μάσσεται).

************************************************************

γάμος, ου, ὁ.

1. A contracting of marriage, one's marriage: ὄφρα
  συνώμεθα ἀμφὶ γάμῳ Ν382: γάμον τεύξουσιν α277 =
  β196. Cf. α249 = π126, β97 = τ142 = ω132, β205, δ7,
  ζ27, 66, 288, ο126, 524, ρ476, σ272, τ137, 157,
  υ341, φ250, χ50, ω126.

2. A marriage, a wedding, a wedding-feast: γάμοι
  εἰλαπίναι τε Σ491. Cf. Τ299, Ω62: δαινύντα γάμον δ3.
  Cf. α226, δ770, λ415, υ307, ψ135.

3. Marriage, wedlock: ἱμερόεντα ἔργα γάμοιο Ε429:
  ἐκλελάθοιτό κε γάμοιο γ224. Cf. υ74.

************************************************************

γαμφηλαί, αἱ. The jaws of an animal. Of lions Ν200,
  Π489.--Of horses Τ394.

************************************************************

γαμψῶνυξ, υχος [γαμψ- = καμψ-, κάμπτω + ὄνυξ]. With
  hooked talons: αἰγυπιοί Π428: = χ302, π217.

************************************************************

†γανάω [cf. next]. Nom. pl. masc. pres. pple. γανόωντες
  Ν265. Fem. γανόωσαι Τ359: η128. Of polished metal,
  to shine, gleam Ν265, Τ359.--Of vegetation, to be
  brightly green: πρασιαί η128.

************************************************************

γάνυμαι [cf. prec.]. 3 sing. fut. γανύσσεται Ξ504. To
  rejoice, be glad Ν493.--To rejoice or take delight
  in. With dat. Υ405.--In reference to persons: ἀνδρὶ
  φίλῳ ἐλθόντι Ξ504. Cf. μ43.

************************************************************

γάρ [γ(ε1] ἄρ].

1. Introducing the ground or reason for something said.

    a. The γάρ clause following, for, since, seeing
    that Α55, 56, 63, 78, 81, 86, etc.: α7, 29, 40,
    78, 114, 152, etc.

    b. The γάρ clause coming first, since, seeing
    that Β803, Μ326, Ν736, Ο739, Ψ156, etc.: α301,
    337, ε29, κ174, μ154, etc.

2. Introducing an explanation, reason, amplification,
  or analysis of something previously said (often with
  καί; see καί (3)) Α9, 12, 80, 262, 295, 355, Β119,
  Δ226, 301, Θ148, Κ352, Μ322, etc.: α33, 260, β89,
  γ89, 362, δ86, ζ164, ι319, 432 (the clause here
  introduced parenthetically), λ69, υ42, φ232, etc.

3. Introducing as a kind of interjection a question or
  expression with something of an abrupt effect
  (sometimes translatable, why ..., well ...): πῶς γάρ
  τοι δώσουσι γέρας; Α123, ἦ γάρ κεν δειλὸς
  καλεοίμην293. Cf. Κ61, Ο201, Σ182, etc.: πῶς γάρ με
  κέλεαι ...; κ337, εἰ γάρ κεν σὺ μίμνοις ο545. Cf.
  θ159, κ383, ξ115, ο509, π222, etc.--For αἲ γάρ, εἰ
  γάρ in wishes see αἴ (1), εἰ (2) (b).

4. Idiomatically following the relative ὅς: ὃ γάρ κ’
  ὄχ’ ἄριστον εἴη (for that ...) Μ344 = 357, ὃ γὰρ
  γέρας ἐστὶ θανόντων Ψ9: ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν α286.
  Cf. ρ172, ω190.--So following ἵνα: ἵνα γάρ σφιν
  ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι (for there ...) Κ127.--And ὡς:
  ὡς γὰρ ἀνώγει (for so he bade) Ι690, ὡς γὰρ ἔμοιγε
  (for so he was to me) Ω68, etc.: ὡς γάρ οἱ μοῖρ’
  ἐστὶ ... (for this is his destiny, to ...) ε41. Cf.
  θ79, υ282, etc. (In such cases the demonstrative ὥς
  (ὧς) is also read.)

************************************************************

γαστήρ, -έρος, ἠ. Genit. γαστρός ο344. Dat. γαστρί
  Ε539, 616, Ρ519.

1. The belly Δ531, Ε539 = Ρ519, Ε616, Ν372 = 398, Ν506,
  Π163 (of wolves), 465, Ρ313, Τ225, Φ180: δ369 =
  μ332, ι433 (of a ram).--In half-personified sense:
  κέλεταί ἑ γ. ζ133. Cf. η216, ο344, ρ228, 286, 473,
  559, σ2, 53, 364, 380.

2. The intestine of an animal stuffed with fat and
  blood and forming some kind of pudding or large
  sausage σ44, 118, υ25.

3. The womb Ζ58.

************************************************************

γάστρη, ης, ἡ [= prec.]. The lower and rounded part of
  a vessel: τρίποδος Σ348: = θ437.

************************************************************

γαυλός, οῦ. Some kind of vessel for milk ι223.

************************************************************

γε, enclitic. Calling attention to a word or fact or
  distinguishing it from others: εἴ κε θάνατόν γε
  φύγοιμεν Α60, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ γε δόντεσ299 (δόντες
  being here the word emphasized). Cf. Α81, 216, 286,
  352, 393, 506, etc.: κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ
  α46, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι47. Cf. α10, 203, 222,
  223, 229, 339, etc.--γ’ οὖν, in any case: εἴ γ’ οὖν
  ἕτερός γε φύγῃσιν (if indeed one does escape) Ε258,
  μὴ ἐμέ γ’ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος (far be it from
  me) Π30.

************************************************************

γεγάᾱσι, 3 pl. pf. γίγνομαι.

************************************************************

γέγηθε, 3 sing. pf. γηθέω.

************************************************************

γέγονε, 3 sing. pf. γίγνομαι.

************************************************************

γέγωνα, pf. (with pres. sense). Infin. γεγωνέμεν Θ223,
  Λ6. 3 sing. plupf. (in impf. sense) ἐγεγώνει Χ34,
  Ψ425: φ368. From pres. γεγώνω 3 sing. impf.
  (ἐ1]γέγωνε Ξ469, Ω703: θ305. From pres. γεγωνέω
  impf. (ἐ1]γεγώνευν μ370, ρ161. 3 pl. γεγώνευν ι47.
  Infin. γεγωνεῖν Μ337.

1. To make one's voice heard: οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι
  γεγωνεῖν Μ337. Cf. Θ223 = Λ6: ε400 = ι473 = μ181,
  ζ294.--αὔειν γεγωνώς, to shout making oneself heard,
  i.e. in a sustained and loud voice Θ227 = Λ275 = 586
  = Ρ247, Μ439 = Ν149.

2. To shout (with implication that one makes oneself
  heard): ἐγέγωνε Πουλυδάμαντι Ξ469. Cf. Χ34, Ψ425,
  Ω703: θ305, ι47, μ370, φ368.

3. To declare something aloud ρ161.

************************************************************

γείνατο, 3 sing. trans. aor. γίγνομαι.

************************************************************

γεινόμεθα, 1 pl. aor. γίγνομαι.

************************************************************

γείτων, ονος. A neighbour δ16, ε489, ι48.

************************************************************

γελαστός [γελάω]. Tending to, conceived in a spirit of,
  mockery; or perh., laughable: ἔργα θ307.

************************************************************

†γελάω. 3 sing. aor. (ἐ1]γέλασσε Ζ471, Ο101, Τ362,
  Φ389, 408: ι413, ρ542, σ163. 3 pl. γέλασαν Ψ840.
  (ἐ1]γέλασσαν Β270, Ψ784: σ320, υ358, φ376. Pple.
  γελάσας β301. γελάσσας Λ378, Φ508. Fem. γελάσᾱσα
  Ζ484. Infin. γελάσαι ξ465. Also pres. γελόω φ105.
  Pl. pple. γελόωντες σ40, υ374. γελώωντες σ111, υ390.
  (ἐκ-.)

1. To smile: δακρυόεν Ζ484, χείλεσιν (i.e. with a
  forced smile) Ο101. Cf. ρ542, φ105.--Of the earth,
  to be bright Τ362.--Of the heart, to rejoice Φ389:
  ι413 (here app. connoting in ward derisive laughter.
  See (2) (b)).

2.

    a. To laugh Ζ471, Λ378, Φ408, 508: β301, ξ465,
    σ40, 111, 163, 320, υ390.

    b. To laugh (at a person): ἐπ’ αὐτῷ Β270, Ψ784:
    = υ358 = φ376, ἐπὶ ξείνοις υ374.--With ἐπί
    advbl. Ψ840.

************************************************************

γελοίϊος [γελάω]. Laughable Β215.

************************************************************

γελόω. See γελάω.

************************************************************

†γελωάω [γελάω]. 3 pl. impf. γελώων. = γελάω (2) (a):
  γναθμοῖσιν ἀλλοτρίοισιν υ347.

************************************************************

γέλως, ὁ [γελάω]. Dat. γέλῳ σ100. Acc. γέλω σ350, υ8,
  346. Laughter Α599: = θ326, θ343, 344, σ100, 350,
  υ8, 346.

************************************************************

γελώων, 3 pl. impf. γελωάω.

************************************************************

γελώωντες. See γελάω.

************************************************************

γενεή, ῆς, ἡ [γεν-, γίγνομαι]. Instrumental γενεῆφι
  Ι58, Ξ112, Φ439.

1. Race, stock, family = γένος (1), γενέθλη (1): τίη
  γενεὴν ἐρεείνεις; Ζ145, Φ153, πατρόθεν ἐκ γενεῆς
  ὀνομάζων (by his father's, that is, his family name)
  Κ68, γενεῇ ὑπέρτερος (in birth) Λ786, γενεὴν Διὸς
  εἶναι (by race sprung from ...) Φ187. Cf. Ζ151, 211
  = Υ241, Η128, Κ239, Ο141, Τ105, Υ203, 214, Φ157,
  Ψ471: γενεῇ πατρώϊον (by right of descent) α387. Cf
  ο225.--Of horses, stock, breed Ε265, 268.

2. A race or generation = γένος (3): φύλλων Ζ146,
  ἀνδρῶν149.--A race or family: οὔ τοι γενεὴν θεοὶ
  νώνυμνον θῆκαν α222. Cf. π117.--A body of
  descendants, offspring: Δαρδάνου Υ303. Cf. Υ306,
  Φ191: δ27.

3. The body of persons born at about a certain time and
  conceived of as living for a certain period, a
  generation: δύο γενεαὶ ἀνθρώπων Α250. Cf. Ψ790: ξ325
  = τ294.

4. App., family likeness or type: αὐτῷ γενεὴν ἐῴκει (in
  ...) Ξ474.

5. In reference to the date of one's birth, age, one's
  years = γένος (7): ὁπλότερος γενεῇ (in age) Β707.
  Cf. Δ60 = Σ365, Ζ24, Η153, Ι161, Ο166, 182: τ184.--
  So with instrumental: γενεῆφι νεώτατος Ξ112. Cf.
  Ι58, Φ439.

6. One's birth-place = γένος (8) Υ390: α407, ο175,
  υ193.

************************************************************

γενέθλη, ης, ἡ [as prec.].

1. Race, stock = γενεή (1), γένος (1): σῆς ἐκ γενέθλης
  Τ111: Παιήονός εἰσι γενέθλης (of the race of ...)
  δ232. Cf. ν130.

2. Of mares, a brood: τῶν ἓξ ἐγένοντο γ. Ε270 (γ. being
  predicate).

3. Source, origin = γένος (2): ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γ.
  (whence comes ...) Β857.

************************************************************

γενειάς, άδος, ἡ [γένειον]. In pl., the hair on the
  chin, the beard: γενειάδες ἀμφὶ γένειον π176.

************************************************************

γενειάω [γενειάς]. To get a beard, i.e. attain manhood:
  παῖδα γενειήσαντα σ176. Cf. σ269.

************************************************************

γένειον, ου, τό [γένυς]. The chin Θ371, Κ454, Χ74,
  Ω516: λ583, π176, τ473.

************************************************************

γενέσθαι, aor. infin. γίγνομαι.

************************************************************

γένεσις, ἡ [γεν-, γίγνομαι]. Source, origin: Ὠκεανόν,
  θεῶν γένεσιν Ξ201 = 302. Cf. Ξ246.

************************************************************

γενέσκετο, 3 sing. pa. iterative γίγνομαι.

************************************************************

γενετή, ῆς, ἡ [γεν-, γίγνομαι]. One's birth: ἐκ γενετῆς
  Ω535 (from his birth (on wards)): σ6 (to be his from
  his birth, i.e. on his birth).

************************************************************

γενναῖος [γεν-, γίγνομαι]. Suited to (noble) birth,
  seemly, honourable Ε253.

************************************************************

γενόμην, aor. γίγνομαι.

************************************************************

γένος, τό [γεν-, γίγνομαι].

1. Race, stock, family = γενεή (1), γενέθλη (1): γ. ἦν
  ἐκ ποταμοῖο (was by race sprung from ...) Ε544. Cf.
  Ε896, Ζ209, Ξ113, 126, Φ186, Ψ347: δ63, ξ199, 204,
  ο267, 533, π62, 401, ρ373, τ116, 162, φ335, ω269,
  508, 512.--One's descent: γ. μοι ἔνθεν ὅθεν σοί Δ58.
  Cf. Ν354.

2. Source, origin = γενέθλη (3): ὅθεν ἡμιόνων γ. Β852
  (whence come ...).

3. A race or generation = γενεή (2): ἡμιθέων ἀνδρῶν
  Μ23. Cf. δ62, ρ523, υ212.

4. App., a generation considered as a period: τρὶς
  ἀνάξασθαι γένε’ ἀνδρῶν (during three generations)
  γ245.

5. The members of one's family: μεθ’ αἷμά τε καὶ γ.
  αὐτῶν θ583.

6. Offspring, a child: δῖον γ. Ι538, σὸν γένος Τ124.--
  So of the Chimaera: θεῖον γ. (as being of divine
  origin) Ζ180.

7. In reference to the date of one's birth, age, one's
  years = γενεή (5): γένει ὕστερος ἦεν (was the
  younger) Γ215.

8. One's birthplace = γενεή (6) ζ35.

************************************************************

γέντο, 3 sing. aor. To seize or grasp: ἱμάσθλην Θ43 =
  Ν25. Cf. Ν241, Σ476, 477.

************************************************************

γένυς, ἡ. Dat. pl. γένυσσι Λ416. Acc. pl. γένῡς λ320.
  In pl., the jaws Λ416, Ψ688: λ320.

************************************************************

γεραιός, ή [γέρων].

1. Absol. in masc., an old man (always of a dignified
  person): ἠρᾶθ’ ὁ γ. Α35. Cf. Γ191, 225, Κ77, Λ632,
  645, Ξ39, Ω162, 252, 279, 302, 322: γ373.--In voc.
  as a term of respectful address Κ164, 167, 558,
  Λ648, 653, Ω390, 433, 618.--Joined with ἄττα Ι607,
  Ρ561.--Without the notion of respect β201, ξ131,
  185.

2. Absol. in fem., an old woman (app. referring to
  those of the higher classes): ξυνάγουσα γεραιάς Ζ87.
  Cf. Ζ270, 287, 296.

3. In comp. γεραίτερος

    a. Older: ὅς σεῖο γ. εὔχομαι εἶναι Ι60.--
    Absol. γ24.

    b. Old rather than young, elderly: κῆρυξ Ω149,
    178. Cf. γ362.

************************************************************

γεραίρω [γέρας]. To honour, show honour to: νώτοισι
  διηνεκέεσσιν Η321: ξ437, ἀγαθοῖσιν441.

************************************************************

γέρανος, ου, ἡ. A crane Β460 = Ο692, Γ3.

************************************************************

γεραρός [γέρας]. Of dignified bearing, majestic Γ170.--
  In comp. γεραρώτερος Γ211.

************************************************************

γέρας, τό. Acc. pl. with hyphaeresis γέρᾰ (for γέραα)
  Β237, Ι334: δ66.

1. A meed of honour, a special prize a part from the
  general division of spoils (represented as assigned
  sometimes to the king or a chief by the general
  consent (as in Α118, 123, 135, 276, Π56, Σ444: η10),
  sometimes to chiefs by the king (as in Ι334, 367).
  (But cf. Ι130, 272, Λ696, where the king is
  represented as choosing his prize)) Α118, 120, 123,
  133, 135, 138, 161, 163, 167, 185, 276, 356 = 507 =
  Β240, Β237, Ι111, 334, 344, 367, Π54, 56, Σ444, Τ89:
  η10, λ534.

2. Something given by way of showing honour to a
  person: νῶτα βοός, τά οἱ γέρα πάρθεσαν δ66.

3. An honour paid: τὸ γὰρ λάχομεν γ. ἡμεῖς Δ49 = Ω70.
  Cf. Π457 = 675, Ψ9: δ197, ω190, 296.

4. A privilege: γερόντων Δ323, Ι422.

5. The dignity or honours of a king: οὔ τοι Πρίαμος γ.
  ἐν χερὶ θήσει Υ182. Cf. λ175, 184, ο522.--App., any
  hereditary honour or privilege bestowed on a king or
  a chief by the people: γ. ὅ τι δῆμος ἔδωκεν η150.

6. A gratuity: λοετροχόῳ υ297.

************************************************************

γερούσιος [γέρων]. Of an oath, taken by the elders or
  councillors (as representing the people) Χ119.--Of
  wine, such as is served at assemblies of councillors
  Δ259: ν8.

************************************************************

γέρων, οντος, ὁ [cf. γῆρας]. Voc. γέρον Α26, 286, Β370,
  796, etc.: β40, 178, 192, γ226, etc. Dat. pl.
  γέρουσι Δ344, Ζ113, Ι70.

1.

    a. An old man: ἔδεισεν ὁ γ. Α33, ἠμὲν νέοι ἠδὲ
    γέροντες Β789. Cf. Α380, 538, Γ109, 181, Θ518,
    etc.: πείθεσθαι γέροντι β227 (app. Laertes, as
    Mentor, described (225) as Ὀδυσῆος ἑταῖρος, was
    hardly a γ.). Cf. β39, γ390, δ349, θ570, λ38,
    etc.

    b. In voc. in a tone of respect Α286, Β370,
    Δ313, Θ102, Ι115, etc.: β40, γ226, 331, 357,
    ω244.--Without such a tone Α26: β178, 192, δ465,
    485, ξ37, 45, 122, 166, 386, 508, σ10, ω394,
    407.

2. In apposition: παρὰ πατρὶ γέροντι Α358. Cf. Β793,
  Ε149, Η125, etc.: α188, β157, γ436, etc.

3. As a proper adj., old, stricken by age: γ. ἐὼν
  πολεμιστής Κ549. Cf. σ53, 81.--Of a thing, old, worn
  by use: σάκος χ184.

4. A member of the βουλή, an elder or councillor:
  βουλὴν γερόντων Β53. Cf. Β21, 404, Δ323, 344, Ζ113,
  Ι70, 89, 422, 574, Ο721, Σ448, Τ303, 338 (here
  including Agamemnon, the king): γέροντας πλέονας
  καλέσαντες η189. Cf. β14, φ21, ω255.

5. An elder acting as one of a body of judges Σ503.

************************************************************

γεύομαι. With genit., to taste of, take a taste of.
  Fig.: δουρὸς ἀκωκῆς Φ61. Cf. φ98.--Also, fig., to
  make trial of, try one's fortune with: ἀλλήλων Υ258:
  Ἀχαιῶν ρ413, χειρῶν υ181.

************************************************************

γέφῡρα, ἡ.

1. A dike or embankment to confine a river: ποταμὸς
  ἐκέδασσε γεφύρας Ε88. Cf. Ε89.

2. π(τ1]ολέμοιο γέφυραι, app., ranks of men thought of
  as stemming the tide of war Δ371, Θ378, Λ160, Υ427.
  --In Θ553 (ἐπὶ πτολέμοιο γεφύρας ἥατο) app.,
  preserving (more or less) the stations in which they
  had fought.

************************************************************

γεφῡρόω [γέφυρα].

1. To dam (a river) Φ245.

2. To make (a way) by forming an embankment: γεφύρωσε
  κέλευθον Ο357.

************************************************************

γῆ, γῆς, ἡ [cf. γαῖα].

1. The earth = γαῖα (1): ὄφρ’ ἂν ἵκηται γῆν Ο24,
  φυσίζοος Φ63.--Personified Γ104, Τ259.

2. The earth as distinguished from the sea, the land =
  γαῖα (2) (b): ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς μ27. Cf. ψ233.

3. A particular land or country = γαῖα (4): τίς γῆ;
  ν233.--One's native land: ἁμῆς γῆς λ167, 482.

4. The surface of the earth, the ground = γαῖα (5):
  νέρθεν γῆς λ302, ἦ πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη ρ237.

************************************************************

γηθέω. 3 sing. pf. (in pres. sense) γέγηθε Θ559: ζ106.
  3 sing. plupf. (in impf. sense) γεγήθει Λ683, Ν494.

1. To rejoice, be glad Α255, Ζ212, Η189, Θ559, Λ683,
  Ν416, 494, Π530, Ρ567, Ω424: ζ106, η269, 329 = θ199
  = ν250 = σ281, θ385, ν353 = φ414, υ104, ω382.--With
  complementary pple.: οὐδὲ τὼ ἰδὼν γήθησεν Α330. Cf.
  Δ255, 283, 311, Η214, Θ278, Κ190, Ν344, Ξ140, Ω321:
  ε486 = ω504, μ88, ν226, ο165, χ207.--With acc. of
  what is rejoiced at: νῶϊ προφανέντε Θ378, τάδε Ι77.

2. To take pleasure or delight in doing something. With
  pple.: Ἀργείων ἐρέων γενεήν Η127.

************************************************************

γηθοσύνη, ης, ἡ [γηθέω]. Joy, delight: ἐγέλασσέ οἱ ἦτορ
  γηθοσύνῃ Φ390.--Of the sea Ν29.

************************************************************

γηθόσυνος, η [as prec.]. Joyful, glad, rejoicing Δ272 =
  326, Η122, Ν82, Σ557: ε269, λ540.

************************************************************

γῆμε, 3 sing. aor. γαμέω.

************************************************************

γῆρας, αος, τό [cf. γέρων]. Dat. γήραϊ Γ150, Ε153,
  Ψ644, etc.: β16, ο357, ω233. γήρᾳ λ136, ψ283. Old
  age Α29, Γ150, Δ315, 321, Ε153, Θ103, Ι446, Κ79,
  Σ434, 515, Τ336, Χ60, 420 (my years), Ψ623, 644,
  Ω487: α218, β16, λ136 = ψ283, λ196, 497, ν59, ο246,
  348, 357, ψ24, 212, ω233, 249, 390.--The period of
  old age: ἐς γῆρας Ξ86. Cf. θ226, τ368, ψ286.

************************************************************

γηράσκω [γῆρας]. From γηράωforeign> 3 sing. impf. ἐγήρα
  Η148, Ρ197. γήρα ξ67. Also nonthematic pres. pple.
  γηράς Ρ197. (κατα-.) To grow old: ἤδη γηράσκοντα
  Β663. Cf. Η148, Ρ197 (twice), 325, Ω541: δ210, ξ67,
  ο409.--Of fruit, to mellow η120.

************************************************************

γῆρυς, ἡ. Voice Δ437.

************************************************************

γίγνομαι [redup. fr. γ(ε1]ν-].

A. 3 sing. pa. iterative γενέσκετο λ208. Aor. γενόμην
  Σ102, Τ219, Φ440: θ311, ξ141. 2 sing. γένευ Ε897. 3
  γένετο Α49, Ζ153, Ν417, Ψ526, etc.: β26, δ11, ω292,
  etc. 3 dual γενέσθην Ε548: λ255, 307, 312. 1 pl.
  γενόμεσθα Φ89. With metrical lengthening of the
  first syllable γεινόμεθα Χ477 (v.l. γιγνόμεθα). 2
  ἐγένεσθε Β323. 3 (ἐ1]γένοντο Γ84, Δ382, Ε63, Η313,
  etc.: η144, θ234, σ345, φ24, etc. Subj. γένωμαι
  Θ180, Π39, Χ358: ε473, λ73, χ167. 2 sing. -ηαι Θ282,
  Λ797: κ486. 3 -ηται Α341, Ζ489, Τ201, etc.: β374,
  θ553, ρ23, etc. 1 pl. -ώμεθα Κ193, Ν236, Ρ636. 2
  -ησθε Ε488. 3 -ωνται Β397, Υ308. Opt. γενοίμην Ρ38:
  ξ338, π103. 2 sing. -οιο ι456, ξ440, ο341, σ79. 3
  -οιτο Δ17, Θ26, Ν233, etc.: γ129, θ414, σ161, etc. 1
  pl. -οίμεθα Ν485. 2 -οισθε Η99. 3 -οίατο Β340: α266,
  δ346, ρ137. 3 sing. imp. γενέσθω Θ181: ε224, ρ285,
  χ491. Pple. (with metrical lengthening of the first
  syllable) γεινόμενος, -ου (vv. ll. γιγνόμενος, -ου)
  Κ71, Υ128, Ψ79, Ω210: δ208, η198. Infin. γενέσθαι
  Γ323, Η199, Ρ151, etc.: α220, δ173, ο480, etc. 3
  sing. pf. γέγονε Τ122. 3 pl. γεγάᾱσι Δ325: ε35,
  ζ62, ι118, κ5, ν160, τ279, ω84. 3 sing. plupf.
  γεγόνει Ν355. Acc. sing. masc. pple. γεγαῶτα Ι456:
  δ112, 144, τ400. Acc. pl. γεγαῶτας Β866. (For these
  pf. forms cf. μέμαα, μέμονα under μάω.)

B. 2 sing. aor. ἐγείναο Ε880. 3 (ἐ1]γείνατο Α280, Δ476,
  Ε800, Ν777, Ο526, Φ85, etc.: α223, δ13, ζ25, η57,
  61, λ268, 299, ο242, φ172. 2 sing. subj. γείνεαι
  υ202. Infin. γείνασθαι Φ160: θ312. (ἐγ-, ἐκ-, ἐπι-,
  παρα-, περι-, προ-.)

    I. In pres. and impf. and forms (A), to come
    into being.

        1. To be born, take one's being: τράφεν
      ἠδ’ ἐγένοντο Α251, τῶν ἓξ ἐγένοντο Ε270,
      πρότερος γενόμην (am the elder) Τ219, Φ440.
      Cf. Ε548, 897, Ζ206, 489, Κ71, etc.: τοῦ μ’
      ἔκ φασι γενέσθαι α220, γαμέοντί τε γεινομένῳ
      τε δ208. Cf. γ28, δ723, η198, θ311, κ350,
      etc.

        2. In pf., to be in the condition of
      having been born; hence simply, to exist,
      live, be: οἳ ὁπλότεροι γεγάασιν Δ325: ἐν
      αἶγες γεγάασιν ι118, οἳ νῦν γεγάασιν ω84.
      Cf. ε35 = τ279, ζ62, κ5, ν160.--In more
      strict pf. sense: ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλός
      (has been born, is born) Τ122.--Sim. in
      plupf.: Ζεὺς πρότερος γεγόνει (had been born
      earlier, was the elder) Ν355.--In pple.,
      born Ι456: δ112, 144, τ400.--So ὑπὸ Τμώλῳ
      γεγαῶτας (born (and dwelling) there) Β866.

        3. To come into view or notice, be
      seen, heard, etc.: κλαγγή Α49, ὀδμή Ξ415,
      σέλας Τ374. Cf. Δ456, Κ375, Λ50, Ο607, Χ150,
      etc.: μ87, 396, χ77, 133, ψ137.

        4. Of natural phenomena, natural
      products, etc., to come into being, rise,
      grow, be: φύλλα καὶ ἄνθεα Β468. Cf. Β397: ἐκ
      νυκτῶν ἄνεμοι γίγνονται μ287, ἐν οἶνος
      γίγνεται ν245, χιὼν γένετο (fell) ξ476. Cf.
      ι51, μ326, ρ23, χ491.

        5. To come to or upon, fall to, befall,
      be the lot of, affect (a person). With dat.:
      Πηλεΐωνι ἄχος Α188, αἰδώς οἱ Ω45. Cf. Γ323,
      Δ245, 289, Ι125, Ξ98, Τ274, etc.: πάντα οἱ
      γένοιτο ρ355, μὴ νῶϊν ἔρις γένηται σ13. Cf.
      θ414, λ208, σ122 = υ199, σ366, τ569, φ412.--
      For ἐμὲ χρεὼ γίγνεται δ634 see χρειώ (1)
      (a).--Without case: ποινὴ οὔ τις ἐγίγνετο
      Ν659. Cf. Α341, Ι380, Φ529: χ306.

        6. To be manifested or shown, to be,
      come into play, take effect: οὔ τις φειδὼ
      γίγνεται (there is no ...) Η410, μνημοσύνη
      τις γενέσθω (let there be ...) Θ181. Cf.
      Ο359, Ψ505: εἰ γὰρ ἐπ’ ἀρῇσιν τέλος γένοιτο
      ρ496. Cf. κ202 = 568.

        7. To happen, occur, come round, come
      to pass, take place: ἠώς Α493, τάδε ἔργα
      Ζ348, ἀγορή Η345. Cf. Γ110, 176, Θ130, Ρ686,
      Ω436, etc.: νόστον γενέσθαι δ173. Cf. α379,
      β26, 374, γ129, 228, δ747, ε299, λ537, μ191,
      ω455, 461, etc.

        8. To become, come to be, prove to be
      so and so: ὁμηγερέες Α57, ἄνεῳ Β323, ἐν πυρὶ
      βουλαὶ γενοίατο (be cast) 340, κλισίῃσιν ἐν
      Ἀτρεΐδαο γένοντο (reached the ...) Η313. Cf.
      Β453, Γ71, Δ17, 466, Θ180, Υ497, Χ421, etc.:
      λέων γένετο δ456, ὄφρ’ ἔτι δύης ἐπὶ πῆμα
      γενοίμην (be brought into ...) ξ338, φόνος
      οἱ γένοντο φ24. Cf. α266, γ271, η154, 316,
      ο446, π175, etc.

        9. Passes from this last sense into
      that, practically, of the copula, to be so
      and so: οὔ πώ τις ὁμοῖος γένετ’ ἀνήρ (was)
      Β553, ὃν κάρτιστον Ἀχαιῶν φημὶ γενέσθαι
      (that he is) Ζ98, ζαχρηεῖς γίγνοντο (were
      wont to be) Ν684, ἀρίγνωτος Διὸς γίγνεται
      ἀλκή Ο490. Cf. Δ375, Ζ153, 210, Ν569, Π746,
      Υ220, etc.: οὐ νηὸς ἐπήβολος γίγνομαι β320,
      τηλύγετος δ11 (after ἐκ δούλης in 12 supply
      γεγαώς). Cf. δ201, 362, ε224, θ586, ι35,
      ρ223, τ344, χ130, etc.

    II. In forms (B), to give (a person) being.

        1. Of the father, to beget: παῖδα
      γείνατο Τυδεύς Ε800. Cf. Δ400, Ε880, Ο526,
      Φ160: υἷε κραταιώ ο242. Cf. η61, υ202.

        2. Of the mother, to bear: θεά σε
      γείνατο μήτηρ Α280. Cf. Γ238, Δ476, Ε896,
      Ζ24, 26, Ω608, etc.: ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα γείνατο
      λ268. Cf. α223, δ13, ζ25, λ299, φ172.

        3. Of both parents Η10, Φ142: η57,
      θ312.

************************************************************

γιγνώσκω [redup. fr. γνω-]. 2 sing. fut. in mid. form
  γνώσεαι Β367, Κ88: π310. γνώσῃ Β365. 3 -εται Θ17,
  Σ270. 1 pl. -όμεθα ψ109. 2 -εσθε Ψ497, Ω242. Aor.
  ἔγνων Λ526, Ν72: ο532, τ475. 2 sing. ἔγνως Υ20, Χ10:
  ν299, ρ273. 3 ἔγνω Α199, Ν66, Π530, Ρ32, etc.: α3,
  ε444, η234, λ91, etc. γνῶ Δ357, Η189, Κ358, Λ439,
  Π119, 658: τ468. 3 dual γνώτην φ36. 3 pl. ἔγνωσαν
  κ397. Subj. γνώω ξ118, ρ549. 2 sing. γνώῃς Ψ487.
  γνῷς χ373. 3 γνώῃ Ω688: ρ556. γνῷ Α411, Π273. 2 dual
  γνῶτον φ218. 1 pl. γνώομεν π304. γνῶμεν Χ382. 3
  γνώωσι Α302, Ψ610, 661, Ω688. γνῶσι Ζ231. Opt.
  γνοίην Γ235. 2 sing. γνοίης Γ53, Ε85, Ξ58: ο537,
  ρ164, τ310, υ237, φ202. 3 γνοίη Ρ630: ν192, π458,
  ρ363. 3 pl. γνοῖεν Σ125. Imp. pl. γνῶτε Τ84. Infin.
  γνώμεναι Β349, Φ266, 609: α411. γνῶναι β159, ν312,
  ω159. (ἀνα-, δια-, ἐπι-.)

1.

    a. To perceive, mark, remark, note, find, see,
    know: ἣν ἄτην Α411 = Π273, Διὸς τάλαντα Π658.
    Cf. Μ272, Π119, 362, Τ84.

    b. With acc. and complementary pple.: γιγνώσκω
    Ἄρηα κοιρανέοντα Ε824. Cf. Ξ154, Ρ84: ο532,
    ρ549, 556.--With pple. alone: ὅτε γίγνωσκε θεοῦ
    γόνον ἐόντα Ζ191: γνῶναι τὸν ἐόντα (that it was
    he) ω159.--With a sim. pple. in genit.: ὡς γνῶ
    χωομένοιο Δ357.--With adj.: γνῶ ἄνδρας δηΐους
    (that they were ...) Κ358.

    c. With acc. and dependent clause: γιγνώσκω σε,
    ὅττι ... Ω563. Cf. Ε85. --With clause only:
    γνώμεναι εἰ ... Β349. Cf. Β365, Γ53, Ζ231, Θ17,
    Ξ58, Σ125, Φ609, etc.: γνοίης χ’ οἵη ἐμὴ δύναμίς
    [ἐστιν] υ237. Cf. γ166, θ299, ρ269, 363, χ373,
    etc.

    d. Absol.: ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε Α302. Cf. Α333 =
    Θ446, Ν66, Χ296, Ψ487, Ω242: γιγνώσκω, φρονέω
    π136 = ρ193 = 281, ρ273, τ160.

2. To gain knowledge of, get to know, learn: Τρώων νόον
  Χ382. Cf. α3, π304.--To get to know, make the
  acquaintance of (a person) α411.--So with genit.:
  ἀλλήλων φ36.--To become a ware of the presence of,
  discover (a person) Ω688 (twice), 691. --To
  experience, find: φιλότητα ο537 = ρ164 = τ310.

3.

    a. To have knowledge, know: ὅσσον ἔγωγε
    γιγνώσκω Ν223.--With dependent clause: γιγνώσκων
    ὅ τ’ ἄναλκις ἔην θεός Ε331. Cf. Ε433: φ209.

    b. In aor., to know: ἔγνως ἐμὴν βουλήν
    (knowest) Υ20.--To know (a person): αἴ κέ ποθι
    γνώω τοιοῦτον ἐόντα (in case I may find that I
    know him, seeing he was such a one, i.e. such as
    to be likely to be known) ξ118.

4. To distinguish, discern: ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα
  Ε128. Cf. Ν72.--With acc. and dependent clause:
  ἵππους οἳ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν Ψ497.

5. To know (a person or thing) for what he or it is,
  know the nature of, know: εὖ σε γιγνώσκων Χ356. Cf.
  Ρ32 = Υ198, Σ270: ἔγνω [ποταμόν] (i.e. recognized
  him for a god) ε444, καλάμην γιγνώσκειν (i.e. can
  judge from that what I was) ξ215. Cf. β159, π310.--
  Sim.: θεὸν ἔγνω (knew that it was a god) α420.--
  Absol., to recognize one's claim, hold it good Ψ661.

6. To know again, recognize, know: Ἀθηναίην Α199. Cf.
  Γ235, Ε182, 815, Η189, Κ88, Λ111, 526, 651, Ξ475,
  Ο241, Π639, Ρ334, Ω698: φᾶρος η234. Cf. κ397, λ91,
  153, 390, 471, 615, ν188, 192, 299, 312, π458, τ392,
  468, 475, φ218, χ501, ω102.--Absol. Η185, Ψ453: υ94.
  --To find means of recognizing. With genit.: ἀλλήλων
  ψ109.

************************************************************

γλάγος, τό [cf. γάλα]. Milk Β471 = Π643.

************************************************************

γλακτοφάγος [γαλακτοφάγος, fr. γαλακτ-, γάλα + φάγον].
  Living on (mare's) milk Ν6.

************************************************************

†γλαυκιάω [γλαυκός]. Pres. pple. γλαυκιόων. To have the
  eyes bright or glaring. Of a lion Υ172.

************************************************************

γλαυκός, ή. Bright, shining, gleaming (prob. without
  any notion of colour). Of the sea Π34.

************************************************************

γλαυκῶπις, ιδος [γλαυκός + ὦπα]. Acc. γλαυκώπιδα Θ373.
  γλαυκῶπιν α156. (The) bright-eyed (maid) (prob.
  without any notion of colour). Epithet or a name of
  Athene Α206, Β166, Ε29, Ζ88, Θ373, etc.: α44, 156,
  β433, γ13, 135, etc.

************************************************************

γλαφυρός, ή, όν [γλάφω = γλύφω. See γλυφίς, and cf.
  διαγλάφω]. Hollow, hollowed (for the most part as a
  conventional epithet). Of caves Σ402, Ω83: α15 =
  ι30, α73, β20, δ403, ε68, 155, 194, 226, ι114, 476,
  μ210, ψ335.--Of rocks, having a cavity or cavities
  Β88: ξ533.--Of the lyre θ257, ρ262, χ340, ψ144.--Of
  a harbour (referring to the curved outline) μ305.--
  Elsewhere epithet of ships Β454, 516, Γ119, Ε327,
  Θ180, etc.: γ287, δ356, 513, ι99, κ23, etc.

************************************************************

γλήνη, ης, ἡ [app. 'something bright.' Cf. next].

1. The eye, the eyeball Ξ494: ι390.

2. A plaything, a doll or puppet: ἔρρε, κακὴ γλήνη
  Θ164.

************************************************************

γλῆνος, τό [cf. prec.]. In pl. γλήνεα, trinkets Ω192.

************************************************************

γλουτός, οῦ, ὁ. One of the buttocks: δεξιόν Ε66, Ν651.
  --In pl., the buttocks, the rump Θ340.

************************************************************

γλυκερός, ή, όν [cf. γλυκύς].

1. Sweet or pleasant to the taste: σίτου Λ89: συκέαι
  η116 = λ590 (the tree for the fruit). Cf. δ88, ξ194,
  υ69, ω68.--Of water, sweet, fit for drinking μ306.

2. Generally, sweet, pleasant, giving delight or joy:
  ὕπνος Κ4, μολπῆς Ν637. Cf. Ω3, 636: δ295, ε472, π23
  = ρ41, τ511, χ323, ψ145, 255.--In comp.: ἧς γαίης
  γλυκερώτερον ἄλλο ι28.

************************************************************

γλυκύθῡμος [γλυκύς + θυμός]. Of gentle or kindly mind:
  ἀνήρ Υ467.

************************************************************

γλυκύς, ύ. Comp. γλυκίων, γλύκιον Α249, Β453, Λ13,
  Σ109: ι34.

1. Sweet or pleasant to the taste: νέκταρ Α598.

2. Generally, sweet, pleasant: ὕπνος Α610, ἵμερον Γ139.
  Cf. Β71, Γ446, Ξ328, Ψ232: αἰών ε152. Cf. β395,
  η289, θ445, ι333, κ31 = ν282, κ548, μ338, ο7, σ188,
  199, τ49, χ500, ψ342.--In comp. Α249, Β453 = Λ13,
  Σ109: ι34.

************************************************************

γλυφίς, ίδος, ἡ [γλύφω, to cut out, carve. Cf.
  γλαφυρός]. App., the notch in an arrow to receive
  the string. In pl. (poss. referring to a double
  notch (i.e. two notches at right angles)) Δ122:
  φ419.

************************************************************

γλῶσσα, ης, ἡ.

1. The tongue Α249, Β489, Ε74, 292, Π161, Ρ618, Υ248.--
  Of the tongues of sacrificial victims γ332, 341.

2. A tongue or language Β804: τ175.--Language, speech:
  γ. ἐμέμικτο Δ438.

************************************************************

γλωχίς, ῖνος [cf. τανυγλώχις]. App., a tongue forming
  one of the ends of the ζυγόδεσμον or yoke-fastening,
  the ζ. being wound round the pole criss-cross,
  keeping the portion with the tongue the longer, and
  the tongue being tucked in under its portion after
  that portion had been wound over, and had so
  secured, the end of the other and shorter portion:
  ὑπὸ γλωχῖνα δ’ ἔκαμψαν Ω274 (ὑπό advbl.).

************************************************************

γναθμός, οῦ, ὁ. The lower jaw Ν671 = Π606, Π405, Ρ617.
  --In pl., the jaws π175, σ29, υ347.

************************************************************

γναμπτός, ή, όν [γνάμπτω].

1. Bent, curved: ἕλικας Σ401: ἀγκίστροισιν δ369 = μ332.

2. Fig., that can be bent or influenced: νόημα Ω41.

3. As epithet of the limbs, flexible, lissom Λ669,
  Ω359: λ394, ν398, 430, φ283.--Sim. of jaws, moving
  freely in their sockets Λ416.

************************************************************

†γνάμπτω [= κνάμπτω]. 3 sing. aor. γνάμψε. (ἀνα-, ἐπι-,
  περι-.) To bend: ἐν γόνυ γνάμψεν (app., crooked his
  knee round the other's leg) Ψ731.

************************************************************

γνήσιος [γ(ε1]ν-, γίγνομαι]. (Lawfully) begotten. born
  in wedlock, legitimate Λ102: ξ202.

************************************************************

γνοίην, aor. opt. γιγνώσκω.

************************************************************

γνύξ [γ(ό1]νυ]. On the knee or the knees: ἔριπεν Ε68.
  Cf. Ε309, 357, Θ329, Λ355, Υ417.

************************************************************

γνῶ, 3 sing. aor. γιγνώσκω.

************************************************************

γνώῃ, γνῷ, 3 sing. aor. subj. γιγνώσκω.

************************************************************

γνώμεναι, γνῶναι, aor. infin. γιγνώσκω.

************************************************************

γνώριμος [γνω-, γιγνώσκω]. (Well-)known. Absol., a
  friend or acquaintance π9.

************************************************************

γνώσεται, 3 sing. fut. γιγνώσκω.

************************************************************

γνωτός, ή, όν [γνω-, γιγνώσκω].

1. Easy to be known, evident: γνωτόν [ἐστιν] ὡς ...
  Η401 Cf. ω182.

2. As sb.

    a. A kinsman or kinswoman: γνωτοὺς λιποῦσα
    Γ174, γνωτοί τε γνωταί τε Ο350. Cf. Ν697 = Ο336.

    b. More specifically, a brother (and the word
    may bear this sense in the passages under (a))
    Ξ485, Ρ35, Χ234.

************************************************************

γνώω, aor. subj. γιγνώσκω.

************************************************************

†γοάω [γόος]. 1 pl. opt. γοάοιμεν Ω664. γοάοιεν ω190.
  Pple. γοόων, -ωντος κ209, μ234, τ119. Contr. pl.
  γοῶντες Σ315, 355: ι467. Fem. γοόωσα, -ης Ε413,
  Ζ373, Π857, Χ363, 476, Ψ106: δ721, 800, τ210, 264,
  513. Non-thematic infin. γοήμεναι Ξ502. 3 pl. impf.
  γόων κ567. 3 sing. pa. iterative γοάασκε θ92. 3
  sing. fut. in mid. form γοήσεται Φ124, Χ353. 3 pl.
  aor. γόον (perh. formed fr. γόος) Ζ500.

1. To weep, wail, show signs of grief: μὴ γοόωσα οἰκῆας
  ἐγείρῃ Ε413. Cf. Ζ373, Σ315, 355, Χ476, Ψ106:
  ἑζόμενοι γόων κ567. Cf. δ721, 800, θ92, ι467, κ209,
  μ234, τ119, 210, 513.

2. To weep for, bewail, lament, mourn for the loss of:
  Ἕκτορα Ζ500, ὃν πότμον Π857 = Χ363: πόσιν τ264.

3. To pay mourning rites to: αὐτόν Ω664. Cf. Ξ502,
  Φ124, Χ353: ω190.

************************************************************

γόμφος, ου, ὁ. A wooden peg, a treenail ε248.

************************************************************

γονή, ῆς, ἡ [γον-, γεν-, γίγνομαι].

1. Offspring Ω539.

2. Progeny, descendants: Ἀρκεισιάδαο δ755.

************************************************************

γόνος, ου, ὁ [as prec.]

1. One sprung or born.

    a. The offspring, a child: Διός Ε635. Cf. Ω59:
    β274, δ207, σ218.

    b. A remoter descendant Ζ191, Ν449.

    c. In both these senses: ὃν (i.e. Λαέρταο) καὶ
    Ὀδυσσῆος δ741.

2. The race: Ἀτρέος λ436.

3. Offspring Ι493: δ12, μ130.--One's children or
  family: νεώτατος γόνοιο Υ409.

4. One's parentage: ὃν γόνον ἐξαγόρευεν λ234. Cf. α216,
  τ166.

************************************************************

γόνυ, τό. Genit. γουνός (for γονφ-ός) Λ547: τ450.
  γούνατος Φ591. Nom. pl. γούνατα Δ314, Ι610, Τ166,
  Φ114, etc.: δ703, ε297, ν34, ψ3, etc. γοῦνα Ζ511,
  Ξ468, Φ611, etc.: υ352. Genit. γούνων Α407, Ζ45,
  Φ65, Χ338, etc.: ζ142, κ264, χ310, 339, etc. Dat.
  γούνασι Ε370, Ζ92, Ρ514, Χ500, etc.: α267, η142,
  π443, φ55, etc. γούνεσσι Ι488, Ρ451, 569. Acc.
  γούνατα Ε176, Λ609, Φ52, Ω478, etc.: γ92, ε453,
  ξ236, ω381, etc. γοῦνα Ξ437, Υ93, Χ204: ζ147, ι266,
  σ395.

1. The knee of men or animals: ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει Ζ511
  = Ο268. Cf. Η118, Κ358, Λ547, Ξ437, 468, Ο269, Ρ386,
  Τ72, Υ458, Φ302, 591, 611, Χ24, 144, 452, Ψ731:
  ἔλασε γουνὸς ὕπερ τ450. Cf. ε453, υ352, ψ3.

2. In pl., the knees regarded as the seat of strength,
  as symbolizing the strength (cf. γυῖα (3)): βλάψε οἱ
  γούνατα Η271. Cf. Δ314, Ε176 = Π425, Ι610 = Κ90,
  Λ477, 578 = Ν412 = Ρ349, Ν360, 711, Ο291, Ρ451, 569,
  Τ166, 354, Υ93, Φ52, 114, 270, 425, Χ204, 335, 388,
  Ψ444, Ω498: τῆς λύτο γούνατα δ703 = ψ205. Cf. ε297 =
  406 = χ147, ν34, ξ69, 236, σ133, 212, υ118, χ68,
  ω345, 381.

3. Of clasping the knees in supplication: λαβέ [μιν]
  γούνων (by the knees) Α407. Cf. Α500, 512, 557, Ζ45,
  Ο76, Υ468, Φ65, 68, 71 Χ345, Ω357, 465, 478: μητρὸς
  ποτὶ γούνασι χεῖρας βάλλειν ζ310. Cf. ζ142, 147,
  169, η142, κ264, 323, χ310, 339, 342, 365.--So with
  a word of seizing to be supplied: λισσέσκετο γούνων
  Ι451. Cf. κ481, χ337.--Sim.: περὶ γούνατ’ ἐμὰ
  στήσεσθαι λισσο-μένους Λ609. Cf. Σ457, Υ463: σὰ
  γούναθ’ ἱκάνω ε449, η147, Ἀμφινόμου πρὸς γοῦνα
  καθέζετο (as putting himself under his protection)
  σ395. Cf. γ92 = δ322, ι266, ν231.--Also λίσσομ’ ὑπὲρ
  γούνων Χ338.--Of kissing the knees in supplication:
  ἥ οἱ γούνατ’ ἔκυσσε Θ371. Cf. ξ279.

4. By extension, in pl., the knee(s) and thigh(s) of a
  sitting person: ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης (on her
  knee) Ε370, Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν (on the lap, i.e.,
  app., of a seated statue) Ζ92, 273, 303. Cf. Ε408,
  Ι455, 488, Φ506, Χ500: ἐμὲ γούνασιν οἷσιν
  ἐφεσσάμενος π443. Cf. τ401, φ55.--ταῦτα θεῶν ἐν
  γούνασι κεῖται, the issue lies with the gods (perh.
  referring to the custom of placing gifts on the lap
  of a statue (cf. Ζ92, 273, 303 cited above), the
  gifts being irrevocably dedicated, and symbolizing
  complete submission to divine governance) Ρ514 =
  Υ435: = α267 = π129, α400.

************************************************************

γόον, 3 pl. aor. γοάω.

************************************************************

γόος, ου, ὁ.

1. Weeping, wailing, lamentation, mourning Ε156, Ζ499,
  Ρ37, Σ51, Ψ10, 14, etc.: δ102, 113, θ540, π144,
  τ268, φ228, etc.--In pl.: ὀδύνας τε γόους τε α242.

2. Inclination to weep: πᾶσιν ὑπέδυ γ. κ398.

3. Mourning rites, formal mourning or lamentation: ἦρχε
  γόοιο Ω723. Cf. Ω747, 761.

************************************************************

γοόων, γοόωσα, pres. pple. γοάω.

************************************************************

γουνάζομαι [γουν-, γόνυ. 'To clasp the knees, clasp by
  the knees, in supplication.' Cf. γόνυ (3)]. Fut.
  γουνάσομαι Α427. To supplicate, entreat. Retaining
  the genitival construction of a vb. of taking hold,
  and with the construction extended to something
  appealed to: μή με γούνων γουνάζεο μηδὲ τοκήων Χ345.
  --With this latter construction alone: τῶν ὄπιθέν σε
  γουνάζομαι λ66.--With prepositional clauses
  indicating what is appealed to: τῶν ὕπερ Ο665. Cf.
  λ66, ν324.--With simple acc. of the person
  entreated: γουνάσομαί μιν Α427. Absol. Λ130.

************************************************************

γούνατος, γουνός, genit. γόνυ.

************************************************************

γουνός [perh. fr. γονϜ-, γόνυ, in sense 'swell,'
  'knoll,' and, in reference to a vineyard, etc., the
  part best catching the sun, and therefore the most
  fruitful]. γουνῷ (γουνὸν) ἀλωῇς Ι534, Σ57 = 438:
  α193, λ193, ἐς γουνὸν Ἀθηνάων λ323 (here perh. the
  reference is to the citadel).

************************************************************

γουνοῦμαι = γουνάζομαι. To supplicate, entreat: υἱόν
  Ι583. Cf. Ο660, Φ74, Χ240: δ433, ζ149, χ312, 344.--
  App., to supplicate (and at the same time to vow to
  do something): νεκύων κάρηνα ῥέξειν ... κ521, λ29.

************************************************************

γοῶντες, contr. nom. pl. masc. pres. pple. γοάω.

************************************************************

γραίη, ης, ἡ. = γρηΰς: πυκιμηδέος α438.

************************************************************

γραπτύς, ἡ [γραπ-, γράφω]. Acc. pl. γραπτῦς. A scratch:
  γραπτῦς ἀλεείνων ω229.

************************************************************

†γράφω. 3 sing. aor. γράψε Ρ599. Pple. γράψας Ζ169.
  (ἐπι-.)

1. To scratch, cut into, incise: ὀστέον Ρ599.

2. To form by scratching or incision: θυμοφθόρα Ζ169.

************************************************************

γρηΰς, γρηῦς, ἡ. Dat. γρηΐ Γ386: α191, σ27, ψ33. Voc.
  γρηΰ χ395, 481. γρηῦ τ383, χ411. An old woman Γ386:
  β377, η8, σ185, τ346, ψ1, etc.--In apposition: γρηῒ
  ἀμφιπόλῳ α191. Cf. σ27, ω211.

************************************************************

γύαλον, ου, τό [cf. γυρός]. (ἐγγυαλίζω.) One of the two
  curved plates, front and back, of which the θώρηξ
  was formed. The front plate Ε99, 189, Ν507 = Ρ314,
  Ν587.--In pl. of the two plates Ο530.

************************************************************

γυῖα, τά [γυ-, to bend. Cf. γύαλον, γυρός].

1. A joint: γ. ποδῶν Ν512.

2. The limbs: γ. ἔθηκεν ἐλαφρά Ε122 = Ν61 = Ψ772. Cf.
  Τ385, Χ448, Ψ691.

3. The limbs regarded as the seat of strength, as
  symbolizing the strength (cf. γόνυ (2)): λῦσε γ.
  Δ469 = Λ260, Λ240, Π312 = 400, 465, Φ406. Cf. Δ230,
  Ε811, Ζ27, Η6, 12, 16, Ν85, 435, Ο435, 581, Π341,
  805, Ρ524, Σ31, Τ165, 169, Ψ63, 627, 726: ἐκ κάματον
  εἵλετο γυίων κ363. Cf. α192, θ233, μ279, σ238, 242,
  341.--As that upon which fear takes hold or which it
  affects: τρόμος ἔλλαβε γ. Γ34, Θ452, Ξ506, Ω170. Cf.
  Η215 = Υ44, Κ95, 390: ζ140, λ527, σ88.--App. as the
  seat of yearning: ἦλθ’ ἵμερος [γόοιο] ἀπὸ γυίων
  Ω514.

************************************************************

γυιόω [γυιός, lame]. (ἀπο-.) To lame, cripple: γυιώσω
  σφωῒν ἵππους Θ402. Cf. Θ416.

************************************************************

γυμνός.

1. Without clothes, naked: σὲ εὐλαὶ ἔδονται γυμνόν
  Χ510. Cf. ζ136.

2. Without armour, unarmed: κτενέει με γυμνὸν ἐόντα
  Χ124. Cf. Π815, Ρ122 = 693, 711, Σ21, Φ50.

3. Of a bow, out of its case λ607.--Of an arrow, out of
  the quiver φ417.

************************************************************

γυμνόω [γυμνός]. (ἀπο-.) To make naked. In pass.

1. To become naked, strip oneself: αἰδέομαι γυμνοῦσθαι
  ζ222. Cf. κ341.--To strip oneself of. With genit.:
  γυμνώθη ῥακέων χ1.

2. To be left unprotected by armour or shield: οὖτα
  γυμνωθέντα Π312 = 400. Cf. Μ389, 428.--Of a wall, to
  be left bare of defence Μ399.

************************************************************

γυναικεῖος, η, ον [γυναικ-, γυνή]. Of a woman: βουλάς
  λ437.

************************************************************

γυναιμανής [γυναι-, γυνή + μαν-, μαίνομαι]. Mad for
  women Γ39 = Ν769.

************************************************************

γύναιος [γυνή]. Of a woman: δώρων (given to a woman)
  λ521, ο247.

************************************************************

γυνή, γυναικός, ἡ. Voc. γύναι (see (5) below).

1. A woman in gen. Α348, Β226, Γ72, Δ141, Ε349, Ι128,
  Λ269, Μ433, etc.: α332, γ154, η57, λ258, ν288, ο20,
  σ248, τ235, etc.

2. The mistress of a house π334, φ86.

3. In pl., the female servants in a house: τετυγμένα
  χερσὶ γυναικῶν Χ511. Cf. Σ559: εἰς ὅ κ’ εἴπω γυναιξὶ
  δεῖπνον τετυκεῖν ο76. Cf. β108, π304, ρ75, σ186,
  τ16, χ437, etc.--With ἀμφίπολος α362, ζ52, η235,
  π413, φ8, etc.--With δμῳή Ζ323, Ι477: η103, ν66,
  π108 = υ318, ρ505, τ490, χ37, etc.--In sing., one of
  the servants ο417, 434, 439, τ344, etc.--With words
  indicating the servant's country of origin: Φοίνισσα
  ο417, Σικελή ω211.--Her office: ταμίη Ζ390: β345,
  γ479, ἀλετρίς υ105.

4. Specifically.

    a. A woman as distinguished from a man:
    γυναικὸς ἀντὶ τέτυξο Θ163. Cf. Η139, 236, Ι134,
    Ο683, etc.: οὔτ’ ἄνδρ’ οὔτε γυναῖκα δ142, ζ161.
    Cf. η109, ν308, ο163, τ408, etc.

    b. A wife: σὺν γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν Δ162.
    Cf. Γ48, Ζ160, Θ57, Ι394, Ρ36, etc.: ἀνὴρ ἠδὲ γ.
    ζ184. Cf. α13, 433, β249, η347, ξ211, ρ152, φ72,
    etc.

    c. A concubine as opposed to a wife Ω497.

    d. A woman as distinguished from a goddess:
    θεᾶς οὐδὲ γυναικός Ξ315. Cf. Π176, Ω58: ἢ θεὸς
    ἠὲ γ. κ228, 255.--With words indicative of
    mortality: θνητάων Υ305: θνητήν λ244.

5. In voc. as a term of courteous or respectful
  address, 'lady' Γ204, 438, Ζ441, Ω300: δ148, ζ168,
  θ424, λ248, etc.

************************************************************

γῡρός [cf. γυῖα, γύαλον]. Bent, rounded τ246.

************************************************************

γύψ, γῡπός, ὁ. A vulture (except in λ578 always
  preying on carrion. Cf. αἰγυπιός) Δ237, Λ162, Π836,
  Σ271, Χ42: λ578, χ30.

************************************************************

γωρῡτός, οῦ, ὁ. A case for a bow φ54.

************************************************************

δαείω, aor. subj. δάω.

************************************************************

δαήμεναι, δαῆναι, aor. infin. δάω.

************************************************************

δαήμων, ονος [δάω]. Skilled, experienced Ο411, Ψ671.--
  With genit.: ἄθλων (in ...) θ159. Cf. θ263, π253.

************************************************************

δᾱήρ, έρος, ὁ (δαϜήρ). Voc. δᾶερ (see below). Genit.
  pl. δαέρων as spondee Ω762, 769. A brother-in-law
  Γ180, Ξ156, Ω762, 769.--In voc. Ζ344, 355.

************************************************************

δαήσεαι, 2 sing. fut. δάω.

************************************************************

δάηται, 3 sing. aor. subj. pass. δαίω.

************************************************************

δαί. Emphasizing particle used after interrogatives:
  τίς δ. ὅμιλος; α225. Cf. Κ408 (v.l. δ’ αἱ): ω299.

************************************************************

δαιδάλεος, η, ον [δαίδαλον]. Curiously wrought or
  ornamented Δ135, Ζ418, Θ195, Ι187, Ν331, 719, Π222,
  Ρ448, Σ379, 390, 612, Τ380, Χ314: α131, κ315 = 367,
  ρ32.

************************************************************

δαιδάλλω [δαίδαλον]. To ornament curiously: σάκος Σ479:
  χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ψ200.

************************************************************

δαίδαλον, ου, τό. Something curiously wrought, an
  ornament τ227.--In pl., things curiously wrought,
  pieces of cunning workmanship, ornaments: χάλκευον
  δαίδαλα πολλά Σ400. Cf. Ε60, Ξ179, Σ482, τ13, 19.

************************************************************

δαΐζω [δαίω]. Aor. infin. δαΐξαι Β416, Π841. Pf. pple.
  pass. δεδαϊγμένος, -ου Ρ535, Σ236, Τ203, 211, 283,
  292, 319, Χ72: ν320.

1. To rend, tear: Ἑκτόρεον χιτῶνα Β416. Cf. Η247, Π841.
  --To tear (the hair) Σ27.

2. To rend the flesh of, wound, slay: δεδαϊγμένον ἦτορ
  (app., with the life killed in him) Ρ535, δαΐζων
  χαλκῷ Ω393. Cf. Λ497, Σ236, Τ203, 211, 283, 292,
  319, Φ147, Χ72.--Absol., to do execution Φ33.

3. To divide (meat) into portions ξ434.

4. Fig., in pass., to be in two minds, be in doubt:
  δαϊζόμενος ἢ ... ἦε ... Ξ20--Of the mind, etc., to
  be troubled or distressed: ἐδαΐζετο θυμός Ι8 = Ο629.
  Cf. ν320.

************************************************************

δαϊκτάμενος [δαΐ, dat. of δάϊς + κτάμενος. See κτείνω].
  Slain in battle: αἰζηῶν Φ146, 301.

************************************************************

δαιμόνιος, η [δαίμων]. Under superhuman influence,
  'possessed,' whose actions are unaccountable or ill-
  omened. In voc.

1. In stern reproof Α561, Ζ326, Ι40.--More gently Ζ521.

2. In more or less stern remonstrance Β190, Γ399, Δ31:
  σ15, τ71.--In tender or gentle remonstrance Ζ407,
  486: κ472, ψ166, 174, 264.

3. Conveying an implication of folly or senselessness
  Β200, Ν448, 810: δ774, σ406.

4. App. indicating a degree of wonder, the person
  addressed showing himself superior to what his
  outward man would indicate: δαιμόνιε ξείνων ξ443.

5. App., with orig. sense lost sight of, merely in
  affectionate address Ω194.

************************************************************

δαίμων, ονος, ὁ, ἡ.

1. A superhuman power, with little notion of
  personality (sometimes difficult to distinguish from
  the next sense).

    a. Represented as evil or maleficent: μάχης ἐπὶ
    μήδεα κείρει δ. ἡμετέρης Ο468. Cf. Ι600, Λ480,
    Ο418, Φ93: στυγερός οἱ ἔχραε δ. ε396. Cf. δ275,
    ε421, ζ172 (cf. θεοί 174), η248, κ64, λ587,
    μ169, 295, ξ488, π194, 370 (evil to the
    speaker), ρ446, τ201, ω149.

    b. As beneficent: ἄλλα δ. ὑποθήσεται γ27. Cf.
    ι381, ρ243 = φ201 (cf. θεός τις φ196), τ10, 138.

    c. With neither notion prominent ξ386.

2. In generalized sense, superhuman power, heaven,
  fate, the gods (sometimes difficult to distinguish
  from the prec. sense): σὺν δαίμονι (if heaven so
  wills it) Λ792, Ο403, πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι
  (against the will of the gods) Ρ98. Cf. Η291, 377 =
  396, Ρ104: δαίμονος αἶσα λ61. Cf. β134, π64, σ146,
  256 = τ129, τ512, υ87, ω306.--δαίμονά τοι δώσω (I
  will deal thee fate, i.e. death) Θ166.

3. With more marked notion of personality: ἐπέσσυτο
  δαίμονι ἶσος Ε438 = Π705 = 786 = Υ447. Cf. Ε459 =
  884, Υ493, Φ18, 227.

4.

    a. In pl. = θεοί in gen.: βεβήκει μετὰ δαίμονας
    ἄλλους Α222. Cf. Ζ115, Ψ595.

    b. In sing. of a particular god: οὐδ’ ἐπιορκήσω
    πρὸς δαίμονος (i.e. the god, or, as in the
    sequel, the gods, by whom he was to swear) Τ188:
    λίσσομ’ ὑπὲρ θυέων καὶ δαίμονος (i.e. whatever
    god the sacrifice was being made to) ο261.--More
    definitely: γίγνωσκον ὃ κακὰ μήδετο δ. γ166 (the
    context app. showing that the reference is
    exclusively to Zeus).

    c. Of a definite goddess present in her own
    person: ἦρχε δ. (i.e. Aphrodite) Γ420.

************************************************************

δαίνῡμι [δαίω]. Fut. infin. δαίσειν Τ299. 2 sing.
  subj. mid. δαινύ̄ῃ θ243. δαινύ̆ῃ τ328. 3 sing. opt.
  δαινῦτο Ω665. 3 pl. δαινύ̄ατο σ248. 2 sing. impf.
  δαίνυο Ω63. Nom. pl. masc. aor. pple. δαισάμενοι
  η188, σ408. (μετα-.)

1.

    a. To give (a meal): δαίνυ δαῖτα γέρουσιν Ι70.

    b. To give (a wedding-feast): δαινύντα γάμον
    δ3.--Sim. δαίσειν γάμον (app., to bring it
    about) Τ299.

    c. To give (a funeral-feast) Ψ29: γ309.

2. In mid.

    a.

        a. To take a meal (often with the
      notion of faring well or revelling): εἴ τις
      δαίνυται εὔφρων Ο99. Cf. Α468 = 602 = Β431 =
      Η320 = Ψ56, Δ386, Ε805, Η477, Ι228:
      δαινύμενοι τερπώμεθα α369. Cf. α228, β247,
      311, γ471, η188, 203, θ243, κ9, 61, 452,
      μ398, ξ195, 250, ο398, π479 = τ425, ρ332,
      σ248, 408, τ328, φ89, 290, 319.

        b. Of a wedding-feast Ω63: δ15, 238.

        g. Of a funeral-feast Ω665.

        d. With cognate acc. As (α): εἰλαπίνην
      δαίνυντο Ψ201. Cf. γ66 = υ280, η50, λ186,
      ν26.--As (γ) Ω802.

    b. To partake of: ἑκατόμβας Ι535 (i.e. of the
    god's share thereof): κρέα τε καὶ μέθυ ι162 =
    557 = κ184 = 468 = 477 = μ30.

************************************************************

δαίς, δαιτός, ἡ [δαίω].

1. A meal (often with the notion of faring well or
  revelling): δαίνυ δαῖτα Ι70, δαῖτα πένοντο Σ558
  (app. a meal for the King and his retainers, that
  for the ἔριθοι being mentioned below), πειθώμεθα
  δαιτί (i.e. to hunger) Ψ48. Cf. Α467, 468, 575, 579,
  Δ259, 343, etc.: ὄφρ’ ἂν δαῖτα πτωχεύῃ (i.e. beg his
  bread) ρ11, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα220. Cf. α152, 374,
  β322, γ33, η232, κ124, etc.--Of the god's share of a
  sacrifice: Ζεὺς ἔβη κατὰ δαῖτα Α424. Cf. Δ48 = Ω69:
  τέρπετο δαιτὶ παρήμενος α26 (of Poseidon). Cf. γ336,
  420, θ76.--Of what a beast devours Ω43.

2. A wedding-feast σ279.

3. A funeral-feast Ω802.

************************************************************

δάϊς, ἡ. Dat. δαΐ (for δαϊ-ι). War, battle: ἐν δαῒ
  λυγρῇ (λευγαλέῃ) Ν286, Ξ387, Ω739.

************************************************************

δαΐς, ΐδος, ἡ [δαίω]. A torch Σ492: α428, 434, β105 =
  ω140, η101, σ310, 354, τ48, 150, ψ290.

************************************************************

δαίσειν, fut. infin. δαίνυμι.

************************************************************

δαίτη, ης, ἡ = δαίς (1) Κ217: η50.--Of a god's share of
  a sacrifice γ44.

************************************************************

δαίτηθεν [δαίτη + -θεν]. From, leaving, a meal:
  δαίτηθεν ἰόντα κ216.

************************************************************

δαιτρεύω [δαιτρός].

1. To carve meat ξ433, ο323.

2. To make an apportionment of spoil Λ688, 705.

************************************************************

δαιτρόν, τό [δαίω]. One's portion Δ262.

************************************************************

δαιτρός, ὁ [δαίω]. One who carves meat, a carver α141 =
  δ57, ρ331.

************************************************************

δαιτροσύνη, ης, ἡ [δαιτρός]. The art of carving meat.
  In pl.: θεράποντε δαήμονε δαιτροσυνάων π253.

************************************************************

δαιτυμών, όνος, ὁ [δαιτύς]. Dat. δαιτυμόνεσσι η102,
  χ12. A guest at or partaker of a meal or feast δ621,
  η102, 148, θ66 = 473, ι7, ο467, ρ605, χ12 (in the
  last two passages of the self-invited guests, the
  suitors).

************************************************************

δαιτύς, ύος, ἡ = δαίς (1) Χ496.

************************************************************

δαΐφρων, ονος [δάω + φρήν]. Skilled, whether in war or
  in the arts of peace. Epithet of heroes, etc. Β23,
  Δ252, Ζ162, Ι651, Λ123, Ξ459, etc.: α48, δ687,
  ζ256, θ8, ο519, φ16, etc.--Absol. in voc. Ε277.--
  Applied to Anticleia ο356.

************************************************************

δαίω [δαϜ-, δηϜ-, δαυ-]. 3 sing. pf. (in pres. sense)
  δέδηε Ν736, Ρ253, Υ18: υ353. 3 sing. plupf. (in
  impf. sense) δεδήει Β93, Μ35, 466. 3 sing. aor.
  subj. pass. δάηται Υ316, Φ375. (ἀμφι-.)

1. To set on fire, kindle: ξύλα Σ347: θ436.--To light
  (a fire) Ι211: η7.--To cause (fire) to appear or
  blaze Ε4, 7, Σ206, 227.

2. In pf. and plupf. and in pass., to burn or blaze:
  πῦρ δαίετο Φ343. Cf. Θ75, Σ227, Υ316 = Φ375: ε61.--
  Of the eyes, to blaze Μ466.--So of a lion's eyes
  ζ132.--Fig.: Ὄσσα δεδήει (spread like wild-fire)
  Β93, νῦν ἄγχιστα μάχη δέδηε (app., now most nearly
  blazes up, i.e. is on the point of blazing up) Υ18.
  Cf. Μ35, Ν736, Ρ253: οἰμωγὴ δέδηε (is bursting
  forth) υ353.

************************************************************

δαίω [cf. δαΐζω, δατέομαι]. 3 pl. pf. pass. δεδαίαται
  α23. To divide or apportion.

1. In mid.: κρέα δαίετο ο140. Cf. ρ332.

2. In pass.: Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται (are
  divided) α23, μήλων δαιομένων (in the division of
  the ...) ι551.--Fig., to be troubled or distressed:
  δαίεταί μοι ἦτορ α48.

************************************************************

†δάκνω. 3 sing. aor. δάκε Ε493. Infin. δακέειν Ρ572,
  Σ585. To bite. Of dogs Σ585.--Of a fly Ρ572.--Fig.:
  δάκε φρένας μῦθος Ε493 (cf. θυμοδακής).

************************************************************

δάκρυ, τό [cf. δάκρυον].

1. A tear: δεύοντο δάκρυσι κόλποι Ι570. Cf. Ψ16, Ω162:
  η260, ρ103 = τ596.--(κατὰ) δ. χέειν, to shed a tear,
  to weep Α357, 413, Γ142, Ζ405, Ι14, etc.: β24, δ556,
  λ5, μ12, ξ280, etc.--Sim. in various expressions:
  βαλέειν ἀπὸ δ. παρειῶν δ198. Cf. δ114, 223, ρ490.--
  ἔκπεσέ οἱ δ. Β266: π16.--κατείβετο δ. Ω794: τί δ.
  κατείβετον; φ86.--δ. ἀπομόρξασθαι, to wipe away
  one's tears Β269: ρ304.--δ. ἔδευε παρειάς (his
  tears) θ522.

2. As the visible feature of weeping; hence, in pl.,
  tears, weeping: δάκρυσι θυμὸν ἐρέχθων ε83 = 157.

************************************************************

δακρυόεις, εντος. Fem. -εσσα. [δάκρυον.]

1. Shedding tears, weeping Ζ455, Π10, Σ66, Φ493, 496,
  506, Χ499: κ415.--In neut. δακρυόεν as adv.:
  γελάσασα (smiling through her tears) Ζ484.

2. Accompanied by tears: γόοιο δ801, ρ8, ω323.

3. Causing tears, bringing misery: πόλεμον Ε737 = Θ388,
  Ρ512. Cf. Λ601, Ν765, Π436.

************************************************************

δάκρυον, τό [cf. δάκρυ]. Dat. pl. δᾰκρύοισι σ173.
  Instrumental δακρυόφι Ρ696, Ψ397: δ705, κ248, τ472,
  υ349. This form as ablative ε152.

1. A tear: ὄσσε δακρυόφι πλῆσθεν (with tears) Ρ696 =
  Ψ397: = δ705 = τ472, οὐδέ ποτ’ ὄσσε δα-κρυόφιν
  τέρσοντο (were free of tears) ε152, δάκρυα κεῦθεν
  τ212. Cf. κ248 = υ349, σ173.--δάκρυα χέειν, to shed
  tears, to weep Η426, Π3, Σ17, 235: ω46.--χύτο δάκρυα
  Ψ385: δάκρυα χέοντο δ523.--Sim. in various
  expressions: δάκρυ’ ἀνα-πρήσας Ι433: β81.--(κατὰ)
  δάκρυον εἴβειν, to shed a tear, to weep Π11, Τ323,
  Ω9: δ153, θ531, λ391, π219, 332, ω234, 280.--δάκρυα
  λείβειν Ν88, 658, Σ32: ε84 = 158, θ86, 93 = 532,
  π214. --δάκρυ’ ἔκβαλεν τ362.--δάκρυον ἧκεν π191,
  ψ33. --δάκρυα πίπτει ξ129.--δάκρυα ῥέεν Ρ437: τ204.
  --δάκρυ’ ὀμόργνυσθαι (ὀμόρξασθαι) Σ124: θ88, λ527,
  530.

2. As the visible feature of weeping: τείσειαν Δαναοὶ
  ἐμὰ δάκρυα (my weeping, i.e. the cause thereof, my
  wrongs) Α42.

************************************************************

δᾰκρυπλώω [δάκρυ + πλώω in sense 'to flow.' Cf. L.
  pluo]. To flow with tears, be maudlin τ122.

************************************************************

δακρύω [δάκρυον]. 2 sing. pf. pass. δεδάκρῡσαι Π7. 3
  pl. δεδάκρυνται Χ491: υ204, 353.

1. To shed tears, weep: δακρύσας ἕζετο (with a burst of
  tears) Α349. Cf. Κ377, Τ229: δάκρυσα ἰδών λ55 = 395,
  87. Cf. α336, ρ33, 38, φ82, ψ207.

2. In pf. pass., to be in tears: τίπτε δεδάκρυσαι; Π7.
  --To be covered or filled with tears: δεδάκρυνται
  παρειαί Χ491. Cf. υ204, 353.

************************************************************

δᾱλός, οῦ, ὁ.

1. A piece of ignited material for communicating fire,
  a fire-brand Ν320, Ο421: ε488.

2. A brand snatched from the fire or from a brazier
  τ69.

************************************************************

†δαμάζω. 3 sing. fut. δαμάᾳ Χ271. δαμᾷ Α61. 3 pl.
  δαμόωσι Ζ368. Aor. ἐδάμασσα Ε191. 2 sing. δάμασσας
  Φ90. 3 ἐδάμασσε Ζ159, Ν434, Ξ316, etc.: λ171, χ246,
  ω109, etc. δάμασε Π543, Χ446: ψ310. δάμασσε Ε106,
  Ι118, Λ98, etc. 3 pl. δάμασσαν Π845: ξ367. Subj.
  δαμάσσω Π438. 3 sing. δαμάσῃ ε468, τ488, 496, φ213.
  δαμάσσῃ Ε138: ρ24, σ57. 1 pl. δαμάσσομεν Χ176. Imp.
  δάμασον Ι496: λ562. δάμασσον Γ352. Pple. δαμάσσας
  δ244. Nom. pl. δαμάσαντες Σ113, Τ66: ι59. Mid. 3
  sing. aor. (ἐ)δαμάσσατο Ε278: ι516. 3 pl. δαμάσαντο
  Κ210, 411. 3 sing. subj. δαμάσσεται Λ478, Φ226. Opt.
  δαμασαίμην δ637. 1 pl. δαμασαίμεθα Π561. 3 pl.
  δαμασαίατο π105. Pple. δαμασ-σάμενος, -ου Ο476:
  ι454. Infin. δαμάσασθαι Χ379, Ψ655. Pass. Aor.
  ἐδαμάσθην θ231. 3 sing. δαμάσθη Τ9. Pple. δαμασθείς
  Π816, Χ55. Aor. pass. δάμην Υ94. 3 sing. (ἐ)δάμη
  Β860, 874, Ι545, Φ383: α237, γ90, δ499. 1 pl.
  ἐδάμημεν Ν812. 3 δάμεν Θ344, Μ14, Ο2, Σ103: δ495.
  Subj. δαμείω σ54. 2 sing. δαμήῃς Γ436. 3 δαμήῃ Χ246.
  2 pl. δαμήετε Η72. 3 sing. opt. δαμείη Ε564, Μ403:
  δ790, ρ252. 3 pl. δαμεῖεν Γ301. Pple. δαμείς, -έντος
  Γ429, Ε653, Ζ74, Π420, etc.: γ410, ζ11, ω100. Infin.
  δαμήμεναι Κ403, Ρ77, Υ266, 312, Φ291. δαμῆναι Ν98,
  Ο522, Π434, Φ578, etc.: γ269, δ397, σ156. 3 sing.
  aor. imp. δμηθήτω Ι158. Acc. sing. masc. pple.
  δμηθέντα Δ99, Ε646. 1 pl. pf. δεδμήμεσθα Ε878.
  Plupf. δεδμήμην λ622. 3 sing. δέδμητο γ305, ε454. 3
  pl. δεδμήατο Γ183. Pple. δεδμημένος, -ου Κ2, Ξ482,
  Ω678: η318, ν119, ξ318, ο6, σ237.

1. To break in, tame. In mid.: ἡμίονον, ἥ τ’ ἀλγίστη
  δαμάσασθαι Ψ655. Cf. δ637. --To control (horses)
  Κ403 = Ρ77.--Fig.: Διὸς μάστιγι δαμέντες Μ37. Cf.
  Ν812.

2. To bring into subjection: σοὶ δεδμήμεσθα Ε878. Cf.
  λ622. --Of political subjection Γ183, Ζ159: γ305.--
  To subject (to a man) in marriage: ἀνδρί με
  δάμασσεν Σ432.--To subject (a woman to the
  discretion of a victor): ἄλοχοι δ’ ἄλλοισι δαμεῖεν
  Γ301.

3. Of feelings, sleep, etc., to overcome: ἔρος μ’
  ἐδάμασσεν Ξ316. Cf. Κ2 = Ω678, Ξ353: δεδμημένος ὕπνῳ
  η318. Cf. ν119, ο6.--Of natural agencies, to have an
  overpowering effect upon, wear out, exhaust: ἁλὶ
  δέδμητο ε454. Cf. θ231, ξ318.

4. To curb or restrain (one's spirit): δάμασον θυμὸν
  μέγαν Ι496. Cf. Σ113 = Τ66: λ562.--In pass., to be
  appeased or placated: δμηθήτω Ι158.

5. To overpower, get the better of, master: ἐπεὶ
  Ξάνθοιο δάμη μένος Φ383. Cf. Π816: δ397.--In mid.:
  δαμασσάμενος οἴνῳ ι454. Cf. ι516.--To defeat, rout,
  put to flight: κλῖναν δαμάσαντες Ἀχαιούς ι59. Cf.
  Ζ74 = Ρ320, Κ310 = 397, Ν98, Π420, Ρ337, Υ143: ψ310.
  --In mid. Κ210 = 411, Ο476.

6. To put an end to, destroy, kill, slay: εἰ πόλεμος
  δαμᾶ Ἀχαιούς Α61, μὴ ὑP) αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς (by him
  with his spear) Γ436, σοὶ δαμῆναι (by thee) Ν603.
  Cf. Β860, Δ479, Ε106, Λ98, Ξ482, Τ203, etc.: μοῖρ’
  ἐπέδησε δαμῆναι γ269 (app. referring to Aegisthus as
  fate-bound to (ultimate) ruin; or perh. to
  Clytaemnestra as yielding to passion (sense (3))),
  μή με στίβη δαμάσῃ ε468. Cf. α237, γ90, 410, δ495,
  λ171, σ54, etc.--In mid. Ε278, Λ478, Π561, Φ226,
  Χ379: π105.--Of a shield, in pass., to be unable to
  resist a blow, be pierced Υ266.--To do violence to,
  disfigure (oneself): αὐτόν μιν πληγῇσι δαμάσσας
  δ244.

7. To subject to a foe, cause to be defeated Ι118.

8. To cause to be slain by a foe: ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ
  δάμασσον [Ἀλέξανδρον] Γ352. Cf. Ζ368, Ν434, Π543,
  845, Σ119, Χ446, etc.: τούσδε μοῖρ’ ἐδάμασσεν χ413.
  Cf. ξ367, σ57, τ488 = φ213, τ496.

************************************************************

δάμαρ, αρτος, ἡ [δαμ-, δαμάζω]. A wife Γ122, Ξ503:
  δ126, υ290, ω125.

************************************************************

δάμασε, δάμασσε, 3 sing. aor. δαμάζω.

************************************************************

δάμη, 3 sing. aor. pass. δαμάζω.

************************************************************

δάμνημι [cf. δαμάζω]. From δαμνάω 3 sing. δαμνᾷ λ221. 3
  sing. impf. (ἐ)δάμνα Ε391, Ξ439, Π103, Φ52, 270. 2
  sing. pres. mid. δαμνᾷ Ξ199. (ὑπο-.)

1. To control, keep in order: Ἥρην ἐπέεσσιν Ε893.

2. To overcome by troubling the senses. In mid.:
  φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας δαμνᾷ Ξ199.

3. To have an overpowering effect upon, wear out,
  exhaust: δεσμός ἑ ἐδάμνα Ε391. Cf. Ξ439, Φ52, 270.--
  In mid. ξ488.

4. To overpower, master Π103.

5. To defeat, rout, put to flight: Ἀχαιοὺς Τρωσὶν
  δαμναμένους (by the Trojans) Ν16 = 353. Cf. Ε746 =
  Θ390: = α100.

6. To kill, slay: Τρώεσσιν δάμνασθαι (by the Trojans)
  Θ244 = Ο376. Cf. Λ309.--To destroy, consume: σάρκας
  πυρὸς μένος δαμνᾷ λ221.--To pierce, rend (a shield)
  Φ401.

************************************************************

δαμόωσι, 3 pl. fut. δαμάζω.

************************************************************

δᾱνός [δαίω] Dried, dry: ξύλα ο322.

************************************************************

δάος, τό [cf. δαΐς]. A torch: δ. μετὰ χερσὶν ἔχουσα
  ψ294.--Collectively, torches: δ. μετὰ χερσὶν ἔχουσαι
  Ω647: = δ300 = η339 = χ497.

************************************************************

δάπεδον, ου, τό [δα- (app. referring to the work of
  levelling, stamping, etc.) + πέδον, the ground].

1. A levelled and prepared surface: ἐν τυκτῷ δαπέδῳ
  δ627 = ρ169.

2. A floor of a house Δ2: κ227, λ420, χ188, 309 = ω185,
  χ455.--Of the under surface of the realm of Hades
  λ577.

************************************************************

δάπτω. 3 sing. fut. δάψει Ν831. 2 sing. aor. ἔδαψας
  Φ398. 3 ἔδαψε Ε858. (κατα-.)

1. To devour. Of wild beasts Λ481, Π159.--Fig. of fire
  Ψ183.

2. Of rending flesh Ε858, Ν831, Φ398.

************************************************************

δαρδάπτω [lengthened fr. prec.]. To devour. Of wild
  beasts Λ479.--Fig.: κτήματα δαρδάπτουσιν ξ92 = π315.

************************************************************

†δαρθάνω. 3 sing. aor. ἔδραθε. (κατα-, παρα-.) To
  sleep, go to sleep, take one's rest υ143.

************************************************************

δάσασθαι, aor. infin. δατέομαι.

************************************************************

δασάσκετο, 3 sing. pa. iterative δατέομαι.

************************************************************

δάσκιος, ον [δα- + σκιή]. Thickly shaded, with thick
  shades: ὕλη Ο273: ὕλην ε470.

************************************************************

δασμός, ὁ [δασ-, δατέομαι]. A division or
  apportionment: ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται Α166.

************************************************************

δάσονται, 3 pl. fut. δατέομαι.

************************************************************

δασπλῆτις [prob. fr. δας- (= δες-, house, as in
  δέσποινα) + πλη-, πελάζω. Cf. τειχεσιπλήτης]. Thus,
  that approaches houses (with hostile intent), smiter
  of houses: Ἐρινύς ο234.

************************************************************

δάσσαντο, 3 pl. aor. δατέομαι.

************************************************************

δασύμαλλος [δασύς + μαλλός, a lock of wool]. With thick
  fleece: ἄρσενες ὄϊες ι425.

************************************************************

δασύς, εῖα, ύ. Thick with hair, hairy ξ51. --App.,
  spread so as to lie thickly: ῥῶπας ξ49.

************************************************************

δατέομαι [δα-, δαίω]. 3 sing. impf. δατεῦντο Ψ121:
  α112. 3 sing. pa. iterative δασάσκετο Ι333. 3 pl.
  fut. δάσονται Χ354: β368. 3 sing. aor. ἐδάσσατο ζ10.
  1 pl. δασσάμεθα ι42, 549. 3 ἐδάσαντο ξ208. δάσσαντο
  Α368: τ423. 3 pl. subj. δάσωνται ρ80. 1 pl. opt.
  δασαίμεθα β335. Pl. pple. δασσάμενοι γ66, 316, ο13,
  π385, υ280. Infin. δάσασθαι Σ511, Χ120, Ψ21: σ87,
  χ476. δάσσασθαι υ216. 3 sing. pf. pass. δέδασται
  Α125, Ο189: ο412. (ἀπο-.)

1. To divide among themselves, make mutual
  apportionment of: χηρωσταὶ διὰ κτῆσιν δατέοντο Ε158.
  Cf. Α368, Ι138 = 280: τάδε δ’ αὐτοὶ δάσονται β368.
  Cf. β335, γ316 = ο13, ι42, 549, ξ208, π385, ρ80,
  υ216.--Fig.: μένος Ἄρηος δατέονται (app., share
  between them, are alike filled with) Σ264.

2. To divide, apportion: διὰ παῦρα δασάσκετο Ι333. Cf.
  Α125, Ο189, Σ511, Χ120: γ66 = υ280, ζ10, ο412, τ423.
  --To divide into portions: κρέα α112.

3. To divide among themselves as prey, to tear (and
  devour). Of dogs, etc. Χ354, Ψ21: σ87, χ476.

4. To cut in pieces Υ394--To cut up (the ground) Ψ121.

************************************************************

δάφνη, ης, ἡ. The laurel ι183.

************************************************************

δαφοινεός [= next]. Red (with blood) Σ538.

************************************************************

δαφοινός [δα- + φοινός]. Red or tawny: δράκων Β308,
  δέρμα λέοντος Κ23, θῶες Λ474.

************************************************************

δάψει, 3 sing. fut. δάπτω.

************************************************************

*†δάω. 2 sing. fut. in mid. form δαήσεαι γ187, τ325.
  Aor. ἐδάην Γ208: δ267. Subj. δαείω Κ425, Π423, Φ61:
  ι280. 1 pl. δαῶμεν Β299. Infin. δαήμεναι Ζ150, Υ213,
  Φ487: ν335, ψ262. δαῆναι δ493. 2 sing. pf. δεδάηκας
  θ146, 3 δεδάηκε θ134. Pple. δεδαώς ρ519. Pl.
  δεδαηκότες β61. 3 sing. redup. aor. δέδαε ζ233,
  θ448, υ72, ψ160. From this tense is formed infin.
  mid. δεδάασθαι (for δεδαέσθαι) π316. (προ-.)

1. To get to know, know, learn: ἀμφοτέρων φυήν Γ208,
  πολέμοιο δαήμεναι (about war) Φ487. Cf. Ζ150 = Υ213:
  γ187, δ267, 493. With dependent clause: ἢ ... ἦε ...
  Β299. Cf. Π423, Φ61: πῶς ἐμεῦ δαήσεαι εἰ ...; (about
  me) τ325.--Absol.: ὄφρα δαείω Κ425: ι280. Cf. ν335,
  ψ262.

2. To acquire practical knowledge of or skill in. In
  pf., to have such knowledge of or skill in: εἴ τιν’
  ἄεθλον δεδάηκεν θ134. Cf. β61, θ146, ρ519.

3. In redup. aor., to teach (something): ἔργα δ’
  Ἀθηναίη δέδαεν υ72.--With double acc. of person and
  thing: ὃν Ἥφαιστος δέδαεν τέχνην παντοίην ζ233 =
  ψ160. Cf. θ448.--In mid., to have oneself taught;
  hence, to get to know, acquire knowledge of:
  γυναῖκας δεδάασθαι, αἵ τε ... καὶ αἳ ... π316.

************************************************************

δέ.

1. Adversative particle, but, yet, on the other hand,
  while Α29, 83, 108, 137, 167, etc.: α13, 19, 33, 75,
  212, etc.

2. Particle of continuation, often introducing a
  subordinate statement or a parenthesis: πολλὰς δὲ
  ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν Α3, νοῦσον ὦρσεν, ὀλέκοντο δὲ
  λαοί 10, Μύδωνα βάλεν ... ὃ δ’ ὑπέστρεφε ἵππους ...
  χερμαδίῳ Ε581. Cf. Α19, 25, 33, 34, 35, etc.: α3,
  51, 53, 71, 93, etc.

3. Giving a reason or explanation, for: πίθεσθ’· ἄμφω
  δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο Α259, ἐμέθεν ξύνες· Διὸς δέ
  τοι ἄγγελός εἰμι Β26, μή τι ῥέξῃ κακόν· θυμὸς δὲ
  μέγας ἐστὶ βασιλήων196. Cf. Α271, Γ410, Δ438, 478,
  Η259, etc.: α168, 433, β36, 41, γ48, etc.

4. Introducing a principal clause after a relative,
  temporal or conditional protasis: οἱ δ’ ἐπεὶ οὖν
  ἤγερθεν ... τοῖσι δὲ μετέφη Α58, εἰ δέ κε μὴ δώωσιν,
  ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι137, ὅν τινα βασιλῆα κιχείη,
  τὸν δ’ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκεν Β189. Cf. Β322,
  Δ262, Ε261, 439, Η314, Ι167, etc.: ε425, η109, θ25,
  κ366, λ148, π274, etc.--Introducing without
  antecedent clause Β802, Γ229, etc.: δ400, ε428, etc.

5. Introducing a question: τίς δὲ σύ ἐσσι; Ζ123, τίς δ’
  οἶδ’ εἰ ...; Ο403. Cf. Ζ55, Κ82, Λ792, Ξ264, Ο244,
  etc.: β332, 363, δ312, 681, ζ276, etc.

6. Before an imp. or a subj. as imp.: σὺ δὲ παῦε τεὸν
  μένος Α282. Cf. Β344, etc.: τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεθα
  μ321. Cf. γ247, ε346, π130, χ312, etc.

************************************************************

δέατο, 3 sing. impf. To seem, appear ζ242.

************************************************************

δέγμενος, pf. pple. δέχομαι.

************************************************************

δεδάασθαι, redup. aor. infin. mid. δάω.

************************************************************

δέδαε, 3 sing. redup. aor. δάω.

************************************************************

δεδάηκε, 3 sing. pf. δάω.

************************************************************

δεδαίαται, 3 pl. pf. pass. δαίω.

************************************************************

δεδαϊγμένος, pf. pple. pass. δαΐζω.

************************************************************

δεδάκρυνται, 3 pl. pf. pass. δακρύω.

************************************************************

δέδασται, 3 sing. pf. pass. δατέομαι.

************************************************************

δεδαώς, pf. pple. δάω.

************************************************************

δεδεγμένος, pf. pple. δέχομαι.

************************************************************

δεδειπνήκει, 3 sing. plupf. δειπνέω.

************************************************************

δέδεξο, pf. imp. δέχομαι.

************************************************************

δεδέξομαι, fut. pf. δέχομαι.

************************************************************

δέδετο, 3 sing. plupf. pass. δέω.

************************************************************

δέδηε, 3 sing. pf. δαίω.

************************************************************

δεδίᾱσι, 3 pl. pf. See δείδοικα.

************************************************************

δεδιδάχθαι, pf. infin. pass. διδάσκω.

************************************************************

δεδίσκομαι = δειδίσκομαι (1) ο150.

************************************************************

δεδμημένος, pf. pple. pass. δαμάζω.

************************************************************

δεδμημένος, pf. pple. pass. δέμω.

************************************************************

δεδμήμεσθα, 1 pl. pf. pass. δαμάζω.

************************************************************

δεδμήμην, δέδμητο, δεδμήατο, 1 and 3 sing. and 3 pl.
  plupf. pass. δαμάζω.

************************************************************

δέδμητο, 3 sing. plupf. pass δέμω.

************************************************************

δεδοκημένος, pf. pple. δέχομαι.

************************************************************

δέδορκε, 3 sing. pf. δέρκομαι.

************************************************************

δέδοται, 3 sing. pf. pass. δίδωμι.

************************************************************

δεδουπότος, genit. sing. masc. pf. pple. δουπέω.

************************************************************

δεδραγμένος, pf. pple. δράσσομαι.

************************************************************

δέδῡκε, 3 sing. pf. δύω.

************************************************************

δέελος [app. for δήελος = δῆλος]. Thus, conspicuous,
  easy to be distinguished: σῆμα Κ466.

************************************************************

δεῖ [prob. fr. δέω]. It is binding on (one), behoves
  (one). With acc. and infin.: τί δεῖ πολεμιζέμεναι
  Τρώεσσιν Ἀργείους; Ι337.

************************************************************

δείδεκτο, 3 sing. plupf. mid. δείκνυμι.

************************************************************

δειδέχαται, 3 pl. pf. mid. δείκνυμι.

************************************************************

δειδήμων, ονος [δείδοικα]. Fearful, timid Γ56.

************************************************************

δείδια, pf. See δείδοικα.

************************************************************

δείδιε, 3 sing. pf. See δείδοικα.

************************************************************

δείδιε, 3 sing. plupf. See δείδοικα.

************************************************************

δείδιθι, pf. imp. See δείδοικα.

************************************************************

δείδιμεν, 1 pl. pf. See δείδοικα.

************************************************************

δειδίμεν, pf. infin. See δείδοικα.

************************************************************

δειδίξεσθαι, fut. infin. δειδίσσομαι.

************************************************************

δείδισαν, 3 pl. plupf. See δείδοικα.

************************************************************

δειδίσκομαι [app. redup. fr. δικ-, δείκνυμι. Cf.
  δεικανάομαι].

1. To pledge in drinking = δείκνυμι (5): δέπαϊσ121.

2. To welcome, greet γ41, υ197.

************************************************************

δειδίσσομαι [redup. fr. δικ-, δείδοικα]. Fut. infin.
  δειδίξεσθαι Υ201, 432. Aor. infin. δειδίξασθαι Σ164.

1. To frighten, alarm, scare Δ184, Μ52, Ν810 (try to
  ...), Υ201 = 432.--To scare (away from something):
  Ἕκτορ’ ἀπὸ νεκροῦ Σ164.

2. To use threats to, threaten Β190, Ο196.

************************************************************

†δείδοικα (δέδϜοικα), pf. with pres. sense. 1 sing.
  δείδοικα Α555, Ι244, Κ538, Σ261, Ω435: θ230, ω353. 2
  -ας Μ244. 3 -ε Φ198. Also 1 sing. δείδια (δέδϜια)
  Ν49, 481, Φ536: δ820, ζ168, ρ188. 2 -ας σ80. 3 -ε
  π306. 1 pl. δείδιμεν Η196, Ι230: β199. 3 δεδίᾱσι
  Ω663. 3 sing. plupf. (with impf. sense) δείδιε (with
  secondary person-ending) Σ34, Ω358. 1 pl. ἐδείδιμεν
  Ζ99. 3 (ἐ)δείδισαν Ε790, Η151, Ο652. Imp. δείδιθι
  Ε827, Ξ342: δ825, σ63. Pl. δείδιτε Υ366. Pple.
  δειδιώς, -ότος Γ242, Δ431, Ζ137, Μ39, Ο628, Υ45,
  Φ24, Ω384: ξ60, σ77. Infin. δειδίμεν ι274, κ381.
  Also δείδω (app. for δείδοα (δέδϜοα)) Κ39, Λ470,
  Ν745, Ξ44, Τ24, Υ30, Χ455: ε300, 419, 473, μ122. 3
  sing. fut. in mid. form δείσεται Υ130. Infin.
  δείσεσθαι Ο299. 2 sing. aor. ἔδεισας (ἔδϜεισας) Χ19,
  Ω364. 3 ἔδεισε Α33, 568, Γ418, Κ240, Υ61, Ψ425,
  Ω571, 689: κ448. δεῖσε Ε623, Θ138, Ν163. 2 pl.
  ἐδείσατε Ν624. 3 ἔδεισαν κ219, ν184. δεῖσαν Η93. 3
  sing. subj. δείσῃ Ω116. 2 pl. -ητε Ω779. 3 sing.
  opt. δείσειε Η456, Ω672. Pple. δείσας, -αντος Γ37,
  Ε863, Θ136, Φ248, etc.: δ792, ι72, μ203, σ396, etc.
  Fem. δείσᾱσα π331. (περιδείδια, ὑποδείδια.)

1. To be afraid, feel fear: ἔδεισεν ὁ γέρων Α33 = Ω571.
  Cf. Α568, Ε233, Ζ137, Η151, Ι230, Κ240, etc.: μὴ
  δείδιθι δ825. Cf. δ792, η305, ι236, 396, κ219, 381,
  μ203, 224, ν184, ξ60, π331, σ77, φ367, ω534.

2. With dependent clause.

    a. In reference to the fut. with μή and subj.
    (or after secondary tenses opt.): μὴ ἐρυσαίατο
    νεκρόν Ε298, μὴ τελέσῃ ἔπος Ξ44. Cf. Κ39, Λ470,
    Ν745, Σ34, Τ24, Υ30, 62, Φ536, Χ455: δ820, ε419,
    473, θ230, μ122, φ286, ω353.

    b. In reference to the past with μή and indic.:
    μὴ πάντα νημερτέα εἶπεν ε300.--In virtual
    reference to the past with μή and subj.: μή σε
    παρείπῃ (that she may prove to have ..., i.e.
    that she has ...) Α555. Cf. Κ538.

    c. With infin., to be afraid to do something,
    shrink from doing it: ὑποδέχθαι Η93. Cf. Ο299:
    ζ168.

3. To be afraid of, fear, be in fear of, dread, to
  anticipate with fear, shrink from: αἴσχεα Γ242, μήτε
  σύ γ’ Ἄρηα τό γε δείδιθι Ε827 (τό γε, for that
  matter), Ζηνὸς μῆνιν Ν624. Cf. Ε790, Ζ99, Μ39, Ν49,
  Σ261, Χ19, etc.: οὔ τινα β199, ἐμὴν ἐνιπήν κ448. Cf.
  ι72, 257, κ130, μ244, ρ577, σ63, 80, 396.--With
  complementary infin.: οὐ δείσαντες νέμεσιν ἔσεσθαι
  χ39. Cf. Ξ342 (τό γε as in Ε827 above).--In double
  construction with acc. and μή with subj.: ταῦτα
  δείδοικα, μή οἱ ἀπειλὰς ἐκτελέσωσι θεοί, ἡμῖν δ’
  αἴσιμον εἴη ... Ι244 (here also with opt. of remoter
  consequence). Cf. ρ188.

4. To stand in awe of, reverence, hold in awe or due
  respect: σημάντορας Δ431. Cf. Ω116, 435: ι274, ξ389,
  π306, χ39.

************************************************************

δείδω. See δείδοικα.

************************************************************

δειελιάω [δείελος. 'To act as befits the evening'].
  Hence, app., to sup: ἔρχεο δειελιήσας ρ599.

************************************************************

δείελος, ὁ [cf. δείλη].

1. The setting sun, the evening: δ. ὀψὲ δύων Φ232.

2. As adj.: δείελον ἦμαρ (evening) ρ606.

************************************************************

†δεικανάομαι [δείκνυμι]. 3 pl. imp. δεικανόωντο.

1. To pledge in drinking = δείκνυμι (5) Ο86.

2. To welcome, greet σ111, ω410.

************************************************************

†δείκνῡμι. Pres. pple. δεικνύς Ν244. Fut. δείξω ζ194,
  η29, μ25, ν344, φ217. 3 sing. aor. ἔδειξε κ303,
  ξ323, τ293, ω147. δεῖξε Ε870, Η184, Κ476: γ174,
  ε241. 2 sing. opt. δείξειας Τ332. 3 -ειε ζ144. Imp.
  δεῖξον ζ178. Infin. δεῖξαι Γ452, Ζ170. Mid. Pres.
  pple. δεικνύμενος Ι196, Ψ701: δ59. 3 pl. pf. (with
  pres. sense) δειδέχαται η72. 3 sing. plupf. (with
  impf. sense) δείδεκτο Ι224. 3 pl. δειδέχατο Δ4,
  Ι671, Χ435. (ἐν-.)

1. To manifest, exhibit, display: σῆμα βροτοῖσιν Ν244.
  Cf. γ174.

2. To show, bring forward or exhibit to be looked at:
  αἷμα καταρρέον Ε870. Cf. Ζ170, Η184, Τ332: ξ323 =
  τ293, φ217, ω147.--In mid. Ψ701.

3. To show, point out: Ἀλέξανδρον Γ452. Cf. Κ476: πόλιν
  ζ144. Cf. ζ178, 194, η29, ν344.--With dependent
  clause: ὅθι δένδρεα πεφύκει ε241.

4. To point out in words, tell, explain κ303, μ25.

5. In mid., to pledge in drinking (app. from a custom
  of pointing to the person whose health was to be
  drunk): δείδεκτ’ Ἀχιλῆα Ι224. Cf. Δ4, Ι671.

6. In mid., to welcome, greet: τὼ δεικνύμενος Ι196. Cf.
  Χ435: δ59, η72.

************************************************************

δείλη, ἡ [cf. δείελος]. Evening Φ111.

************************************************************

δείλομαι [δείλη]. Of the sun, to decline towards
  evening: δείλετ’ ἠέλιος η289.

************************************************************

δειλός, ή [δϜι-, δείδοικα].

1. Cowardly, craven Α293, Ν278.

2. Sorry, worthless: δειλαὶ δειλῶν ἐγγύαι (given by
  worthless fellows) θ351.

3.

    a. Luckless, wretched, 'poor' (in a tone of
    compassion or self-pity): δειλοῖσί σφι γόου
    κατάπαυμα Ρ38. Cf. Ε574, Ρ670, Τ287, Φ464, Χ31,
    76, Ψ65, 105, 221, 223, Ω525: ἐμοὶ δειλῷ κακὰ
    μήδετο ξ243. Cf. ι65, λ19, μ341, ο408, υ115.
    --In voc.: ἆ δειλέ Ρ201, Ω518: λ618, ξ361.--ἆ
    δειλώ Ρ443.--ἆ δειλοί Λ816: κ431, υ351.--Sim.: ὤ
    μοι ἐγὼ δειλή Σ54. Cf. Χ431: ε299.

    b. Tinged with hostility or contempt: ἆ δειλέ
    Λ441, 452, Π837: σ389, φ288.--ἆ δειλώ φ86.

************************************************************

δεῖμα, τό [δϜι-, δείδοικα]. Fear, terror Ε682.

************************************************************

δείματο, 3 sing. aor. mid. δέμω.

************************************************************

δεῖμος, ὁ [δεῖμα]. Fear personified Δ440, Λ37, Ο119.

************************************************************

δεινός, ή, όν [δϜι-, δείδοικα].

1. Causing, or such as to cause, fear, fearful,
  terrible, aweinspiring, dread, dire Α200, Β321,
  Ε739, Θ135, Λ418, etc.: γ145, ε52, λ157, μ94, χ405,
  etc. --With complementary infin.: δεινὸν γένος
  βασιλήϊόν ἐστι κτείνειν π401.--Of noises, troubling
  the hearers, terrible, dreadful: καναχήν Π104. Cf.
  Α49, Ψ688.--Of something said, calculated to trouble
  the hearer, out of place, unseemly: ἔπος θ409, φ169.

2. In neut. δεινόν as adv., so as to cause fear,
  fearfully, terribly, dreadfully: δ. δερκόμενοι Γ342.
  Cf. Γ337, Δ420, Ζ182, Θ133, Λ10, etc.: κῦμα δ.
  ἐπεσσύμενον ε314. Cf. ε403, λ608, μ85, 106, 236,
  χ124, etc.--So in pl. δεινά Ε439, Ο13, Π706 = Υ448.

3. Troubling with excessive wonder, marvellous,
  strange: θαῦμα Ν100.--Exciting wonder, wonderful:
  πελώρου κ168.

4. To be regarded or treated with awe, reverence or
  respect: ὅρκου Β755, θεός Δ514. Cf. Γ172, Ε839, Ζ380
  = 385, Σ394, Φ25: η41, 246, 255, θ22, κ136 = λ8 =
  μ150, μ322, 449, ξ234.--In superl. δεινότατος Ο38: =
  ε186.

5. Of armour, with notion of great power of resistance,
  proof against blows, stout: σάκος Η245, 266. Cf.
  Κ254, 272, Υ259.

6. Feeling fear: ἀγορὴ δεινὴ τετρηχυῖα (in fear and
  disorder) Η346.

************************************************************

δείξω, fut. δείκνυμι.

************************************************************

δείους, genit. δέος.

************************************************************

δειπνέω [δεῖπνον]. 3 sing. plupf. δεδειπνήκει ρ359. To
  take δεῖπνον

1.

    a. In sense (1) (a) Τ304: ι312, ο397.

    b. In sense (1) (b) ο79.

    c. In sense (1) (f) δ685, ρ359, 506, υ119.

    d. In sense (1) (g) ι155.

2. Of the meal taken by Hermes on arriving at Calypso's
  island ε95.--Of that taken by the disguised
  Odysseus on arriving at Eumaeus's hut ξ111.

************************************************************

δείπνηστος, ὁ [δεῖπνον]. The time for δεῖπνον: ὅτε δ.
  ἔην ρ170 (here in sense (1) (f)).

************************************************************

†δειπνίζω [δεῖπνον]. Aor. pple. δειπνίσσας. To
  entertain at δεῖπνον: κατέπεφνε δειπνίσσας δ535 =
  λ411 (app. in sense (1) (f), but the time is not
  determined).

************************************************************

δεῖπνον, ου, τό.

1. The principal meal of the day.

    a. Taken before beginning the day's work,
    whether of fighting or of a peaceful occupation
    Β381 = Τ275, Β399, Θ53, Τ171, 316, 346: ι311.

    b. Taken by travellers before setting out ο77 =
    94.

    c. Taken in an interval of occupation Λ86,
    Σ560: ζ97.

    d. Taken after work Ψ158.

    e. Taken on returning from a nocturnal
    expedition Κ578.

    f. The regular principal meal, taken in the
    late morning or about mid-day α124, 134, ρ176,
    τ321, 419, υ390, ω215, 360, 386, 394, 412.

    g. A meal taken on shore by a ship's company
    ι86 = κ57, κ155, ο500.

    h. A meal taken in the evening (γ497) by
    travellers arriving at a house and finding a
    marriage-feast in progress δ61 (the same meal
    called δόρπον213; and cf. μεταδόρπιοσ194).

    i. Of an ἔρανος on the day after a marriage-
    feast δ624.

2. Simply, a meal κ116, ο316.

3. The material for a meal: αἶγας ρ214 = υ175.

4. A feed for horses Β383.

************************************************************

δείραντας, acc. pl. masc. aor. pple. δέρω.

************************************************************

δειρή, ῆς, ἡ.

1. The neck or throat Γ371, 396, Ν202, Ξ412, Σ177,
  Τ285: χ472, ψ208, 240.--Of the necks of Scylla μ90.
  --Of an eagle's neck Μ204: β153.

2. The neck-opening of a θώρηξ Λ26.

************************************************************

δειροτομέω [δειρή + τομ-, τάμνω]. (ἀπο-.) To cut the
  throat of, to slay thus; or simply, to slay Φ89,
  555, Ψ174: χ349.

************************************************************

δεῖσε, 3 sing. aor. See δείδοικα.

************************************************************

δείσεται, 3 sing. fut. See δείδοικα.

************************************************************

δέκα, indeclinable. Ten Β372, 489, 618, Δ347, Ι122 =
  264, Λ24, 33, Τ247, Ψ851, 882, Ω232: δ129, ι160,
  ω340.--With another numeral: ἑπτὰ καὶ δ. ε278, η267,
  ω63.

************************************************************

δεκάκις [δέκα].

1. Ten times Ι379.

2. Ten times the normal, tenfold: ἄποινα Χ349.

************************************************************

δεκάς, άδος, ἡ [δέκα]. A body or company of ten: εἴ κ’
  ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Β126. Cf. Β128: π245.

************************************************************

δέκατος, η, ον [δέκα].

1. The tenth: Ἠώς Ζ175, ἐς δεκάτους ἐνιαυτούς (app. for
  ἐς δέκα ἐνιαυτούς by confusion with ἐς δέκατον
  ἐνιαυτόν) Θ404 = 418. Cf. Β329, Ι474, Μ15, Ω785:
  ε107, η253 = ξ314, μ447, ξ241, 325 = τ294, π18,
  τ192.

2. δεκάτη (sc. ἡμέρη), the tenth day: δεκάτῃ (on the
  tenth day) ι83.--So τῇ δεκάτῃ Α54, Ω612, 665: κ29.

************************************************************

δεκάχῑλοι [δέκα + χίλιοι]. Ten thousand Ε860 = Ξ148.

************************************************************

δέκτης, ὁ [δεκ-, δέχομαι]. A beggar δ248.

************************************************************

δέκτο, 3 sing. aor. δέχομαι.

************************************************************

δελφίς, ῖνος, ὁ. A dolphin Φ22: μ96.

************************************************************

δέμας, τό [δέμω].

1. One's bodily frame or build: οὐ δέμας οὐδὲ φυήν (the
  two words difficult to distinguish) Α115, μικρὸς
  δέμας Ε801 (here app. 'stature'), δέμας ἐϊκυῖα
  θεῇσιν Θ305. Cf. Ν45, Ρ323, 555, Φ285, Χ227, Ω376:
  δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος γ468. Cf. β268 = 401 = χ206
  = ω503 = 548, δ796, ε212, 213, η210, θ14, 116, 194,
  λ469 = ω17, ν222, 288, ξ177, π157, 174, σ251, τ124,
  381, υ31, 194, ψ163.--Of animals: συῶν δέμας κ240.
  Cf. ρ307, 313.

2. In advbl. acc. with genit., in the build of, after
  the similitude of, like (as our 'like' has developed
  fr. orig. Teutonic *lîko-, body, form): πυρός Λ596 =
  Ν673 = Σ1, Ρ366.

************************************************************

δέμνια, τά [δέμω]. A bedstead, a bed. (In Ω644 two beds
  are referred to. See 648. So perh. also in δ297,
  301; but from ο45 it would rather appear that
  Telemachus and Peisistratus were then sleeping
  together): δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι Ω644: = δ297 =
  η336, δέμνια κούρης ζ20. Cf. δ301, θ277, 282, 296,
  314, λ189, τ318, 599, υ139.

************************************************************

δέμω [cf. δόμος]. Aor. ἔδειμα Φ446. 3 sing. -ε Ι349. 3
  pl. -αν Η436, Ξ32. 1 pl. subj. δείμομεν Η337. 3
  sing. aor. mid. (ἐ)δείματο ζ9, ξ8. 3 sing. plupf.
  pass. (ἐ)δέδμητο Ν683: α426, ι185, ξ6. Pl. pple.
  δεδμημένοι Ζ245, 249. To construct, build, form:
  πύργους Η337. Cf. Ζ245, 249, Η436, Ι349, Ν683, Ξ32,
  Φ446; ὅθι οἱ θάλαμος δέδμητο (was in the state of
  having been built, i.e., simply, stood) α426,
  θάλαμον ψ192. Cf. ι185, ξ6.--In mid. ζ9, ξ8.

************************************************************

δενδίλλω. App., to turn the eyes, give meaning looks:
  ἐς ἕκαστον Ι180.

************************************************************

δένδρεον, ου, τό. For dat. δενδρέῳ u.l. δένδρει fr.
  δένδρος Γ152. A tree Γ152, Ι541, Λ88, Ν437, Φ338:
  δ458, ε238, 241, η114, λ588, ν196, σ359, τ112, 520,
  ω336.

************************************************************

δενδρήεις, εσσα [δένδρεον]. A bounding in trees: νῆσος
  α51, ἄλσεϊ ι200.

************************************************************

δέξατο, 3 sing. aor. δέχομαι.

************************************************************

δεξιός, ή, όν. Locative δεξιόφιν Ν308.

1. That is on the right side, the right ...: ὦμον Ε46 =
  Π343, Ε98, 189, Λ507, Ξ450, Π289, 468, Χ133: ρ462,
  504, σ95, τ452. Cf. Δ481, Ε66, Λ584, Ν651.--The
  right-hand ...: ἵππον Ψ336.

2. ἐπὶ δεξιά, to the right: νωμῆσαι βῶν Η238, εἴτ’ ἐπὶ
  δ. ἴωσιν (from left to right of a spectator, i.e. in
  the lucky direction) Μ239.--ἐπὶ δεξιόφιν, on the
  right of. With genit.: παντὸς στρατοῦ Ν308.

3. Of a bird of omen, passing as in Μ239 above, boding
  well: δεξιὸν ἧκεν ἐρωδιόν Κ274. Cf. Ν821, Ω294 =
  312, 320: β154, ο160 = 525, 531, ο164, ω312.

4. In fem. δεξιή (sc. χείρ), the right hand: δεξιῇ
  ἠσπάζοντο Κ542.--A grasp or clasp of the right hand
  as the sign of a pledge Β341 = Δ159.

************************************************************

δεξιτερός, ή, όν [in form comp. of prec. with changed
  accent]. Fem. instrumental δεξιτερῆφι τ480. This
  form as locative Ω284: ο148.

1. That is on the right side, the right ...: κνήμην
  Δ519. Cf. Ε393, Η108, Κ373, Λ377, Ξ137, Φ167, Ω284,
  672: α121, ο148, σ258, 397, τ480, υ197, φ410.--The
  right-hand part of, the part of on the right:
  γναθμὸν δεξιτερόν Π405.

2. In fem. δεξιτερή (sc. χείρ, the right hand: δεξιτερῇ
  ἑλοῦσα Α501. Cf. Φ490, Χ320.

************************************************************

δέξο, aor. imp. δέχομαι.

************************************************************

δέξομαι, fut. δέχομαι.

************************************************************

δέος, τό (δϜι-, δείδοικα]. Genit. δείους Κ376, Ο4.

1. Fear, terror, affright, apprehension Δ421, Ε812,
  817, Η479, Θ77, Κ376, Ν224, Ξ387, Ο4, 658, Ρ67, 625:
  ζ140, λ43, 633, μ243, ξ88, χ42, ω450, 533.

2. Reason or cause for fear or apprehension: οὔ τοι ἔπι
  δ. Α515.--With complementary infin.: σοὶ οὐ δ. ἔστ’
  ἀπολέσθαι Μ246. Cf. ε347, θ563.

************************************************************

δέπας, τό. Dat. δέπαϊ Ψ196, Ω285: γ41, ο149, σ121,
  υ261. δέπᾳ κ316. Pl. δέπα (for δέπαα) ο466, τ62,
  υ153. Genit. δεπάων Η480. Dat. δεπάεσσι Α471, Γ295,
  Θ162, etc.: γ340, η137, σ418, etc. δέπασσι Ο86. A
  drinking cup: ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν (locative dat.,
  into the ...) Α471 = Ι176, ἀμφικύπελλον Α584. Cf.
  Γ295, Δ3, 262, Η480, Ι203, etc.: γ41, η137, ι10,
  σ152, τ62, etc.

************************************************************

δέρκομαι. 3 sing. pa. iterative δερκέσκετο ε84, 158.
  Aor. ἔδρακον κ197. 3 sing. pf. (in pres. sense)
  δέδορκε Χ95. Pple. δεδορκώς τ446. (ἀνα-, δια-, ἐς-,
  κατα-, προς-.)

1. To see, behold, look upon: Τρῶας Ν86. Cf. Ξ141.

2. To have the power of sight as being alive: ἐμεῦ
  (ἐμέθεν) ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο Α88: π439.

3. To descry, make out: καπνόν κ197.--Absol.: ὀξύτατον
  δέρκεσθαι Ρ675.

4. To direct the sight, look: ἐπὶ πόντον ε84 = 158.

5. To look, glance: δεινόν Γ342, Λ37, Ψ815. Cf. Χ95,
  Ψ477.--Fig., with cognate acc.: πῦρ ὀφθαλμοῖσι
  δεδορκώς τ446.

************************************************************

δέρμα, ατος, τό [δέρω].

1. A hide or skin stripped from a beast: συός Ι548. Cf.
  δ436, 440, χ362.

2. The prepared skin of a beast: λέοντος Κ23, 177. Cf.
  ν436, ξ50, 519.

3. A piece of leather: βόειον ξ24.--Used as = ἄντυξ (2)
  Ζ117.--A leathern bag: πυκινοῖσιν β291.

4. The human skin: ἔσχεθε δ’ οἶον δέρμα (the strip of
  skin not severed) Π341. Cf. ν431.

************************************************************

δερμάτινος [δερματ-, δέρμα]. Leathern: τροποῖς δ782 =
  θ53.

************************************************************

δέρτρον, τό [δέρω]. The membrane enclosing the
  intestines: γῦπε δ. ἔσω δύνοντες λ579.

************************************************************

δέρω. 3 pl. aor. ἔδειραν Α459, Β422: μ359. Acc. pl.
  masc. pple. δείραντας κ533, λ46. (ἐκ-.) To flay (a
  beast) Η316, Ψ167, Ω622: θ61, κ533 = λ46, τ421.--
  Absol. Α459 = Β422: μ359.

************************************************************

δεσμός, ὁ [δες-, δέω]. Pl. δέσματα α204. Acc. δέσματα
  Χ468: θ278.

1. Any means of securing a person, a bond, bonds: δῆσαν
  κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ Ε386. Cf. Ε391, Κ443, Ο19: δεσμὸν
  ἀνέγναμψαν ξ348. Cf. θ317, 353, 359, 360, μ160,
  ο232, 444, χ189, 200.--In pl. (app., except where
  the idea of number is involved, used indifferently
  with the sing.): ὑπελύσαο δεσμῶν Α401: ἐνὶ πλεόνεσσι
  δεσμοῖσι διδέντων μ54. Cf. α204, θ274, 278, 296,
  336, 340, λ293, μ164, 196, 200.

2. A halter for a horse Ζ507 = Ο264.

3. A ship's mooring-cable ν100.

4. A knot (in a cord put round a chest to secure the
  lid) θ443, 447.

5. A means of securing a gate: ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι
  [θύραις] φ241 (app. not referring to a regular
  fastening. The gate is in fact secured with a ὅπλον
  νεός. See 390).

6. A rivet Σ379.

7. In pl., articles of head-dress in gen.: δέσματα
  σιγαλόεντα Χ468 (the particular articles being
  specified in the next line).

************************************************************

δέσποινα, ης, ἡ [δεσ-, house + a second element conn.
  with πόσις. Cf. δεσπότης, master, πότνια; also
  δασπλῆτις]. The lady of a house, a mistress η53, ξ9
  = 451, ξ127, ο374, 377, τ83, ψ2.--Joined with ἄλοχος
  γ403.--With γυνή η347.

************************************************************

δετή, ῆς, ἡ [δέω]. A faggot Λ554 = Ρ663.

************************************************************

δευήσεαι, 2 sing. fut. δεύομαι. See δεύω.

************************************************************

δεῦρο. In form δεύρω Γ240 (v.l. δεῦρο). Hither.

1. With vbs. of motion: ἤλυθον Α153. Cf. Β138, Γ240,
  Ζ426, Κ406, Χ12, Ψ21, etc.: μολόντες γ44. Cf. θ424,
  ο213, π132, ρ53, ω299, etc.--With imp.: δ. ἴθι Γ130.
  Cf. Γ390, Η75, Ν235.--In pregnant sense: δ. παρέστης
  Γ405.--Elliptically (with ἄγε): ἄγε δ., ὄφρα ...
  Ρ685. Cf. ι517, λ561.

2. With other vbs.: κάλεσσον Δ193, ὁρόωντες Ρ637. Cf.
  Ω106: ρ529.

3. With imp. (with or without ἄγε), come! ἄγε δ. παρ’
  ἔμ’ ἵστασο Λ314, Ρ179. Cf. Ψ581: δ. ὄρσο χ395. Cf.
  θ145, 205, μ184, χ233.

4. With 1 pl. subj. (with or without ἄγε), come! let us
  ...: δ. ἐς τοὺς φύλακας καταβήομεν Κ97. Cf. Ρ120,
  Χ254, Ψ485: θ292.

************************************************************

δεύτατος [superl. to δεύτερος]. Last, the last: ἦλθεν
  Τ51: α286, τοῦτο δεύτατον εἶπεν ἔπος ψ342.

************************************************************

δεῦτε = δεῦρο. Used in dual and pl. contexts.

1. = δεῦρο (1) elliptically: δ. καί μ’ ἀμύνετε Ν481.
  Cf. θ307.

2. = δεῦρο (3): δ. δύω μοι ἕπεσθον Χ450. --With ἄγε
  θ11.

3. = δεῦρο (4) (with or without ἄγετε): δ. ἴομεν Ξ128.
  Cf. Η350: β410, θ133.

************************************************************

δεύτερος [prob. fr. δεύω].

1. Coming second in a contest: γνώσεσθ’ ἵππους οἳ
  δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν Ψ498.--With ellipse of sb.:
  τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθηκεν Ψ265. Cf. Ψ750.--In neut.
  pl. δεύτερα, the prize for the second Ψ538.

2. Coming second in gaining estimation, taking a
  second place: ἵνα μὴ δ. ἔλθοι Κ368. Cf. Χ207.

3. (except in Ρ45, Φ596 strengthened by αὖτε)

    a. Second in doing something, following another
    in doing it: ἠρᾶτο Κ283. Cf. Ψ729, 841.

    b. In fighting, coming in with one's throw or
    stroke after an opponent: προΐει ἔγχος Η248,
    Υ273. Cf. Ε855, Η268, Ρ45, Φ169, 596.

4. With genit.: ἐμεῖο δεύτεροι (left behind or
  surviving me) Ψ248.

5. In neut. δεύτερον as adv.

    a. In the second place. With αὖ: δ. αὖ θώρηκ’
    ἔδυνεν Γ332 = Λ19 = Π133 = Τ371. Cf. Ζ184.

    b. A second time, again: ὁρμηθείς Π402.--With
    αὖτε Γ191.--With αὖτις Α513: γ161, τ65 (cf.
    σ321), χ69.--Sim.: ᾔτεέ με δ. αὖτις (asked for a
    second supply) ι354.

    c. Another time, for the future. With αὖτε: δ.
    αὖτ’ ἀλέασθαι ἀμείνονας ἠπεροπεύειν Ψ605.--
    Again, in the future: οὔ μ’ ἔτι δ. ὧδε ἵξετ’
    ἄχος Ψ46. Cf. σ24.

    d. So as to come in as in (3) (b): ὁρμηθείς
    Π467. Cf. Γ349.

************************************************************

δεύω. Pa. iterative δεύεσκον η260. (κατα-.) To wet,
  moisten Β471 = Π643, Ι570, Ν655 = Φ119, Ρ51, 361,
  Ψ15 (twice), 220: ε53, ζ44, η260, θ522, ι290.

************************************************************

δεύω (δέϜω). 3 sing. aor. ἐδεύησε ι483, 540. Also in
  form δῆσε Σ100. Except in these forms as deponent
  δεύομαι. 2 sing. fut. δευήσεαι ζ192, ξ510. Infin.
  -εσθαι Ν786: ψ128. (ἐπιδεύομαι.)

1. To lack, be without, want, not to have. With genit.:
  ἡγεμόνος Β709. Cf. Β128, Δ48 = Ω69, Ε202, Θ127,
  Ν786, Σ100: ἐσθῆτος ζ192, ξ510. Cf. η73, θ137, ψ128.
  --Absol.: ἧσθαι δευόμενον (with empty hands) Α134,
  μηδέ τι θυμῷ δευέσθω (fail) Υ122, δευόμενος (in his
  need) Χ492.--To be in the state of having
  (something) fail one, be deprived of, lose. With
  genit.: θυμοῦ Γ294, Υ472.

2. To fall short of (a person). With genit.: Ἀργείων
  Ψ484. Cf. α254, δ264.--To be unequal to, unfitted
  for. With genit.: πολέμοιο Ν310. Cf. Ρ142.

3. To suffer want or be stinted in the matter of. With
  genit.: δαιτός Α468 = 602 = Β431 = Η320 = Ψ56: =
  π479 = τ425.

4. To fail to do something. With infin.: ἐδεύησεν
  οἰήϊον ἄκρον ἱκέσθαι ι483 = 540.

************************************************************

δέχομαι. Fut. δέξομαι Σ115, Χ365. 3 sing. -εται Ρ208,
  Σ331. Fut. pf. δεδέξομαι Ε238. 3 sing. aor.
  (ἐ)δέξατο Α446, Β186, Ε158, Ζ483, Ι633, etc.: α121,
  ε462, θ483, λ327, φ82, etc. Imp. δέξαι Ε227, Ζ46,
  Λ131, Ρ480, Ω137, 429, 555. Pple. δεξάμενος, -ου
  Ι333, 636, Ξ203, Ρ391, Ψ89: θ419, ν72, ο132, ρ110.
  Fem. -η ξ128, τ355. Infin. δέξασθαι Α112: σ287. 3
  sing. aor. δέκτο Β420, Ο88: ι353. Imp. δέξο Τ10.
  Infin. δέχθαι Α23, 377. 3 pl. pf. δέχαται Μ147. Imp.
  δέδεξο Ε228, Υ377, Χ340. Pple. δεδεγμένος, -ου Δ107,
  Θ296, Κ62, Λ124, Ο745, Ψ273. δέγμενος, -ου Β794,
  Ι191, Σ524: υ385. Also pf. pple. δεδοκημένος Ο730.
  Plupf. ἐδέγμην ι513, μ230. (ἀνα-, ἀπο-, ἐκ-, παρα-,
  ποτι-, ὑπο-.)

1. To receive or take something offered, given, handed
  over, etc., to accept: ἄποινα Α20, παιδὸς κύπελλον
  (from him) 596, σκῆπτρόν οἱ (from him) Β186, χαλκὸν
  δέδεξο (app., be minded to accept) Χ340. Cf. Α446,
  Ε227, Ζ483, Ι633, Ρ391, etc.: κρή-δεμνον ε462, δῶρα
  (for custody) θ419, χρυσὸν ἀνδρός (as the price of
  the betrayal of ...) λ327, ἔγχος οἱ (relieved him of
  ...) ο282 = π40. Cf. α121, θ483, ι353, ρ356, τ355,
  etc.--Of a god, to accept (a sacrifice) Β420.

2. To receive (a child) for nurture Ξ203.--To receive
  and undertake the charge of (a person) Ψ89. --To
  receive, welcome Ε158, Σ238, 331.--To receive
  hospitably, entertain ξ128, ρ110, τ316.

3. To accept, resign oneself to: κῆρα Σ115, Χ365.--To
  accept, put up with, make the best of: μῦθον υ271.

4. In pf. and plupf.

    a. To expect, look for: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο
    (from ...) Λ124.--With acc. and infin.: φῶτα
    μέγαν ἐδέγμην ἐλεύσεσθαι ι513. Cf. μ230.

    b. To wait. With dependent clause: ὁππότ’
    ἀφορμηθεῖεν (watching for the time when ...)
    Β794, εἰς ὅ κεν ἔλθῃς Κ62. Cf. Σ524: υ385.--To
    await. With dependent clause: Αἰακίδην ὁπότε
    λήξειεν Ι191.--Of things: ἱππῆας ἄεθλα δεδεγμένα
    Ψ273.--Absol.: δεδεγμένος (on the watch) Δ107.

    c. To await the attack of, stand up to, be
    ready for: Ἀχιλλῆα Υ377. Cf. Ε228, 238, Μ147,
    Ο745.--Absol. Θ296, Ο730.

5. App., to succeed, come next: δέχεταί μοι κακὸν ἐκ
  κακοῦ Τ290.

************************************************************

†δέψω. Aor. pple. δεψήσας. To work or knead with the
  hands in order to soften: κηρόν μ48.

************************************************************

δέω. 3 sing. pa. iterative mid. δησάσκετο Ω15. 3 sing.
  plupf. pass. δέδετο Ε387, Ψ866: ο232, ω229. 3 pl.
  δέδεντο Κ475: ι443, κ92. (ἐκ-, ἐν-, ἐπι-, κατα-,
  συν-.)

1. To tie or secure in its place, fasten: δῆσε ζυγόν
  Ε730. Cf. Ω190, 267: β425 = ο290.--In mid. θ37.

2. To tie into a bundle, bind together. In mid.:
  δράγματα δέοντο Σ553.

3. To tie or attach by a cord, a strap, etc.: ἐκ
  δίφροιο ἔδησεν [Ἕκτορα] Χ398, ποδός (by the foot)
  Ψ854. Cf. Ψ866: ι443.--In mid. Ω15.--To tie round
  (with a fastening). In mid.: [πόδα] δησάμενος
  τελαμῶνι Ρ290.

4. To moor (a ship) κ92.

5. To tie or secure (a rope): πρυμνήσια Α436. Cf. Ω273:
  κ96, ο498.--In mid. Θ26: β430.

6. To tie or secure (a person's feet, etc.): πόδας καὶ
  χεῖρας Φ454. Cf. Φ30: χ189.

7. To bind or secure (a person), put (him) in bonds:
  δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ Ε386. Cf. Α406, Β231, Ε387,
  Κ443: θ352, ι99, μ50, 161, 178, 196, ο232.--Fig.:
  ἡμέτερον μένος Ξ73: κελεύθου με (hinders from ...)
  δ380 = 469. Cf. ξ61.--To halter or secure (a horse
  or an ox) Θ544, Κ475, Ν572.

8. To bind up (a wound) τ457.

9. In mid., to tie on to one's person: ἐδήσατο πέδιλα
  Ω340, Β44 = Κ22 = 132 = Ξ186: = β4 = δ309 = υ126,
  α96, ε44, ο550, π155, ρ2.--Sim. in pass.: περὶ
  κνήμῃσι κνημῖδας δέδετο (had them bound about his
  legs) ω229.

************************************************************

δή.

1. Temporal particle.

    a.

        a. By or before this (or that) time, by
      now, now, already, ere this: ἐννέα δὴ
      βεβάασιν ἐνιαυτοί Β134. Cf. Α394, 503, Β117,
      Γ150, Ε383, Θ297, etc.: ὃς δὴ γήραϊ κυφὸς
      ἔην β16. Cf. α26, 161, γ245, δ373, η152,
      ν10, etc.

        b. Indicating the arrival of a point of
      time, arrival at a result: ἐξ οὗ δὴ
      διαστήτην (from the time when the quarrel
      came to the point of breaking out) Α6, εἰ δὴ
      ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς (if
      it has come to this that ...) 61, νημερτὲς
      μὲν δή μοι ὑπόσχεο (you must now decide)
      514. Cf. Α161, 574, Θ34, Ι202, 309, 434, Τ9,
      Υ115, etc.: ἦ μάλα δή με θέσφαθ’ ἱκάνει
      ν172, ὅππως δὴ μνηστῆρσι χεῖρας ἐφήσει (at
      this crisis of his fate) υ29, αἲ γὰρ δὴ θεοὶ
      τισαίατο λώβην (to such a pitch of insolence
      have they come) 169. Cf. ξ333, 379, τ510,
      χ395, ψ43, etc.--With ἄγε, ἄγετε. See ἄγε.--
      With ἄγρει φ176.

    b. Now, at this (or that) time: καὶ δὴ τάχ’
    ἔμελλε ... Ζ52. Cf. Α388, Β436, Ι245, Λ126, 441,
    Ρ261, etc.: ὃς δή σφι σχεδόν ἐστιν β284. Cf.
    δ551, 770, ε401, 409, κ549, π280, etc.

    c. Joined with, and emphasizing or defining,
    other temporal words: αἰεὶ δή Μ323, δὴ αὖ Α540,
    δὴ αὖτε Α340, ἐπεὶ δή Δ124, ἐπὴν δή Π453, καί νυ
    δή Η273, νῦν δή Β284, ὁππότε δή Π53, ὅτε δή
    Α432, ὀψὲ δή Η94, τάχα δή Ν120, τῆμος δή μ441,
    τότε δή Α92, etc.

2. As affirmative or emphasizing particle: μὴ δὴ οὕτως
  κλέπτε νόῳ Α131. Cf. Α286, 295, Β158, 301, Ζ476,
  Θ491, Λ314, Ν260, Σ364, etc.: εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος
  πάϊς εἰς Ὀδυσῆος α207. Cf. α253, 384, γ352, 357,
  δ819, ε23, λ348, ξ282, etc.--Giving a touch of
  scorn, forsooth, to be sure: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν
  ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει Α110. Cf. Γ403, Θ177, Ξ88,
  etc.: φ170.--Emphasizing superlatives: κάρτιστοι δὴ
  κεῖνοι τράφεν Α266. Cf. Ζ98, Η155, Κ436, Χ76, etc.:
  οἴκτιστον δὴ κεῖνο ἴδον μ258. Cf. θ519, λ309, etc.

************************************************************

†δήεις, 2 sing. δήομεν, 1 pl. δήετε, 2 pl.
  [Subjunctives with strong stem answering to δᾰ- in
  ἐδάην, etc. See δάω. The -εις of 2 sing. app. a
  trace of an older inflexion, -ω, -εις, -ει,
  answering to -ομεν, -ετε.] To find, to light or come
  upon: δούρατα δήεις (will find) Ν260. Cf. ζ291, η49,
  ν407.--Of immaterial things: ἐν πήματα οἴκῳ λ115.--
  To find, get: ἄλλοθι ἕδρην π44.--To find out by
  experience: τέκμωρ Ἰλίου Ι418 = 685.--To attain to,
  bring about: ἄνυσιν δ544.

************************************************************

δηθά [δήν]. For a long time, for long, long: μηκέτι δ.
  λεγώμεθα Β435, ποταμῷ δ. ἱερεύετε ταύρους ...
  καθίετε ἵππους (the vbs. to be taken as presents,
  'have long been sacrificing ...') Φ131. Cf. Ε104,
  587, Κ52, Ξ110, Ο512: δ. πήματα πάσχει (has been
  suffering) α49, δ θύρῃσιν ἐφεστάμεν120. Cf. β255,
  404, γ313, 336, δ373, 466, η152, θ411, μ351, π313,
  χ177.

************************************************************

δηθύ̄νω [δηθά]. To tarry, delay, laiter Α27, Ζ503, 519:
  μ121, ρ278.

************************************************************

δήϊος, ον (˘%40) [conn. with δαίω. Perh. orig. δά̆Ϝιος.
  Cf. θεσπιδαής]. Epithet of fire, blazing, consuming
  Β415, Ζ331, Θ181, Ι347, 674, Λ667, Π127, 301, Σ13.

************************************************************

δήϊος. (The first syllable scanned ˘ when followed by
  ˘-.)

1. Hostile, enemy: ἄνδρα Ζ481. Cf. Ι317 = Ρ148, Κ358,
  Μ57, Ο533, Χ84, Ω684.--Epithet of πόλεμος,
  destructive, deadly Δ281, Ε117, Η119 = 174, Ρ189,
  Τ73, Φ422.--Of Ares Η241.

2. As sb., an enemy, a foe: δηΐοισι μάχεσθαι Δ373. Cf.
  Β544, Ζ82, Ι76, Κ206, Λ190 = 205, Μ264, 276, Ν395,
  556, Ο548, Π591, Ρ167, 272, 667, Σ208, 220.

************************************************************

δηϊοτής, ῆτος, ἡ [δήϊος].

1. Battle, warfare, strife, struggle Γ20, Ε348, Η29,
  Μ248, Ξ129, Π815, Υ245, etc.: ζ203, λ516, μ257,
  χ229.

2. In concrete sense, the fighters, the fighting
  throng: θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα Ο584, Ρ257.

************************************************************

†δηϊόω [δήϊος]. 3 pl. opt. δηϊόῳεν δ226. Pple. δηϊόων
  Ρ566, Σ195, Ψ176. Pl. δηϊόωντες Λ153. 3 pl. impf.
  pass. δηϊόωντο Ν675. Contr. forms. Pres. pple. δῃῶν
  Ρ65. 3 pl. impf. δῄουν Ε452, Λ71, Μ425, Ο708, Π771.
  Fut. infin. δῃώσειν Ι243. 3 sing. aor. subj. δῃώσῃ
  Π650. 3 pl. -ωσι Δ416, Μ227. Pple. δῃώσας, -αντος
  Θ534, Ξ518, Π158, Σ83, Χ218. Aor. pple. pass.
  δῃωθείς, -έντος Δ417: ι66.

1. To treat as a foe, to wound, kill, slay Θ534, Λ71 =
  Π771, Λ153, Μ227, Ο708, Π650, Ρ566, Σ83, 195, Χ218,
  Ψ176: δ226, ι66.--To inflict slaughter upon (a
  hostile force): Τρῶας Δ416. Cf. Δ417, Ι243, Ν675.

2. To rend or tear: βοείας Ε452 = Μ425. Cf. Ξ518.--Of
  beasts tearing their prey Π158, Ρ65.

************************************************************

δηλέομαι. 3 sing. aor. subj. δηλήσηται Γ107. (δια-.)

1. To do harm or mischief to, hurt, injure: μή πως
  ἀμφοτέρους δηλήσεαι Ψ428.--Absol. θ444, ν124.--Of
  warlike action Δ67 = 72: κ459, λ401, 408, χ368,
  ω111.--Absol. Δ236, 271. --Of a weapon: ῥινὸν
  δηλήσατο χαλκός χ278. --Also, absol., to do harm,
  lead to mischief: σή κε βουλὴ δηλήσεται Ξ102.

2. To ravage, destroy: καρπόν Α156.

3. To violate (a treaty) Γ107.

************************************************************

δήλημα, ατος, τό [δηλέομαι]. Something that brings
  harm, a bane: δηλήματα νηῶν μ286.

************************************************************

δηλήμων, ονος [δηλέομαι]. Working mischief, baneful
  Ω33.--As sb., a bane σ85 = 116 = φ308.

************************************************************

δῆλος. Clear, plain, manifest υ333.

************************************************************

δημιοεργός, ὁ [δήμιος + ἔργον]. One who works for the
  common weal, not for himself or for a private
  employer ρ383, τ135.

************************************************************

δήμιος, ον [δῆμος].

1. Belonging to the community, public: οἶκος υ264.

2. Relating to the public interests, public: πρῆξις
  γ82.--Absol.: ἦέ τι δήμιον πιφαύσκεται; β32. Cf.
  β44, δ314.

3. Discharging public functions: αἰσυμνῆται θ259.

4. In neut. pl. δήμια as adv., at the public cost (cf.
  δημόθεν): πίνουσιν Ρ250.

************************************************************

δημοβόρος [δῆμος (1) + βορ-, βιβρώσκω]. (κατα-
  δημοβορέω.) That devours the common stock: βασιλεύς
  Α231.

************************************************************

δημογέρων, οντος [δῆμος + γέρων]. = γέρων (4) Γ149,
  Λ372.

************************************************************

δημόθεν [δῆμος (1) + -θεν (1)]. From the common stock:
  δ. ἄλφιτα δῶκα τ197.

************************************************************

δημός, οῦ, ὁ. Fat Θ240, 380 = Ν832, Λ818, Φ127, 204,
  Χ501, Ψ168, 243, 253, 750: ι464, ξ428, ρ241.

************************************************************

δῆμος, ου, ὁ.

1. The common stock or store: ἐς δῆμον ἔδωκεν Λ704.

2. A district, country, land, realm: Ἐρεχθῆος Β547. Cf.
  Β828, Γ201, Ε710, Ζ158, 225, Ι634, Π437, 455, 514,
  673, 683, Τ324, Υ385, Ω481: Ἰθάκης α103. Cf. α237,
  β317, γ100, ζ3, θ555, ν233, υ210, φ307, ω12, etc.

3. A community or people: παντὶ δήμῳ Γ50, Ω706, θεὸς ὣς
  τίετο δήμῳ (in the ..., among the ...) Ε78, Κ33,
  Λ58, Ν218, Π605. Cf. Ι460, Λ328, Μ447, Ρ577, Σ295,
  500, Υ166: κατὰ δῆμον β101, δήμου ἡγήτορες ν186. Cf.
  β239, 291, δ691, η11, 150, ξ205, 239, π114, 425,
  etc.

4. A body or force of men: ἑτεραλκέα δῆμον Ο738. Cf.
  Ρ330.--App., a multitude: ἐπὶ δ’ ἔστενε δ. ἀπείρων
  Ω776.

5. The common people: δήμου ἄνδρα Β198.--App., one of
  the common people: δῆμον ἐόντα Μ213.

************************************************************

δήν (δϜήν). For a long time, for long, long: ἀκέων δ.
  ἧστο Α512. Cf. Α416, Ε412, Ζ131, 139, Θ126, Ι30 =
  695, Ν573, Π736, Ρ695, Υ426, Ψ690: δ. ἀπεών (having
  been long ...) ν189, ὀϊζὺν δ. ἔχομεν (have long been
  suffering ...) ξ416. Cf. α281, β36, δ494, ε127, ζ33,
  υ155, χ473, etc.

************************************************************

δηναιός [δήν]. Long-lived Ε407.

************************************************************

δήνεα, τά [app. fr. δάω].

1. Arts, wiles: ὀλοφώϊα κ289.

2. What one has in one's mind, thoughts, counsels: ἤπια
  δήνεα οἶδεν Δ361 (see ἤπιος (1)): θεῶν ψ82.

************************************************************

δῄουν, 3 pl. contr. impf. δηϊόω.

************************************************************

†δηριάομαι [δῆρις]. 3 dual δηριάασθον Μ421. 3 pl. imp.
  δηριαάσθων Φ467. Infin. δηριάασθαι Π96, Ρ734. 3 pl.
  impf. δηριόωντο θ78. To strive, contend, struggle,
  in passages cited.

************************************************************

†δηρί̄ομαι [as prec.]. 3 pl. aor. δηρί̄σαντο θ76. 3
  dual aor. δηρινθήτην Π756. = prec.

************************************************************

δῆρις, ἡ. Strife, contention Ρ158: ω515.

************************************************************

δηρός [δήν].

1. Of time, long Ξ206 = 305.--Absol.: ἐπὶ δηρόν Ι415.

2. In neut sing. δηρόν as adv., for a long time, for
  long, long: μένειν Β298. Cf. Ε120, Κ371, Ν151, Π852,
  Τ64, etc.: ἐσκοπίαζον κ260. Cf. α203, β285, ε396,
  π171, φ112, etc.

************************************************************

δησάσκετο, 3 sing. pa. iterative mid. δέω.

************************************************************

δῆσε, 3 sing. aor. δέω.

************************************************************

δῆσε, 3 sing. aor. δεύω.

************************************************************

δῃωθείς, contr. aor. pple. pass. δηϊόω.

************************************************************

δῃῶν, contr. pres. pple. δηϊόω.

************************************************************

δῃώσειν, contr. fut. infin. δηϊόω.

************************************************************

διά.

I. Adv.

    1. Through: διὰ δ’ ἔπτατ’ ὀϊστός Ε99: διὰ
    τάφρον ὀρύξας (i.e. stretching in a line) φ120.
    --Sim. κλέος διὰ ξεῖνοι φορέουσιν (through the
    lands they traverse) τ333.--With ἀμπερές. See
    ἀμπερές.

    2. Severing, sundering, splitting, dividing:
    διὰ κτῆσιν δατέοντο Ε158. Cf. Β655, Ι333, Ρ522,
    Υ280, etc.: διὰ ξύλα κεάσσαι ο322. Cf. ι157,
    291, etc.

    3. Intensive: διὰ χρόα ἔδαψεν Ε858. Cf. Μ308,
    Ν507, Τ90, etc.: ἐπὴν σχεδίην διὰ κῦμα τινάξῃ
    ε363.

II. Prep. (sometimes, without anastrophe, following the
  case).

    1. With genit.

        a. Through, passing through, piercing:
      πέλεκυς, ὃς εἶσιν διὰ δουρός Γ61. Cf. Γ357,
      Δ135, 481, Ε113, etc.: κόρυθος διά ω523. Cf.
      χ16.--With a form in -φι: διὰ στήθεσφιν
      Χ284, Ε41 = 57 = Θ259 = Λ448: = χ93.--In
      reference to pain: ὀδύνη διὰ χροὸς ἦλθεν
      Λ398.

        b. Through, traversing or passing
      through (a space, a passage, a throng, or
      the like): αἰθέρος Β458, Σκαιῶν Γ263,
      προμάχων Δ495. Cf. Ε250, 503, Ζ226, Η340,
      Ι478, etc.: Ὠκεανοῖο κ508, νηός μ206. Cf.
      κ118, 391, λ581, μ335, etc.--With a form in
      -φι: δι’ ὄρεσφιν Κ185.--Of extension: σύες
      (ὕες) τανύοντο διὰ φλογός Ι468 = Ψ33. Cf.
      ι298.--Among: ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων Μ104.

    2. With acc.

        a. Through, passing through, piercing:
      ἔντεα Ψ806. Cf. Η247, Ψ269.

        b. Through, traversing or passing
      through (a space, a passage, a throng, or
      the like) or among (objects): δώματα Α600,
      ἔντεα Κ298, στόμα375. Cf. Θ343, Λ118, Μ62,
      Ρ283, Ψ122, etc.: σφέας η40, ἄκριας κ281.
      Cf. β154, ζ50, ι447, κ150, ctc.--In
      reference to night regarded as a space:
      νύκτα δι’ ὀρφναίην Κ83. Cf. Β57, Θ510, Ω363,
      653, etc.: ι143, 404, μ284, etc.--During
      (the night): διὰ νύκτα μάχεσθαι Κ101. Cf.
      ο8, τ66. --Of extension: διὰ κρατερὰς
      ὑσμίνας Β40.--Cf. ι400.--Among: πολέας διὰ
      κοιρανέοντα Δ230.

        c. Through, by means of, by virtue of,
      by the help or working of: μαντοσύνην Α72,
      ἰότητα Ο41. Cf. Κ497, Ο71: βουλάς θ82,
      Ἀθήνην520. Cf. λ276, 437, ν121, τ154, 523.

        d. On account of, because of: κάλλος
      λ282, ἀτασθαλίας ψ67.

************************************************************

διαβαίνω [δια- (3)]. Aor. pple. διαβάς Μ458. Infin.
  διαβήμεναι δ635. To pass over, cross. With acc.:
  τάφρον Μ50.--Absol., to cross over: ἐς Ἤλιδα δ635.--
  εὖ διαβάς, with the legs set well apart Μ458.

************************************************************

διαγιγνώσκω [δια- (7)]. Aor. infin. διαγνῶναι Η424. To
  distinguish, discern: ἄνδρα ἔκαστον Η424. Cf. Ψ240.
  --Absol. Ψ470.

************************************************************

†διαγλάφω [δια- (10) + γλάφω = γλύφω, to cut out,
  carve. Cf. γλυφίς, γλαφυρός]. Fem. aor. pple.
  διαγλάψᾱσα. To hollow out, form: εὐνὰς ἐν
  ψαμάθοισιν δ438.

************************************************************

†διάγω [δι-, δια- (3)]. 3 pl. aor. διήγαγον. To convey
  across a strait: πορθμῆες υ187.

************************************************************

†διαδέρκομαι [δια- (10)]. 3 sing. aor. opt. διαδράκοι.
  To catch sight of, see Ξ344.

************************************************************

διαδηλέομαι [δια- (10)]. To do sore hurt to ξ37.

************************************************************

διαδράκοι, 3 sing. aor. opt. διαδέρκομαι.

************************************************************

διαδράμοι, 3 sing. aor. opt. διατρέχω.

************************************************************

διαείδω [δια- (7)]. 3 sing. fut. in mid. form
  διαείσεται Θ535.

1. To distinguish, discern. In pass.: ἀρετὴ διαείδεται
  ἀνδρῶν Ν277.

2. To learn the value of, know. With acc. and dependent
  clause: ἣν ἀρετήν, εἰ ... (whether ...) Θ535.

************************************************************

διαεῖπον [δια- (9)]. Contr. imp. δίειπε Κ425.

1. To go through in talk: μῦθοι ἔσονται διαειπέμεν
  ἀλλήλοισιν δ215.

2. To tell fully, declare. Absol. Κ425.

************************************************************

†διάημι [δι-, δια- (1)]. 3 sing. impf. διάη. To blow
  through. With acc.: θάμνους ε478, λόχμην τ440.

************************************************************

διαθειόω [δια- (10) + θειόω = θεειόω]. To fumigate
  thoroughly with sulphur: μέγαρον χ494.

************************************************************

†διαθρύπτω [δια- (5) + θρύπτω, to break]. Nom. sing.
  neut. aor. pple. pass. διατρυφέν. To break in
  pieces, shiver: ξίφος διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός Γ363.

************************************************************

διαίνω. 3 sing. aor. ἐδίηνε Χ495. To wet, moisten Ν30,
  Φ202, Χ495.

************************************************************

†διακείρω [δια- (10)]. Aor. infin. διακέρσαι. To
  thwart, frustrate: ἐμὸν ἔπος Θ8.

************************************************************

†διακλάω [δια- (5)]. Aor. pple. διακλάσσας. To break in
  two: τόξα Ε216.

************************************************************

διακοσμέω [δια- (6) (10)].

1. To separate out and form into suitable bodies,
  marshal Β476.--To divide up and form (into bodies):
  ἐς δεκάδας Β126.

2. To put in due order. In mid.: ἐπεὶ μέγαρον
  διεκοσμήσαντο χ457.

************************************************************

διακριδόν [διακρίνω]. Clearly, without doubt: δ. εἶναι
  ἄριστοι (ἄριστος) Μ103, Ο108.

************************************************************

†διακρί̄νω [δια- (6) (7)]. 3 sing. fut. διακρινέει
  Β387. 3 sing. aor. διέκρῑνε δ179. 3 pl. -αν Ρ531. 3
  sing. subj. διακρίνῃ Η292, 378, 397. 3 pl. -ωσι
  Β475. 3 sing. opt. διακρίνειε θ195. Pass. Fut.
  infin. διακρινέεσθαι σ149, υ180. 3 pl. aor.
  διέκριθεν Β815. 2 pl. subj. διακρινθῆτε ω532. 2 pl.
  opt. διακρινθεῖτε Γ102. Pple. διακρινθείς, -έντος
  Η306, Υ141, 212. Infin. διακρινθήμεναι Γ98. Nom. pl.
  fem. pf. pple. διακεκριμέναι ι220.

1. To separate out and form into suitable bodies,
  marshal Β815.--To separate out, sort out: αἰπόλια
  αἰγῶν Β475. Cf. ι220.

2. To separate, part: ἡμέας δ179.--Of combatants Γ98,
  102, Η292 = 378 = 397, Η306, Ρ531, Υ141, 212: σ149,
  υ180, ω532.--Sim.: μένος ἀνδρῶν Β387.

3. To distinguish, make out: τὸ σῆμα θ195.

************************************************************

διάκτορος, ου, ὁ [perh. fr. διακ-, lengthened fr.
  δι-ά-, δι-, to run, as in δίεμαι]. Thus, the runner.
  Epithet or a name of Hermes Β103, Φ497, Ω339, 378 =
  389 = 410 = 432, 445: α84, ε43, 75, 94, 145, θ335,
  338, μ390, ο319, ω99.

************************************************************

†διαλέγομαι [δια- (9) + λέγομαι, λέγω]. 3 sing. aor.
  διελέξατο. To go through, debate: ταῦτα Λ407 = Ρ97 =
  Φ562 = Χ122 = 385.

************************************************************

διᾰμάω [app. fr. δια- (5) + ἀ̄μάω]. To cut through:
  διάμησε χιτῶνα Γ359 = Η253.

************************************************************

διαμετρέω [δια- (10)]. To measure off Γ315.

************************************************************

διαμετρητός [διαμετρέω]. Measured off Γ344.

************************************************************

διαμοιράομαι [δια- (10) + μοιράω, to divide, fr.
  μοῖρα]. To divide, apportion: ἕπταχα πάντα ξ434.

************************************************************

διαμπερές [δι-, δια- (1) + ἀμπερές].

1. Right through: βέλος ἐξέρυσε Ε112 (i.e. in the
  direction of the arrow so as not to pull against the
  barbs), αἰχμὴ ἦλθεν658. Cf. Ε284, Ν547.--With
  genit.: ἀσπίδος Μ429. Cf. Υ362.--Right through so as
  to make itself felt: οὐκ ὄμβρος περάασκεν ε480,
  τ442.

2. Continuously, without break or interval: πέτρη
  τετύχηκεν κ88. Cf. Π640: ε256--Continuously, all the
  way: θρόνοι ἐρηρέδατο η96 --Right round: σταυροὺς
  ἔλασσεν ξ11. Cf. Σ563. --Right on: ἡγεμόνευε ρ194.
  Cf. Κ325.--All together, in a mass Μ398.--Right
  through a company, in turn Η171.--So as to meet,
  thoroughly: πόδας χεῖράς τε ἀποστρέψαντε χ190.

3. Of time, continuously, without intermission, break
  or interval Κ89, 331, Ο70, Π499, Τ272, Χ264: δ209,
  θ245, λ558, ν59, ο196, υ47, ψ151.--In intensive
  sense: ἔγχος κέ σε κατέπαυσε δ. (for good) Π618.

************************************************************

διάνδιχα [δι-, δια- (10) + ἄνδιχα].

1. By halves Ι37.

2. With divided mind: μερμήριξεν (was in two minds)
  Α189, Ν455, (had half a mind) Θ167.

************************************************************

†διανύω [δι-, δια- (10)]. 3 sing. aor. διήνῠσε. To
  make an end. With pple.: κακότητ’ ἀγορεύων ρ517.

************************************************************

†διαπέρθω [δια- (10)]. 3 sing. aor. διέπερσε ι265. 1
  pl. -αμεν γ130, λ533, ν316. 1 pl. subj. διαπέρσομεν
  Ι46. Infin. διαπέρσαι Δ53, 55. 1 pl. aor.
  διεπράθομεν Α367. 3 pl. -ον θ514. Infin. δια-
  πραθέειν Η32, Ι532, Σ511. 3 sing. aor. pass.
  διεπράθετο ο384. To sack or ravage (a town) Α367,
  Δ53, 55, Η32, Ι46, 532, Σ511: γ130 = ν316, θ514,
  ι265, λ533, ο384.

************************************************************

†διαπέτομαι [δια- (2)]. 3 sing. aor. διέπτατο.

1. To traverse a space by flight Ο83, 172.

2. To fly away through some opening α320.

************************************************************

διαπλήσσω [δια- (5)]. Aor. infin. διαπλῆξαι θ507. To
  split: δρῦς Ψ120.--To split in pieces θ507.

************************************************************

διαπορθέω [δια- (10)]. = διαπέρθω Β691.

************************************************************

διαπραθέειν, aor. infin. διαπέρθω.

************************************************************

διαπρήσσω [δια- (10)]. Aor. opt. διαπρήξαιμι ξ197.

1. To traverse a space, pass, advance, make one's way:
  πεδίοιο (local genit., 'along the ...') Β785 = Γ14,
  Ψ364.--To accomplish (a journey) Α483: = β429, β213.

2. To pass or spend (time) Ι326.

3. To make an end. With pple.: λέγων ἐμὰ κήδεα ξ197.

************************************************************

διαπρό [διά strengthened by πρό].

1. Right through: ἤλυθ’ ἀκωκή Ε66. Cf. Ε538, Η260,
  Μ184, Ν388, Υ276, Φ164, etc.: χ295, ω524.--With
  genit.: μίτρης Δ138. Cf. Ε281, Ξ494.

2. Through the whole extent: τάνυται Ρ393.

************************************************************

διαπρύσιον [app. conn. with διαμπερές].

1. Of shouting, piercingly Θ227 = Λ275 = 586 = Ρ247,
  Μ439 = Ν149.

2. Without a break: πεδίοιο τετυχηκώς (on the ...)
  Ρ748.

************************************************************

διαπτοιέω [δια- (10)]. To terrify, scare σ340.

************************************************************

διαρπάζω [δι-, δια- (10)]. To make prey of Π355.

************************************************************

διαρραίω [δια- (5)]. Fut. infin. pass. διαρραίσεσθαι
  Ω355. To dash in pieces, destroy, make an end of,
  bring to nought Β473, Ι78, Λ713, 733, Ρ727, Ω355:
  α251 = π128, β49, μ290.

************************************************************

†διαρρίπτω [δια- (1)]. 3 sing. pa. iterative
  διαρρίπτασκε. To shoot (an arrow) through something
  τ575.

************************************************************

†διασεύω [δια- (1) (2) (3)]. 3 sing. aor. mid.
  διέσσυτο. To speed or pass quickly through or
  across. With genit.: τάφροιο Κ194: μεγάροιο Χ460:
  δ37.--Of a piercing weapon Ο542.--With acc.: λαόν
  Β450.--Absol., of a weapon Ε661.

************************************************************

†διασκεδάννῡμι [δια- (4)]. 3 sing. aor. διεσκέδασε
  ε369, 370, η275. 3 sing. opt. διασκεδάσειε ρ244. To
  scatter, disperse ε369, 370.--To break up into its
  component parts and disperse these: σχεδίην η275.--
  To scatter to the winds, make an end of: ἀγλαΐας
  ρ244.

************************************************************

διασκίδνημι. = prec. To scatter, disperse: νέφεα Ε526.

************************************************************

διασκοπιάομαι [δια- (7) (10) + σκοπιάομαι fr. σκοπιή].

1. To spy out Κ388.

2. To distinguish, discern Ρ252.

************************************************************

διαστήτην, 3 dual aor. διίστημι.

************************************************************

†διασχίζω [δια- (5)]. 3 sing. aor. διέσχισε ι71. 3
  sing. aor. pass. διεσχίσθη Π316.

1. To sever, rend: νεῦρα διεσχίσθη Π316.

2. To tear in pieces: ἱστία ι71.

************************************************************

†διατμήγω [δια- (5) (6)]. Aor. pple. διατμήξας Φ3:
  γ291, ε409, μ174. Aor. διέτμαγον η276. 3 pl. aor.
  pass. διέτμαγεν Α531, Η302, Μ461, Π354: ν439.

1. To divide into two, sever Φ3 (i.e. severing the
  fugitives into two bodies).--So of ships sailing
  together and severed into two bodies by a storm
  γ291.

2. To cleave (the sea), traverse (it) ε409, η276.

3. In pass., of two persons, to leave one another,
  part: ἐν φιλότητι διέτμαγεν Η302. Cf. Α531: = ν439.

4. To cut in pieces μ173.--In pass, of the boards of a
  gate coming apart Μ461.--Of a scattered flock Π354.

************************************************************

†διατρέχω [δια- (2)]. 3 pl. aor. διέδραμον γ177. 3
  sing. opt. διαδράμοι ε100. To run over, traverse.
  With acc.: κέλευθα γ177. Cf. ε100.

************************************************************

†διατρέω [δια- (4)]. 3 pl. aor. διέτρεσαν. To flee in
  all directions: θῶες Λ481, ἄλλυδις ἄλλοσ486.

************************************************************

διατρί̄βω [δια- (10)].

1. To rub down into small fragments, crumble Λ847.

2. To throw obstacles in the way of, put off, delay
  β265, υ341.--To thwart, oppose: τὸν ἐμὸν χόλον Δ42.

3. To put off (a person). With double acc. of the
  person and of what is delayed: Ἀχαιοὺς ὃν γάμον
  β204.

4. To put off time, loiter, delay Τ150.--With genit.,
  to hold back from, delay in undertaking: ὁδοῖο β404.

************************************************************

διατρύγιος [δια- (8) + τρύγη. See τρυγάω]. Bearing
  fruit through the seasons, never failing ω342.

************************************************************

διατρυφέν, nom. sing. neut. aor. pple. pass. διαθρύπτω.

************************************************************

διαφαίνω [δια- (1) (10)]. In pass.

1. To appear or be seen through. With genit.: ὅθι
  νεκύων διεφαίνετο χῶρος Θ491 = Κ199.

2. To glow ι379.

************************************************************

†διαφθείρω [δια- (10)]. 3 sing. fut. διαφθέρσει Ν625. 2
  sing. pf. διέφθορας Ο128.

1. To destroy utterly: πόλιν Ν625.

2. In pf., to have lost one's wits, be beside oneself
  Ο128.

************************************************************

†διαφράζω [δια- (9)]. 3 sing. aor. διεπέφραδε. To go
  through, say, tell Υ340: ρ590.--Absol. Σ9: ζ47.

************************************************************

διαφύσσω [δι-, δια- (8) (10)]. 3 sing. aor. διήφυσε
  τ450.

1. To draw off (wine) in large quantities or constantly
  π110.

2. To lay open or rend (flesh) (as if to draw off the
  life) τ450.

************************************************************

†διαχέω [δια- (5)]. 3 pl. aor. διέχευαν. To dismember
  or divide into joints (a sacrificial victim) Η316: =
  τ421, γ456, ξ427.

************************************************************

διδάσκω [redup. fr. δά-, δάω]. 3 sing. aor. (ἐ)δίδαξε
  Ε51, Λ832: θ481, 488. 1 pl. διδάξαμεν χ422. 3
  ἐδίδαξαν Ψ307. Pf. infin. pass. δεδιδάχθαι Λ831.

1. To teach, instruct (a person) Λ832, Ψ308: θ488.

2. To teach, impart knowledge of (something) Ι442,
  Ψ307: χ422 (ἐργάζεσθαι complementary).

3. With double acc. of person and thing: σφέας οἴμας
  θ481.--With infin. of what is taught: βάλλειν ἄγρια
  πάντα Ε51.--With acc. of person and this infin.:
  ὑψαγόρην σ’ ἔμεναι α384.

4. In pass., to gain knowledge of, learn: φάρμακα
  δεδιδάχθαι (i.e. their properties) Λ831.--With
  genit.: διδασκόμενος πολέμοιο (concerning war, i.e.
  the art of war) Π811.

************************************************************

δίδημι [redup. fr. δε-, δέω]. = δέω (7) Λ105: μ54.

************************************************************

διδυμά̄ων [as next]. Only in dual and pl. Twin:
  διδυμάονε παῖδε Ε548, Ζ26.--(The) twins: Ὕπνῳ καὶ
  θανάτῳ διδυμάοσιν Π672 = 682.

************************************************************

δίδυμος [redup. fr. δύο].

1. Two, two (to one) Ψ641.

2. Double; αὐλοῖσιν τ227.

************************************************************

†δίδωμι [redup. fr. δο-]. 1 sing. pres. δίδωμι ψ620:
  ο125, υ342. 2 διδοῖς Ι164. διδοῖσθα Τ270. 3 δίδωσι
  Ι261, Υ299, Ω528: α348, ρ287, 474. διδοῖ Ι519: δ237,
  ρ350. 1 pl. δίδομεν Β228, Φ297. 3 διδοῦσι Β255,
  Τ265: α313, θ167, π450, σ279. 2 pl. opt. διδοῖτε
  λ357. 3 διδοῖεν σ142. 2 sing. impf. ἐδίδους τ367. 3
  (ἐ)δίδου Ε165, Ζ192, Η305, etc.: θ63, 64, λ289,
  σ191, 323, χ236. 1 pl. δίδομεν θ545. 3 δίδοσαν δ585,
  ξ286, etc. Imp. δίδωθι γ380. δίδου γ58. Pple.
  διδούς, -όντος Ι699: α390, λ117, ν378. Infin.
  διδοῦναι Ω425. Pa. iterative δόσκον Ι331: ρ420, τ76.
  3 sing. δόσκε Σ546. 3 pl. δόσκον Ξ382. Fut. δώσω
  Θ166, Ξ238, Τ144, etc.: β223, δ589, π80, etc. 2
  sing. -εις τ167. 3 -ει Α96, Θ143, Ι270, etc: β135,
  ξ444, ρ11, etc. 3 pl. -ουσι Α123, 135, Ι255, Κ215,
  Χ341: δ480, ψ358. 1 pl. διδώσομεν ν358. Infin.
  δωσέμεναι Κ393, Ν369: δ7. -έμεν Κ323, Χ117. -ειν
  Ε654, Ζ53, Τ195, etc.: ω342. διδώσειν ω314. Aor.
  ἔδωκα ι361, ο373. δῶκα Δ43: δ649, ν273, τ185, etc. 2
  sing. ἔδωκας Ε285, Φ473, Ω685: χ290, ω337. δῶκας
  δ647, θ415, ω340. 3 ἔδωκε Θ216, Ο719, Σ456, etc.:
  α67, η150, ξ63, etc. δῶκε Α347, Ζ193, Ν727, etc.:
  γ40, ι203, κ19, etc. 3 pl. ἔδωκαν Ν303, Χ379, Ψ745:
  θ440, ν369. δῶκαν ζ215. 1 pl. aor. ἔδομεν ω65. δόμεν
  Ρ443. 3 ἔδοσαν Τ291: ν135, ξ216, ρ148, etc. δόσαν
  Α162, Δ320, Π867, etc.: η242, ι93, ξ39, etc. Subj.
  δῶ ι356, υ296. 2 sing. δῷς Η27. 3 δώῃσι Α324, Μ275.
  δώῃ Ζ527, Θ287, Π88, etc.: μ216, σ87, φ338, etc.
  δῷσι Α129: α379, β144. 1 pl. δώομεν Η299, 351: π184.
  δῶμεν Ψ537: θ389, ν13. 3 δώωσι Α137, Ι136, 278. δῶσι
  Γ66. Opt. δοίην η314, ο449, σ361. 2 sing. δοίης
  Π625: δ600, ι268, ρ223, 455. 3 δοίη Ι379, 385, Ρ127,
  562, etc.: β54, ζ144, ι229, etc. 1 pl. δοῖμεν Ν378:
  β336, π386. 3 δοῖεν Α18, Τ264, Ψ650, Ω686: ζ180,
  η148, θ411, 413, ο316, ω402. Imp. δός Α338, Ε359,
  Π524, etc.: γ46, ζ178, ι355, etc. 3 sing. δότω Β383,
  Λ798, Ξ377, Σ301: η166. 2 pl. δότε Ζ476: β212, ζ209,
  φ281, etc. Fem. pple. δοῦσα ο369. Nom. pl. masc.
  δόντες Α299: ε38, ψ341. Infin. δόμεναι Α98, Δ380,
  Ι120, etc.: α317, ι518, ρ417, etc. δόμεν Δ379, Ι571,
  Σ458, 508: ρ404. δοῦναι Λ319, Ο216, Ψ593: α292, 316.
  3 sing. aor. opt. pass. δοθείη β78. 3 sing. pf.
  δέδοται Ε428. (ἀπο-, ἐκ-, ἐπι-, περι-.)

1. To make another the owner of, give, present: τόξον
  ἔδωκεν Β827, δῶρα δίδωσι (offers) Ι261. Cf. Β102,
  Ε272, Ζ219, Η299, etc.: τάλαρον ἔδωκεν δ125, ἕδνα
  διδόντες (offering) λ117. Cf. α313, 316, β336, etc.
  --In reference to something immaterial: τιμῆς ἥμισυ
  Ζ193.--To assign (a share of spoil) Α162, Β228,
  Ι334, etc.--To make over one's rights in: ἑπτὰ
  πτολίεθρα Ι149, 291.

2. To give as a reward or prize: δύω χρυσοῖο τάλαντα
  Σ508. Cf. Κ305, Ψ537, 551, 560, 616, 620, 807, etc.

3. To offer (a sacrifice): θεοῖς ἑκατόμβας Η450 = Μ6.
  Cf. α67, π184, τ367.--Sim. δῶρα θεοῖσιν Υ299. Cf.
  Ω425: ν358.

4. To give (food or drink), put (food or drink) before
  a person: δέπας οἴνου Σ546: ξεινήϊα γ490. Cf. ζ209,
  η166, ι93, etc.--To see to the due providing of (a
  meal): δεῖπνον ἑταίροισιν κ155.--Of feeding horses
  Β383.--Of an eagle feeding its young Μ222.

5. To pay (a price) α431, ο388 = 429, 449.--To pay
  (ransom) Φ41, 42, Χ341, Ψ746, Ω594, 685, 686.--To
  make over (as compensation ): ἵππους υἷος ποινήν
  Ε266.--To pay as brideprice Λ243, 244.--To give
  (μείλια) Ι147, 289.

6. To give in marriage: θυγατέρα ἥν Ζ192 = Λ226. Cf.
  Ν369, 378, Ξ268, 275, Τ291: α292, β54, 223, δ7,
  λ289, ο367.

7. To give or confer (something immaterial): μέγ’ εὖχος
  Ε285: γέρας η150. Cf. Ε654 = Λ445, Π625, Φ473.--
  Sim.: δαίμονά τοι δώσω (will deal thee ...) Θ166:
  γαστὴρ πολλὰ κακὰ δίδωσιν ρ287, 474.--To give or
  utter (an oath) τ302.

8. To resign one's claims to: ἵππον Ψ553, 592, 610.

9. To give the use of, lend: φάσγανον Κ255. Cf. Ε359,
  363, Κ260, Λ798, etc.: νῆα β212 = δ669. Cf. γ369,
  δ647, 649, ε234, 237, ζ144, 178, etc.--To give the
  services of: ἐπικούρους Δ379, 380: β212 = δ669.--To
  give as a servant or slave ρ223, 442.

10. To give, commit, hand over, for some purpose: σάκος
  χείρονι φωτί Ξ377. Cf. Α324, Β205, Ι331, Ο455, Π127,
  Φ84, etc.: ἄλεισον γ50. Cf. γ40, 437, ε351, κ33,
  ξ112, φ233, etc.--Sim.: ὀδύνῃσί μιν (μ') ἔδωκεν
  Ε397: ρ567, ἀχέεσσί με δώσεις τ167.--With infin.
  expressing the purpose: δός σφωϊν [κούρην] ἄγειν
  Α338. Cf. Ε26, Ζ53, Η471, Λ704, Π40, etc.: δὸς τούτῳ
  δέπας σπεῖσαι γ46. Cf. σ87, υ78.--To give (the hand)
  Ψ75.--To commit (to the flames) ω65.

11. Of a divine power

    a. To give, grant, bestow, as a boon or in
    answer to prayer: ναύτῃσιν οὖρον Η4. Cf. Α178,
    Γ66, Δ320, Ι38, etc.: ἐπιφροσύνην ε437. Cf.
    β116, γ58, δ237, η148, θ44, etc.

    b. To send or afflict with (something evil):
    ἄλγεα Α96. Cf. Β375, Ι571, Τ264, 270, Ω241,
    etc.: ἄτην δ262. Cf. β135, δ237, η242, ξ39, etc.

    c. With infin., to empower or permit to do
    something, grant a person's doing it or its
    being done: ἐκπέρσαι πόλιν Α18, τὸν δῦναι δόμον
    Ἄϊδος Γ322. Cf. Α129, Ε118, Ζ307, Η203, Π646,
    etc.: παλίντιτα ἔργα γενέσθαι α379, ἄλοχον
    ἰδέειν θ411. Cf. γ60, ζ327, η110, μ216, χ253,
    etc.--To appoint as one's lot: τολυπεύειν
    πολέμους Ξ86.

    d. Absol.: διάνδιχα δῶκε Κρόνου πάϊς Ι37. Cf.
    Χ285, Ω529: διός γε διδόντος α390. Cf. α348,
    η35, τ396.

12. Absol., to accede to one's wishes: σοὶ δῶκα ἑκὼν
  ἀέκοντί γε θυμῷ Δ43.

13. To restore (cf.(14)(a)(b)): κτήματα Η364. Cf. Η391,
  393, Λ125, Χ117.

14. Uses with adverbs.

    a. With ἀπό, to restore (cf. (13)): πρίν γ’ ἀπὸ
    πατρὶ δόμεναι κούρην Α98.--To make up for, give
    compensation for: πρίν γ’ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι
    λώβην Ι387. Cf. β78.

    b. With πάλιν, to restore (cf. (13)) Α116, Η79
    = Χ342, Χ259.

************************************************************

διέδραμον, 3 pl. aor. διατρέχω.

************************************************************

διεέργω [δι-, δια- (6)]. To keep apart, separate Μ424.

************************************************************

δίειπε, contr. imp. διαεῖπον.

************************************************************

διείπομεν, 1 pl. impf. διέπω.

************************************************************

διείρομαι [δι-, δια- (9)]. To ask about at length; or
  simply, to ask about Α550.--With double acc. (cf.
  εἴρομαι (4)): ταῦτά με Ο93: δ492, λ463, ω478.

************************************************************

διέκ [διά strengthened by ἐκ]. Right through; or
  simply, through. With genit.: προθύρου Ο124. Cf.
  κ388, ρ61, 460, σ101, 185 = τ503 = χ433, σ386, τ47 =
  υ144, φ299.

************************************************************

διέκριθεν, 3 pl. aor. pass. διακρίνω.

************************************************************

†διελαύνω [δι-, δια-(1)(3)] 3 sing. aor. διήλασε.

1. To drive (horses, etc.) across something Μ120
  (across the ditch).--To drive them across. With
  genit.: τάφροιο Κ564.

2. To drive or thrust (a weapon) through. With genit.:
  λαπάρης ἔγχος Π318.--To drive or thrust a weapon
  through. With genit.: ἀσπίδος Ν161.

************************************************************

διελέξατο, 3 sing. aor. διαλέγομαι.

************************************************************

διελεύσεσθαι, fut. infin. διέρχομαι.

************************************************************

διελθέμεν, aor. infin. διέρχομαι.

************************************************************

δίεμαι [cf. δίον, διώκω]. Aor. sub. δίωμαι φ370. 3
  sing. δίηται Η197, Ο681, Π246, Χ189, 456. 3 pl.
  δίωνται Π110. 3 sing. opt. δίοιτο ρ317. (ἀπο-,
  ἐνδίημι.)

1. To chase, pursue Χ189: ρ317

2. To chase away, drive off or away: λῖν Π110. Cf.
  Μ276, Σ162, Χ456: φ370.--Sim.: ἀπὸ ναῦφι μάχην Π246.
  --To cause to retire, put to flight Η197.

3. To send or chase away, dismiss: ξεῖνον ἀπὸ μεγάροιο
  ρ398. Cf. υ343.

4. To drive (horses) Ο681.

5. As pass.

    a. To be driven off or away Μ304.

    b. Of horses, to be driven, race Ψ475.

************************************************************

†διέξειμι [δι-, δια- (1) + ἐξ- (1) + εἶμι]. Infin. (in
  fut. sense) διεξίμεναι. To pass through and emerge
  from something: πύλας, τῇ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε
  Ζ393.

************************************************************

διεξερέομαι [δι-, δια- (9), ἐξ- (9)]. To question
  closely about. With double acc.: ἐμὲ ταῦτα Κ432.

************************************************************

διεξίμεναι, infin. διέξειμι.

************************************************************

διέπερσε, 3 sing. aor. διαπέρθω.

************************************************************

διεπέφραδε, 3 sing. aor. διαφράζω.

************************************************************

διέπραθον, 3 pl. aor. διαπέρθω.

************************************************************

διέπτατο, 3 sing. aor. διαπέτομαι.

************************************************************

διέπω [δι-, δια- (10) + ἕπω].

1. To bring into order or under control: στρατόν Β207.
  Cf. Ω247.

2. To carry on, manage Α166.--To attend to, carry
  through: τὰ ἕκαστα μ16.--To attend to, arrange,
  settle Λ706.

************************************************************

†διερέσσω [δι-, δια- (2)]. Aor. διήρεσ(σ)α. To row or
  propel oneself in the water through a space μ444
  (through the strait), ξ351 (through the water
  between the ship and the shore).

************************************************************

διερός.

1. App., living: βροτός ζ201.

2. App., nimble: ποδί ι43.

************************************************************

διέρχομαι [δι-, δια- (1)(2)]. Fut. infin. διελεύσεσθαι
  Ν144, Υ263. 3 sing. aor. διῆλθε Ψ876: τ453. 3 pl.
  opt. διέλθοιεν Κ492. Infin. διελθέμεν Υ100, Ω716:
  ζ304.

1. Of a weapon, to pierce its way Υ263, Ψ876: τ453.--
  To pierce or pass through. With genit.: χροός Υ100.

2. To pass through or traverse a space: ὅπως ἵπποι ῥεῖα
  διέλθοιεν Κ492. Cf. Ω716.--To pass through or
  traverse. With genit.: μεγάροιο ζ304.--With acc.:
  ἄστυ Ζ392. Cf. Γ198, Ν144.

************************************************************

διεσκέδασε, 3 sing. aor. διασκεδάννυμι.

************************************************************

διέσσυτο, 3 sing. aor. mid. διασεύω.

************************************************************

διέσταμεν, 1 pl. pf. διίστημι.

************************************************************

διέστησαν, 3 pl. aor. διίστημι.

************************************************************

διέσχε, 3 sing. aor. διέχω.

************************************************************

διέσχισε, 3 sing. aor. διεσχίσθη, 3 sing. aor. pass.
  διασχίζω.

************************************************************

διέτμαγον, aor. διατμήγω.

************************************************************

διέτρεσαν, 3 pl. aor. διατρέω.

************************************************************

διέφθορας, 2 sing. pf. διαφθείρω.

************************************************************

διέχευαν, 3 pl. aor. διαχέω.

************************************************************

†διέχω [δι-, δια- (1)]. 3 sing. aor. διέσχε. To pass
  through, hold its way: [ὀϊστός] Ε100. Cf. Λ253,
  Υ416.

************************************************************

δίζημαι [prob. a non-thematic redup. pres. = ζητέω]. 2
  sing. δίζηαι λ100. 1 pl. aor. subj. διζησόμεθα π239.

1. To seek for, try to find (a person or a strayed
  animal): Πάνδαρον Δ88. Cf. Ε168, Κ84, Ν760: ἵππους
  φ22. Cf. ο90.--To seek out, try to get the help of:
  ἄλλους π239.

2. To seek after, try to acquire or have: φάρμακον
  α261. Cf. Π221.--To strive after, seek to achieve:
  νόστον λ100, ψ253.

3. To seek in marriage, woo π391 = φ161.

************************************************************

δίζυξ, υγος [δι-, δισ- + ζυγόν]. Yoked, or meant to be
  yoked, in pairs: ἵπποι Ε195, Κ473.

************************************************************

δίζω [prob. thematic form answering to δίζημαι]. To be
  in doubt, hesitate: ἠὲ ... ἦ ... Π713.

************************************************************

διήγαγον, 3 pl. aor. διάγω.

************************************************************

διηκόσιοι [δι-, δισ- + ἑκατόν]. Two hundred Ι383.--
  Absol. Θ233.

************************************************************

διήλασε, 3 sing. aor. διελαύνω.

************************************************************

διῆλθε, 3 sing. aor. διέρχομαι.

************************************************************

διηνεκέως [adv. fr. next]. Right through, at length:
  ἀγορεῦσαι η241.--Fully, plainly, in detail δ836,
  μ56.

************************************************************

διηνεκής [δι-, δια- (8) + ἐνεκ-. See φέρω]. Carried
  straight through, straight: ὦλκα σ375. --Without
  break or obstruction: ἀτραπιτοί ν195. --Continuous:
  νώτοισιν (slices cut the whole length of the back)
  Η321: ξ437--Thrown out far, far-stretching: ῥίζῃσιν
  Μ134.--Carried right round: ῥάψε ῥάβδοισι διηνεκέσιν
  περὶ κύκλον Μ297.

************************************************************

διήνυσε, 3 sing. aor. διανύω.

************************************************************

διήρεσσαδιήρεσα, aor. διερέσσω.

************************************************************

δίηται, 3 sing. aor. subj. δίεμαι.

************************************************************

διήφυσε, 3 sing. aor. διαφύσσω.

************************************************************

†διικνέομαι [δι-, δια- (9)]. Fut. διίξομαι Ι61. 2 sing.
  aor. διί̄κεο Τ186. To go through in speaking: πάντα
  Ι61, Τ186.

************************************************************

διῑπετής [app. fr. Διί, dat. of Ζεύς + πε-, πίπτω].
  Thus, falling in the sky, i.e. rain-fed; or poss.,
  falling by the power or ordinance of Zeus. Epithet
  of rivers Π174, Ρ263, Φ268, 326: δ477, 581, η284.

************************************************************

διίστημι [δι-, δια- (6)]. 3 dual aor. διαστήτην Α6,
  Π470. 3 pl. διέστησαν Ω718. Nom. pl. masc. pple.
  διαστάντες Μ86, Ρ391. 1 pl. pf. διέσταμεν Φ436.

1. In aor. and mid.

    a. To stand apart or aside: διαστάντες
    (severing, parting, i.e. in order to form
    themselves into bodies) Μ86, τὼ [ἵππω] διαστήτην
    (wheeled apart, i.e. with their hind quarters)
    Π470, διαστάντες (taking their stand at
    (regular) intervals) Ρ391, διέστησαν καὶ εἶξαν
    ἀπήνῃ (stood aside, parted this way and that)
    Ω718.

    b. Of the sea, to part, be cleft Ν29.

    c. To come into variance, quarrel Α6.

2. In pf., to have one's stand, stand, apart: τίη
  διέσταμεν; (why do we not come to close quarters ?)
  Φ436.

************************************************************

διί̄φιλος [Διί, dat. of Ζεύς + φίλος. Prob. better
  written thus than Διὶ φίλος. Cf. διιπετής, which is
  clearly a compound]. Dear to Zeus, favoured by Zeus
  Α74, 86, Β628, Ζ318, Θ493, 517, Ι168, Κ49, 527,
  Λ419, 473, 611, Ν674, Π169, Σ203, Χ216, Ω472.

************************************************************

δικάζω [δίκη]. Fut. δικάσω Ψ579. 3 pl. aor. δίκασαν
  λ547. Imp. pl. δικάσσατε Ψ574.

1. To pronounce judgment, give a decision Σ506, Ψ574,
  579: λ547.

2. To form a decision, come to a resolve Α542, Θ431
  (lay down the law for ...).

3. In mid., to seek a judgment or decision, plead one's
  cause λ545, μ440.

************************************************************

δίκαιος [δίκη].

1. Conforming to the traditional order of society,
  observing the usages common to civilized men,
  civilized ζ120 = ι175 = ν201, θ575.--In superl.
  δικαιότατος Λ832, Ν6.

2. Mindful of the usages of courtesy, well-bred γ52.

3. Acting with due regard to what is right, upright,
  honourable β282, γ133, ν209.--In comp. δικαιότερος
  Τ181.

4. Absol. in neut. δίκαιον, something right or proper:
  ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ (when the right word has been
  spoken) σ414 = υ322.--οὐ δ. with infin., (it is) not
  right or proper to: ἀτέμβειν υ294, φ312.

************************************************************

δικαίως [adv. fr. prec.]. In due or proper wise ξ90.

************************************************************

δικασπόλος [δίκας, acc. pl. of δίκη + -πολος, conn.
  with πολεύω]. Busied about judgments, administering
  justice Α238: λ186.

************************************************************

δίκη, ης, ἡ.

1. Custom, usage, way: βασιλήων δ691. Cf. σ275, τ43.--
  With notion of privilege: γερόντων ω255.--Applied to
  a mode of existence or action imposed from without:
  δμώων ξ59. Cf. λ218.--Something that always happens
  in specified circumstances τ168.

2. Right, justice Π388, Τ180: ξ84.--In pl., rules of
  right, principles of justice: οὐ δίκας εἰδότα οὐδὲ
  θέμιστας (having no regard for justice or the usages
  of (civilized) men; see εἴδω (III) (12)) ι215. Cf.
  γ244.

3. A judgment or doom: ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσιν (by his
  (impartial) administration of justice) Π542. Cf.
  Σ508.

4. A plea of right, a claim: δίκας εἴροντο (were asking
  questions about their ..., seeking decisions in
  regard to them) λ570. Cf. Ψ542.

************************************************************

δικλίς, ίδος [δι-, δισ- + κλίνω]. Of gates or doors,
  double: πύλας δικλίδας Μ455. Cf. β345, ρ268.

************************************************************

δίκτυον, ου, τό. A fishing-net χ386.

************************************************************

δῑνεύω [δίνη]. 3 sing. pa. iterative δινεύεσκε Ω12.

1. To turn (one's team) this way and that Σ543.

2. To whirl oneself about, spin round. Of acrobats
  Σ606: = δ19.--Of a bird, to circle or wheel in
  flight Ψ875.

3. To wander, rove, roam Δ541, Ω12: τ67.

************************************************************

δῑνέω [as prec.]. (ἀμφι-, ἐπι-.)

1. To whirl round (before throwing): σόλον Ψ840.--To
  cause to revolve: μοχλόν ι384, 388.

2. To whirl oneself about, spin round. Of dancers Σ494.

3. In pass.

    a. To go in a circle: πόλιν πέρι δινηθήτην
    Χ165.

    b. To wander, rove, roam ι153, π63.

    c. Of the eyes, to be turned in various
    directions, wander Ρ680.

************************************************************

δί̄νη, ης, ἡ. An eddy or whirlpool (in a river) Φ11,
  132, 213, 239, 246, 353: ζ116.

************************************************************

δῑνήεις, εντος [δίνη]. Eddying, whirling. Epithet of
  rivers. Of the Lycian Xanthus Β877, Ε479.--Of the
  Trojan Xanthus (Scamander) Θ490, Ξ434 = Φ2 = Ω693,
  Φ125, 206, 332, Χ148. --Of other rivers Υ392: ζ89,
  λ242.

************************************************************

δῑνωτός, ή, όν [δινόω fr. δῖνος = δίνη]. (Cf.
  ἀμφιδινέω.)

1. App., adorned with inlaid circles or spirals of a
  precious material Γ391: τ56.

2. App., ornamented with rings or round pieces of
  specified materials Ν407.

************************************************************

δῑογενής [δι-ο-, fr. δι- of oblique cases of Ζεύς +
  γεν-, γίγνομαι]. Sprung from Zeus. Epithet of heroes
  Α337, 489, Β173, Δ489, Ι106, Λ810, Ψ294, etc.--In
  Od. always of Odysseus β352, ε203, θ3, κ443, etc.

************************************************************

Διόθεν [δι-ο- as in prec. + -θεν (1)].

1. From, sent by, Zeus Ω194, 561.

2. By his power or will Ο489.

************************************************************

διοϊστεύω [δι-, δια- (1) (2)].

1. To shoot an arrow through. With genit.: πελέκεων
  τ578 = φ76. Cf. τ587, φ97 = 127, φ114.

2. To shoot an arrow over an indicated space μ102.

************************************************************

δίοιτο, 3 sing. aor. opt. δίεμαι.

************************************************************

†διόλλῡμι [δι-, δια- (10)]. 3 sing. pf. διόλωλε. To go
  to ruin: οἶκος ἐμὸς διόλωλε β64.

************************************************************

δίον, aor. [δϝι-, δείδοικα]. To be afraid Ε566, Ι433,
  Λ557.--With μή and opt. Ρ666: χ96.

************************************************************

δίον, aor. [Cf. δίεμαι.] To flee, run Χ251.

************************************************************

διοπτεύω [δι-, δια- (10) + ὀπτεύω fr. ὀπ-. See ὁράω].
  (ἐποπτεύω.) To act the spy Κ451.

************************************************************

διοπτήρ, ῆρος, ὁ [cf. prec.]. A spy Κ562.

************************************************************

δῖος, δῖα, δῖον [Δι- of oblique cases of Zeus].

1. Of Zeus: δῖον γένος Ι538 (= Διὸς κούρη536).

2.

    a. Bright, shining. Of the sea Α141, Β152, Ξ76,
    etc.: γ153, δ577, ε261, etc.--Of rivers (or
    perh. rather = διιπετής) Β522, Μ21.--Of the dawn
    Ι240, Λ723, Σ255, etc.: ι151, λ375, π368, etc.--
    Of the αἰθήρ Π365: τ540.--Of the earth Ξ347,
    Ω532.

    b.

        a. Of goddesses, bright, resplendent,
      glorious Β820, Γ389, 413, Ε370, Κ290 (here,
      of Athene, perh. rather in sense (1) = διὸς
      τέκοσ284): ε263, 321, 372, μ133, υ68, 73.--
      Applied to Charybdis μ104, 235.

        b. With superl. sense: δῖα θεάων,
      bright, etc., among goddesses (partitive
      genit.), brightest, etc., of goddesses (cf.
      (3) (b) (β)) Ε381, Ζ305, Ξ184, etc.: α14,
      δ382, κ400, etc.

3. An epithet of general commendation.

    a. Of men, noble, illustrious, goodly, or the
    like Α7, 145, Β57, 221, Γ329, Δ319, Ε211, Ζ31,
    Κ285, Ξ3, Π705, Ω618, etc.: α196, 284, 298,
    γ439, δ655, λ168, 522, ξ3, φ240, etc.--Sim. of
    peoples or bodies of men: Ἀχαιοί Ε451. Cf. Κ429,
    Λ455, 504, Σ241, Υ354: γ116, τ177, 199.

    b.

        a. Of women, noble, queenly, or the
      like Ε70, Ζ160, Ρ40: γ266.

        b. With superl. sense: δῖα γυναικῶν,
      pearl of women (cf. (2) (b) (β)) Β714, Γ171,
      228, 423: α332, δ305, υ147, etc.

    c. Of horses, noble, well-bred, or the like
    Θ185, Ψ346 (here perh. rather in sense (1),
    'divine'; cf. 347).

    d. Of cities, etc., famed, rich, or the like
    Β615, 836, Λ686, 698, Φ43: γ326, δ313, 702 =
    ε20, ν275, 440, ο298, ρ121, ω431.

************************************************************

διοτρεφής [δι-ο- (cf. διογενής) + τρέφω]. Nourished or
  cherished by Zeus. Epithet of kings, chiefs, etc.
  Α176, Β660, Ε463, Η109, Λ648, etc.: γ480, δ26, ε378,
  η49, χ136, etc.--Absol. in voc. Ι229, Ρ685, Φ75,
  etc.: δ391, κ266, 419, ο155, 199, ω122.

************************************************************

δίπλαξ, ακος [δι-, δισ-. For the second element cf.
  next].

1. Double, applied in two layers: δημῷ Ψ243. Cf. Ψ253.

2. As fem. sb., a χλαῖνα intended to be worn double
  Γ126, Χ441: τ241.

************************************************************

διπλόος [δι-, δισ-. For the second element cf. ἁ-πλοΐς
  and prec.]. Contr. acc. sing. fem. διπλῆν Κ134:
  τ226.

1. Worn double: χλαῖναν Κ134: τ226.

2. Of the θώρηξ, consisting of two plates: ὅθι ζωστῆρος
  ὀχῆες σύνεχον καὶ δ. ἤντετο θώρηξ Δ133 = Υ415 (i.e.
  where the two plates met (and overlapped ) at the
  sides. But there is great confusion in these
  passages. The belt would naturally be fastened in
  front, not at the side; and in Υ the wound is
  behind).

************************************************************

δίπτυχος, ον [δι-, δισ- + πτυχ-, πτύξ]. From δίπτυξ
  acc. sing. fem. δίπτυχα (cf. ὑπόβρυξ).

1. Worn double: δίπτυχον λώπην ν224.

2. In a double fold: δίπτυχα [κνίσην] ποιήσαντες (i.e.
  folding it with a double fold so as to enclose the
  sacrificial joints) Α461 = Β424: = γ458 = μ361.

************************************************************

δίς [δύο]. Twice: δὶς τόσσον ι491.

************************************************************

δισθανής [δισ- + θαν-, θνῄσκω]. Dying twice μ22 (i.e.
  with a second death to face).

************************************************************

δισκέω [δίσκος]. To engage in a contest of throwing the
  δίσκος: ἀλλήλοισιν (with ...) θ188.

************************************************************

δίσκος, ου, ὁ. A mass of stone for distance-throwing as
  a trial of strength or skill Ψ431, Β774: = δ626 =
  ρ168, θ129, 186.

************************************************************

δίσκουρα, τά Ψ523 = δίσκου οὖρα. See οὖρον (3).

************************************************************

δῑφάω. To seek for, search for Π747.

************************************************************

δίφρος, ου, ὁ [contr. fr. διφόρος fr. δι-, δισ- +
  -φορος, φέρω. 'Something that carries two,' i.e. (in
  war) the ἡνίοχος and the παραιβάτης].

1.

    a. A chariot, whether used in war, for racing,
    for travel or for conveyance in general (hardly
    to be distinguished from ἅρμα) Γ262, 310, Ε20,
    Ν392, Ψ335, 370, Ω322, etc.: γ324, 369, 481,
    483, δ590, ξ280.

    b. The platform thereof, composed of straps
    plaited and strained tight Ε727.

2. A seat (the notion of 'two' app. lost) Γ424, Ζ354,
  Ω578: δ717, ρ330, τ97, υ259, etc.

************************************************************

δίχα [δι-, δίς].

1. In two: δ. ἑταίρους ἠρίθμεον (into two bodies) κ203,
  δ. σφισὶ πάντα δέδασται (between them) ο412.

2. In two ways: δ. σφισὶν ἥνδανε βουλή (they were
  divided in opinion) Σ510: γ150, βάζομεν (in
  disagreement, at variance ) γ127.--So of favouring
  different sides, taking different parts: δ. θυμὸν
  ἔχοντες Υ32. Cf. Φ386.--Of doubt or hesitation: δ.
  μερμήριζεν (was in two minds) χ333. Cf. π73, τ524.

************************************************************

διχθά [as prec.].

1. = prec. (1) α23 (into two tribes).

2. = prec. (2). Of doubt, etc. Π435.

************************************************************

διχθάδιος, η, ον [διχθά].

1. Two (and different): κῆρας Ι411.

2. In neut. pl. διχθάδια as adv. = δίχα (2). Of doubt,
  etc. Ξ21.

************************************************************

δίψα, ης, ἡ. Thirst Λ642, Τ166, Φ541, Χ2.

************************************************************

διψάω [δίψα]. To be athirst: διψά̄ων (in (his) thirst)
  λ584.

************************************************************

†διωθέω [δι-, δια- (5)]. 3 sing. aor. διῶσε. To tear
  asunder, rend: κρημνὸν [πτελέη] διῶσεν Φ244.

************************************************************

διώκω [cf. δίεμαι]. 3 dual impf. διώκετον Κ364.

1. To chase, pursue Ε65, 672, Θ339, Κ359, 364, Ν64,
  Π598, Ρ463, Φ3, 601, Χ8, 157, 158, 168, 173, 199,
  200, 230: ο278.--In mid. Φ602.--Absol.: διωκέμεν ἠδὲ
  φέβεσθαι Ε223 = Θ107.

2. To send away, chase away σ409.--In mid. σ8.

3. To pursue, seek to win: ἀκίχητα Ρ75.

4. To drive (a chariot) Θ439.--Absol. Ψ344, 424, 499,
  547.

5. Of a wind, to drive (a vessel) ε332.

6. Of rowers, to propel (a vessel). Absol.: ῥίμφα
  διώκοντες μ182.--In pass., of a vessel, to be
  propelled by any agency, course along: ῥίμφα
  διωκομένη ν162.

************************************************************

δίωμαι, aor. subj. δίεμαι.

************************************************************

διῶσε, 3 sing. aor. subj. διωθέω.

************************************************************

δμηθήτω, 3 sing. aor. imp. pass. δαμάζω.

************************************************************

δμῆσις, ἡ [δμη-, δαμάζω]. Control, handling Ρ476.

************************************************************

δμήτειρα, ἡ [as prec.]. The subduer (cf. πανδαμάτωρ):
  Νὺξ δ. θεῶν καὶ ἀνδρῶν Ξ259.

************************************************************

δμῳή, ῆς, ἡ [δμ-, δαμάζω]. A bondwoman, a female
  servant (cf. ἀμφίπολος) Ζ375, 376, Ι658, Σ28, Χ449,
  Ψ550, Ω582, 587, 643: α147, β412, δ49, ζ307, ο461,
  ρ34, etc.--Of Calypso's servants ε199.--With γυνή.
  See γυνή (3).

************************************************************

δμώς, ωός, ὁ [as prec.]. Genit. pl. δμώων α398, ι206,
  ξ59, ρ402, etc. Dat. δμώεσσι ζ71, λ431, ο379, ω213,
  etc. δμωσί ρ389. A bondman, a man-servant Τ333: =
  η225, δ644, ζ69, λ190, ρ299, ω210, etc.--With ἀνήρ
  π305.

************************************************************

δνοπαλίζω. 2 sing. fut. δνοπαλίξεις ξ512. App., to
  knock aside or about, or, to shake: ἀνὴρ ἄνδρ’
  ἐδνοπάλιζεν Δ472.--Of clothes, app., metaphorically,
  to knock them about; or perh., to flutter or flaunt
  them: τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις ξ512.

************************************************************

δνοφερός, ή, όν [δνόφος, darkness].

1. Dark, devoid of light ν269, ο50.

2. Dark in hue Ι15 = Π4.

************************************************************

δοάσσατο, 3 sing. aor. [app. conn. with δοκέω]. 3 sing.
  subj. δοάσσεται Ψ339. To seem, appear. With infin.:
  ἄκρον ἱκέσθαι Ψ339.--Impers.: κέρδιον εἶναι Ν458 =
  Ξ23 = Π652: = ο204 = σ93 = χ338 = ω239, ε474 = ζ145,
  κ153.

************************************************************

δοθείη, 3 sing. aor. opt. pass. δίδωμι.

************************************************************

δοιή, ῆς, ἡ [δοιός]. Doubt Ι230.

************************************************************

δοίην, aor. opt. δίδωμι.

************************************************************

δοιός, ή, όν [δύο].

1. Two Γ236, Δ7, Ε206, 728 (see under ἄντυξ (1)), Λ431,
  634, Μ455, 464, Ν126, Π326, Σ605, Τ310, Χ148, Ψ194,
  Ω527, 608, 609, 648: δ18, 129, 526, ε476, κ84, π253,
  296, τ562.

2. In neut. pl. δοιά as adv., in two ways, in double
  wise: κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ β46.

************************************************************

δοκεύω [δοκ-, δέχομαι]. To watch, keep an eye upon:
  μεταστρεφθέντα (for his turning away) Ν545, Ὠρίωνα
  Σ488: = ε274. Cf. Θ340, Π313, Ψ325.

************************************************************

δοκέω.

1. To seem, appear. With infin.: ὃς δοκέει χαριέστατος
  εἶναι Ζ90. Cf. Ψ459, 470: α227, β33, ε342, ζ258,
  θ388, ρ415, σ18, 125, υ93.--Impers.: ὥς μοι δοκεῖ
  εἶναι ἄριστα Ι103 = 314 = Ν735. Cf. Ζ338, Μ215: α376
  = β141, ε360, ν154, σ354, ψ130.

2. To seem likely to ... With fut. infin.: οὔ μοι
  δοκέει μύθοιο τελευτὴ κρανέεσθαι Ι625.

3. To seem or appear to oneself, think oneself. With
  infin.: δοκέεις τις μέγας ἔμμεναι σ382.

4. To think, suppose, fancy, imagine. With pres.
  infin.: δόκησε σφίσι θυμὸς ὣς ἔμεν ὡς εἰ ... κ415.--
  With fut. infin.: νικησέμεν Η192.

************************************************************

δοκός, ἡ [δοκ-, δέχομαι]. A beam supporting a roof τ38,
  χ176, 193.--A piece of timber intended to be used as
  such a beam Ρ744.

************************************************************

δόλιος, η, ον [δόλος].

1. Characterized by or showing craft or guile δ455,
  529, ι282.

2. Craftily and skilfully arranged: κύκλον δ792.

************************************************************

δολίχαυλος, ον [δολιχός + αὐλός (3)]. With long αὐλός:
  αἰγανέας ι156 (meaning simply 'long'; the second
  element not to be pressed).

************************************************************

δολιχεγχής [δολιχός + ἔγχος]. With long spears Φ155.

************************************************************

δολιχήρετμος, ον [δολιχός + ἐρετμόν]. With long oars.
  Epithet of the Phaeacians θ191 = 369 = ν166.--Of
  ships δ499, τ339, ψ176.

************************************************************

δολιχός, ή, όν.

1. Long Δ533, Η255, Ι86, Ν162, Ο474, Π607: γ169, δ393,
  483, ρ426, τ448.--Of time: νύκτα δολιχὴν σχέθεν (so
  as to be ...) ψ243.--Of a disease, long drawn-out,
  protracted λ172.

2. In neut. sing. δολιχόν as adv., for a long time, for
  long, long Κ52.

************************************************************

δολιχόσκιος [doubtfully explained as fr. δολιχός +
  σκιή, 'casting a long shadow,' 'long']. Epithet of
  spears: ἔγχος Γ346, 355, Ε15, Ζ44, Η213, Ν509, Π801,
  Υ262, Φ139, Ψ798, etc.: τ438, χ95, 97, ω519, 522.

************************************************************

δολόεις, εσσα [δόλος].

1. Crafty, wily η245, ι32.

2. Craftily or cunningly made θ281.

************************************************************

δολομήτης, ου [δόλος + μῆτις]. Crafty of counsel, wily.
  Absol. in voc. δολομῆτα Α540.

************************************************************

δολόμητις [as prec.]. = prec. α300 = γ198 = 308, γ250,
  δ525, λ422.

************************************************************

δόλος, ου, ὁ.

1. Bait for catching fish μ252.

2. Any cunningly made contrivance for ensnaring or
  bringing into one's power. Of the bonds forged by
  Hephaestus θ276, 282, 317.--Of the Trojan horse
  θ494.

3. Any cunning or crafty contrivance, a trick or
  stratagem Γ202, Δ339, Ζ187, Λ430, Ο14, Σ526: β93,
  γ119, 122, δ437, 453, ε356, ι19, 422, κ232, 258,
  380, λ439, ν292, 293, τ137, ω128.

4. Guile, craft, cunning, trickery: ἔπεφνε δόλῳ Η142.
  Cf. Φ599, 604, Ψ585: ἠὲ δόλῳ ἢ ἀμφαδόν α296, λ120.
  Cf. β106 = ω141, β368, ι406, 408, τ212.--(The)
  contrivance or plotting: ὑπ’ Αἰγίσθοιο δόλῳ γ235.
  Cf. δ92.--Craftiness, cunning: δόλου οὐ λήθετο Ψ725.
  Cf. ψ321.

************************************************************

δολοφρονέω [δόλος + φρονέω]. To have guile in one's
  heart, plan trickery Γ405, Ξ197, 300 = 329 = Τ106:
  κ339, σ51 = φ274.

************************************************************

δολοφροσύνη, ης, ἡ [δολόφρων, fr. δόλος + φρήν].
  Trickery, deceit Τ112.--In pl.: δολοφροσύνῃς
  ἀπάτησεν Τ97.

************************************************************

δόμεν, 1 pl. aor. δίδωμι.

************************************************************

δόμεν, δόμεναι, aor. infin. δίδωμι.

************************************************************

δόμονδε [acc. of δόμος + -δε (1)].

1. To the house χ479, ω220.

2. Home, to one's home Ω717.--So ὅνδε δόμονδε Π445: α83
  = ξ424 = υ239 = φ204, γ272, ρ527, υ329.

************************************************************

δόμος, ου, ὁ [δεμ-, δέμω. Cf. δῶμα, L. domus].

1. A house or abode Β513, 701, Ι382, Κ267, Σ290, Ω673,
  etc.: α126, δ43, ζ302, π274, σ8, υ361, etc.--In pl.
  in the same sense: δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν Ε198. Cf.
  Ζ370, Λ132, Ξ202, Ψ84, etc.: α380, γ313, ζ303, ο465,
  etc.

2. Of the house or realm of Hades: δόμον Ἄϊδος Γ322.
  Cf. Η131, Λ263, Ξ457, Υ336, Ω246: ι524, κ512, λ69,
  150, 627, ψ252, 322.--So in pl.: Ἀΐδαο δόμοισιν Χ52,
  482, Ψ19 = 179, Ψ103: δ834 = ω264, κ175, 491 = 564,
  ξ208, ο350, υ208, ω204.

3. A temple: Ἐρεχθῆος η81. Cf. Ζ89.

4. Of a nest of wasps or bees Μ169.--Of a sheepfold
  Μ301 = ζ134.

5. With a distinguishing word: χαλκήϊον σ328 (see
  χαλκήϊος).

6. Applied to particular parts of a house.

    a. To Penelope's quarters α330, φ5.

    b. To the μέγαρον (sometimes difficult to say
    whether the word should be taken in this
    restricted sense): δόμον κάτα δαινυμένοισιν
    ρ332. Cf. β322, η144, χ199, 291, 381, 440, 455.

************************************************************

δονακεύς [δόναξ]. A thicket of reeds σ576.

************************************************************

δόναξ, ακος, ὁ [δονέω].

1. A reed Κ467: ξ474.

2. The shaft of an arrow: ἐκλάσθη δ. Λ584.

************************************************************

δονέω.

1. To shake, cause to quiver Ρ55.

2. To drive about, put in commotion: βόας οἶστρος χ300.
  --Of the wind driving clouds Μ157.

************************************************************

δόντες, nom. pl. masc. aor. pple. δίδωμι.

************************************************************

δόξα, ης, ἡ [δοξ-, δοκέω]. What one expects: ἀπὸ δόξης
  (away from, i.e. such or so as to fall short of or
  disappoint, expectation) Κ324: λ344.

************************************************************

δορός, οῦ, ὁ [δέρω]. A leathern bag β354, 380.

************************************************************

δορπέω [δόρπον]. To take δόρπον Ψ11: η215, θ539, ο302
  (twice).

************************************************************

δόρπον, ου, τό. The evening meal, taken after the day's
  work, whether of fighting or of a peaceful
  occupation Η370, 380, 466, Θ503, Ι66, 88, Λ730,
  Σ245, 298, 314, Τ208, Ψ55, Ω2, 444, 601: β20, δ213
  (see δεῖπνον (1)(h)), 429 = 574, 786, η13, 166,
  θ395, ι291, 344, μ283, 292, 307, 439, ν31, 34, 280,
  ξ347, 407, 408, π453, σ44, τ402, υ392, φ428.

************************************************************

δόρυ, τό. Genit. δουρός (for δορϜός) Γ61, Ρ295, Ψ529,
  etc.: τ453. δούρατος Λ357. Dat. δουρί Α303, Ο420,
  Χ246, etc.: θ229, π441, χ92, etc. δούρατι Ν77: ε371.
  Nom. dual δοῦρε Κ76: σ377. Acc. δοῦρε Γ18, Μ298,
  Φ145, etc.: α256, μ228, π295, χ101, 125. Nom. pl.
  δοῦρα Β135, Λ571, Τ361, etc.: μ441. δούρατα Ε656,
  Μ36, Ν264: ε361. Genit. δούρων Χ243: ρ384. Dat.
  δούρεσσι Μ303: θ528. δούρασι Φ162. Acc. δοῦρα Ε495,
  Ζ3, Ω450, etc.: ε243, μ443, χ144, etc. δούρατα Ε618,
  Ν260, Ρ234, etc.: ε162, χ110, 251, etc.

1. A shoot or stem of a tree ζ167.

2. A treetrunk, a piece of timber in the rough: δοῦρα
  κέρσαντες Ω450. Cf. Γ61: ε162, 243.

3. A beam, plank, or log: δοῦρα νεῶν Β135. Cf. Μ36,
  Ο410, Ρ744: τέκτονα δούρων ρ384. Cf. ε361, 370, 371,
  ι384, 498, μ441, 443.--Something made of beams or
  planks. Applied to the Trojan horse θ507.

4. The shaft of a spear: πῆλε κόλον δ. Π117 (perh. δ.
  in 114 should be taken in the same sense).

5. A spear Β382, Δ490, Θ258, Ν130, Ρ355, Φ145, etc.:
  α256, θ229, λ532, ξ277, π295, χ101, etc.--Used in
  hunting Φ577: κ162, 164, τ448, 453.--In guarding a
  sheepfold Μ303. --Personified: εἰ καὶ ἐμὸν δ.
  μαίνεται Θ111.--Fig.: δουρὶ δ’ ἐμῷ κτεάτισσα Π57.
  Cf. Π708, Σ341.

************************************************************

δός, aor. imp. δίδωμι.

************************************************************

δόσαν, 3 pl. aor. δίδωμι.

************************************************************

δόσις, ἡ [δο-, δίδωμι].

1. A gift: δ. ὀλίγη τε φίλη τε (i.e. even a small gift
  is welcome) ζ208. Cf. Κ213: ξ58, σ287.

2. A giving for use, a loan δ651.

************************************************************

δόσκον, pa. iterative δίδωμι.

************************************************************

δότε, aor. imp. pl. δίδωμι.

************************************************************

δοτήρ, ῆρος, ὁ [δο-, δίδωμι]. One who gives out or
  distributes: ταμίαι, σίτοιο δοτῆρες Τ44.

************************************************************

δότω, 3 sing. aor. imp. δίδωμι.

************************************************************

δούλειος [δοῦλος, a slave. Cf. next]. Of a slave:
  δούλειον ἐπιπρέπει (show like a slave's) ω252.

************************************************************

δούλη, ης, ἡ [cf. prec.]. A female slave: γένετ’ ἐκ
  δούλης (i.e. a captive) δ12. Cf. Γ409.

************************************************************

δούλιος = δούλειος: δούλιον ἦμαρ. See ἦμαρ (4)(c).

************************************************************

δουλιχόδειρος [δο(υ)λιχός + δειρή]. Long-necked: κύκνων
  Β460 = Ο692.

************************************************************

δουλοσύνη, ης, ἡ [as δούλειος]. Slavery χ423.

************************************************************

δοῦναι, aor. infin. δίδωμι.

************************************************************

δουπέω (γδουπέω) [δοῦπος]. 3 pl. aor. ἐγδούπησαν Λ45.
  Genit. sing. masc. pf. pple. δεδουπότος Ψ679 (app.
  formed direct fr. δοῦπος. Cf. ἀρημένος, κεκοπώς,
  πεφυζότες.) (ἐν-.)

1. To give forth a sound: δούπησε πεσών (fell with a
  thud) Δ504 = Ε42 = 540 = Ν187 = Ρ50 = 311, Ε617,
  Λ449, Ν373, 442, Ο421, 524, 578, Π325, 401, 599,
  822, Ρ580, Υ388: χ94, ω525.--App., to thunder Λ45.

2. To fall in fight, be slain Ν426.--App., simply, to
  die: δεδουπότος Οἰδιπόδαο Ψ679.

************************************************************

δοῦπος, ου, ὁ (γδοῦπος. Cf. ἐρίγδουπος). A sound or
  noise. Of the roaring of the sea ε401, μ202. --Of
  the roar of rushing and meeting waters Δ455.--Of
  noise or din in battle: ἐς δοῦπον ἀκόντων (to where
  the sound is, i.e. to battle) Λ364 = Υ451, δοῦπον
  ἀκόντων (the whiz) Π361, τεῖχος ὕπερ δ. ὀρώρει Μ289.
  Cf. Ι573, Π635.--Of the sound of persons approaching
  or moving: ἐπερχομένων δ. Ψ234. Cf. Κ354: κ556, π10.

************************************************************

δουράτεος [δουρατ-, δόρυ]. Made of beams or planks. Of
  the Trojan horse θ493, 512.

************************************************************

δούρατος, genit. δόρυ.

************************************************************

δουρηνεκής [δουρ-, δόρυ + ἐνεκ-. See φέρω]. In neut.
  sing. δουρηνεκές as adv., as far as a spear
  'carries,' a spear-throw: ἄπεσαν Κ357.

************************************************************

δουρικλειτός [δουρί, dat. of δόρυ + κλειτός]. Famous
  with, i.e. for, the spear, renowned in fight.
  Epithet of Menelaus Ε55, 578, Κ230, Ψ355: ο52, ρ116,
  147.--Of Diomedes Λ333.

************************************************************

δουρικλυτός [as prec. + κλυτός]. = prec. Epithet of
  Idomeneus Β645, 650, Ε45, Ν210, 467, 476.--Of
  Tlepolemus Β657.--Of Meges Ε72.--Of Diomedes Κ109,
  Ψ681.--Of Agastrophus Λ368.--Of Odysseus Λ396, 401,
  661 = Π26.--Of the Lesser Aias Ξ446.--Of Automedon
  Π472.--Of Meriones Π619.--Of Achilles Φ233.--Of
  Peiraeus ο544, ρ71.

************************************************************

δουρικτητός, ή [as prec. + κτητός]. Won by the spear, a
  captive. Of Briseïs Ι343.

************************************************************

δουροδόκη, ης, ἡ [δουρ-, δόρυ + δοκ-, δέχομαι]. A rack
  or stand for holding spears α128.

************************************************************

δουρός, genit. δόρυ.

************************************************************

δοῦσα, aor. pple. fem. δίδωμι.

************************************************************

δόχμιος. = next. In neut. pl. δόχμια as adv., across-
  hill: ἄναντα κάταντα πάραντά τε δ. τε Ψ116 (hardly
  to be distinguished from πάραντα).

************************************************************

δοχμός (ἀποδοχμόω). Taking a slanting direction:
  ἀΐσσοντε (slantwise) Μ148.

************************************************************

δράγμα, ατος, τό [δραγ-, δράσσομαι]. An armful; in
  reaping, the corn cut by a sweep of the sickle, a
  swath Λ69, Σ552.

************************************************************

δραγμεύω [as prec.] In reaping, to pick up the cut corn
  in armfuls Σ555.

************************************************************

δραίνω [desiderative fr. δράω]. To be for doing, be
  minded to do: εἴ τι δραίνεις Κ96.

************************************************************

δράκων, οντος, ὁ [prob. fr. δρακ-, δέρκομαι]. (With
  fem. reference in Ζ181.) A serpent or snake Β308,
  Γ33, Ζ181, Λ26, 39, Μ202 = 220, Χ93: δ457.

************************************************************

δράμε, 3 sing. aor. τρέχω.

************************************************************

†δράσσομαι. Pf. pple. δεδραγμένος. To clutch at, grasp.
  With genit.: κόνιος δεδραγμένος Ν393 = Π486.

************************************************************

δρατός [metathesis of δαρτός, fr. δέρω]. Skinned,
  flayed: σώματα Ψ169.

************************************************************

†δράω. Opt. δρώοιμι. (παρα-, ὑπο-.) To do, accomplish:
  ἅσσ’ ἐθέλοιεν ο317.

************************************************************

δρεπάνη, ης, ἡ [δρέπω]. A sickle Σ551.

************************************************************

δρέπανον, ου, τό [as prec.]. = prec. σ368.

************************************************************

δρέπω. To pluck, pick off. In mid. μ357.

************************************************************

δρήστειρα, ἡ [fem. of next]. A female servant: αἳ δῶμα
  κάτα δρήστειραι ἔασιν τ345. Cf. κ349.

************************************************************

δρηστήρ, ῆρος, ὁ [agent-noun fr. δράω]. A manservant
  π248, σ76, υ160.

************************************************************

δρηστοσύνη, ης, ἡ [δράω]. Domestic service, household
  work ο321.

************************************************************

δρῑμύς, εῖα, ύ. Of the pains of childbirth, sharp,
  piercing Λ270.--Of wrath, bitter, piercing Σ322.--Of
  fighting, bitter, keenly contested Ο696.--Applied to
  passion manifesting itself outwardly (and app.
  likened to smarting tears) ω319.

************************************************************

δρίος [δρῦς. For δρϜ-ος]. A coppice ξ353.

************************************************************

δρόμος, ου, ὁ [δραμ-, δραμ-, τρέχω].

1. Running Σ281.--A running: δρόμου ἰσχανόωσαν (for the
  race) Ψ300, ὡς μεμνέῳτο δρόμουσ361 (app., the
  running of the various chariots. Not 'laps,' as the
  course seems to be only out and home. V.l. δρόμου,
  'the running' simply), πύματον τέλεον δρόμον (the
  last part of the race, i.e. that from the turn home)
  373, 768. Cf. Ψ375, 526. 758: θ121.

2. A race-course Ψ321.

3. A piece of ground suited to horses δ605.

************************************************************

δρύϊνος [δρῦς]. Oaken, or perh., wooden φ43.

************************************************************

δρυμά, τά [δρῦς].

1. Thickets, coppices (prob. not nec. of oak) Λ118:
  κ251.

2. The pl. app. expressing vague mass or quantity
  rather than plurality: ἐείσατο καπνὸς διὰ δ. κ150.
  Cf. κ197.

************************************************************

δρύοχοι, οἱ [δρῦς + ὀχ-, ἔχω]. Stays or trestles
  supporting the keel of a ship under construction
  τ574.

************************************************************

δρύπτω. (ἀπο-, περι-.) To tear away or strip off: ἀπό
  κε ῥινοὺς δρύφθη (would have had his skin stripped
  off) ε426. Cf. Π324.--In mid. of reciprocal action
  β153 (tearing each other's...).

************************************************************

δρῦς, δρυός, ἡ [cognate with Eng. tree, doubtless the
  orig. sense. Cf. δρίος, δρύϊνος, δρυμά, δρύοχοι,
  δρυτόμος]. Pl. δρύες Μ132. Acc. δρῦς Λ494, Ψ118.

1. An oak Λ494, Μ132, Ν389 = Π482, Ξ398, 414, Σ558,
  Ψ118: μ357, ξ328 = τ297.

2. A felled oak or a piece thereof: ξύλον δρυός Ψ328.
  Cf. ι186, ξ12, 425.

3. In phrase οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης Χ126: τ163,
  an obscure proverbial expression. In X the sense
  seems to be 'giving utterance to thoughts from any
  source as they arise,' 'with unconsidered or idle
  words.' In τ the sense seems to be 'for you are
  sprung (from men) not from ...'

************************************************************

δρυτόμος, ου, ὁ [δρῦς + τομ-, τάμνω]. A woodcutter Λ86,
  Π633, Ψ315.

************************************************************

δρώοιμι, opt. δράω.

************************************************************

δῦ, 3 sing. aor. δύω.

************************************************************

†δυάω [δύη]. 3 pl. δυόωσι. To afflict υ195.

************************************************************

δύη, ης, ἡ. Suffering, misery: δ. μ’ ἔχει ξ215, δύης
  πῆμα (sorrow of suffering, sorrow and suffering )
  338. Cf. σ53, 81.

************************************************************

δύ̄η, 3 sing. aor. opt. δύω.

************************************************************

δύ̄ῃ, 3 sing. aor. subj. δύω.

************************************************************

δῦθι, aor. imp. δύω.

************************************************************

δύ̄μεναι, δῦναι, aor. infin. δύω.

************************************************************

δύναμαι. 2 sing. subj. δύνηαι Ζ229. Opt. δυναίμην Σ464:
  ι523. 2 sing. δύναιο δ388. 3 δύναιτο δ644. Genit.
  sing. masc. pple. δῡναμένοιο α276, λ414. Fut.
  δυνήσομαι Α588. 2 sing. -εαι Α241, 562, Ν729. 3
  -εται Τ163: α78, β191, κ291, φ403. 3 sing. aor.
  (ἐ)δυνήσατο Ε621, Ν510, 607, 647, Ξ33, 423: ρ303. 1
  pl. subj. δυνησόμεθα π238. 3 sing. aor. (ἐ)δυνάσθη
  Ψ465: ε319.

1. To be able, have the power, ability or strength, be
  in a position, to do something. With infin.: τεύχε’
  ὤμοιιν ἀφελέσθαι Ε621. Cf. Α241, Β343, Γ236, Ζ101,
  Ν634, etc.: ἐριδαινέμεν οἶος α78. Cf. β191, γ89,
  δ374, σ230, φ171, etc.--Of things: οὐδέ μοι αἷμα
  τερσῆναι δύναται (as if it was striving) Π519. Cf.
  Ξ33.--With ellipse of infin.: δύναται ἅπαντα δ237.
  Cf. Ζ229: κ306, ξ445.--Absol.: εἰ δύνασαί γε Α393.
  Cf. Υ360: μέγα δυναμένοιο (possessed of great power
  or influence) α274, λ414, δύναμαι γάρ δ612, δύνασαι
  γάρ (thou well knowest how to do it) ε25. Cf. δ827,
  π208.

2. Of moral possibility: τελευτὴν ποιῆσαι (cannot make
  up her mind to ...) α250 = π127, προλιπεῖν σε (have
  not the heart to ...) ν331.

************************************************************

δύναμις, ἡ [δύναμαι].

1. Power, strength, might: ὅση δ. γε πάρεστιν Θ294,
  Ν786. Cf. Ν787, Χ20, Ψ891: β62, γ205, υ237 = φ202,
  ψ128.

2. Power to do something: ἀκέσασθε· δ. γὰρ ἐν ὑμῖν κ69.

************************************************************

δυνάσθη, 3 sing. aor. δύναμαι.

************************************************************

δύνηαι, 2 sing. subj. δύναμαι.

************************************************************

δυνήσατο, 3 sing. aor. δύναμαι.

************************************************************

δύντα, acc. sing. masc. aor. pple. δύω.

************************************************************

δύ̄νω. See δύω.

************************************************************

δύο, δύω, indeclinable. (The forms about equally
  common. Used with both dual and pl.) Two Α16, 250,
  Β731, Γ18, Ε159, Κ253, etc.: α256, δ27, 496, ε388,
  θ312, κ515, etc.--Absol.: δύω μοι ἕπεσθον Χ450. Cf.
  Β346, Κ224, Υ271, Ψ174, etc.: β22, ζ63, ξ74, etc.--
  With other numerals: δύω καὶ εἴκοσι Β748: ι241,
  κ208.--δύω καὶ πεντήκοντα θ35, 48, π247.

************************************************************

δυοκαίδεκα, indeclinable [= δυώδεκα, δώδεκα]. Twelve
  Β557, Ζ93 = 274, 308, Κ560, Λ228, Υ225: θ59, ξ13,
  σ293, τ578 = φ76.--Absol.: δ. πάντες ἄριστοι π251.
  Cf. ι195.

************************************************************

δυόωσι, 3 pl. δυάω.

************************************************************

δυσᾱής [δυσ- (1) + ἄημι]. Genit. pl. δυσᾱήων ν99. Of
  winds, blowing with violence, stormy, blustering
  Ε865, Ψ200: ε295, μ289, ν99.

************************************************************

δῦσαι, aor. infin. δύω.

************************************************************

δυσάμμορος, ον [δυσ- (2) + ἄμμορος]. Dogged by
  persistent evil fate, most miserable Τ315, Χ428,
  485, Ω727.

************************************************************

δύ̄σαντο, 3 pl. aor. mid. δύω.

************************************************************

δυσαριστοτόκεια [δυσ-(1) + ἄριστος + τοκ-, τίκτω]. That
  bare the noblest of sons to an evil fate Σ54.

************************************************************

δύ̄σετο, 3 sing. aor. mid. δύω.

************************************************************

δύσζηλος [δυσ- (2) + ζῆλος, jealousy]. Apt to put a bad
  construction on things, suspicious η307.

************************************************************

δυσηλεγής [δυσ- (2) + ἀλεγ-, ἀλεγεινός]. Bringing much
  woe. Epithet of war Υ154.--Of death χ325.

************************************************************

δυσηχής [δυσ-(2) + ἄχος]. Bringing much woe. Epithet of
  war Β686, Η376 = 395, Λ524, 590, Ν535, Σ307.--Of
  death Π442 = Χ180, Σ464.

************************************************************

δυσθαλπής [δυσ- (1) + θάλπω]. Evil in the matter of
  heat, cold: χειμῶνος Ρ549.

************************************************************

δύσκε, 3 sing. pa. iterative δύω.

************************************************************

δυσκέλαδος [δυσ- (1) + κέλαδος]. Ill-sounding, evil to
  the ears: φόβοιο Π357.

************************************************************

δυσκηδής [δυσ- (2) + κῆδος]. Bringing pain or
  discomfort: νύκτα ε466.

************************************************************

δυσκλεής [δυσ- (1) + κλέος]. Acc. δυσκλέα (for
  δυσκλεέα). With smirched fame Β115 = Ι22.

************************************************************

δυσμενέων, pres. pple. [δυσμενής]. Bearing ill-will, in
  enemy wise: εἰ δ. κάκ’ ἔρεξεν β72. Cf. β73, υ314.

************************************************************

δυσμενής [δυσ- (1) + μένος]. Dat. pl. δυσμενέεσσι Ε488,
  Κ193, Χ403, etc.: γ90, ξ218, ρ289, etc. δυσμενέσι
  Γ51.

1. Bearing ill-will, hostile, enemy Ε488, Ζ453, Κ40,
  100, 221, 395, Ν263, Π158, Τ168, 232, Ω288, 365:
  γ90, δ246, 319, ζ200, θ217, ξ221, ο387, χ234.

2. Absol. in pl., enemies, foes, the foe: μάχεσθαι
  δυσμενέεσσιν Π521. Cf. Γ51, Κ193, Τ62, Χ403: δυσ-
  μενέες καὶ ἀνάρσιοι (i.e. pirates) ξ85. Cf. δ822,
  ζ184, ξ218, π121, 234, ρ289.

************************************************************

δυσμήτηρ [δυσ- (1) + μήτηρ]. In voc. δύσμητερ, mother
  of an ill sort ψ97.

************************************************************

δύσμορος [δυσ- (1) + μόρος]. Doomed to an evil fate,
  ill-starred, unlucky Χ60, 481: α49, η270, π139,
  υ194, ω290, 311.

************************************************************

δύ̄σομαι, fut. mid. δύω.

************************************************************

δῡσομένου, genit. sing. masc. aor. pple. mid. δύω.

************************************************************

Δύσπαρις [δυσ- (1) + Πάρις]. In voc. Δύσπαρι, Paris,
  thou wretch Γ39 = Ν769.

************************************************************

δυσπέμφελος [δυσ-. Second element obscure]. Stormy:
  [πόντος] Π748.

************************************************************

δυσπονής [δυσ- (2) + πόνος]. Distressing ε493.

************************************************************

δύστηνος, ον [δυσ-. Second element obscure]. Wretched,
  unhappy, miserable, unfortunate Π445, Χ477: α55,
  δ182, ε436, λ76, ν331, ρ10, 483, 501, τ354, ω289.--
  Absol.: δυστήνων παῖδες Ζ127 = Φ151. Cf. Χ59: ζ206,
  η223, 248, κ281, λ80, 93, υ224.

************************************************************

δυσχείμερος, ον [δυσ- (2) + χεῖμα]. Vexed by bitter
  weather, inclement. Of Dodona Β750, Π234.

************************************************************

δύ̄σω, fut. δύω.

************************************************************

δυσώνυμος, ον [δυσ- (1) + ὄνυμα, Aeolic form of ὄνομα].
  Of ill name, accursed Ζ255, Μ116: τ571.

************************************************************

†δυσωρέομαι [app. δυς -(1) + ὤρη, care, concern]. 3 pl.
  aor. subj. δυσωρήσωνται (most MSS. -ονται, prob. the
  orig. form). To keep painful watch Κ183.

************************************************************

δῦτε, 2 pl. aor. imp. δύω.

************************************************************

δύω, two. See δύο.

************************************************************

δύω, δύ̄νω. 3 sing. pa. iterative δύσκε Θ271. Fut.
  δύ̄σω Β261. 3 pl. sigmatic aor. ἔδῡσαν ξ341. Infin.
  δῦσαι Ε435, Ν182. 3 sing. aor. ἔδῡ Γ36, Λ63, Σ241,
  Ψ154, etc.: γ329, ν35, π220, etc. δῦ Θ85, Ρ210,
  Σ416, Φ118. 3 dual ἐδύ̄την Ζ19, Κ254, 272. 2 pl.
  ἔδῡτε ω106. 3 ἔδῡσαν Σ145. ἔδυν Δ222, Λ263. Subj.
  δύ̄ω Ζ340, Η193, Π186, Σ192, Φ559, Χ99, 125. 2 sing.
  δύ̄ῃς Ι604. 3 δύ̄ῃ Λ194, 209, Ρ455. 3 sing. opt.
  δύ̄η (for δυίη) σ348, υ286. Imp. δῦθι Π64. 3 sing.
  δύ̄τω Ξ377. Pl. δῦτε Σ140. Acc. sing. masc. pple.
  δύντα Τ308. Nom. dual δύντε χ201. Infin. δύ̄μεναι
  Ζ185, 411, Ξ63, Τ313. δῦναι Β413, Γ322, Η131, Κ221,
  Λ537, Υ76: ν30. 3 sing. pf. δέδῡκε Ε811, Ι239: μ93.
  Mid. Fut. δύ̄σομαι μ383. 2 sing. -εαι Ι231. 3 pl.
  -ονται Η298. Infin. -εσθαι η18. 3 pl. aor. δύ̄σαντο
  Ψ739. 3 pl. opt. δῡσαίατο Σ376. 3 sing. aor.
  (ἐ)δύ̄σετο Β578, Γ328, Η465, Ο120, Τ368, Φ515, etc.:
  β388, δ425, ε352, ζ321, ρ336, ψ366, etc. Imp. εύ̄σεο
  Π129, Τ36: ρ276. Genit. sing. masc. pple. δῡσομένου
  α24. (ἀνα-, ἀπο-, ἐκ-, ἐνδύνω, ἐξανα-, ἐξαποδύνω,
  ἐσ-, κατα-, περι-, ὑπεξανα-, ὑπο-.)

I. In fut. and sigmatic aor. act., with adverbs
  indicating deprivation, to strip off (clothes,
  etc.): εἰ μὴ ἀφ’ εἵματα δύσω Β261. Cf. Ε435, Ν182:
  ξ341.--Sim. in pres. subj., to put off (one's
  armour): ἐπεί κ’ ἀπὸ τεύχεα δύ̄ω Χ125.

II. In the tenses other than the fut. and sigmatic aor.
  act.

    1. In act. and mid., to enter, go into, make
    one's way into: δῦναι δόμον Ἄϊδος Γ322, Η131,
    δύοντο τεῖχος Ο345. Cf. Ζ19, 411, Λ263, Φ515,
    Χ99: δέρτρον δύνοντες (thrusting their beaks
    into it) λ579, ἐδύσετο δώματα ρ336. Cf. η18, 81,
    ν366, ω106.--To plunge into (the sea): δῦνε
    πόντον Ο219. Cf. Σ140.--Of the apparent motion
    of a star: ἔδυ νέφεα Λ63.--Absol., to take its
    inward way, pass: δύνει ἀλοιφή Ρ392. Cf. Π340,
    Φ118.

    2. In act. and mid. with preps., to go, make
    one's way, place oneself (into or under
    something): βέλος εἰς ἐγκέφαλον δῦ Θ85. Cf.
    Ε140, Θ271, Φ559: οὓς ὑπ’ Ὀδυσσεὺς δύσετο ε482,
    μέσση κατὰ σπείους δέδυκεν (stands waist deep)
    μ93. Cf. μ383. --So of plunging into the sea:
    δύσεθ’ ἁλὸς κατὰ κῦμα Ζ136, ὑπὸ κῦμ’ ἔδυσαν
    Σ145: ἐς πόντον ἐδύσετο ε352. Cf. δ425, 570 =
    λ253.

    3. In act. and mid., to enter, mingle with (a
    throng or company, etc.): δῦναι ὅμιλον Λ537,
    Υ76. Cf. Ζ185, Η298, Ι604, Κ221, Ξ63, Π729,
    Ρ552, Σ376, Τ313, Υ379: δύσεο μνηστῆρας (go
    among them, mix with them) ρ276.--Sim. with a
    prep.: καθ’ ὅμιλον ἔδυ Γ36.

    4. In act. and mid., to get into, put on
    (armour or clothes): ἐδύσετο χαλκόν Β578, Λ16,
    ἔντε’ ἔδυνεν Γ339, δύσαντο χιτῶνας Ψ739. Cf.
    Γ328, 332 = Λ19 = Π133 = Τ371, Ζ340, Η193, Θ43 =
    Ν25, Ι596, Ν241, Ξ382, Ο120, Π64, 129, Ρ186,
    194, 202, Σ192, 416, Τ368: χιτῶνα δῦνεν ο61,
    δυέσθην τεύχεα χ114. Cf. χ113, ψ366.--Of putting
    on the 'cap of Hades' Ε845.--Sim. with preps.:
    κατὰ τεύχε’ ἔδυν Δ222. Cf. Κ254, 272, Ψ131: ἐν
    τεύχεσσι δύοντο ω496. Cf. χ201, ω498.--So ἐν
    ἀσπίδι δύτω Ξ377. --Fig.: δύσεο δ’ ἀλκήν Τ36.
    Cf. Ι231.

    5. In act. and mid., of the sun, to enter
    Ocean, set: δύσετ’ ἠέλιος Η465, ἔδυ φάος Θ487.
    Cf. Β413, Λ194 = 209 = Ρ455, Σ241, Τ308, Ψ154:
    Αἰθίοπες δυσομένου Ὑπερίονος (dwelling in the
    west) α24. Cf. β388 = γ487 = 497 = λ12 = ο185 =
    296 = 471, γ329 = ε225, ζ321, θ417, ν30, 35,
    π220 = φ226. --So of a constellation: ὀψὲ δύοντα
    Βοώτην ε272. --Sim.: δείελος ὀψὲ δύων Φ232.

    6. In act., of feelings or physical or mental
    states, to come upon, befall: κάματος γυῖα
    δέδυκεν Ε811, Μελέαγρον ἔδυ χόλος Ι553. Cf.
    Ι239, Λ268, 272, Τ16, 367, Χ94: ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον
    δύη ἄχος κραδίην σ348 = υ286.--Of a god, to
    inspire: δῦ μιν Ἄρης Ρ210.

************************************************************

δυώδεκα, indeclinable [= δυοκαίδεκα, δώδεκα]. Twelve
  Β637, Σ230, Φ27: ι159, 204, μ89, τ199.--Absol.: ὄφρα
  δ. ἔπεφνεν Κ488.

************************************************************

δυωδεκάβοιος [δυώδεκα + βοῦς]. Of the value of twelve
  oxen: δυωδεκάβοιον τῖον (at ...) Ψ703.

************************************************************

δυωδέκατος, η [δυώδεκα. Cf. δωδέκατος].

1. The twelfth: ἠώς Α493 = Ω31, Φ81, Ω413.

2. δυωδεκάτη (sc. ἡμέρη), the twelfth day: δυωδεκάτῃ
  (on the twelfth day) Φ46: ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε
  β374, δ588.--So τῇ δυωδεκάτῃ Ω667.

************************************************************

δυωκαιεικοσίμετρος [μέτρον]. Holding twenty-two
  measures: τρίποδα Ψ264.

************************************************************

δυωκαιεικοσίπηχυς, υ [πῆχυς in sense 'cubit']. Twenty-
  two cubits long: ξυστόν Ο678.

************************************************************

δῶ, τό [app. = δῶμ = δῶμα].

1. A house or abode Α426, Η363, Ξ173, Σ385 = 424, Τ355,
  Φ438, 505: α176, 392, β262, δ139, 169, θ28, 321,
  κ111 = ο424, λ501, ν4, ο432, ω115.

2. Of the house or realm of Hades: Ἄϊδος δῶ Ψ74: λ571.

************************************************************

δῶ, aor. subj. δίδωμι.

************************************************************

δώδεκα, indeclinable [ = δυοκαίδεκα, δυώδεκα]. Twelve
  Ζ248, Ι123 = 265 = Τ244, Ι328, Λ25, 692, Σ336, Ψ22,
  175, 181, Ω229, 230, 603: δ636 = φ23, θ390, κ5,
  ν182, ξ100, τ574, υ107, χ144, ω276.--Absol.: δ. οὖτα
  Ο746. Cf. β353, χ424.

************************************************************

δωδέκατος, η [ = δυωδέκατος].

1. The twelfth: ἠώς Ω781.

2. δωδεκάτη (sc. ἡμέρη), the twelfth day: δωδεκάτῃ (on
  the twelfth day) Α425: πρὶν δωδεκάτην γενέσθαι δ747.

************************************************************

δώῃ, δώῃσι, 3 sing. aor. subj. δίδωμι.

************************************************************

δῶκα, aor. δίδωμι.

************************************************************

δῶμα, ατος, τό [cf. δόμος].

1. A house or abode: ὑψερεφὲς μέγα δ. Ε213, θάλαμον καὶ
  δ. καὶ αὐλήν Ζ316 (app. the house in gen., a
  particular part, the θ., being specially mentioned;
  cf. χ494). Cf. Α18, Β854, Ξ121, Ο143, Φ44, etc.:
  πρὸς δ. (home) β298, Ἀλκινόοιο δ. θ13. Cf. γ368,
  ε208, π276, υ192, ψ50, etc.--In pl. in the same
  sense: ἐν δώμασ’ ἐμοῖσιν Ζ221. Cf. Α222, Λ77, Π190,
  Ψ89, etc.: α116, γ355, ρ479, τ194, etc.

2. Of the house or realm of Hades: δ. Ἀΐδαο Ο251: μ21.

3. Applied to particular parts of a house.

    a. To Penelope's quarters. In pl. σ314.

    b. To the μέγαρον (sometimes difficult to say
    whether the word should be taken in this
    restricted sense. In χ494 μέγαρον and δ. are
    app. distinguished): βῆ διὰ δ. η139. Cf. Δ386,
    Ο101: α228, β247, δ15, 44, 46, η85, ρ329, 501,
    541, 566, σ153, 341, υ149, 178, φ378, χ23, 307,
    360, ψ146.--So in pl.: φαίνοντες κατὰ δώματα
    δαιτυμόνεσσιν η102. Cf. Α600: δ72, ι7, ρ531,
    υ159, φ234, χ22, ω183.

************************************************************

δώομεν, δῶμεν, 1 pl. aor. subj. δίδωμι.

************************************************************

δωρέομαι [δῶρον]. To give Κ557.

************************************************************

δωρητός [δωρέομαι]. Open to gifts, that may be appeased
  by gifts Ι526.

************************************************************

δῶρον, ου, τό [δω-, δίδωμι].

1. A gift or present Α213, Η299, Ι164, Τ3, Ψ745, etc.:
  α311, δ130, θ397, ο18, ρ76, etc.

2. Something given as a return or reward: δώρῳ ἔπι
  μεγάλῳ Κ304. Cf. Ι576, 598, Λ124, Ξ238, etc.: πόρε
  μοι δῶρα ι201. Cf. β186, λ521, ο247.--Of a share of
  spoil Α230.--Of ransom for a corpse Χ341, Ω76, 119 =
  147 = 176 = 196, 447, 458.

3. Something given or devoted to a god: δ. Ἀθήνῃ Ζ293.
  Cf. Α390, Θ203, Υ299, Ω68, 425: ν358, π185.

4. Of what is bestowed by the gods on mortals. Of one's
  lot or fortune: δώρων οἷα δίδωσι [Ζεύς] Ω528. Cf.
  Ω534: σ142.--Of personal qualities: δῶρ’ Ἀφροδίτης
  Γ54, 64. Cf. Γ65: σ191.--Of sleep: ὕπνου δ. ἕλοντο
  Η482, Ι713: π481, τ427.

5. Gifts more or less voluntary, 'benevolences' (cf.
  δωτίνη (2)): δώροισι κατατρύχω λαούς Ρ225.

************************************************************

δῶσι, 3 pl. aor. subj. δίδωμι.

************************************************************

δῷσι, 3 sing. aor. subj. δίδωμι.

************************************************************

δώσω, fut. δίδωμι.

************************************************************

δωτήρ, ῆρος [δω-, δίδωμι]. A bestower θ325.

************************************************************

δωτί̄νη, ης, ἡ [as prec.].

1. A gift or present ι268.--Gifts collectively: εἰς ὅ
  κε πᾶσαν δωτίνην τελέσω λ352.

2. = δῶρον (5) Ι155, 297.

************************************************************

δώτωρ = δωτήρ. In voc. δῶτορ θ335.

************************************************************

δώωσι, 3 pl. aor. subj. δίδωμι.

************************************************************

ἕ, ἑ. See ἑέ.

************************************************************

ἔᾱ, impf. εἰμί.

************************************************************

ἐάᾳς, 2 sing., ἐάᾳ, 3 sing. ἐάω.

************************************************************

ἐάᾳς, 2 sing. subj. ἐάω.

************************************************************

ἐά̆γη, 3 sing. aor. pass. ἄγνυμι.

************************************************************

ἐά̄γῃ, 3 sing. pf. subj. ἄγνυμι.

************************************************************

ἑᾱδότα, acc. sing. masc. pf. pple. ἁνδάνω.

************************************************************

ἐάλη, 3 sing. aor. pass. εἴλω.

************************************************************

ἑᾰνός, οῦ, ὁ (Ϝεσανός) [Ϝέσνυμι, ἕννυμι]. With ἐ-
  lengthened to εἰ- in the first arsis Π9. A robe or
  garment Γ385, 419, Ξ178, Π9, Φ507.

************************************************************

ἑᾱνός [perh. fr. ἐάω]. Yielding, flexible, pliant:
  πέπλον Ε734 = Θ385. Cf. Σ352, 613, Ψ254.

************************************************************

ἔαξε, 3 sing. aor. ἄγνυμι.

************************************************************

ἔαρ, ἔαρος, τό (Ϝέαρ. Cf. L. ver). The spring: ἔαρος
  νέον ἱσταμένοιο τ519. Cf. Ζ148.

************************************************************

ἔᾱσι, 3 pl. pres. εἰμί.

************************************************************

ἔασκε, 3 sing. pa. iterative ἐάω.

************************************************************

ἕαται, 3 pl. pres. ἧμαι.

************************************************************

ἑάφθη, 3 sing. aor. pass. [prob. fr. (Ϝ)ι-(Ϝ)άπτω. See
  προϊάπτω. For the aspirate cf. ἕηκε, ἕεστο, etc.].
  Thus, to be hurled or thrust Ν543, Ξ419.

************************************************************

ἐάω. Also ἐῶ Θ428, εἰῶ Δ55. 2 sing. ἐάᾳς μ282, τ374. 3
  ἐάᾳ Θ414. 3 pl. εἰῶσι Β132, Λ550, Ρ659. 2 sing.
  subj. ἐάᾳς λ110, μ137. 1 pl. εἰῶμεν φ260. 3 εἰῶσι
  Υ139. Opt. ἐῷμι π85. 3 sing. ἐῷ υ12. Infin. ἐάαν
  θ509. Pa. iterative εἴασκον Ε802. 2 sing. ἔασκες
  Τ295. 3 εἴασκε Λ125, Υ408: χ427. ἔασκε Β832, Λ330,
  Ω17. 3 pl. fut. ἐά̆σουσι φ233. 3 sing. aor. εἴᾰσε
  Κ299.

1.

    a. To let (a person) be, leave (him) where he
    is: [κούρην] Α276.

    b. To let be, do no harm to: σε Ω569, 684. Cf.
    Π731: δ744. (Prob. Ω557 should be added,
    omitting 558.)--With complementary adj.: εἴ κ’
    ἀσινέας ἐάᾳς λ110 = μ137.--Absol. Φ221.

    c. To let alone, leave, do nothing further to
    Ε148, Θ317, Λ148, 323, 426, Υ456, Ω17.

    d. To put aside, lay down: δόρυ κ166.--To lay
    aside, depart from: χόλον Ι260.--To give over,
    cease from: κλαυθμόν δ212.

    e. To leave, forgo the use of: ἵππους Δ226.

    f. To abandon, cease to contend for: ἔναρα Ρ13.

    g. To let be, not to mind or trouble about:
    ἔναρα Ο347: ὅρκον ξ171, μιν π147.--To cease to
    think about, put out of one's thoughts:
    μνηστήρων βουλήν β281. Cf. Ι701: ξ183.

    h. To disregard, pass by, put aside: ἄλλους
    Ο87.

    i. Not to give, withhold: τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’
    ἐάσει ξ444.

2. With infin.

    a. To leave so as to be in a specified or
    indicated state, let be in such and such a
    state: Περίφαντα κεῖσθαι Ε847. Cf. Ε684, Θ125,
    Ο472, Π60, Σ112 = Τ65, Τ8, Ω523: θ509, φ260.

    b. To leave to do or suffer something: Τρῶας
    καὶ Ἀχαιοὺς μάρνα-σθαι Ε32, τοὺς πόνον ἐχέμεν
    Ν2. Cf. Β236, 346, Ε465, Θ244 = Ο376, Ο522, Π96,
    451, Υ311, Φ556, Χ398: σ222.--To leave to do
    something, wait for one's doing it: αὐτόν μιν
    πατρὸς μνησθῆναι δ118.--To turn (animals) loose
    to feed: σιάλους νέμεσθαι υ164.

    c. To leave or commit to be cared for: τὸν
    ξεῖνον Τηλεμάχῳ μελέμεν σ420.

    d. To give up the idea of doing something:
    κλέψαι *(/Εκτορα Ω71.

3. To suffer, let, allow, permit. With infin.: νῆας
  ἑλκέμεν Β165, εἴ περ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι (seek to
  hinder) Δ55, εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει
  (will not suffice for that) Σ282. Cf. Β132, Ε717,
  Θ243, 399, Λ437, Χ416, etc.: δορπῆσαι η215, ζώειν
  ν359. Cf. β70, η274, κ443, 536, λ453, μ282, χ427,
  etc.--Absol.: ἀλλά μ’ ἐᾶσαι (let me have my will)
  Δ42, οὐ γὰρ ἐάσω Ρ449, Σ296. Cf. Ε517: η41, κ291,
  υ273.

4. With neg. and infin.

    a. Not to suffer to do something, bid or tell
    not to do it: οὐδ’ εἴα κλαίειν Η427. Cf. Β832 =
    Λ330, Ε256, 802, 819, Θ414, Λ718, Σ189, Τ295,
    Υ408, Χ206, Ψ4, Ω395: οὐκ ἐάσουσιν δόμεναι φ233.
    Cf. δ805, ι468, τ25, ψ77.

    b. Not to approve of doing something, give
    one's voice against doing it: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην
    δόμεναι Λ125. Cf. Θ428.

    c. To be an obstacle or hindrance to the doing
    of something: παῖς ἐμὸς ἧος ἔην ἔτι νήπιος
    γήμασθ’ οὔ μ’ εἴα τ531.

************************************************************

ἑάων, genit. pl. fem. [*ἑή, doubtfully connected with
  ἐΰς]. Good things, blessings Ω528: θ325, 335.

************************************************************

ἔβαλε, 3 sing. aor. βάλλω.

************************************************************

ἔβαν, 3 pl. aor. βαίνω.

************************************************************

ἑβδόματος, η [ἕβδομος + superl. suff.].

1. The seventh Η248.

2. ἑβδομάτη (sc. ἡμέρη), the seventh day: ἑβδομάτῃ (on
  the seventh day) κ81, ξ252.

************************************************************

ἕβδομος [ἑπτά]. The seventh Τ117, Ω399: μ399 = ο477.

************************************************************

ἐβεβήκει, 3 sing. plupf. βαίνω.

************************************************************

ἔβην, aor. βαίνω.

************************************************************

ἐβήσαμεν, 1 pl. trans. aor. βαίνω.

************************************************************

ἐβήσετο, 3 sing. aor. mid. βαίνω.

************************************************************

ἐβιώσαο, 2 sing. aor. mid. βιόω.

************************************************************

ἔβλαβεν, ἐβλάφθησαν, 3 pl. aor. pass. βλάπτω.

************************************************************

ἔβλητο, 3 sing. aor. pass. βάλλω.

************************************************************

ἔβρῑσαν, 3 pl. aor. βρίθω.

************************************************************

†ἐγγίγνομαι [ἐγ-, ἐν- (1)]. 3 pl. pf. ἐγγεγάᾱσι Δ41,
  Ζ493, Ρ145; ν233. 3 pl. trans. aor. subj.
  ἐγγείνωνται Τ26.

1. In pf., to exist, live, be in. With dat.: τοὶ Ἰλίῳ
  ἐγγεγάασιν Ζ493, Ρ145.--To exist, live, be, in a
  place: τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν; ν233. Cf. Δ41.

2. In trans. aor., to give being to, breed, in an
  indicated place: μὴ μυῖαι εὐλὰς ἐγγείνωνται Τ26.

************************************************************

ἐγγυαλίζω [ἐγ-, ἐν- (2) + γυ- (as in γύαλον), the
  hollow of the hand]. To put into the hand; hence

1. To hand over, pay: ἔεδνα θ319.

2. To put (a person) into one's hands to be cared for:
  [ξεῖνόν] τοι ἐγγυαλίξω π66.

3. Generally, to give, grant, commit, bestow: τιμήν
  Α353. Cf. Β436, Ι98, Λ192, 207, 753, Ο491, 644,
  Ρ206, 613, Ψ278: ὅττι κε κέρδος ἐγγυαλίξῃ (put into
  our minds) ψ140.

************************************************************

†ἐγγυάω [ἐγγύη]. Infin. mid. ἐγγυάασθαι. To accept (an
  undertaking) θ351.

************************************************************

ἐγγύη [cf. ἐγγυαλίζω] The giving of a pledge, an
  undertaking θ351.

************************************************************

ἐγγύθεν [ἐγγύς + -θεν (1) (2)].

1. From close at hand: σάκος οὔτασεν Ν647. Cf. Ν562,
  Ο529: μ354.

2.

    a. Near, at hand: ἐς δ’ ἐνόησ’ Αἴαντε ἐ. Μ337.
    Cf. ι423, μ183.

    b. Dwelling near enough to admit of regular
    intercourse: οὔ τινες ἐ. εἰσίν ζ279.--With dat.:
    θεοῖσιν η205 (cf. ἀγχίθεος).

    c. Following closely: ἔχ’ ἐ. ἵππους Ψ516. Cf.
    Χ141, Ψ763.

    d. Taking a course close to something,
    'shaving' it: τέρμ’ ὁρόων στρέφει ἐ. Ψ323.

3. Near, near to, close to. With genit.: Ἀρήνης Λ723.--
  With dat.: αὐτῷ Σ133. Cf. Ρ554, Τ409, Χ295: ω446.

4. With ἐλθεῖν of drawing near or approaching: ἐ. ἐλθών
  Ε72. Cf. Ε275, Η219 = Λ485 = Ρ128, Λ396, Ν574, Ξ446,
  Ω360: γ36, θ62 = 471, θ261.--So ἐ. ἱσταμένη Κ508.
  Cf. Ο710, Ρ582. --With ἐλθεῖν and dat.: ἐ. οἱ ἦλθεν
  Σ16, 381. Cf. Υ330: δ630, ο163, ρ71.--So ἤντετό οἱ
  ἐ. Χ204.

************************************************************

ἐγγύθι [ἐγγύς + -θι].

1. Near, at hand: ὀρύξομεν ἐ. τάφρον Η341. Cf. Π71.--Of
  a period of time: ἐ. δ’ ἠώς Κ251.

2. Near, near to, close to. With genit.: νηῶν Ι76,
  Κ561. Cf. Ζ317: η29, ν156, ω358.--With dat.: μοι
  Χ300.

3. Like prec.

4. : ἐ. στάς (drawing near, approaching) α120.

************************************************************

ἐγγύς.

1. Near, at hand: ἐ. ἐόντα Θ318. Cf. Ι201, Κ113, 221,
  Λ340, 346, 464, Ξ110, 417, Ρ484, Υ425, Φ533, Ψ378:
  β165, ι166, 181, κ30, ξ484, ρ301, χ163, 355, ω495.--
  Near or close to each other: ἐ. νυκτός τε καὶ ἤματός
  εἰσι κέλευθοι κ86.

2. Near, near to, close to. With genit.: ἁλός Ι153 =
  295, Ο619. Cf. Ι232, Κ274, Ν247, Ο650: ν268, ξ518,
  ρ205, φ215.--With dat.: τοι Ω365. Cf. Χ453.--With
  prep.: ἐπ’ αὐτάων ἐ. Χ153.

3. With ἰέναι of drawing near or approaching: ἐ. ἰών
  Δ496 = Ε611 = Ρ347, Λ429, Μ457.--So ἱστάμενοι ἐ.
  Σ586.--So also of persons coming up to each other:
  ἐ. στήτην Γ344.--With genit.: στῆ Ἕκτορος ἐ. Η225.--
  With dat.: τῷ ἐ. ἰόντε Φ285.

************************************************************

ἐγδούπησαν, 3 pl. aor. δουπέω.

************************************************************

ἐγέγωνε, 3 sing. impf. γεγώνω. See γέγωνα.

************************************************************

ἐγεγώνει, 3 sing. plupf. γέγωνα.

************************************************************

ἐγεγώνευν, impf. γεγωνέω. See γέγωνα.

************************************************************

ἐγείνατο, 3 sing. trans. aor. γίγνομαι.

************************************************************

ἐγείρω. Aor. ἤγειρα Ε208. 2 sing. -ας Ν778. 3 ἔγειρε
  Ε496, 517, Ζ105, Λ213, Ο567, 603, Ρ544, 552, Υ31,
  Ψ234: ζ48, ο44, ω164. 3 pl. ἤγειραν Ρ261. 3 sing.
  subj. ἐγείρῃσι Κ511. -ῃ Ε413. 1 pl. -ομεν Β440,
  Δ352, Θ531, Κ108, 146, Σ304, Τ237. 3 pl. opt.
  ἐγείρειαν Κ166. Infin. ἐγεῖραι Ε510. 3 pl. pf.
  ἐγρηγόρθᾱσι (app. fr. the mid. forms ἐγρήγορθε,
  ἐγρήγορθαι cited below) Κ419. Mid. 3 sing. aor.
  ἔγρετο Β41, Η434, Ο4, Ω789: ζ117, ν187. 3 sing. opt.
  ἔγροιτο ζ113. Imp. ἔγρεο Κ159: ο46, ψ5. Pple.
  ἐγρόμενος κ50. Infin. ἔγρεσθαι ν124. Imp. pl. pf.
  ἐγρήγορθε Η371, Σ299. Infin. ἐγρήγορθαι Κ67. (ἀν-,
  ἐπ-.)

1. To rouse from sleep, waken: καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει
  Ω344: = ε48 = ω4. Cf. Ε413, Κ108, 146, 166, 511,
  Ψ234: ζ48, ο44. --To keep awake: μελεδήματά [μιν]
  ἔγειρεν ο8.

2. To rouse, stimulate, stir to action: ἔγειρέ μιν Διὸς
  νόος Ο242. Cf. Ε208, 510, Ν58, Ο232, 567, 594, 603,
  Ρ552: ω164.--Absol.: ἔγειρε κατὰ στρατόν Ν357.

3. To stir up, bring about, cause to break forth
  (battle, strife, etc.): ὀξὺν Ἄρηα Β440, Δ352 = Τ237,
  Θ531 = Σ304. Cf. Ε496 = Ζ105 = Λ213, Ε517, Ν778,
  Ρ261, 544, Υ31.

4. In mid.

    a. To rouse oneself from sleep, waken: ἔγρετο
    Ζεύς Ο4. Cf. Β41, Κ159: ἐγρόμενος μερμήριξα κ50.
    Cf. ζ113, 117, ν124, 187, ο46, υ100, ψ5.

    b. To rouse oneself to action, bestir oneself:
    ἔγρετο λαός Η434, Ω789 (perh. rather ἤγρετο fr.
    ἀγείρω; cf. ἀγείρω (2)).

    c. In pf., to keep oneself awake, be on the
    alert: ἐγρήγορθε ἕκαστος Η371 = Σ299.--So in
    act. form ἐγρηγόρθασι Κ419.--App., merely = (a):
    ἐγρήγορ-θαι ἄνωχθι Κ67.

************************************************************

ἐγέλασσε, 3 sing. aor. γελάω.

************************************************************

ἐγένοντο, 3 pl. aor. γίγνομαι.

************************************************************

ἔγημε, 3 sing. aor. γαμέω.

************************************************************

ἐγήρα, 3 sing. impf. γηράω. See γηράσκω.

************************************************************

ἔγκατα, τά. Dat. pl. ἔγκασι Λ438. The entrails Λ176 =
  Ρ64, Λ438, Σ583: ι293, μ363.

************************************************************

†ἐγκαταπήγνῡμι [ἐγ-, ἐν- (2), κατα- (1)]. Aor.
  ἐγκατέπηξα. To thrust down into. With dat.: ξίφος
  κουλεῷ λ98.

************************************************************

†ἐγκατατίθημι [ἐγ-, ἐν- (2), κατα- (1)]. 3 sing. aor.
  mid. ἐγκάτθετο Ξ223: λ614, ψ223. Imp. ἐγκάτθεο Ξ219.
  To lay down in; to put in, place within. With dat.:
  τοῦτον ιμάντα τεῷ κόλπῳ Ξ219. Cf. Ξ223.--Fig.: ὃς
  κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ λ614 (put it into
  his invention, i.e. conceived the idea of it), τὴν
  ἄτην ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ ψ223 (took or admitted the
  illusion into her heart).

************************************************************

†ἔγκειμαι [ἐγ-, ἐν- (1)]. 2 sing. fut. ἐγκείσεαι. To
  lie (wrapped) in. With dat.: εἵμασιν Χ513.

************************************************************

ἐγκέκλιται, 3 sing. pf. pass. ἐγκλίνω.

************************************************************

†ἐγκεράννῡμι [ἐγ-, ἐν- (1)]. Fem. aor. pple.
  ἐγκεράσᾱσα. To mix or dilute in a vessel: οἶνον
  Θ189.

************************************************************

ἐγκέφαλος, ου, ὁ [ἐγ-, ἐν- (1) + κεφαλή]. The brain,
  the brains Γ300, Θ85, Λ97, Μ185, Π347, Ρ297, Υ399:
  ι290, 458, ν395.

************************************************************

†ἐγκλί̄νω [ἐγ-, ἐν- (3)]. 3 sing. pf. pass. ἐγκέκλιται.
  In pass., to rest upon; fig., to be laid or imposed
  upon. With dat.: πόνος ὔμμι Ζ78.

************************************************************

ἐγκονέω [app. ἐγ-, ἒν-. Second element obscure]. To
  show activity, make haste: στόρεσαν λέχε’
  ἐγκονέουσαι Ω648. Cf. η340 = ψ291.

************************************************************

ἐγκοσμέω [ἐγ-, ἐν- (1)]. To arrange or stow in. With
  dat.: τὰ τεύχεα νηΐ ο218.

************************************************************

†ἐγκρύπτω [ἐγ-, ἐν- (1)]. 3 sing. aor. ἐνέκρυψε. To put
  away in. With dat.: δαλὸν σποδιῇ ε488.

************************************************************

†ἐγκύ̄ρω [ἐγ-, ἐν- (2)]. 3 sing. aor. ἐνέκυρσε. To run
  into, encounter. With dat.: φάλαγξιν Ν145.

************************************************************

ἔγνων, aor. γιγνώσκω.

************************************************************

ἔγρετο, 3 sing. aor. mid. ἐγείρω.

************************************************************

†ἐγρηγοράω [cf. the pf. forms under ἐγείρω and also
  ἐγρηγορτί]. Pres. pple. ἐγρηγορόων. To be in a state
  of wakefulness, be a wake: κεῖτ’ ἐγρηγορόων υ6.

************************************************************

ἐγρήγορθαι, infin. pf. mid. ἐγείρω.

************************************************************

ἐγρηγόρθᾱσι, 3 pl. pf. ἐγείρω.

************************************************************

ἐγρηγορτί̄ [cf. the pf. forms under ἐγείρω and also
  ἐγρηγοράω]. In a state of wakefulness, a wake, on
  the alert: ἥατο Κ182.

************************************************************

ἐγρήσσω [ἐγρ-, ἐγείρω]. To be in a state of
  wakefulness, be on the alert: πάννυχοι ἐγρήσσοντες
  Λ551 = Π660.--To lie awake υ33, 53.

************************************************************

ἔγροιτο, 3 sing. aor. opt. mid. ἐγείρω.

************************************************************

ἐγχείη, ης, ἡ [= ἔγχος].

1. A spear Β818, Γ137, Ε167, Η261, Π75, Φ69, etc.: ι55,
  λ40.

2. Spearmanship, the spear: κέκαστο πάντας ἐγχείῃ Ξ125.
  Cf. Β530.

************************************************************

ἐγχείῃ, 3 sing. subj. ἐγχέω.

************************************************************

ἔγχελυς, υος. An eel Φ203, 353.

************************************************************

ἐγχεσίμωρος [ἔγχεσι, dat. pl. of ἔγχος. Second element
  obscure. Cf. ἰόμωρος, ὑλακόμωρος]. App., eager or
  active with the spear Β692, 840, Η134: γ188.

************************************************************

ἐγχέσπαλος [ἐγχεσ-, ἔγχος + πάλλω]. Wielding, fighting
  with, the spear Β131, Ξ449, Ο605.

************************************************************

†ἐγχέω [ἐγ-, ἐν- (2)]. 3 sing. subj. ἐγχείῃ ι10. 3
  sing. aor. mid. ἐνεχεύατο τ387. To pour into a
  vessel. In mid.: ὕδωρ τ387.--To pour into. With
  dat.: μέθυ δεπάεσσιν ι10.

************************************************************

†ἔγχος, εος, τό [cf. ἐγχείη].

1. A spear Β389, Δ282, Ζ65, Λ484, Ο536, Σ195, etc.:
  α99, β10, κ145, ρ62, φ34, χ271, etc.

2. Spearmanship, the spear: ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι Γ431.
  Cf. Η289, Π809, 834, Σ252, Τ218, Φ159.

************************************************************

ἐγχρίμπτω [ἐγ-, ἐν- (6)]. Aor. pple. ἐγχρίμψας Ψ334. 3
  sing. imp. aor. pass. ἐγχριμφθήτω Ψ338. Pple.
  ἐγχριμφθείς Η272 (v.l. ἐνιχριμφθείς (ἐνι-, ἐν-)),
  Ν146. Fem. ἐγχριμφθεῖσα Ε662. Acc. sing. masc.
  ἐνιχριμφθέντα Π405.

1. To bring near to. With dat.: τέρματι ἐγχρίμψας ἅρμα
  ('shaving' it) Ψ334.

2. In pass., to come near to. With dat.: αἰχμὴ ὀστέῳ
  ἐγχριμφθεῖσα (grazing it) Ε662, ἀσπίδι ἐγχριμφθείς
  (app., having it driven on him by the force of the
  blow) Η272. Cf. Π405.--So ἐν νύσσῃ ἵππος ἐγχριμφθήτω
  (let him 'shave' it) Ψ338.--Absol.: νωλεμὲς
  ἐγχρίμπτοντο (fought at close quarters, pressed each
  other hard) Π413. Cf. Ν146.

************************************************************

ἐγώ(ν) [cf. L. ego, Eng. I]. Pron. of the 1st person
  sing., I Α26, 29, 76, 111, 117, 137, etc.: α65, 179,
  200, 212, 214, 303, etc.--Strengthened by γε: ἐγώ
  γε, ἔγωγε Α173, 282, 296, 298, etc.: α215, 217,
  γ182, 232, etc.

************************************************************

ἐδάην, aor. δάω.

************************************************************

ἐδαμάσθην, aor. pass. δαμάζω.

************************************************************

ἐδάμασσα, aor. δαμάζω.

************************************************************

ἐδάμη, 3 sing. aor. pass. δαμάζω.

************************************************************

ἑδανός [orig. and sense unknown. Connexion with ἡδύς
  doubtful. Also written (doubtfully) ἐδανός, eatable,
  fr. ἔδω]. Epithet of ἔλαιον Ξ172.

************************************************************

ἐδάσσατο, 3 sing. ἐδάσαντο, 3 pl. aor. δατέομαι.

************************************************************

ἔδαφος, τό. The hull (of a ship) ε249.

************************************************************

ἔδαψε, 3 sing. aor. δάπτω.

************************************************************

ἐδέγμην, plupf. δέχομαι.

************************************************************

ἐδέδμητο, 3 sing. plupf. pass. δέμω.

************************************************************

ἐδείδιμεν, 1 pl. ἐδείδισαν, 3 pl. plupf. See δείδοικα.

************************************************************

ἔδειμα, aor. δέμω.

************************************************************

ἔδειξε, 3 sing. aor. δείκνυμι.

************************************************************

ἔδειραν, 3 pl. aor. δέρω.

************************************************************

ἔδεισε, 3 sing. aor. See δείδοικα.

************************************************************

ἐδέξατο, 3 sing. aor. δέχομαι.

************************************************************

ἔδεσκε, 3 sing. pa. iterative ἔδω.

************************************************************

ἐδεύησε, 3 sing. aor. δεύω.

************************************************************

ἐδήδαται, ἐδήδεται. See ἔδω.

************************************************************

ἐδήδοται, 3 sing. pf. pass. ἔδω.

************************************************************

ἐδηδώς, pf. pple. ἔδω.

************************************************************

ἐδητύς, ύος, ἡ [ἔδω]. Food, meat Λ780, Τ231, 320: δ788,
  ε201, ζ250, κ384, ρ603.--See also under ἵημι (9).

************************************************************

ἐδίδαξε, 3 sing. aor. διδάσκω.

************************************************************

ἐδίδου, 3 sing. impf. δίδωμι.

************************************************************

ἐδίηνε, 3 sing. aor. διαίνω.

************************************************************

ἔδμεναι, infin. ἔδω.

************************************************************

ἕδνα, τά (Ϝέδνα) [prob. conn. with (σϜ)ανδάνω, and
  orig. σϜέδνα]. Also, with prothetic ἐ, ἔεδνα
  (ἔϜεδνα).

1. A bride-price: πορὼν ἀπερείσια ἕδνα Π178. Cf. Π190,
  Χ472: ἐέδνοιοι βρίσας ζ159. Cf. θ318, λ117 = ν378,
  λ282, ο18, π391 = φ161, τ529.

2. App., a dowry given by her parents to the bride α277
  = β196.

************************************************************

ἕδος, τό [(σ)εδ-, ἕζομαι].

1. One's seat: λιπὼν ἑ. Ι194. Cf. Α534, 581.

2. The seat of a people, etc., an abode: Θήβης ἑ.
  (consisting in ...) Δ406, ἀθανάτων ἑ. Ε360, Θ456.
  Cf. Ε367, 868, Ω144, 544: ζ42, λ263, ν344.

3. Sitting: οὐχ ἑ. ἐστίν (it is no time for sitting)
  Λ648. Cf. Ψ205.

************************************************************

ἔδοσαν, 3 pl. aor. δίδωμι.

************************************************************

ἔδραθε, 3 sing. aor. δαρθάνω.

************************************************************

ἔδρακον, aor. δέρκομαι.

************************************************************

ἔδραμε, 3 sing. aor. τρέχω.

************************************************************

ἕδρη, ης, ἡ [as ἕδος].

1.

    a. A seat: ἄλλοθι δήομεν ἕδρην π44. Cf. γ429,
    θ16.

    b. One's seat: αὐτόθεν ἐξ ἕδρης Τ77. Cf. Β99,
    211: ν56, π42.

2. A seat of honour: τίον σε ἕδρῃ Θ162. Cf. Μ311.

3. A company sitting together: ἐννέα ἕδραι ἔσαν γ7, 31.

************************************************************

†ἑδριάομαι [(σ)εδ-, ἕζομαι]. 3 pl. impf. ἑδριόωντο
  Κ198: η98, π344. Infin. ἑδριάασθαι Λ646, 778: γ35.

1. To sit down Κ198: γ35, π344.--With κατά Λ646 = 778.

2. To sit, be seated: ἔνθ’ ἑδριόωντο πίνοντες η98.

************************************************************

ἔδῡ, 3 sing. ἔδυν, 3 pl. aor. δύω.

************************************************************

ἐδυνάσθη, 3 sing. aor. δύναμαι.

************************************************************

ἐδυνήσατο, 3 sing. aor. δύναμαι.

************************************************************

ἔδῡσαν, 3 pl. sigmatic aor. δύω.

************************************************************

ἔδῡσαν, 3 pl. aor. δύω.

************************************************************

ἐδύ̄σετο, 3 sing. aor. mid. δύω.

************************************************************

ἐδύ̄την, 3 dual. ἔδῡτε, 2 pl. aor. δύω.

************************************************************

ἔδω. Infin. ἔδμεναι Δ345, Ε203, Ν36, Χ347: ι476, κ243,
  ξ42, π84, ρ260, υ214. 3 sing. pa. iterative ἔδεσκε
  Χ501. Pf. pple. ἐδηδώς Ρ542. Subj. mid. (in fut.
  sense) ἔδομαι ι369. 2 sing. ἔδεαι Ω129. 3 pl.
  ἔδονται Δ237, Π836, Σ271, 283, Χ509: β123, χ30. 3
  sing. pf. pass. ἐδήδοται χ56 (written also ἐδήδεται
  (for which cf. ὀρώρεται under ὄρνυμι) and ἐδήδαται
  (3 pl.)). (κατα-.)

1. Of men and beasts, to eat (food): κρέα Δ345. Cf.
  Ε341, Ζ142, Κ569, Μ319, Ν322, Φ465, Χ501: οἷα σύες
  ἔδουσιν κ243. Cf. γ480, ε197, θ222, ι89 = κ101, ι84,
  λ123 = ψ270, ξ17, 81, π110, ρ533, τ536.--Absol., to
  take food, eat: εἰωθότες ἔδμεναι ἅδην Ε203. Cf. Ν36:
  πίνοντες καὶ ἔδοντες η99. Cf. κ243, 427, ξ42, π50,
  84, ρ260, υ214.

2. Fig., to eat (one's heart): θυμὸν ἔδοντες ι75 =
  κ143. Cf. Ω129: κ379.

3. Of beasts, etc., to eat up, devour: χρόα γῦπες
  ἔδονται Δ237, λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδώς Ρ542. Cf.
  Ο636, Π836, Σ271, 283, Χ42: χ30.--Of the cannibal
  Cyclops ι297, 369, 476.--Of a man fiercely desiring
  vengeance: ὠμὰ κρέα ἔδμεναι Χ347.--Of worms, to eat,
  gnaw: σὲ εὐλαὶ ἔδονται Χ509: μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν
  (should be found eating or to have eaten ...) φ395.

4. To eat up, devour, consume, make away with:
  ἀλλότριον βίοτον α160. Cf. α250 = π127, α375 = β140,
  β123, ν419, ξ377, 417, π389, 431, σ280, φ332, χ56,
  ψ9.

************************************************************

ἐδωδή, ῆς, ἡ [ἔδω].

1. Food, meat: κατατρύχω ἐδωδῇ λαούς (i.e. with
  requisitions for it) Ρ225, κορεσσάμενος ἐδωδῆς Τ167.
  Cf. δ105, ε95 = ξ111, ε196, ζ76, ξ42, 193.

2. Fodder for horses Θ504.

3. Eating: νέον ἀπέληγεν ἐδωδῆς Ω475. Cf. γ70.

************************************************************

ἔδωκα, aor. δίδωμι.

************************************************************

ἑέ (ἐϝέ). Acc. ἑέ Υ171, Ω134. ἕ Δ497, Ξ162, Ο241, etc.:
  ρ387, etc. ἑ (encl.) Α236, 510, Β11, 197, etc.:
  α321, 434, δ527, ζ133, etc. Genit. εἷο Δ400: χ19. ἕο
  Β239, Ε343, Ν163, etc.: ε459, η217, θ211, ι398, etc.
  ἑό (encl.) Ο165: ξ461. εὑ (encl.) Ι377, Ξ427, Ω293,
  etc. ἕθεν Γ128, Ε56, Ζ62, Μ205, etc.: τ481, ψ304.
  ἑθέν (encl.) Α114, Ι419, 686, Ο199, etc. Dat. ἑοῖ
  Ν495: δ38. οἷ Ε64, Θ327, Ι306, etc.: λ433, ρ330,
  χ14, etc. οἱ (encl.) Α72, 79, 104, 188, etc.: α17,
  37, 62, 88, etc.

1. In the encl. forms pron. of the 3rd person sing.,
  him, her, it: μαντοσύνην, τήν οἱ πόρεν Α72, περὶ γάρ
  ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε φύλλα236. Cf. Β217, Γ408, Δ534,
  Ε103, etc.: α335, β21, ζ133, θ405, etc.

2. Reflexive in the accented forms: ἀμφὶ ἓ παπτήνας
  Δ497. Cf. Β239, Γ128, Δ400, Ε56, 800, Θ327, Ν163,
  Ο241, Ρ407, Τ385, etc.: κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσεν ε459.
  Cf. η217, ι398, λ433, χ19, etc.

************************************************************

ἔεδνα. See ἕδνα.

************************************************************

ἐεδνόομαι [ἔεδνα]. To give in marriage β53.

************************************************************

ἐεδνωτής, ὁ [ἔεδνα]. A match-maker, marriage-broker:
  οὐκ ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν Ν382.

************************************************************

ἐεικοσάβοιος, ον [ἐεικοσ-, ἐείκοσι + -α- (on analogy of
  numerals in -α) + βοῦς].

1. Of the value of twenty oxen: τιμήν χ57.

2. In neut. pl. ἐεικοσάβοια, the value of twenty oxen:
  ἔδωκεν α431.

************************************************************

ἐείκοσι, ἐεικοστός. See εἴκοσι, εἰκοστός.

************************************************************

ἐεικόσορος, ον [ἐείκοσι + ὀρ-, ἐρ-, ἐρέσσω]. Of twenty
  oars: νηός ι322.

************************************************************

ἐείλεον, 3 pl. impf. εἰλέω. See εἴλω.

************************************************************

ἔειπας, 2 sing. aor. See εἶπον.

************************************************************

ἔειπον. See εἶπον.

************************************************************

εείσατο, 3 sing. aor. mid. εἴδω (B).

************************************************************

ἐείσατο, 3 sing. aor. mid. ἵημι.

************************************************************

ἐέλδομαι, ἐέλδωρ. See ἔλδομαι, ἔλδωρ.

************************************************************

ἐελμένος, pf. pple. pass. εἴλω.

************************************************************

ἐέλπεται. See ἔλπω.

************************************************************

ἐέλσαι, aor. infin. εἴλω.

************************************************************

ἐέργαθε, 3 sing. aor. ἔργω.

************************************************************

ἐεργμέναι, nom. pl. fem. pf. pple. pass. ἔργω.

************************************************************

ἐέργνῡ, 3 sing. impf. ἔργνυμι.

************************************************************

ἐέργω. See ἔργω.

************************************************************

ἐέρση, ἐερσήεις. See ἕρση, ἑρσήεις.

************************************************************

ἔερτο, 3 sing. plupf. pass. εἴρω.

************************************************************

ἐέρχατο, 3 pl. plupf. pass. ἔργω.

************************************************************

ἐέσσατο, 3 sing. aor. mid. See ἕζομαι.

************************************************************

ἑέσσατο, 3 sing. aor. mid. ἕννυμι.

************************************************************

ἕεστο, 3 sing. plupf. mid. ἕννυμι.

************************************************************

ἐζευγμέναι, nom. pl. fem. pf. pple. pass. ζεύγνυμι.

************************************************************

ἔζευξαν, 3 pl. aor. ζεύγνυμι.

************************************************************

ἕζομαι [σε-σδ-, redup. fr. σ(ε)δ-, the rough breathing
  representing the first σ. Cf. ἵζω, L. sedeo]. The
  pres. indic. only in 2 sing. ἕζεαι κ378. The forms
  from ἑζόμην (with imp. ἕζευ Ω522) may be regarded as
  aorists, with the infin. accented ἑζέσθαι. From the
  same root 3 sing. aor. act. εἷσε Α311, Β549, Γ382,
  Ζ189, Η57, Ι200, Ψ359: α130, δ531, ζ8, η169, θ472,
  κ233, 314, 366, μ34, ξ49, ο286, σ103, υ210. 3 pl.
  εἷσαν Δ392, Ε693, Ψ698, Ω578, 720: γ416, ζ212. ἕσαν
  Τ393. Imp. εἷσον η163. Pple. ἕσας ξ280. Fem. ἕσᾱσα
  κ361. Also 3 sing. aor. in mid. form ἐέσσατο ξ295.
  (ἀν-, ἐφ-, καθ-, παρ-.)

I. In pres. and in impf. (or aor. (see above)).

    1. To seat oneself, sit down, take one's seat:
    ἕζετ’ ἀπάνευθε νεῶν Α48. Cf. Α68, 246, 349,
    Γ211, Ζ354, etc.: ἕζοντο κατὰ κλισμούς α145. Cf.
    β14, δ51, 136, μ172, ρ602, etc.

    2. To crouch down: ἕζετο προϊδών Χ275. Cf. ξ31.
    --To sink to the ground, collapse Ν653, Ξ495,
    Φ115.--To sink (to the ground): αἱ Ἀχαιῶν κῆρες
    ἐπὶ χθονὶ ἑζέσθην Θ74.

    3. To assume a sitting from a recumbent
    position: ἕζετο δ’ ὀρθωθείς Β42, Ψ235. Cf. ζ118.

II. In sigmatic aor. act. and mid.

    1. To cause to seat oneself, bid be seated: κὰδ
    δ’ εἷσεν Ἀχαιούς Η57. Cf. Ι200, Ω578: ξεῖνον ἐπὶ
    θρόνου εἷσον η163. Cf. α130, γ416, η169, θ472,
    κ233, 314 = 366, μ34, ξ49, ο286

    2. To cause (a person) to be somewhere, place
    (him) there: κὰδ δ’ εἷσ’ ἐν θαλάμῳ Γ382. Cf.
    Ε693, Ψ698: ἐς ἀσάμινθον ἕσασα κ361, ἐς Λιβύην
    μ’ ἐπὶ νηὸς ἐέσσατο (for a voyage to Libya)
    ξ295. Cf. ζ212, ξ280, σ103.

    3. To lay or post (an ambush): λόχον Δ392,
    Ζ189: δ531.

    4. To post, detail for a duty: σκοπὸν εἷσε
    Φοίνικα Ψ359. Cf. Ω720. --So of putting in
    charge: ἐπὶ βουσίν υ210.

    5. To place, establish, settle: κὰδ δ’ ἐν
    Ἀθήνῃς εἷσεν [Ἐρεχθῆα] Β549.--So to settle (a
    people) ζ8.

    6. With ἀνά, to put on board a ship Α311.

    7. To put in its place, settle: ἀμφὶ λέπαδν’
    ἕσαν Τ393.

************************************************************

ἔῃ, 3 sing. subj. εἰμί.

************************************************************

ἕηκε, 3 sing. aor. ἵημι.

************************************************************

ἔην, 3 sing. impf. εἰμί.

************************************************************

ἑήνδανε, 3 sing. impf. ἁνδάνω.

************************************************************

ἑῆος, genit. See ἐΰς.

************************************************************

ἔησθα, 2 sing. impf. εἰμί.

************************************************************

ἔῃσι, 3 sing. subj. εἰμί.

************************************************************

ἔθανε, 3 sing. aor. θνῄσκω.

************************************************************

ἔθειραι, αἱ.

1. The mane of a horse Θ42 = Ν24.

2. Horse-hairs forming a crest on a helmet: μιάνθησαν
  ἐ. αἵματι Π795. Cf. Τ382, Χ315.

************************************************************

ἐθείρω. App., to tend, till: ἀλωήν Φ347.

************************************************************

ἐθελήσω, fut. ἐθέλω.

************************************************************

ἔθελξε, 3 sing. aor. θέλγω.

************************************************************

ἐθελοντήρ, ῆρος, ὁ [ἐθέλω]. A volunteer β292.

************************************************************

ἐθέλχθης, 2 sing. aor. pass. θέλγω.

************************************************************

ἐθέλω. 2 sing. pa. iterative ἐθέλεσκες Ι486. 3 -ε Ι353.
  3 pl. -ον Ν106. Fut. ἐθελήσω θ223. 2 sing. -εις
  σ362. 3 -ει Ο215, Σ262: ρ226. 3 dual -ετον θ316.
  Aor. ἐθέλησα ν341. 3 sing. -ε Σ396. 2 sing. pres.
  subj. in shorter form θέλῃσθα Α554.

1.

    a. To be minded, have a mind, desire, wish,
    purpose, choose. With infin.: περὶ πάντων
    ἔμμεναι ἄλλων Α287. Cf. Β247, Γ404, Ε441, Ζ150,
    Θ10, etc.: τοῦτ’ ἀρέσθαι α390, οὐδ’ ἤθελον
    ἐξαπατῆσαι (did not mean to ...) ν277. Cf. α405,
    β86, γ243, δ540, ε205, etc.--Elliptically: ἔρξον
    ὅπως ἐθέλεις Δ37, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα Τ147 (if the
    infinitives be taken as depending on πάρα σοί or
    as imperatives). Cf. Α554, Ι146, Ξ337, Φ484,
    etc.: εἰ δ’ ἐθέλεις πεζός (prefer) γ324, ἔπιον
    ὅσον ἤθελε θυμόσ342. Cf. β54, δ391, ξ54, υ136,
    etc.--Absol.: οὐκ εἰῶσ’ ἐθέλοντα (thwart my
    desire) Β132, αἴ κ’ ἐθέλῃσιν (if he will have it
    so) Σ306, οὐκ ἐθέλων (unintentionally) Ψ88. Cf.
    Ζ165, Κ556, Ξ120, Σ473, etc.: τὴν ἐθέλων
    ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν γ272. Cf. α349, γ228, ο72,
    ρ424, χ31, etc.

    b. To choose or desire (that a person shall do
    something). With acc. and infin.: ἔμ’ ἧσθαι
    δευόμενον Α133. Cf. Γ67.

2.

    a. Without implication of desire, to be minded,
    willing, prepared, disposed, inclined, content.
    With infin.: ἄποινα δέξασθαι Α112, ἑτάροισιν
    ἀμυνέμεν Ρ702. Cf. Α116, Γ241, Ζ281, Ν743, Τ187,
    etc.: κείνου ὄλεθρον ἐνισπεῖν γ92. Cf. ι95,
    κ342, λ105, ο435, ρ321, etc.--Elliptically: αἴ
    κ’ ἐθέλῃσι, δώσει Θ142. Cf. Ι255, Λ782, Τ142,
    Ω335, etc.: αἴ κ’ ἐθέλῃσ’, ἰήσεται ι520. Cf.
    η305, ρ11, 19, 277, etc.--Absol.: μεθιεῖς τε καὶ
    οὐκ ἐθέλεις Ζ523. Cf. Δ300, Κ291 (ἐθέλουσα =
    πρόφρασςα290), Υ87, Ω289, etc.: οὐκ ἐθελούσῃ
    β50. Cf. ε99, η315, ο449, υ98, etc.

    b. With acc. and infin. as under (1) (b): εἴ μ’
    ἐθέλεις τελέσαι τάφον Ω660. Cf. π318.

3. With οὐ, to decline, refuse. With infin.: εἰ ἂν
  τιμὴν οὐκ ἐθέλωσι τίνειν Γ289. Cf. Ο492.

4. To have the heart, venture. With infin.: ἀντίον
  ἐλθέμεναι Ρ66. Cf. Ι353, Ν106.

5. Passes into the sense to be able, have the power:
  οὐδ’ ἔθελε [ποταμὸς] προρέειν Φ366.

************************************************************

ἕθεν, ἑθέν. See ἑέ.

************************************************************

ἔθετο, 3 sing. aor. mid. τίθημι.

************************************************************

ἐθηήσαντο, 3 pl. aor. θηέομαι.

************************************************************

ἔθηκα, aor. τίθημι.

************************************************************

ἔθλασε, 3 sing. aor. θλάω.

************************************************************

ἔθνος, τό (Ϝέθνος).

1. A body or band of men: ἑτάρων εἰς ἐ. ἐχάζετο Γ32 =
  Λ585 = Ν566 = 596 = 648 = Ξ408, Ν165, 533, Π817. Cf.
  Β91 = 464, Η115, Λ595 = Ο591 = Ρ114, Λ724, Μ330,
  Ν495, Ρ552, 581, 680.--So ἔθνεα νεκρῶν κ526, λ34,
  632.

2. A swarm (of bees) Β87.--(Of flies) Β469.--A flight
  (of birds) Β459, Ο691.--A herd (of swine) ξ73.

************************************************************

ἔθορε, 3 sing. aor. θρῴσκω.

************************************************************

ἔθρεψε, 3 sing. aor. τρέφω.

************************************************************

ἔθω [conn. with ἦθος and orig. σφέθω. Cf. L. suesco]. 3
  sing. pf. εἴωθε Ε766: ρ394. ἔωθε Θ408, 422. Pple.
  εἰωθώς, -ότος Ε203, 231, Ζ508, Ο265.

1. In pres. pple., after one's wont: οὓς παῖδες
  ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες Π260.--Of a beast, after the
  manner of its kind Ι540.

2. In pf., to be wont or accustomed. With infin.:
  εἰωθότες ἔδμεναι ἅδην Ε203. Cf. Ε766, Ζ508 = Ο265,
  Θ408, 422: ρ394.--Adjectivally in pple., to which
  one is accustomed: ἡνιόχῳ εἰωθότι Ε231.

************************************************************

εἰ (cf. αἴ, ἤν).

1. Interjectionally with imp., come! εἰ φευγόντων Ι46,
  εἰ ἄκουσον262.--For εἰ δ’ ἄγε (ἄγετε) see ἄγε.

2. With opt. introducing a wish.

    a. εἴ τις τούσδε καλέσειεν Κ111. Cf. Ο571,
    Π559, Ω74: εἰ βόες εἶεν σ371. Cf. ι456, σ376.--
    See also εἴθε.

    b. So εἰ γάρ: εἰ γὰρ Ἀθήνη δοίη κάρτος Ρ561.
    Cf. α255, γ218, ρ496, 513, σ366.--Of the
    present: εἰ γὰρ εἴην ἀθάνατος Θ538. Cf. Ν825.

3. Citing a fact in corroboration or as the ground of
  an appeal or exhortation made or to be made, if it
  is certain or true that ..., as surely as ... For
  the examples see (I) of Table at end.

4. Introducing in protasis one of two opposed clauses,
  even if, even though, though, granted that (such
  words as 'yet,' 'still,' 'nevertheless,' introducing
  or suppliable before the apodosis). For the examples
  and constructions see (II) of Table.

5. Introducing the protasis of conditional sentences,
  if, on condition that, supposing that (such words as
  'then,' 'consequently,' 'therefore,' introducing or
  suppliable before the apodosis). For the examples
  and constructions see (III) of Table.

6. With ὡς (or ὡς ... τε) expressing supposition for
  comparison.

    a. With indic.: ὡς εἴ θ’ ἕσπετο μῆλα Ν492.

    b. With subj.: ὡς εἴ τε φιλήσῃ Ι481.

    c. With opt.: ἴσαν ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν νέμοιτο
    Β780, οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι Λ389. Cf.
    Λ467, Χ410: ι314, κ416, 420, ρ366.

7. Sim. without expressed vb.: ὡς εἴ τε θῶες Λ474. Cf.
  Ε374 = Φ510, Ι648 = Π59, Π192, Τ17, 366, Χ150, Ψ598,
  Ω328: η36, ξ254, ρ111, τ39, 211.

8. εἰ μή without expressed vb., unless it be (were),
  unless, except: εἰ μὴ Πάτροκλος Ρ477. Cf. Σ193,
  Ψ792: μ326, ρ383.

9. In final clauses, if haply, in the hope that.

    a. With fut.: μενοίνεον εἰ τελέουσιν Μ59.

    b. With subj.

        a. Pure: ἐλθεῖν εἴ πως ὕπνον χεύῃ Ξ163.
      Cf. δ739, ε471, μ96.

        b. With κεν: στήομεν, εἴ κεν ἐρύξομεν
      Ο297. Cf. χ76.

    c. With opt.: ἐρήτυον, εἴ ποτ’ ἀϋτῆς σχοίατο
    Β97. Cf. Γ450, Κ19, 206, Μ122, Ξ163, Ρ104, Σ322,
    Υ464, Χ196, Ψ40: β342, δ317, ε439, ζ144, ι229,
    267, 349, 418, λ479, 628, μ334, ο316, χ91.

10. In object clauses, whether.

    a. With indic.: φράσαι εἴ με σαώσεις Α83, οὐκ
    οἶδ’ εἰ θεός ἐστιν Ε183. Cf. Β367, Ζ367, Θ111,
    Ξ125, Φ266: α207, θ133, κ193, λ371, 458, 494,
    ν328, ρ510, τ216, 325, ω259.--εἴτε (εἴ τε) ...
    εἴτε (εἴ τε) ...: εἴτ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται εἴθ’
    ἑκατόμβης Α65. Cf. Β349: γ90.--With fut. and
    κεν: τὰ Ζεὺς οἶδεν, εἴ κε τελευτήσει ο524.

    b. With subj.

        a. Pure: οὐκ οἶδ’ εἰ κακορραφίης
      ἐπαύρηαι Ο16.--εἴτε ... εἴτε ... Μ239.

        b. With κεν: ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ
      κ’ ἐμὸν ἔγχος μείνῃ Θ535. Cf. Θ532, Ο403,
      Π860, Χ244: β332, γ216.

    c. With opt.

        a. Pure: ἐπειρᾶτο εἴ πώς οἱ εἴξειαν (to
      see whether ...) Ν807. Cf. Δ88, Ε168, Μ333,
      Ν760, Ρ681, Τ385: κακὰ βυσσοδομεύων, εἴ πως
      τισαίμην (considering how ...) ι317, μῦθόν
      κε φαίην, εἴ σφωϊν ἅδοι (i.e. to see if they
      will agree) υ327. Cf. α115, β351, ι421,
      κ147, μ113, ν415, ξ460, 498, σ375, υ224,
      χ381, ψ91.

        b. With κεν: τίς οἶδ’ εἴ κέν οἱ θυμὸν
      ὀρίναις; Λ792. Cf. μ113, ξ120.

************************************************************

εἱαμενή, ῆς, ἡ. A piece of low or flat-lying land: ἐν
  εἱαμενῇ ἕλεος (consisting of ..., forming ...) Δ483,
  Ο631.

************************************************************

εἱανός. See ἑανός.

************************************************************

εἰαρινός, ή, όν (Ϝειαρινός) [(Ϝ)έαρ, with the ἐ
  metrically lengthened]. Of the spring, spring ...:
  ἄνθεσιν Β89. Cf. Β471 = Π643, Θ307: σ367 = χ301.

************************************************************

εἴασκον, pa. iterative ἐάω.

************************************************************

εἵαται, 3 pl. pres. εἵατο, 3 pl. impf. ἧμαι.

************************************************************

εἵατο, 3 pl. plupf. mid. ἕννυμι.

************************************************************

εἴβω [= λείβω]. (κατ-.) To shed (a tear) Π11, Τ323, Ω9:
  δ153, θ531, λ391, π219, 332, ω234, 280.

************************************************************

εἰδάλιμος, η [εἶδος]. Fair to see, comely ω279.

************************************************************

εἶδαρ, ατος, τό [ἐδ-Ϝαρ, fr. ἐδ-, ἔδω].

1. Food, meat ι84, λ123 = ψ270.--In pl. of food of
  various kinds: εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα α140 = δ56 =
  η176 = κ372 = ο139 = ρ95.--Of food disposed on a
  table: ἀπὸ δ’ εἴδατα χεῦεν ἔραζε χ20, 85.--Of food
  used as bait: ἰχθύσι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων μ252.

2. Fodder for horses Ε369, Ν35.

************************************************************

εἰδήσεις, 2 sing. fut. εἴδω (C).

************************************************************

εἶδος (Ϝεῖδος) [εἴδω]. (One's general bodily)
  appearance or form (when used without qualification
  connoting comeliness): εἰ. ἀρίστη Β715, ἥ τε κόμη τό
  τε εἰ. Γ55. Cf. Β58, Γ39 = Ν769, Γ45, 124, 224, Ε787
  = Θ228, Ζ252, Κ316, Ν365, 378, Ρ142, 279, Φ316,
  Χ370, Ω376: εἰ. Ἀφροδίτης δ14. Cf. δ264, ε213, 217,
  ζ16, 152, η57, θ116, 169, 174, 176, λ337 = σ249,
  λ469 = ω17, λ550, ξ177, ρ454, σ4, 251, τ124, υ71,
  ω253, 374.--Of a dog ρ308.

************************************************************

†εἴδω [Ϝιδ-. Cf. L. video].

A. Aor. εἶδον (ἔϜιδον) Τ292: κ194, λ281, 298, 576,
  ω445. ἴδον (Ϝίδον) Α262, Γ169, Λ614, Ρ328, Ψ462,
  etc.: α212, δ269, ζ160, ν318, ψ40, etc. 2 sing.
  εἶδες λ162. ἴδες Υ205, Χ236: λ371. 3 εἶδε Δ149,
  Ε572, Λ112, Τ16, Ψ874, etc.: δ524, ρ31. ἴδε Δ151,
  Ι195, Ν495, Ω702, etc.: α3, ε375, λ615, φ83, etc. 3
  dual ἰδέτην β152 (v.l. ἱκέτην). 1 pl. εἴδομεν ι182.
  ἴδομεν μ244. 3 εἶδον Ε515, Η308, Φ207: κ453. ἴδον
  Α600, Κ275, Μ83, Π660, Ψ202, etc.: β155, κ219, ξ29,
  χ22, ω391, etc. Subj. ἴδωμι Σ63, Χ450. ἴδω Ω555:
  κ387, π32. 2 sing. ἴδῃς Δ205: ο76. 3 ἴδῃ Δ98, 195,
  Ω337. 1 pl. ἴδωμεν Κ97: φ112, 336. 2 ἴδητε Δ249:
  κ426. 3 ἴδωσι Τ174. Opt. ἴδοιμι Ζ284: ι229, κ147. 2
  sing. ἴδοις Δ223, Ζ330: σ375, 379. 3 ἴδοι Β198,
  Δ232, Ω583, etc.: ζ113, ω491. 3 pl. ἴδοιεν Μ268:
  σ246. Imp. ἴδε Ρ179: θ443, χ233. Pple. ἰδών, -οῦσα
  Α148, 537, Γ224, Ν184, Ο12, Ω320, etc.: γ438, δ43,
  ζ199, η224, ρ215, ω90, etc. Infin. ἰδέειν Γ236,
  Ε475, Ρ643, Ψ463, etc.: δ475, ζ314, λ567, ρ142, etc.
  ἰδεῖν Θ453, etc.: λ143, etc. 3 sing. pa. iterative
  ἴδεσκε Γ217. Mid. Aor. ἰδόμην Κ47: ε359, π472, τ185.
  3 sing. ἴδετο δ22. 3 pl. εἴδοντο Γ154, Θ251, Π278,
  Ρ724. ἴδοντο Δ374, Ω484: η322, σ320. Subj. ἴδωμαι
  Α262, Ζ365, Φ61, etc.: ζ126, ν215, ψ83. 2 sing.
  ἴδηαι Γ130, Ν229, Σ135, etc.: ζ311, σ269, ψ5. ἴδῃ
  Α203, Γ163, Ν449, Ο32: λ94, ο432. 3 ἴδηται Β237,
  Ρ93, Τ151, etc.: δ412, ρ9, φ159, etc. 1 pl. ἰδώμεθα
  κ44. 2 ἴδησθε Ο147: δ414, 421, θ307. 3 sing. opt.
  ἴδοιτο Γ453, Μ333, Ρ681, etc.: θ280, κ574, λ366. 3
  pl. ἰδοίατο Σ524: α163, λ361. Imp. pl. ἴδεσθε Ψ469.
  Infin. ἰδέσθαι Γ194, Ζ176, Ξ286, Ο600, Σ83, etc.:
  γ233, ζ306, ρ265, ω369, etc.

B. 3 sing. pres. mid. εἴδεται Α228, Θ559, Ν98, Ξ472,
  Ω197: ι11. Pple. εἰδόμενος, -η Β280, Γ122, Ε462,
  Ν69: α105, β268, 401, γ372, ζ22, θ8, χ206, ω503,
  548. 2 sing. aor. ἐείσαο Ι645. 3 ἐείσατο β320, ε398,
  442, η281, 343, θ295, κ149. εἴσατο Β791, Ν191
  (reading χρώς. See below (II) (1)) Υ81, Ω319: ε281,
  283, θ283, ν352, τ283. 3 pl. εἴσαντο Μ103. 3 sing.
  opt. εἴσαιτο Β215. Pple. εἰσάμενος Ν45, Π716, Ρ73,
  Φ213, etc.: λ241. With prothetic ἐ ἐεισάμενος Β22,
  Π720, Ρ326, 585, Υ82. Fem. εἰσαμένη Ε785, Ρ555.
  ἐεισαμένη Β795, Γ389: ζ24.

C. Pf. οἶδα (Ϝοῖδα) Δ163, Η237, Π50, Σ192, Τ219, Ω105,
  etc.: γ184, ζ176, θ215, ξ365, ρ307, υ309, etc. 2
  sing. οἶδας α337. οἶσθα Α85, Η358, Ο93, Ω662, etc.:
  δ465, ο20, ρ573, ψ60, etc. 3 οἰδε Α343, Δ361, Η236,
  Σ185, etc.: α53, δ771, ν405, υ46, etc. 1 pl. ἴδμεν
  Α124, Η281, Κ100, Ψ890, etc.: δ109, κ190, μ189,
  ψ110, etc. 2 ἴστε Β485, Ψ276: η211, φ110. 3 ἰ̆/σᾱσι
  Ζ151, Σ420, Υ214: β211, δ379, 468, ν239. ἴ̄σᾱσι
  Ι36, Ψ312: β283, θ559, λ122, ω188, etc. Plupf. ᾔδεα
  (in form an aor., for ἐϜείδεσα) Θ366, Ξ71: δ745,
  ν340. 2 sing. ᾔδησθα τ93. ἠείδης (for ἐϜείδεας)
  Χ280. 3 ᾔδεε Β409, Ρ402, Σ404, etc.: ψ29. ᾔδη Α70,
  Ε64, Ν355, Υ466, etc.: β16, γ146, ξ433, ψ220, etc.
  ἠείδη ι206. 3 pl. ἴσαν Σ405: α176, δ772, ν170, ψ152.
  Subj. εἰδέω Α515. εἰδῶ α174, δ645, ν232, ξ186, ω258,
  297, 403. ἰδέω Ξ235: π236. 2 sing. εἰδῇς Α185, Ζ150,
  Υ213, Φ487: β111, η317, λ442. ἰδῇς Θ420: ι348, χ234.
  3 εἰδῇ Ο207, 412, Υ122, Ψ322: θ586, τ329, 332. ἰδῇ
  Θ406. 1 pl. εἴδομεν Α363, Ν327, Π19, Χ130, 244: γ18.
  2 εἴδετε Θ18, Σ53: ι17. 3 εἰδῶσι β112. 2 sing. opt.
  εἰδείης ε206. 3 εἰδείη Μ229, Π73. Imp. ἴσθι β356,
  λ224. 3 sing. ἴστω Η411, Ο36, Τ258, etc.: ε184,
  ξ158, π302, etc. Pple. εἰδώς, -υῖα Α385, Β823, 345,
  Κ250, Ο527, Ρ5, etc.: α37, γ277, μ156, ω51, etc.
  Fem. ἰδυῖα, -ης Α365, 608, Ι128, Σ380, 482, Υ12,
  etc.: α428, η92, ν289, ο418, ψ182, ω278, etc. Infin.
  ἴδμεναι Ν273: δ200, 493, μ154. ἴδμεν Λ719: θ146,
  213. 2 sing. fut. εἰδήσεις η327. Infin. εἰδησέμεν
  ζ257. εἰδήσειν Α546. Fut. in mid. form εἴσομαι Θ532,
  Ξ8 (see (III) (1)): τ501, χ7 (see (III) (10)). 2
  sing. εἴσεαι Η226, Φ292: β40, π246, ω506. 3 εἴσεται
  Α548, Θ111, Π243. (δια-, εἰσαν-, εἰσ-, ἐκκατ-, ἐξ-,
  ἐπ-, περίοιδα, προ-.)

    I. In forms (A) in act. and mid.

        1. To discern with the eye, catch sight
      of, see, perceive, behold: τὼ ἰδών Α330. Cf.
      Β198, Γ236, Δ255, Ζ176, Ν330, etc.: ὡς
      ξείνους ἴδον γ34. Cf. α113, δ523, ε41, ζ113,
      ι182, etc.--Absol.: οὐδ’ ἠγνοίησεν ἰδοῦσα
      Α537. Cf. Ε770, Θ397, Ρ646, Ψ469, etc.: ὅθεν
      κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο (app., which dazzle the
      (mind's) eye, defy detection) λ366. Cf.
      γ373, ε74, φ122, ψ40, etc.

        2. To look at, inspect, examine: τόξον
      φ405. Cf. ν215.--To see to, look to: πῶμα
      θ443.--So ἅρματος ἀμφὶς ἰδών Β384.--Of a
      surgeon, to see (a patient) Δ195, 205.--To
      examine (a wound) Δ217.

        3. With ἐ(ι)σάντα, to look at face to
      face, look in the face: ἔγνω ἐσάντα ἰδών
      Ρ334. Cf. ε217, λ143, ο532, π458, ρ239.

        4. To witness, see, look on at: θέσκελα
      ἔργα Γ130. Cf. Α203, Ν344, Ρ179: θ307, χ233.

        5. To go to see, see, visit (a person):
      οἰκῆας ἄλοχόν τε Ζ365. Cf. Σ63: δ162.--To
      visit, inspect: μῆλα Δ476. Cf. Κ97: δ412,
      ο505.--To see to, inspect: ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν
      π144.

        6. To see so as to gain knowledge or
      experience of: Φρύγας Γ185. Cf. Α262, etc.:
      πολλῶν ἀνθρώπων ἄστεα α3. Cf. δ269, ζ160,
      etc.--Sim.: νόστιμον ἦμαρ γ233 = ε220 =
      θ466, ζ311.--So ἧς οὔ τι χάριν ἴδεν (had no
      joy of her) Λ243.

        7. With pple. expressing something
      observed in connexion with a person or
      thing: μή σε ἴδωμαι θεινομένην Α587. Cf.
      Α600, Γ154, Ε572, Ο279, etc.: α163, γ221,
      θ286, λ528, etc.--Sim. with adj.: ὡς ἴδε
      χῶρον ἐρῆμον Κ520. Cf. Ρ652: ω371.--So οἷον
      δ421.--With adj. and pple.: ζωόν τε καὶ
      ἀρτεμέα προσιόντα Ε515 = Η308.

        8. To see, find out, discover. With
      dependent clause: αἴ κεν ... Δ249. Cf. Ε221
      = Θ105, Θ251, 376, Τ144, Φ61, Χ450: ὅττι
      τάδ’ ἐστίν κ44. Cf. χ234, ω491.--With acc.
      and clause: ἴδοις κέ με, εἰ ... σ375.--
      Absol.: ὄφρα ἴδωμεν φ112, 336. Cf. ζ126,
      φ159.--To see or find out to one's cost.
      With clause: οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ’ ἱκάνω
      Ν449. Cf. Β237, Ο32.--To see or know of
      something happening. With infin.: οὔ πω
      ἰδόμην οὐδ’ ἔκλυον ἄνδρ’ ἕνα τοσσάδε
      μητίσασθαι Κ47.

        9. To direct one's eyes, look, glance:
      ὑπόδρα Α148, εἰς οὐρανόν Γ364. Cf. Β271,
      Ζ404, Ρ167, Ψ143, etc.: β152, θ165, μ244,
      π477, ρ304, etc.--Sim.: ἔμοιγε εἰς ὦπα
      ἰδέσθαι Ι373. Cf. Ο147: ψ107.

        10. The aor. infin. used
      epexegetically: θαῦμα ἰδέσθαι Ε725, νέκυν
      σαῶσαι ᾗ ἀλόχῳ ἰδέειν Ω36. Cf. Γ194, Κ439,
      Σ83, 212, 377: ε217, ζ306, η45, θ20, 366,
      ι143, ν108, ρ265, σ195, τ380, χ405, ω369,
      374.

    II. In forms (B)

        1. To be seen, appear, come into view:
      εἴδεται ἄστρα Θ559, οὔ πῃ χρὼς εἴσατο Ν191
      (for the sense with v.l. χροός see ἴημι
      (5)). Cf. Ω319: τῇ οἱ (μοι) ἐείσατο χῶρος
      ἄριστος ε442, η281 (app. tinged with the
      notion of seeming, 'where there seemed to be
      ...'). Cf. ε281, 283, 398, κ149, ν352.--So
      εἴδεται ἦμαρ δαμῆναι Ν98.

        2. To seem, appear. With infin.: τό τοι
      κὴρ εἴδεται εἶναι Α228, γελοίϊον ἔμμεναι
      Β215. Cf. Ι645, Μ103: ι11.--With adj.
      without infin.: οὔ μοι κακὸς εἴδεται Ξ472.
      Cf. τ283.--Impers. with infin.: τί τοι
      εἴδεται εἶναι; Ω197. Cf. β320. --With adj.
      without infin.: ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι
      η343, θ295.

        3. To make a show of doing something.
      With infin.: εἴσατ’ ἴμεν ἐς Λῆμνον θ283.

        4. To make oneself like. With dat.: τῷ
      ἐεισάμενος Β22, εἴσατο φθογγὴν Πολίτῃ (in
      voice) 791. Cf. Β795, Ε785, Ν45, Φ213, etc.:
      ζ24, λ241.

        5. To be like, resemble. With dat.:
      εἰδομένη κήρυκι (in the likeness of ...)
      Β280. Cf. Γ122, Ε462, Ν69: α105, β268 = 401
      = χ206 = ω503 = 548, γ372, ζ22, θ8.

    III. In forms (C)

        1. To have cognizance of, be apprised
      of, know about: ὃς ᾔδη τὰ ἐόντα Α70,
      θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα85. Cf. Β38, 486, Ε64,
      Ζ150, Ν355, etc.: οἶδε δίκας ἄλλων γ244,
      εἰδότα πολλά (with my knowledge of the
      world) ι281. Cf. β16, δ745, θ559, μ154,
      π246, etc.--So εἰδὼς κῆρ’ ὀλοήν (the doom
      before him) Ν665, ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον (had
      knowledge that I was doomed) Χ280: οὐ εἰδότ’
      ὄλεθρον (not suspecting) δ534. Cf. α37,
      β283.--With prep.: περὶ κείνου ρ363.--To be
      (sufficiently) informed as to: τούτους δ551.
      --Absol.: ἵνα εἴδομεν ἄμφω Α363, οἶσθα365,
      τάχα εἴσομαι Ξ8 (or the word may be referred
      to ἵημι (4)). Cf. Α385, Ι345, Σ404, Ω105,
      etc.: α174, 216, δ200, ρ153, etc.

        2. To make the acquaintance of: Φαιήκων
      ὅσσοι ἄριστοι ζ257. Cf. θ213.--To be
      acquainted or familiar with: θαλάσσης βένθεα
      α53, δ386, ἴσαν ἡμέτερον δῶ α176 (or the
      word may be referred to εἶμι (6) (a)). Cf.
      ζ176, η25, θ560, ν239.--Absol.: πρὶν εἰδότες
      ν113.--To know the character of: ἑκάστην
      τ501.

        3. To know so as to have skill in:
      μαντοσύνας Β832 = Λ330, ἔργα Σ420.--Cf.
      Γ202, Η236, 237, Ι128, 270, Λ719, Τ245,
      Ψ263: α337, θ134, 146, ν289 = π158, ο418,
      ω278.--To be acquainted with, know the use
      of: νέας λ124 = ψ271.--To know the
      properties of: φάρμακα Λ741.

        4. To know of the existence of, know
      of: ξυνήϊα Α124. Cf. Τ115: ι206, λ122, ψ269.

        5. To feel, be influenced by: νέμεσιν
      Ζ351.

        6. To bear in mind: ταῦτα πάντα λ224.

        7. In imp. in oaths and adjurations:
      ὅρκια Ζεὺς ἴστω Η411, ἴστω τόδε Γαῖα Ο36.
      Cf. Κ329, Τ258: ε184, ξ158 = ρ155 = υ230,
      τ303.

        8. With genit., to know about: πένθεος
      Λ657, ἄλλου δ’ οὔ τευ οἶδα τεῦ ... Σ192 (I
      do not know as to anyone whether ... (with
      abrupt change to the direct interrogative)):
      κείνων γ184 (or the genit. may be taken as
      depending on οἵ τε ... οἵ τε ...).--To have
      experience of or skill in: τόξων Β718,
      τόκοιο Ρ5. Cf. Β823, Δ310, Ζ438, Λ710, Ο412,
      Ψ665, etc.: α202, δ818, ε250.--With
      complementary infin.: τόξων εἰδότες μάχεσθαι
      Β720.--Absol.: φάρμακα εἰδὼς πάσσεν
      (skilfully) Δ218.--The pf. pple.
      adjectivally: ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν (knowing,
      skilful) Α608, Σ380, 482, Υ12: η92.

        9. To know how to do something, to have
      skill or facility in doing it. With infin.:
      οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι Α343, οἶδα νωμῆσαι βῶν
      Η238. Cf. Η240, 241, 358 = Μ232, Ο632, 679,
      Υ201 = 432, Ψ309, 312: θ215.

        10. With pple. expressing something
      known: Πάτροκλον τεθνηότα Ρ402. Cf. η211,
      ψ29, ω404. --With dependent clause: ὅσσον
      ... Α515, εἰ ... Ε183. Cf. Β192, Δ360, Θ32,
      532, Κ100, Ξ71, Ο204, Υ434, etc.: β332, γ18,
      δ109, 712, 771, θ28, π424, ρ78, etc.--With
      acc. and clause: ᾔδεε γὰρ ἀδελφεὸν ὡς
      ἐπονεῖτο Β409: σκοπὸν ἄλλον εἴσομαι, αἴ κε
      τύχωμι (whether ...) χ7 (or the word may be
      referred to ἵημι (1)). Cf. δ772 = ν170 =
      ψ152, ξ365, ρ373.--So τό γε, ὁπποτέρῳ ...
      Γ308. Cf. Ε406, Τ421, Υ466: τόδε, μὴ ...
      ω506. Cf. γ146, ν314, ξ119, etc.

        11. To know to one's cost. With clause:
      ὅσσον φέρτερός εἰμι Α185. Cf. Η226, Θ111,
      406, Π243, Φ487.

        12. To have (in one's mind), be endowed
      with: ἔπεα φρεσὶ ᾗσιν ᾔδη Β213. Cf. λ445.--
      So without φρεσίν: πεπνυμένα μήδεα εἰδώς
      Η278. Cf. Γ202, Σ363, Ψ322, 709, Ω88: β38,
      88, 122, δ696, 711, ε182, ζ12, θ586, ν296,
      τ286, υ46, χ361, ω442.--Of character,
      disposition or mood: ἄγρια. See ἄγριος (5).
      --ἀθεμίστια. See ἀθεμίστιος (2).--αἴσιμα.
      See αἴσιμος (2).--ἀμύμονα. See ἀμύμων (3).--
      ἀπατήλια. See ἀπατήλιος.--ἀπηνέα. See ἀπηνής
      (1).--ἄρτια. See ἄρτιος.--δίκας, θέμιστας.
      See δίκη (2).--ἤπια, ἤπια δήνεα. See ἤπιος
      (1). --θέμιστα. See θέμις (1).--κεδνά. See
      κεδνός (3).--λυγρά. See λυγρός (3).--
      ὀλοφώϊα. See ὀλοφώϊος.--φίλα, φίλα μήδεα.
      See φίλος (5) (c).--κεχαρισμένα. See
      χαρίζομαι (2) (b).

        13. ἴδμεναι χάριν, to owe thanks, feel
      indebted: ἰδέω τοι χάριν Ξ235.

************************************************************

εἴδωλον, ου, τό [εἴδω]. An unreal image, a phantom
  Ε449, 451.--Appearing in a dream δ796, 824, 835.--Of
  the shades of the dead Ψ104: λ83, 213, 602.--So
  εἴδωλα καμόντων Ψ72: λ476, ω14.--Of the shades of
  slain men passing below υ355.

************************************************************

εἶεν, 3 pl. opt. εἰμί.

************************************************************

εἴῃ, 3 sing. subj. εἰμί.

************************************************************

εἴη, 3 sing. opt. εἰμί.

************************************************************

εἵη, 3 sing. aor. opt. ἵημι.

************************************************************

εἶθαρ.

1. Right on, right through Ε337, Υ473.

2. Straightway, forthwith Λ579 = Ν412 = Ρ349, Μ353,
  Ρ119, 707, Ψ256.

************************************************************

εἴθε (cf. αἴθε). Expressing a wish. With opt.: εἰ.
  ἀγαθὸν τελέσειεν β33.--Of the present: εἰ. ὣς
  ἡβώοιμι Η157 = Λ670, Ψ629: = ξ468. Cf. Δ313.

************************************************************

εἴκελος, η, ον (Ϝείκελος) [εἴκω. Cf. ἴκελος, E)I/+SKW].

1. Like, resembling. With dat.: συῒ εἰ. ἀλκήν (in ...)
  Δ253, Ρ281. Cf. Ν53, 330, 688, Ξ386, Ρ88, Σ154,
  etc.: κ304, τ384, υ88, φ411, χ240.

2. In neut. sing. εἴκελον as adv., in the manner of,
  like. With dat.: σκιῇ εἰ. ἔπτατο λ207.

************************************************************

εἰκοσάκις [εἴκοσι]. Twenty times Ι379.

************************************************************

εἴκοσι, indeclinable (Ϝείκοσι). Also, with prothetic ἐ,
  ἐείκοσι(ν) (ἐϜείκοσι). Twenty Α309, Ζ217, Ι123 = 265
  = Τ244, Ι139, 281, Λ25, 34, Ν260, Π810, 847, Σ373,
  470: α280, β212 = δ669, β355, δ360, 530, 778, ε244,
  ι209, μ78, π250, τ536, υ158.--With other numerals:
  δύω καὶ εἰ. Β748: ι241, κ208. πίσυρες καὶ εἰ. π249.
  ἑκατὸν καὶ εἰ. Β510.

************************************************************

εἰκοσινήριτος [app. εἴκοσιν + -ηριτος, conn. with
  ἀριθμός. 'Twenty-counted']. Twenty times the normal,
  twenty-fold: ἄποινα Χ349.

************************************************************

εἰκοστός. Also, with prothetic ἐ, ἐεικοστός. The
  twentieth Ω765: β175, ε34, ζ170, π206 = τ484 = φ208
  = ω322, ρ327, τ222, ψ102 = 170.

************************************************************

†εἴκω (Ϝείκω) [Ϝικ-]. 3 sing. impf. εἶκε Σ520. 3 sing.
  aor. opt. εἴξειε Χ321. Pf. ἔοικα (ϜέϜοικα) η209,
  χ348. 2 sing. -ας Ο90: α208, θ164, σ128, ω253, etc.
  3 -ε Α119, Γ170, Μ212, Ψ493, etc.: α278, ζ60, π202,
  υ194, etc. 3 dual ἔϊκτον (ϜέϜικτον) δ27. Pple.
  ἐοικώς, -ότος Α47, Β337, Γ222, Μ146, Φ600, etc.:
  α46, γ124, 125, κ390, σ240, etc. ἐϊκώς (ϜεϜικώς)
  Φ254. Fem. pl. ἐοικυῖαι Σ418. Sing. ἐϊκυῖα, -ης
  Γ386, Ζ389, Ι399, Ψ66, etc.: β383, θ194, ν222, etc.
  3 sing. plupf. ἐῴκει Β58, Ξ474, Σ548, Ω258, 630:
  α411, δ654, ι190, π288, τ7, ω273, 446. 3 dual ἐΐκτην
  Α104, Φ285, Ψ379: δ662. 3 pl. ἐοίκεσαν Ν102. 3 sing.
  in mid. form ἤϊκτο δ796, ν288, π157, υ31. ἔϊκτο
  Ψ107. (ἐπέοικε.)

I. To seem likely. Impers.: ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
  (where there was opportunity) Σ520, ὅπῃ εἴξειε
  μάλιστα (where he might find an opening) Χ321.

II. Otherwise only in pf. and plupf. (with pres. and
  impf. sense).

    1. To seem to be. With infin.: οὐδὲ ἐῴκει
    ἀνδρὸς θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι Ω258.

    2. To resemble, be like. With dat.: θεῇς ἔοικεν
    Γ158. Cf. Α47, Β58, Ε604, Ζ389, Λ613, Ν102,
    Ξ136, Ο90, etc.: α208, β383, δ27, ε51, ζ187,
    η209, θ164, κ390, etc.--With fut. pple.:
    ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην (seemed about to ...)
    Ψ379. Cf. λ608.--Adjectivally in pple.: μῦθοί γε
    ἐοικότες [εἰσίν] (your speech is like your
    father's) γ124, ὧδε ἐοικότα μυθήσασθαι (speech
    so like your father's) 125. Cf. δ141, τ380.

    3. To be fit or worthy to do something. With
    infin.: ἔοικά τοι παραείδειν χ348.--Adjectivally
    in pple., fitting, suitable: ἐϊκυῖαν ἄκοιτιν
    Ι399: ἐοικότα καταλέξω (suited to the occasion)
    δ239. Cf. α46.

    4. ἔοικε impers., it is fitting, right, seemly.

        a. With dat.: ἔοικέ τοι Ι70.--With dat.
      and infin.: τὰ οὔ τι καταθνητοῖσιν ἔοικεν
      ἄνδρεσσιν φορέειν Κ440. Cf. ζ60.

        b. With acc.: ὥς σε ἔοικεν χ196.--With
      acc. and infin.: οὐδὲ ἔοικε δῆμον ἐόντα
      παρὲξ ἀγορευέμεν Μ212. Cf. Β233, Ψ649: α278
      = β197, γ357, ε212, η159, θ146, π202.

        c. With infin. alone: δειδίσσεσθαί σε
      Β190, ἥν τιν’ ἔοικεν [ἀποτινέμεν] Γ286. Cf.
      Γ459, Δ286, Ξ212, Τ79, Φ379, 436:
      [κτερεΐξαι] α291, Cf. β223, γ335, θ358,
      ω273.

        d. Absol.: ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε Α119, Ψ493:
      φ319, 322.

************************************************************

εἴκω (Ϝείκω) [cf. L. vicis]. 3 sing. aor. εἶξε Ω100. 3
  pl. -αν Ω718: β14. 3 sing. subj. εἴξῃ Ρ230. 3 pl.
  -ωσι Μ224. 3 sing. opt. εἴξειε Ν321: ξ221, χ91. 3
  pl. -ειαν Ν807. Imp. pl. εἴξατε Ω716. Pple. εἴξας,
  -αντος Θ164, Ι110, 598, Ω43: ξ262, ρ431. Fem. -ᾱσα
  ε126. Infin. εἶξαι Ψ337. 3 sing. pa. iterative
  εἴξασκε ε332. (ἀπο-, ὑπο-.)

1. In fighting, to retire, give way, give ground: εἰ
  εἴξωσιν Ἀχαιοί Μ224. Cf. Ε606, Θ164, Μ48, Ν321, 807,
  Ρ230: ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσιν ξ221 (app., whoever
  fled before me with his feet; or perh. in sense (4)
  with πόδεσσιν in sense (2) of πούς).--With genit.,
  to shrink or withdraw from (battle): πολέμου Ε348.
  Cf. Δ509.

2. To retire or withdraw from, leave, quit. With
  genit.: προθύρου σ10. Cf. χ91.

3. To make way or room for someone or something: εἶξε
  δ’ Ἀθήνη Ω100. Cf. β14.--With dat.: οὐρεῦσιν Ω716,
  ἀπήνῃ 718.

4. To yield, confess oneself second: τὸ ὃν μένος οὐδενὶ
  εἴκων (to none in ...) Χ459: = λ515.--Of something
  inanimate, to yield, give way: εἴκοι ὑπὸ βῶλος
  ἀρότρῳ (give the plough free passage) σ374.

5. To yield, give way, allow play to (a feeling, a
  defect of character, a personal quality, a
  circumstance). With dat.: σῷ θυμῷ Ι110. Cf. Ι598,
  Κ122, 238, Ν225, Ω43: πενίῃ ξ157. Cf. ε126, ν143,
  ξ262 = ρ431, σ139, χ288.

6. Trans., to yield, give: ἵππῳ ἡνία (give him the
  rein) Ψ337. --To give up, surrender, hand over ε332.

************************************************************

εἰλαπινάζω [εἰλαπίνη]. To feast, revel: τῷ κεν
  ἐπισχοίης πόδας εἰλαπινάζων Ξ241. Cf. β57 = ρ536,
  ρ410.

************************************************************

εἰλαπιναστής, ὁ [εἰλαπίνη]. A boon-companion Ρ577.

************************************************************

εἰλαπίνη, ης, ἡ. A feast or banquet, properly one given
  by a single host (cf. ἔρανος): ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ
  εἰλαπίνῃ λ415. Cf. Κ217, Σ491, Ψ201: α226.

************************************************************

εἶλαρ, τό. A means of defence or protection: νηῶν τε
  καὶ αὐτῶν (for ...) Η338, 437, Ξ56 = 68: κύματος
  (against ...) ε257.

************************************************************

εἰλάτινος, η, ον [ἐλάτη. ἐλάτινος could not stand in
  the hexameter]. Of the fir: ὄζοισιν Ξ289.--Of fir-
  wood: ἐπιβλής Ω454. Cf. β424 = ο289, τ38.

************************************************************

εἷλε, 3 sing. aor. αἱρέω.

************************************************************

Εἰλείθυια, ης, ἡ [explained as fr. ἐλυθ- (see ἔρχομαι).
  'The comer,' 'she who comes in the woman's hour of
  need'; or, 'she who makes the child come forth'].
  The goddess presiding over child-birth Π187, Τ103:
  τ188.--In pl. Λ270, Τ119.

************************************************************

εἵλετο, 3 sing. aor. mid. αἱρέω.

************************************************************

εἵλευ, 2 sing. aor. mid. αἱρέω.

************************************************************

εἰλεῦντο, 3 pl. impf. pass. εἰλέω. See εἴλω.

************************************************************

εἰλέω. See εἴλω.

************************************************************

εἰλήλουθα, pf. ἔρχομαι.

************************************************************

εἰλίπους, ποδος [εἰλ-, εἰλύω + πούς. Thus, 'rolling the
  feet,' the feet being but slightly lifted, and each
  as set forward describing a segment of a circle.
  Contrast with ἀερσίπους]. Dat. pl. εἰλιπόδεσσι Ζ424,
  Π488. Shambling. Epithet of oxen Ζ424, Ι466 = Ψ166,
  Ο547, Π488, Φ448: α92 = δ320, θ60, ι46.

************************************************************

εἱλισσετο, 3 sing. impf. mid. ἑλίσσω.

************************************************************

εἷλον, 3 pl. aor. αἱρέω.

************************************************************

εἴλῡμα, τό [εἰλύω]. A wrapper ζ179.

************************************************************

εἰλῡφάζω [app. fr. εἰλύω]. To roll along: ἄνεμος φλόγα
  εἰλυφάζει Υ492.

************************************************************

†εἰλῠφάω [app. as prec.]. Pres. pple. εἰλυφόων. =
  prec.: εἰλυφόων ἄνεμος φέρει [πῦρ] Λ156.

************************************************************

†εἰλύω [ϜελϜ-, Ϝελυ-. Cf. εἴλω]. Fut. εἰλύ̄σω Φ319. 3
  sing. pf. pass. εἴλῡται Μ286. 3 pl. εἰλύ̆αται υ352.
  3 sing. plupf. εἴλῡτο Π640: ε403. Pple. εἰλῡμένος,
  -ου Ε186, Ρ492, Σ522: ξ136, 479. Also 3 sing. aor.
  pass. ἐλύσθη Ψ393. Pple. ἐλυσθείς Ω510: ι433.

1. In aor. pple. pass., bent upon oneself, crouching:
  προπάροιθε ποδῶν Ἀχιλῆος ἐλυσθείς Ω510.--Curled up:
  ὑπὸ γαστέρ’ [ἀρνειοῦ] ἐλυσθείς ι433.--In Ψ393 (ῥυμὸς
  ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη) app., swung to the ground.

2. To wrap something round (something), wrap up; hence,
  to cover up, cover: νεφέλῃ εἰλυμένος Ε186. Cf. Μ286,
  Π640, Ρ492, Σ522, Φ319; εἴλυτο ἁλὸς ἄχνῃ ε403. Cf.
  ξ136, 479, υ352.

************************************************************

εἴλω, εἰλέω (Ϝείλω, Ϝειλέω) [Ϝελ-, ϜελϜ-. Cf. εἰλύω,
  ἑλίσσω, L. volvo. Conn. with ἅλις, ἁλίσκομαι,
  ἀολλής]. 3 pl. impf. ἐείλεον Σ447. Acc. sing. masc.
  pres. pple. εἰλεῦντα λ573. 3 pl. aor. ἔλσαν Λ413.
  Pple. ἔλσας ε132, η250. Infin. ἔλσαι Α409, Σ294,
  Φ225. With prothetic ἐ, E)E/LSAI Φ295. πασς. 3 pl.
  impf. εἰλεῦντο Φ8. 3 sing. aor. ἐάλη Ν408, Υ168,
  278. 3 pl. ἄλεν Χ12. Pple. ἀλείς, -έντος Π403, Φ534,
  571, 607, Χ47, 308: ω538. Neut. ἀλέν Ψ420. Infin
  ἀλήμεναι Ε823, Σ76, 286. ἀλῆναι Π714. 1 pl. pf.
  ἐέλμεθα (ϜεϜέλμεθα) Ω662. Pple. ἐελμένος Ν524. Pl.
  -οι Μ38, Σ287. (προτιειλέω.)

1. To hem in, pen in, coop up (a body of foes): κατὰ
  πρύμνας ἔλσαι Ἀχαιούς Α409. Cf. Θ215 (twice), Μ38,
  Σ76, 294, 447, Φ225, 295.--Sim. of the Cyclops:
  εἴλει ἐνὶ σπῆϊ μ210.--Of herding together the
  unfaithful handmaids χ460.--In reference to a single
  person: ἔλσαν [Ὀδυσσῆα] ἐν μέσσοισιν Λ413.--To force
  in a crowd (into something): ἡμίσεες ἐς ποταμὸν
  εἰλεῦντο Φ8.--Of a hunter, to drive (the quarry)
  together λ573.--In reference to confined water:
  χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ Ψ420.

2. In pass.

    a. To get together into a body: ἕστασαν
    εἰλόμενοι (massing together at bay) Ε782. Cf.
    Ε823.--To throng (into something): ἐς τεῖχος
    ἀλῆναι Π714. Cf. Φ534, Χ12, 47.--Sim.: πόλις
    ἔμπλητο ἀλέντων Φ607.--To be cooped up in limits
    narrow for the number: οἶσθα ὡς κατὰ ἄστυ
    ἐέλμεθα Ω662. Cf. Ε203, Σ286, 287.

    b. To get oneself into small compass, crouch
    down: πᾶς ἐάλη Ν408, ἐνὶ δίφρῳ ἧστο ἀλείς
    (cowering) Π403, Ἀχιλῆα ἀλεὶς μένεν (crouching
    for a spring) Φ571, οἴμησεν ἀλείς (drawing
    himself together) Χ308: = ω538. Cf. Υ168, 278.

3. To impede or thwart the progress of: ὅν περ ἄελλαι
  εἰλέωσιν Β294.--To restrain from freedom of
  movement, confine: Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος Ν524.--
  Sim. of the wind making navigation impossible τ200.
  --App., to stop, hold from motion, pin down: νῆα
  Ζεὺς ἔλσας ἐκέασσεν ε132 = η250.

************************************************************

εἷμα, ατος, τό (Ϝέσ-μα) [ἕννυμι].

1. A garment: εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισιν Σ538. Cf. ξ501.

2. In pl., clothes, clothing, raiment: εἰ μὴ ἀφ’ εἵματα
  δύσω Β261. Cf. Γ392, Ε905, Π670, 680, Σ517, Χ154,
  510, Ψ67, Ω162: εἵματα ἑσσάμενος Β3, ὑφαντά ν218.
  Cf. δ750, ε167, ζ26, θ249, etc. --In apposition:
  φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματα ζ214 (for raiment), η234
  (that he had on). Cf. κ542 = ξ320, ξ132, 154, 341,
  396, 516, ο338, 368, π79 = ρ550 = φ339, χ487.

************************************************************

εἷμαι, pf. mid. ἕννυμι.

************************************************************

εἵμαρτο, 3 sing. plupf. pass. μείρομαι.

************************************************************

εἰμέν, 1 pl. pres. indic. εἰμί.

************************************************************

†εἰμί [ἐσ-μί. Cf. L. sum, Eng. am]. (The whole of the
  pres. indic. except εἶς (εἴς), ἔασι may be
  enclitic.) 1 sing. εἰμί Α186, 516, Β26, Δ58, etc.:
  β286, 314, θ214, ι519, etc. 2 ἐσσί Α176, 280, Γ164,
  172, etc.: α175, 297, β274, γ123, etc. εἶς (εἴς)
  Π515, Ω407. εἰς Π538, Τ217, etc.: α170, 207, δ371,
  611, etc. 3 ἔστι Ζ267, 4 3, Ι250, Μ65, etc.: β130,
  310, δ193, 354, etc. ἐστί Α63, 107, 114, 169, etc.:
  α50, 66, 70, 205, etc. 2 dual ἐστόν Α259, Ι198,
  Λ138, etc.: δ61. 1 pl. εἰμέν Ε873, Η231, Θ234, Ι640,
  etc.: γ80, η205, 307, θ246, etc. 2 ἐστέ Α258, Β301,
  485, etc.: γ71, δ63, ε118, etc. 3 εἰσί Α153, 272,
  Β201, 227, etc.: β29, 51, 87, 254, etc. ἔᾱσι Β125,
  131, Η73, 295, etc.: δ79, ε381, θ162, κ349, etc.
  Subj. ἔω Α119: ι18. 3 sing. ἔῃσι Β366: λ434, ο422,
  ω202. ἔῃ Κ225, Μ300, etc.: τ329, etc. ᾖσι Τ202:
  θ147, 163, etc. εἴῃ (v.l. εἴη) Η340, Ι245. 3 pl.
  ἔωσι Ι140, 282, Κ306: δ165, ψ119. ὦσι Ξ274: ω491.
  Opt. εἴην, -ης Β260, Δ189, Ε24, Ι57, Λ670, Μ345,
  etc.: β74, δ205, ε209, ζ244, λ360, etc. 2 pl. εἶτε
  φ195. 3 εἶεν Β372, etc.: ι89, etc. 2 sing. ἔοις
  Ι284. 3 ἔοι Ι142, etc.: ρ421, etc. 3 sing. imp. ἔστω
  Α144, Β204, Η34, etc.: α370, β230, 355, etc. 2 pl.
  ἔστε Γ280, Ε529, Ζ112, etc. 3 ἔστων Α338: α273. Imp.
  in mid. form ἔσσο α302, etc. Pple. ἐών, -όντος,
  ἐοῦσα, -ης, ἐόν, -όντος Α70, 131, 290, 352, 546,
  587, Γ159, Δ426, etc.: α22, 202, 263, 265, 431, 435,
  β200, 241, etc. Also οὔσης τ489. ὄντας η94. Infin.
  ἔμμεναι Α117, 287, Β129, 216, etc.: α33, 172, 215,
  217, etc. ἔμεναι Γ40, Ε602, Θ193, etc.: α385, ξ489,
  etc. ἔμμεν Σ364: ι455, etc. ἔμεν Δ299, Ι35, etc.:
  ε257, κ416, etc. εἶναι Α91, 228, 564, Β116, etc.:
  α15, 164, 180, 187, etc. 1 sing. impf. ἦα Ε808:
  β313, κ156, λ620, ξ212, etc. ἔᾱ Δ321, Ε887: ξ222,
  352. ἔον Λ762, Ψ643. 2 ἔησθα Χ435: π420, ψ175. ἦσθα
  Ε898, Ν228, etc.: δ31, ν314, π199, etc. 3 ἦεν Β769,
  Γ41, 211, 215, etc.: α18, 131, 233, β47, etc. ἔην
  Β217, 219, 529, 580, etc.: β272, γ180, 249, 267,
  etc. ἦν Β77, 96, 220, 313, etc.: α177, γ401, ε239,
  ζ82, etc. ἤην Λ808: τ283, ψ316, ω343. 3 dual ἤστην
  Ε10. 1 pl. ἦμεν Λ689, 692: ω171. 2 ἦτε Π557. 3 ἦσαν
  Β487, 641, 760, Γ145, etc.: α27, β119, ζ6, 86, etc.
  ἔσαν Α267, 321, Β311, 618, etc.: α12, 126, β21, 82,
  etc. Pa. iterative ἔσκον Η153. 3 sing. ἔσκε Γ180,
  Ε536, Ζ19, 153, etc.: β59, 346, δ270, ι508, etc.
  Fut. ἔσσομαι, -εαι Α239, 573, Β347, Δ267, Ζ353,
  Κ453, etc.: α40, 204, β270, 273, ζ33, λ137, etc. 3
  sing. ἐσσεῖται Β393, Ν317. ἔσομαι, ἔσεαι, ἔσεται,
  ἔσται, etc. Α136, 211, 546, 563, Δ305, etc.: α312,
  397, Β61, γ325, π267, etc. 2 sing. ἔσῃ τ254. Pple.
  ἐσσόμενος, -η, -ον Α70, Β119, Γ287, etc.: γ204,
  θ580, λ433, etc. Infin. ἔσσεσθαι Ζ339, Λ444, Μ324,
  etc.: ξ176, π311. ἔσεσθαι Ε644, Ξ56, Φ533, etc.:
  δ108, 494, ζ165, etc. (ἀπ-, ἐν-, ἐπ-, μετ-, παρ-,
  περι-, συν-, ὑπ-.)

1. To be, exist: ὅμαδος ἦν Β96, ἡμῖν εἴνατός ἐστιν
  ἐνιαυτός (has been completed, has passed) 295, οὐκ
  ἔσθ’ D(\ς ... (the man does not live who ...) Χ348.
  Cf. Β204, 641, 642, Η340, Ι249, etc.: θεοὺς αἰὲν
  ἐόντας α263. Cf. β89, δ195, ε239, ζ82, 210, etc.
  --Impers.: ἔσται ὅτ’ ἂν ... (the day will come when
  ...) Θ373.--Absol. in fut. pple. pl., the men to
  come, posterity: αἰσχρὸν καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι
  Β119, etc.: ἐλεγχείη καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι φ255,
  etc.--Sim. in neut. pres. pple. pl., the present: τὰ
  ἐόντα Α70 (τὰ ἐσσόμενα in the same line being 'the
  future,' and πρὸ ἐόντα 'the past' (pple. of the
  impf.)).

2. Impers., to be possible: ἃς οὐκ ἔστι φυγεῖν Μ327,
  οὐδ’ ἄρα πως ἦν ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι Π60. Cf. Ζ267,
  Η239, Μ65, Ν114, Ξ63, etc.: οὔ πως ἔστι δαίνυσθαι
  ἀκέοντα β310, εἴ τί που ἔστιν (if it may be) δ193.
  Cf. β130, ε103, ι411, λ158, ο49, etc.

3. As copula, to be: ἔχθιστός μοί ἐσσι Α176, καὶ σὲ τὸ
  πρὶν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι Ω543 (infin. of the
  impf.). Cf. Α63, 107, 114, 153, 186, etc.: οἴκοι
  ἔσαν α12. Cf. α18, 27, 66, 70, 170, etc.--Impers.:
  ἐμοί κε κέρδιον εἴη ... Ζ410. Cf. Α169, 211, 229,
  etc.: β74, 190, ρ191, etc.

************************************************************

†εἶμι [cf. L. i-, eo]. 1 sing. εἶμι Α169, Γ305, Ξ200,
  Σ143, Ω92, etc.: β214, 318, 359, κ273, ρ277, etc. 2
  εἶσθα Κ450: τ69. 3 εἶσι Β87, Λ415, Φ573, Ψ226, etc.:
  β89, ζ131, λ149, τ571, etc. 1 pl. ἴμεν Ρ155 (or this
  may be taken as infin.): β127, κ431, σ288. 3 ἴᾱσι
  Π160. Subj. ἴω Π245, Σ188, Ω313: γ22, ο509, 511.
  ἴωμι Ι414 (v.l. ἵκωμι). 2 sing. ἴῃς Ω295. ἴῃσθα Κ67.
  3 ἴῃ θ395, σ194. ἴῃσι Ι701. 1 pl. ἰ̆/ομεν Ζ526,
  Κ126, Ξ128, Ρ340, etc.: β404, ζ259, ρ190, ψ254, etc.
  ἴ̄ομεν Β440, Ι625, Μ328, Ξ374, Φ438: ω432. 3 ἴωσι
  Μ239. 3 sing. opt. ἴοι Ξ21. ἰείη Τ209. Imp. ἴθι Α32,
  Ζ143, Θ399, Ν235, Ψ646, etc.: γ323, η30, σ171, χ157.
  3 sing. ἴτω Η75, Μ349, Ρ254, Ψ667, etc.: α276, γ421.
  Pl. ἴτε Α335. Pple. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν Α138, Β596,
  Γ406, Δ278, Κ468, Μ264, etc.: α356, β179, γ276,
  δ276, ι88, ξ322, etc. Infin. ἴμεναι Υ32: θ303, ξ532,
  π341, φ8, etc. ἴμμεναι Υ365. ἴμεν Α170, Ε167, Μ356,
  Ρ155 (but see above), Σ14, etc.: α441, δ713, ζ255,
  κ537, etc. ἰέναι Α227, Β94, Γ119, Ι487, etc.: β364,
  δ483, θ12, ι225, etc. Impf. ἤϊα δ427, 433, 572,
  κ309. 3 sing. ἤϊε Α47, Η213, Ν602, Ω596, etc.: ε57,
  η7, π178, φ391, etc. ᾔει Κ286, Ν247: θ290. ᾖε Μ371:
  σ253, 257, τ126, υ89. ἴε Β872, Γ383: η82, π41, ρ30,
  ω221, etc. 3 dual ἴτην Α347: ι430, φ244. 1 pl. ᾔομεν
  κ251, 570, λ22. 3 ἤϊσαν Κ197, Ν305, Ρ495: τ436, υ7,
  ω9, 13. ἴσαν Α494, Γ2, Μ88, Τ45, etc.: α176, β259,
  δ300, ζ223, etc. ἤϊον ψ370, ω501. 2 sing. fut. εἴσῃ
  π313. (ἀν-, ἀπ-, διεξ-, εἰσ-, εἰσαν-, ἐξ-, ἐπ-,
  κατ-, μετ-, παρ-, προσ-, συν-.)

1.

    a. To go, go one's way, take one's way,
    proceed: κλισίηνδε Α185, νῆας ἔπι Γ119, ἰὼν
    πολέος πεδίοιο (over ...) Ε597, οἴκαδ’ ἴμεν Ρ155
    (taking ἴμεν as infin. with ἐπιπείσεται154, and
    understanding an implied apodosis ('let him
    go'), or taking δέ 155 as indicating the
    apodosis. For the alternative see (10) (a)). Cf.
    Β348, Ζ490, Η209, Ι487, etc.: ἐπὶ βοῦν ἴτω γ421,
    ἴσαν λείην ὁδόν (traversed) κ103. Cf. α356,
    β127, ζ102, 259, λ22, etc.--Absol. Α47, Β94, Γ2,
    etc.: γ22, ε57, π313 (will go about), etc.--For
    βῆ ἰέναι etc. see βαίνω (4).--For βάσκ’ ἴθι see
    βάσκω.

    b. With fut. pple. expressing purpose: Ἑλένην
    καλέουσ’ ἴεν Γ383. Cf. Κ32, Λ652, Μ216, Ξ200,
    etc.: δ24, ζ31, ξ532, ρ365, σ428.

    c. In pple. with a finite vb., to go and ...
    (cf. ἄγω (I) (9)): αὐτός χ’ ἕλωμαι ἰών Α138. Cf.
    Γ406, Ι87, Π729, Σ62, etc.: οἴσετε θᾶσσον ἰοῦσαι
    υ154. Cf. γ469, θ142, ι88 = κ100, ρ70, φ243 =
    392, χ103.

2. Of the motion of a ship Α482: = β428.--Of birds
  Μ239, Ρ756, Χ309.--Of bees Β87.--Of wind Ν796.--Of a
  storm-cloud Δ278.--Of smoke Σ207, Φ522.--Of an axe
  Γ61.--Of a heavenly body Χ317: κ191, μ380.--Of time
  passing: τάχα δ’ εἶσι τέταρτον [ἔτος] (is fast
  passing away) β89. --Of a rumour or report going
  abroad ψ362. --Of food passing into the body Τ209.

3. To go, depart, set out: ἀλλ’ ἴθι (begone) Α32. Cf.
  Ζ221, Ι625, 701, Π838: ἰὼν ἐν νηυσίν β226. Cf. β367,
  404, κ549, λ72, ξ480, ο89, 348, ρ190, 194, σ257,
  ω311, 313.

4. To adopt a course of action: τῇ ἴμεν ᾗ κε σὺ
  ἡγεμονεύῃς Ο46.

5. To move oneself into a specified position, to get
  (on to something): ἐπ’ οὐδόν Ζ375: ρ466, σ110, υ128,
  φ124 = 149, ω178, 493.--Of going (on board a ship):
  ἐπὶ νηὸς ἰόντι (ἰών) τ238, 339, ψ176.

6.

    a. To come: ὕστερον αὖτις ἰόντα Α27, νέον
    κλισίηθεν ἰόντα Μ336 (pple. of the impf., 'just
    come'). Cf. Β596, Γ130, Κ356, Π87, etc.: ἴσαν
    ἡμέτερον δῶ α176 (or the word may be referred to
    εἴδω (III) (2)). Cf. γ257, δ670 (on the return
    voyage), ζ179, ι279 (when you arrived), ξ153,
    ρ600 (come back), ω152 (returning), etc.--Of the
    appearance of a star Χ27, Ψ226.

    b. In pple. with a finite vb., to come and ...
    (cf. (1) (c)): ὄψεσθ’ Ἕκτορ’ ἰόντες Ω704. Cf.
    μ184.

7. Of hostile approach: ὑπὸ τεῖχος ἰόντας Μ264. Cf.
  Δ480, Κ189, etc.

8. Of the coming on of a period of time: ἥδε δὴ ἠὼς
  εἶσιν (is approaching) τ571.--So of death Ρ202.

9. In imp. with imp., come, ...: ἀλλ’ ἴθι προκάλεσσαι
  Μενέλαον Γ432. Cf. Κ53, 175, Λ611, Τ347: χ157.--
  Sim.: ἀλλ’ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον κτερέϊζε Ψ646. Cf.
  σ171. --So with fut.: ἀλλ’ ἴθι, ταῦτα δ’ ἀρεσσόμεθα
  Δ362. --Absol.: ἀλλ’ ἴθι Ξ267.

10. In pres. with fut. sense.

    a. To go: εἶμι Φθίηνδε Α169 (I will ...),
    οἴκαδ’ ἴμεν Ρ155 (we will ...) (but see (1)
    (a)). Cf. Α420, 426, Γ305, 410, Ε256, Η98, Κ55,
    325, Λ652, Μ368 = Ν752, Ρ147, Σ63, 114, 143,
    280, 333, Υ142, 362, 365, 371, Ψ835, Ω92, 224:
    τάχ’ εἶσθα θύραζε τ69. Cf. β214 = 359, β318,
    γ361, 367, κ273, λ149, ο214, ρ6, 277, ψ362.

    b. To come: οὐδέ μιν οἴω νῦν ἰέναι Ρ710.--With
    fut. pple.: ἡμέας εἶσι κυδοι-μήσων Ο136. Cf.
    Κ450.

************************************************************

εἰν. See ἐν.

************************************************************

εἰνάετες [εἰνα- (prob. = ἐνϜα-, ἐννέα) + ἔτος]. For
  nine years Σ400: γ118, ε107, ξ240, χ228.

************************************************************

εἶναι, infin. εἰμί.

************************************************************

εἷναι, aor. infin. ἵημι.

************************************************************

εἰνάκις [εἰνα-. See εἰνάετες]. Nine times ξ230.

************************************************************

εἰνάλιος, η, ον [εἰν-, ἐν- (1) + ἅλς]. Inhabiting the
  sea: κήτεϊ δ443. Cf. ε67, ο479.

************************************************************

εἰνάνυχες [εἰνα- (see εἰνάετες) + νυχ-, νύξ]. App. an
  adv., for nine nights: εἰ. ἴαυον Ι470 (or perh. nom.
  pl. in a personal construction).

************************************************************

εἰνατέρες, αἱ. The wives of one's husband's brothers
  Ζ378, 383, Χ473, Ω769.

************************************************************

εἴνατος [prob. for ἔνϜατος fr. ἐννέα]. = ἔνατος. The
  ninth: ἐνιαυτός Β295, εἰ. ἦλθεν (was the ninth to
  ...) Θ266.

************************************************************

εἵνεκα. See ἕνεκα.

************************************************************

εἰνί. See ἐν.

************************************************************

εἰνόδιος [εἰν-, ἐν- (1) + ὁδός]. (Having their nest) by
  the way-side: σφήκεσσιν Π260.

************************************************************

εἰνοσίφυλλος [ἐνϜοσι- (ἐν- (3) + Ϝοθ-, ὠθέω) + φύλλον.
  Cf. ἐννοσίγαιος. 'Making its leaves to shake'].
  Covered with trembling leafage: Νήριτον Β632. Cf.
  Β757: ι22, λ316.

************************************************************

εἴξασκε, 3 sing. pa. iterative εἴκω.

************************************************************

εἶξε, 3 sing. aor. εἴκω.

************************************************************

εἴξειε, 3 sing. aor. opt. εἴκω and εἴκω.

************************************************************

εἷο. See ἑέ.

************************************************************

εἰοικυῖαι, fem. pl. pf. pple. εἴκω.

************************************************************

εἶπον, ἔειπον, aor. (Ϝεῖπον, ἔϜειπον) [cf. (Ϝ)έπος]. 2
  sing. subj. εἴπῃσθα Υ250: λ224, χ373. Imp. εἰπέ Α85,
  Ζ86, Λ819, Ω113, etc.: α10, θ555, ξ118, ω114, etc.
  Also 2 sing. indic. εἶπας Α106, 108: χ46. ἔειπας
  (v.l. ἔειπες) Α286, Ω379, etc. Imp. pl. εἴπατε γ427,
  φ198, 3 sing. pa. iterative εἴπεσκε Β271, Γ297,
  Ρ423, Χ375, etc.: β324, δ772, θ328, ψ148, etc.
  (ἀπο-, δια-, ἐξ-, μετέειπον, παρ-, προσέειπον.)

1. To utter speech, speak, say: ὣς εἰπών Α68, ἐπεὶ κατὰ
  μοῖραν ἔειπες Ι59. Cf. Α230, Β139, Ζ75, Ο185, Τ82,
  etc.: α96, β251, δ772, θ166, χ288, etc.--Followed by
  what is said directly reported Ε600, Ζ375, Η46,
  Π513, Τ286, etc.: β324, ε298, θ328, ι171, etc.

2. To utter, speak, say, tell: ὅττι κεν εἴπῃς Α294,
  ποῖον ἔειπες Ν824. Cf. Α286, Β59. Δ22, Η68, Ρ716,
  etc.: κενὰ εὔγματα χ249. Cf. γ227, δ204, ε300, ο314,
  σ422, etc.--To give (judgment): δίκην Σ508.

3. To tell, tell of or about, give information about,
  describe, explain: κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη Ρ410.
  Cf. Ι688, Κ384, Ψ350, etc.: γαῖαν τεήν θ555, τεὸν
  γένος τ162. Cf. α169, β31, λ177, ρ106, ψ273, etc.--
  With genit.: εἰπέ μοι πατρός λ174. Cf. α10.--Absol.:
  Ἀχιλῆϊ εἰπεῖν Ρ692: τίπτ’ οὔ οἱ εἶπες; ν417. Cf.
  α282, β216, ο158, χ429, etc.--Followed by a direct
  question: εἰπέ μοι, τί ...; ω474. Cf. λ144.

4. With infin. or clause in indirect discourse, to say,
  state, assert, tell. With infin.: νούσῳ ὑπ’ ἀργαλέῃ
  φθίσθαι (that he would ...) Ν666. Cf. Σ9, Ω113.--
  With ὅτ(τ)ι, that Ρ655: π131.--With ὡς, how χ373.--
  With question: ὅ τι ... Α64, ἢ ... ἦ ... Ι673, ὅππως
  ... Κ544: ὁππόθι ... γ89, ἠὲ (ἢ) ... ἦ ... γ214 =
  π95, δ28, λ494, ὅς τις ... δ379 = 468, ὅττι ...
  δ391, ὅ τι ... θ577, ὅπ(π)ῃ ... ι279, 457, εἰ ...
  λ494, ν328, ὅσσα ... ν306, ὁππόθεν ... ξ47, ὁπποῖα
  ... τ218, ὅπως ... φ198.--With acc. and dependent
  clause: εἰπὲ τόνδε, ὅς τις ὅδ’ ἐστίν Γ192: εἰπὲ
  νόστον, ὡς ... δ379 = 468. Cf. δ389 = κ539.--Sim.:
  τόδε εἰπέ, ἢ (ἠὲ) ... ἦ ... Λ819, Ω380, τόδε εἰπέ,
  ποσσῆμαρ ... Ω656: τόδε εἰπέ, εἰ ... α206, λ370,
  457, ἢ (ἠὲ) ... ἦε (ἦ) δ486, ο383, ὅππῃ ... θ572, ἦ
  ... π137, τάδε κ’ εἴποι, ὡς ... χ350, ἕκαστα εἰπεῖν,
  ὡς ... ω237.--So περὶ μητρός, ἢ ... ἦ ... ο347.

5. To bid, direct, order, recommend. With dat. and
  infin.: Ποσειδάωνι τὰ ἃ πρὸς δώμαθ’ ἱκέσθαι Ο57. Cf.
  Ζ114, Ξ501: δμῳῇσι δαῖτα πένεσθαι γ427. Cf. α37,
  δ682, ο76, φ235, χ262, 431.--Sim.: Νέστορι εἰπεῖν
  [χαίρειν] ο152.--So μετὰ δμῳῇσιν ἔειπεν στῆσαι
  τρίποδα θ433. Cf. π151.--With dat. and clause:
  εἰπεῖν Ἀγαμέμνονι εἰ ἐποτρύνειε ... ξ497, εἰπὲ πατρὶ
  μή με δηλήσεται χ367.--With dat. only: εἰπὲ μητέρι
  Ζ86.--With acc. of what is enjoined: ἕκαστα γ361.

6. To speak of, allude to: Ἀγαμέμνονα Α90.--To speak
  (well) of: ἵνα τίς σ’ ἐῢ εἴπῃ α302 = γ200.--To call
  (so and so): πολλοί μιν ἐσθλὸν ἔειπον τ334. Cf.
  Θ373.--With acc. of the person of whom something is
  said and what is said directly reported: εἴποι τις
  "πατρὸς ... ἀμείνων" ἐκ πολέμου ἀνιόντα Ζ479.

7. To address (a person): Ἕκτορα Μ60 = 210, Ν725, Ρ334,
  Υ375. Cf. Ρ237 = 651.--With double acc. of person
  and of what is said: ἐξαίσιόν τι εἰπών τινα δ690.
  Cf. χ314, ψ91. --With prep. and cognate acc.: τὸν
  πρὸς μῦθον ἔειπεν Ε632. Cf. Β59, 156, etc.: δ803,
  ξ492, π460, etc. εἶραι, αἱ [app. conn. with εἴρω].
  Thus, a speaking-place: εἰράων προπάροιθε Σ531.

************************************************************

εἴργω. See ἔργω.

************************************************************

εἴρερος (σείρερος) [(σ)είρω]. Slavery θ529.

************************************************************

εἰρεσίη, ης, ἡ [ἐρέσσω]. Rowing κ78, λ640, μ225.

************************************************************

εἰρήνη, ης, ἡ. Peace Β797, Ι403 = Χ156: ω486.

************************************************************

εἰρήσεται, 3 sing. fut. εἴρομαι.

************************************************************

εἰρήσεται, 3 sing. fut. pf. pass. εἴρω.

************************************************************

εἴρηται, 3 sing. subj. εἴρομαι.

************************************************************

εἴρηται, 3 sing. pf. pass. εἴρω.

************************************************************

εἴριον, ου, τό. Also ἔριον δ124. [Cf. εἶρος.] Wool
  Μ434: δ124.--In pl.: ἤσκειν εἴρια καλά Γ388. Cf.
  σ316, χ423.

************************************************************

εἰροκόμος, ου, ἡ [εἰρ-, εἴριον + κομέω]. A wool-dresser
  Γ387.

************************************************************

εἴρομαι. Fut. εἰρήσομαι η237, τ104, 509. 3 sing. -εται
  τ46. 1 pl. -όμεθα δ61. From aor. ἠρόμην1 pl. subj.
  ἐρώμεθα θ133. 3 sing. opt. ἔροιτο α135, γ77. Infin.
  ἐρέσθαι α405, γ69, 243, ξ378, ο362, π465. From ἐρέω
  pres. opt. ἐρέοιμι λ229. 1 pl. -οιμεν δ192. Pple.
  ἐρέων Η128: φ31. In mid. form. Subj. ἐρέωμαι ρ509. 3
  pl. impf. ἐρέοντο Α332, Θ445, Ι671: κ63, 109. Imp.
  ἔρειο (app. for ἐρέεο) Λ611. Infin. ἐρέεσθαι ζ298,
  ψ106. From ἔρημι 1 pl. subj. ἐρείομεν Α62. (ἀν-,
  δι-, διεξερέομαι, ἐξ-.)

1. To ask, inquire, make inquiry, ask questions: εἴρετο
  δεύτερον αὖτις Α513. Cf. Ι671: κ63, ξ378, ο263, 362,
  ψ106, ω114, 474.--With indirect question: ὁππόθεν
  εἰμέν γ80. Cf. δ423, ι402, κ109, ρ120.

2. To ask or inquire about: εἰρόμεναι παῖδας Ζ239. Cf.
  Η128, Κ416, Ω390: δώματα πατρὸς ἐμοῦ ζ298. Cf. ι13,
  503, λ542, π402, 465.--With indirect question:
  νόστον, ὡς ... δ423.

3. To question (a person): μάντιν τινά Α62. Cf. Α332,
  553, Η127, Θ445, Ο247: α135, 188, 284, γ77, δ192,
  ι251, λ229, τ46, 95, υ137.--With indirect question:
  Νέστορ’ ἔρειο ὅν τινα ... Λ611. Cf. γ69, δ61, θ133,
  ρ368, 509.--So ἐθέλω σε περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,
  ὁππόθεν ... α405.--With cognate acc.: ἔπος ἄλλο
  ἐρέσθαι Νέστορα γ243.

4. With double acc. of person questioned and of what is
  inquired about: τό σε πρῶτον εἰρήσομαι η237 = τ104.
  Cf. θ549, λ570 (see under δίκη (4)), ρ571, τ509.

5. To ask about, look for, seek: ἵππους φ31.

************************************************************

εἰροπόκος [εἰρ-, εἴριον + πόκος]. Woolly-fleeced:
  ὀΐεσσιν Ε137: ὀΐων ι443.

************************************************************

εἶρος, τό = εἴριον: ἰοδνεφές δ135, ι426.

************************************************************

εἰρύ̄̆αται, 3 pl. pf. pass. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύ̄̆αται, 3 pl. pf. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύ̄ατο, 3 pl. plupf. pass. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύ̆ατο, 3 pl. plupf. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἴρυντο, 3 pl. plupf. pass. ἐρύω.

************************************************************

εἴρυντο, 3 pl. plupf. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἰρυόμεσθα, 1 pl. pres. mid. See ἐρύω.

************************************************************

εἰρυσάμην, aor. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύσατο, 3 sing. aor. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἴρυσσεεἴρυσε, 3 sing. aor. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύσσασθαι, aor. infin. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύσσατο, 3 sing. aor. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἰρύσσονται, 3 pl. fut. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἴρῡτο, 3 sing. aor. mid. ἐρύω.

************************************************************

εἴρῡτο, 3 sing. plupf. mid. ἐρύω.

************************************************************

†εἴρω (σείρω. Cf. σειρή, L. sero). 3 sing. plupf. pass.
  ἔερτο (σέσερτο) ο460. Acc. sing. masc. pple.
  ἐερμένον σ296. To connect together by a string:
  [ὅρμος] ἠλέκτροισιν ἔερτο (was strung with ...)
  ο460. Cf. σ296.

************************************************************

†εἴρω (Ϝείρω. Cf. L. verbum, Eng. word). In pres. only
  β162, λ137, ν7. Fut. ἐρέω Α76, Δ39, Ζ334, Ω106,
  etc.: β187, λ126, ο27, ψ130, etc. 3 sing. ἐρέει
  Δ176, 182, Ζ462, Η91, Ι56: γ20, 328, π378. 3 pl.
  ἐρέουσι Χ108: ζ285, φ329. Pple. ἐρέων, -οντος Λ652,
  Ξ355, Ψ226: κ245, ο41, π329, 334. Fem. ἐρέουσα Α419,
  Β49: ψ2, 16. Infin. ἐρέειν Γ83: δ747. Pass. Dat.
  sing. neut. aor. pple. ῥηθέντι σ414, υ322. 3 sing.
  pf. εἴρηται (ϜέϜρηται) Δ363. 3 sing. plupf. εἴρητο
  Κ540: π11, 351. Pple. εἰρημένος, -ου Θ524: μ453. 3
  sing. fut. pf. εἰρήσεται Ψ795. (ἐξ-.)

1. To utter speech, speak, say: ἔκ τοι ἐρέω Α204. Cf.
  Δ182, Ι56, 103, Κ534, etc.: δ140, ζ285, μ38, τ224,
  etc.--Followed by what is said directly reported
  Α204, Β257, Δ176, Ι314, etc.: β187, ο318, ρ229,
  ψ130, etc.

2. To utter, speak, say, tell: ἄλλο Α297, ἀγγελίην
  Ξ355. Cf. Α419, Γ83, Δ363, Ψ795, etc.: ψεῦδος γ20,
  οὔνομα ζ194. Cf. β162, μ453, π11, σ414, etc.

3. To tell, tell of or about, give information about,
  describe, explain: ἀρχοὺς νηῶν Β493. Cf. Γ177, Ψ326:
  ὀλοφώϊα γέροντος δ410. Cf. η243 = ο402, κ289, 292,
  λ126, τ171.--With ppl. clause: δεσποίνῃ ἐρέουσα
  πόσιν ἔνδον ἐόντα ψ2.--Absol.: τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω Α76.
  Cf. Ζ334, Ι528: μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν δ747. Cf. μ58,
  156, π259, 334, σ129, 338, υ48, 229, ω481.

4. With clause in indirect discourse, to say, state,
  assert, tell. With ὡς, that Ψ787: δ376.--With οὕνεκα
  π378.--With question: τοῦ εἵνεκα ... Ω106.

5. Of the dawn or the morning-star, to herald or be the
  harbinger of (the daylight): φόως ἐρέουσα Β49. Cf.
  Ψ226.

************************************************************

εἰρωτάω. (ἀνερωτάω.)

1. To ask, inquire. With question: εἰρώτα τίς εἴη ο423.

2. To question (a person): εἰρωτᾷς με ε97.--With double
  acc. of person questioned and of what is inquired
  about: ταῦθ’ ἅ μ’ εἰρωτᾷς δ347 = ρ138. Cf. ι364.

************************************************************

εἰς, ἐς.

I. Adv.

    1. To or towards something: ἐς ἄλοχον
    ἐκαλέσσατο (to him) Ω193.

    2. Into something: ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών
    (brought him in) Λ646 = 778. Cf. Α142, 309,
    Ω447, 458, 577: ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες α144. Cf.
    δ36, π349, φ391, etc.

    3. Giving notion of a directing of the sight in
    a particular direction: θεοὶ ἐς πάντες ὁρῶντο
    Χ166. Cf. Μ335, Φ527.

II. Prep. (commonly accented when immediately following
  the case-form)

    1. With acc.

        a. To, towards: ἄγειν ἐς Χρύσην Α100.
      Cf. Α222, 366, 402, 423, 490, etc.: ἐς
      Σπάρτην α93. Cf. α85, 90, 172, 210, 276,
      etc.--With a form in -δε (1): εἰς ἅλαδε
      κ351.--In reference to giving or presenting:
      ἐς δῆμον ἔδωκεν Λ704.

        b. Indicating arrival at, going as far
      as to, reaching, a point: ἐς Χρύσην ἵκανεν
      Α431. Cf. Β667, Δ446, Θ509, Ι354, Π640,
      etc.: ἐς Τένεδον ἐλθόντες γ159. Cf. γ31,
      488, δ255, ε115, ζ119, etc.--Sim.: ἐς ὁρμὴν
      ἔγχεος ἐλθεῖν Ε118.--Also ἐφάνη λὶς εἰς ὁδόν
      Ο276, ἐς Πηλῆ’ ἱκέτευσεν Π574: κάτθεσαν εἰς
      Ἰθάκην (brought to ... and set down there)
      π230.--Of falling to one's lot: ἐς ἑκάστην
      [νῆ’] ἐννέα λάγχανον αἶγες ι159.

        c. Indicating direction or position: ἐς
      πῦρ ἔτρεψεν Σ469. Cf. γ293, κ528, μ81.--Of
      the direction in which one looks: ἰδὼν εἰς
      οὐρανόν Γ364. Cf. Β271, Ζ404, Κ11, etc.:
      ε439, θ170, κ37, μ247, etc.--So εἰς ὦπα. See
      ὦπα.--Fig. of looking to, attending to: ἐς
      ἐμὰ ἔργ’ ὁρόωσα τ514.--Of looking to,
      regarding: ἐς γενεὴν ὁρόων Κ239. Cf. σ219.

        d. In reference to purpose or intent:
      ἐς πόλεμον θωρηχθῆναι (for the fray) Α226,
      εἰ ἐς μίαν βουλεύσομεν Β379 (see βουλεύω
      (2)). Cf. Ι102, Ο508, Τ205, etc.: εἰς
      ὀρχηστὺν τρεψάμενοι α421. Cf. ζ65, μ372,
      τ429, etc.--Sim.: ἐς πόλεμον προφανέντε
      Ρ487.

        e. Into: εἰς ἅλα Α141. Cf. Α220, Β152,
      Ε857, Π714, Ω795, etc.: ἐς ἀσαμίνθους δ48.
      Cf. γ153, δ220, ε460, λ523, χ201, etc.--In
      reference to mingling with or joining
      persons: οὐδ’ ἐς Ἀχαιοὺς μίσγετο Σ215.

        f. In reference to division into
      sections: ἐς δεκάδας Β126.

        g. On to, on: ἐς δίφρον ἄρνας θέτο
      Γ310. Cf. Ε239, Λ192, Ξ287, Φ536, Ω332, etc:
      α130, γ483, δ51, θ296, ξ280, ο131, etc.

        h. As much as Ψ523.

        i. In reference to time.

            a. Up to or until (a point or
        period of time): ἐς ἠέλιον καταδύντα
        Α601. Cf. Ε465, Ξ86, Τ162, etc.: ἐς
        δεκάτην γενεήν ξ325. Cf. ι161, λ351,
        375, etc.--For εἰς ὅ κε ... see ὅς (II)
        (9) (a).

            b. Indicating the beginning of
        a period: ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον
        Θ538.

            g. To the end of, during, for
        (a period): εἰς ἐνιαυτόν Τ32, Φ444: ἔς
        περ ὀπίσσω σ122. Cf. δ526, 595, κ467,
        λ356, ο230, etc.

            d. In reference to appointing a
        time: καλεσσαμένω ἐς ἠέλιον καταδύντα
        (for sunset) γ138, αὔριον ἔς η318. Cf.
        η317.--Against, in view of (a time): ἐς
        γάμου ὥρην ο126.--So εἰς ὅτε κε ... β99
        = τ144 = ω134.

            e. Indicating the anticipated
        arrival of a point or period of time:
        εἰς ὥρας (in due season) ι135,
        ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην (with
        the ...) ξ384. Cf. μ126.

            z. Within, during the course of
        (a space): τρὶς εἰς ἐνιαυτόν δ86. Cf.
        Θ404 = 418 (see δέκατος (1)): ξ196.

    2. With genit.

        a. = (1) (a): ἐς γαλόων Ζ378, εἰς Ἄϊδος
      Ν415, ἐς Πριάμοιο Ω160, ἐς Ἀχιλλῆος 309,
      ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ 482, etc.: ἐς ἡμετέρου β55
      = ρ534 (v.l. ἡμέτερον), ἐς πατρός β195, εἰς
      Αἰγύπτοιο στῆσα νέας (brought them to ...)
      δ581, ἐς Ἀλκινόοιο Θ418, ἐς τὼ δμῶε ἴτην
      Ὀδυσῆος φ244, etc.

        b. = (1) (b): εἰς Ἄϊδος οὔ πώ τις
      ἀφίκετο κ502. (These uses with genit. also
      explained by ellipse of δῶμα; but δ581 and
      (reading the genit.) β55, ρ534 cannot be
      thus explained.)

************************************************************

εἶς, εἰς, 2 sing. pres. indic. εἰμί.

************************************************************

εἶς, μίᾰ, ἕν [σεμ-ς. Cf. L. simplex]. Genit. ἑνός,
  μιῆς, ἑνός. Fem. also ἴᾰ, ἰῆς Δ437, Ι319, Λ174,
  Ν354, Π173, Σ251, Φ569, Χ477, Ω496: ξ435. Dat. sing.
  neut. ἰῷ Ζ422.

1. One, one only, a single ...: κοίρανος Β204. Cf.
  Β205, 292, Η336, 435, Θ355, Κ48, Λ40, Μ456, Ν260,
  Ο416, 511, Φ569, Ω540: πόλιν δ176. Cf. α377 = β142,
  ε371, ι209, ξ94, φ121, χ138, ψ118. --One and no
  other: εἷς οἰωνὸς ἄριστος Μ243. --By oneself, left
  alone: μή με περιστήωσ’ ἕνα πολλοί Ρ95.--Absol.
  Β346, Θ234, Ν447, Χ425: δ105, 498, κ116, μ154, ν15,
  υ313.--Absol. in acc. fem.: ἐς μίαν βουλεύειν. See
  βουλεύω (2).

2. With the article

    a. One as distinguished from others: ἡ μί’ οὔ
    πω παύετο υ110. Cf. Λ174. --Sim. in an
    enumeration: τὰς δύο ... τὴν δὲ μίαν ... Υ272.
    Cf. ξ435.

    b. The first: τῆς ἰῆς στιχὸς ἦρχε ... τῆς δ’
    ἑτέρης ... Π173.

3. Strengthened by οἶος: ἕνα οἶον ἵει Δ397. Cf. Σ565:
  μίαν οἴην παῖδα η65. Cf. β412, ξ514, χ130.--
  Strengthening οἶος: ταμίη τε μί’ οἴη (she and none
  other) ι207.--Strengthened by μοῦνος: ἀμφίπολος μία
  μούνη ψ227.

4. Not pressing the notion of unity or singleness, one,
  someone: εἶς τις ἀνὴρ βουληφόρος (one of the βουλή)
  Α144.--Absol.: εἷς θεῶν (one of the gods) Ε603, Υ98.
  Cf. Ζ293, Ξ267, 275, 411: ὁ μὲν ... εἷς δὲ ... εἷς
  δ’ αὖ ... (one ... another ... another ...) γ421,
  δώσει τι ἕν (something) ο83. Cf. α339, ο106, χ117.

5. One, the same, one and the same: εἰν ἑνὶ δίφρῳ Ε160,
  609, Λ103, 127. Cf. Δ437, 446 = Θ60, Ζ422, Ι319,
  Ν354, 487, Ο710, Π219, Ρ267, Σ251, Χ477, Ω66, 396,
  496: γ128.--The same as. With dat.: τώ μοι μία
  γείνατο μήτηρ (the same as in my case, the same as
  my own) Γ238. Cf. Τ293.

************************************************************

εἰσάγω, ἐσάγω [εἰσ- (1) (2), ἐσ-]. 3 sing. aor.
  εἰσήγαγε γ191. 3 pl. -ον Ω719: τ420. Pple.
  εἰσαγαγών, -όντος Μ18, Ω620: ξ49. Fem. -οῦσα κ233,
  314, 366.

1. To bring or conduct in: Λαοδίκην ἐσάγουσα Ζ252. Cf.
  κ233, 314 = 366, ξ49, 419, τ420.--To bring in to
  one's aid: ποταμῶν μένος Μ18.

2. To bring or conduct into. With acc.: [παῖδα] Ἴλιον
  εἰσαγαγών Ω620. Cf. Ω719: δ43.--To bring or lead
  home to. With acc.: Κρήτην ἑταίρους γ191.

************************************************************

εἴσαιτο, 3 sing aor. opt. mid. εἴδω (B).

************************************************************

εἰσάμενος, aor. pple. mid. εἴδω (B).

************************************************************

εἶσαν, 3 pl. aor. See ἕζομαι.

************************************************************

εἰσαναβαίνω [εἰσ- (1) + ἀνα- (1)]. 3 pl. aor.
  εἰσανέβησαν Ζ74, Ρ320. Fem. pple. εἰσαναβᾶσα Β514,
  Ω700: π449, ρ101, τ594. Pl. -ᾶσαι (v.l. ἐξαναβᾶσαι)
  Ω97. Infin. εἰσαναβῆναι Ρ337. To go up to or on to.
  With acc.: ὑπερώϊον Β514, ὁμὸν λέχος Θ291. Cf. Ζ74 =
  Ρ320, Ρ337, Σ68, Ω97, 700: π449, ρ101, τ594.--Of a
  voyage to Troy: ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον β172, σ252 =
  τ125.

************************************************************

εἰσανάγω [εἰσ- (2) + ἀν-, ἀνα- (1)]. App., to carry off
  inland, or simply, to carry off, into (a condition)
  (cf. ἀνάγω (1)). With acc.: εἴρερον εἰσανάγουσιν
  θ529.

************************************************************

†εἰσανείδω [εἰσ- (4) + ἀν-, ἀνα- (1)]. Aor. pple.
  εἰσανιδών. To look up to. With acc.: οὐρανόν Π232,
  Ω307.

************************************************************

†εἰσάνειμι [εἰσ- (1) + ἀν-, ἀνα- (1) + εἶμι]. Pple.
  εἰσανιών. To ascend or climb to. With acc.: οὐρανόν
  Η423.

************************************************************

εἰσανιδών, aor. pple. εἰσανείδω.

************************************************************

εἰσανιών, pres. pple. εἰσάνειμι.

************************************************************

εἰσάντα (only in ε217), ἐσάντα [εἰσ- (4), ἐσ- + ἄντα].
  In the face, face to face: ἰδών Ρ334. Cf. ε217,
  κ453, λ143, ο532, π458, ρ239.

************************************************************

εἴσατο, 3 sing. aor. mid. εἴδω (B).

************************************************************

εἴσατο, 3 sing. aor. mid. ἵημι.

************************************************************

εἰσαφικά̄νω [εἰσ- (1) + ἀφ-, ἀπο- (7)]. To come to,
  arrive at, reach: Λῆμνον Ξ230. Cf. χ99, 112.

************************************************************

†εἰσαφικνέομαι [εἰσ- (1) + ἀφ-, ἀπο- (7)]. 2 sing.
  subj. εἰσαφίκηαι Υ336. 3 -ηται μ40, π228, υ188. 3
  sing. opt. εἰσαφίκοιτο μ84, χ415, ψ66. Infin.
  εἰσαφικέσθαι Χ17: ν404, ο38. To come or go to,
  arrive at, reach: Ἴλιον Χ17. Cf. Υ336: μ40, ν404 =
  ο38, π228 = υ188, χ415 = ψ66.--Of reaching with an
  arrow μ84.

************************************************************

εἰσβαίνω, ἐσβαίνω [εἰσ- (2) (3), ἐσ-]. 3 sing. aor.
  opt. ἐσβαίη Μ59. Nom. pl. masc. pple. ἐσβάντες Κ573.

1. To effect an entrance Μ59.

2. To plunge into something Κ573.

3. To go on board ship, embark: αἶψ’ εἴσβαινον ι103 =
  179 = 471 = 563 = λ638 = μ146 = ο549, ο221.

************************************************************

εἷσε, 3 sing. aor. See ἕζομαι.

************************************************************

εἴσεαι, 2 sing. fut. See εἴδω (C).

************************************************************

†εἰσείδω, ἐσείδω [εἰσ- (4), ἐσ-]. Aor. ἐσεῖδον (ἐσϜ-)
  (v.l. εἰσεῖδον) λ582, 593. ἔσιδον (v.l. εἴσιδον)
  λ306. 3 sing. εἰσεῖδε Ξ153, 158. εἴσιδε Ξ13, Σ235:
  α118, ε392. ἔσιδε (v.l. εἴσιδε) ι251, ν197, χ407,
  408, ψ324, ω493. 3 dual εἰσιδέτην φ222. 1 pl.
  ἐσίδομεν (v.l. εἰσίδομεν) ι148. 3 ἔσιδον (v.l.
  εἴσιδον) π356. Fem. pple. ἐσιδοῦσα Χ407. Infin.
  εἰσιδέειν Π256, Τ15: ζ230. ἐσιδέειν (v.l. εἰσιδέειν)
  μ446, ψ157. 3 sing. pa. iterative ἐσίδεσκε ψ94. 3
  dual aor. mid. ἐσιδέσθην ω101.

1. To look towards, look at ψ94.

2. To catch sight of, see, perceive, behold: Ζῆνα Ξ158.
  Cf. Ξ13, Χ407: α118, ε392, ι148, λ306, 582, 593,
  ν197, χ407, 408, ψ324.--Absol.: ἐπεὶ εἰσιδέτην φ222.
  Cf. ι251, μ446, ω101.

3. To witness, see, look on at: φύλοπιν Π256.

4. With pple. expressing something observed in
  connexion with a person or thing: ἑταῖρον κείμενον
  ἐν φέρτρῳ Σ235. Cf. π356.--Sim.: τοὺς σχεδὸν ἔσιδεν
  ω493.

5. To direct one's eyes, look, glance: Ἥρη εἰσεῖδεν
  Ξ153. Cf. Τ15.

6. The infin. used epexegetically: μείζονα εἰσιδέειν
  ζ230 = ψ157.

************************************************************

†εἴσειμι [εἰσ- (2) + εἶμι]. 1 sing. pres. εἴσειμι. In
  pres. with fut. sense.

1. To go in: μετ’ ἀνέρας σ184.

2. To go into; hence, to come within the range of. With
  acc.: Ἀχιλῆος ὀφθαλμούς Ω463.

************************************************************

†εἰσελαύνω [εἰσ- (1) (2)]. Pres. pple. εἰσελάων κ83. 3
  pl. aor. εἰσέλασαν ν113. Nom. pl. masc. pple.
  εἰσελάσαντες Ο385.

1. To drive in: ἵππους Ο385.--To drive a flock or herd
  in or home κ83.

2. To bring a ship to land ν113.

************************************************************

εἰσελθών, aor. pple. εἰσέρχομαι.

************************************************************

εἰσέπτατο, 3 sing. aor. εἰσπέτομαι.

************************************************************

†εἰσερύω [εἰσ- (2) + ἐρύω]. Nom. pl. masc. aor. pple.
  εἰσερύσαντες. To draw into. With acc.: νῆα σπέος
  εἰσερύσαντες μ317.

************************************************************

εἰσέρχομαι, ἐσέρχομαι [εἰσ- (1) (2), ἐσ-]. Fut.
  ἐσελεύσομαι α88, ρ52. Aor. εἰσήλυθον Β798, Γ184. 3
  sing. εἰσήλυθε δ338, ρ129. εἰσῆλθε Β321, Δ376, Ζ318,
  Π254: δ802, ρ324, φ242, ψ88. 3 pl. εἰσῆλθον κ112. 3
  sing. subj. εἰσέλθῃσι Θ522. Imp. εἴσελθε Ζ354: π25.
  ἔσελθε ρ275. Pl. ἐσέλθετε φ230. Pple. εἰσελθών Ι138,
  280, Λ560, Ω465, 477. Fem. εἰσελθοῦσα Δ34, Ξ169.
  Infin. ἐσελθεῖν Μ341.

1. To go or proceed to. With acc.: Ἰθάκην α88. Cf. ρ52.

2. To go in, get in, enter: ἔνθ’ εἰσῆλθε Ζ318. Cf.
  Μ341, Ξ169, Ω465, 477: ν112, φ230, ψ88.--With prep.:
  ἐς θάλαμον δ802.

3. With acc.

    a. To go or get into, enter: πόλιν Θ522. Cf.
    Γ184, Δ376, Λ560, Π254: δ338 = ρ129, κ112, ρ275,
    324 = φ242.--Fig.: πείνη οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται
    ο407. Cf. Ρ157.

    b. To go within or behind: πύλας καὶ τείχεα
    Δ34.

    c. To enter into, play a part in: μάχας Β798.

4. To come in, enter: εἴσελθε καὶ ἕζεο Ζ354. Cf. π25.

5. With acc.

    a. To come within or behind: τεῖχος Χ56.

    b. To come in among, mingle with: θεῶν
    ἑκατόμβας Β321.

6. To come in or present oneself to take part in a
  proceeding: νῆα χρυσοῦ νηησάσθω (νηήσασθαι) εἰσελθών
  Ι138, 280.

************************************************************

εἴσεται, 3 sing. fut. See εἴδω (C).

************************************************************

εἴσεται, 3 sing. fut. mid. ἵημι.

************************************************************

εἴσῃ, 2 sing. fut. εἶμι.

************************************************************

εἰσήγαγε, 3 sing. aor. εἰσάγω.

************************************************************

εἰσῆλθε, 3 sing. aor. εἰσέρχομαι.

************************************************************

εἰσήλυθον, aor. εἰσέρχομαι.

************************************************************

εἶσθα, 2 sing. εἶσι, 3 sing. εἶμι.

************************************************************

εἰσί, 3 pl. εἰμί.

************************************************************

εἴσιδον, aor. εἰσείδω.

************************************************************

εἰσίθμη, ἡ [εἰσ- (2) + ἰθ-, εἶμι]. An entrance ζ264.

************************************************************

ἐΐσκω (ϜεϜίσκω) [app. for ϜεϜίκσκω, fr. Ϝικ-, εἴκω. Cf.
  ἴσκω, εἴκελος]. For εἴσκοντες, v.l. for ἴσκοντες,
  see ἴσκω (2).

1. To cause to take the likeness of, make like. With
  dat.: ἄλλῳ αὐτὸν φωτὶ ἤϊσκεν δ247. Cf. ν313.

2. To liken to, deem like, compare with. With dat.:
  ἀρνειῷ μιν Γ197. Cf. Ε181, Ω371: Ἀρτέμιδί σε ζ152.
  Cf. θ159, π187, υ362.

3. To think, fancy, suppose, conjecture: ὡς σὺ ἐΐσκεις
  δ148.--With infin.: ἄντα σέθεν Ξάνθον ἠΐσκομεν εἶναι
  Φ332. Cf. Ν446: ι321 (infin. to be supplied), λ363.

************************************************************

εἰσνοέω [εἰσ- (4)]. To note, descry, see: πατέρα Ω700:
  Ὠρίωνα λ572, βίην Ἡρακληείην601.

************************************************************

εἴσοδος, ἡ [εἰσ- (2) + ὁδός]. An entrance κ90.

************************************************************

†εἰσοιχνέω [εἰσ- (1)]. 3 pl. εἰσοιχνεῦσι ι120. Acc.
  sing. fem. pple. εἰσοιχνεῦσαν ζ157. With acc., to go
  to, land upon: νῆσον ι120.--To approach in order to
  take part in: χορόν ζ157.

************************************************************

εἴσομαι, fut. See εἴδω (C).

************************************************************

εἴσομαι, fut. mid. ἵημι.

************************************************************

εἷσον, aor. imp. See ἕζομαι.

************************************************************

εἰσοράω, ἐσοράω [εἰσ- (4), ἐσ-]. 3 pl. εἰσορόωσι Μ312:
  θ173, ο520, υ166. 2 pl. opt. εἰσορόῳτε θ341. Pple.
  εἰσορόων Ε183, Θ52, Κ123, Λ82, 601, Χ321, Ω632: π26,
  277, φ393. Dat. εἰσορόωντι Ψ464: ω319. Acc.
  εἰσορόωντα Ο456, Ρ687: γ123, δ75, ζ161, θ384, ξ214.
  Pl. εἰσορόωντες Δ4, Η214, Ι229, Ν88, Ω23: η71, ι321,
  λ363, υ311. Dat. εἰσορόωσι θ327. Acc. εἰσ-ορόωντας
  Γ342, Δ79, Ω482. Fem. εἰσορόωσα Λ73: τ537. Dat.
  εἰσοροώσῃ ψ239. Acc. εἰσ-ορόωσαν δ142. Pl.
  εἰσορόωσαι Δ9, Ε418. Imp. pl. mid. εἰσοράασθε Ψ495.
  Infin. εἰσοράασθαι Ξ345: γ246, ι324, κ396, ω252. 3
  pl. impf. εἰσορόωντο Ψ448. From ὀπ- fut. in mid.
  form ἐσόψομαι Ε212. 3 sing. ἐσόψεται Ω206.

1. To look at or upon, see, view, behold: Τρώων πόλιν
  Δ4. Cf. Ε183, Η214, Θ52 = Λ82, Ι229, Λ601, Ν88,
  Ψ448, 495, Ω632: πατέρα ω319. Cf. θ327, π26, υ311.--
  To set eyes upon, see: πατρίδ’ ἐμήν Ε212. Cf. Ω206.
  --To look upon, be a spectator of the doings of:
  μνηστήρων ὅμιλον π29, ψ303. --To observe, survey:
  χρόα Χ321.--To keep one's eyes upon, watch: Πληϊάδας
  ε272.

2. Absol., to see, behold: θάμβος ἔχεν εἰσορόωντας
  Γ342. Cf. Δ9, 79. Ε418, Λ73, Ξ345, Ρ687, Ω23, 482:
  γ123, δ75, 142, ζ161, θ384, ι321, λ363, ξ214, π277,
  τ537, ψ239.--To look on, be a spectator θ341.--To
  direct one's sight, look Ψ464.--To look out, watch:
  σχεδὸν ἴσχειν εἰσ-ορόωντα ἵππους ('keeping his eyes
  open') Ο456.

3. To look to for guidance or counsel Κ123. --To look
  towards for aid Ν478, 490.--To watch (a person)
  looking for a signal for action from him φ393.

4. To look up to, respect, regard: θεοὺς ὥς Μ312. Cf.
  η71, θ173, ο520, υ166.

5. The infin. mid. used epexegetically: καλλίονες
  εἰσοράασθαι κ396. Cf. γ246, ι324, ω252.

************************************************************

ἔἵ̄σος. See ἶσος.

************************************************************

†εἰσπέτομαι [εἰσ- (2)]. 3 sing. aor. εἰσέπτατο. To fly
  into. With acc.: κοίλην πέτρην Φ494.

************************************************************

εἴσω, ἔσω [εἰς].

1. Into the interior of something, inwards, in: δῦναι
  δόμον Ἄϊδος εἴσω Γ322, εἴσω ἀσπίδ’ ἔαξεν (broke it
  in) Η270, εἴσω ἐπιγράψαι χρόα (app., getting within
  his guard) Ν553. Cf. Δ460, Μ459, Π340, Σ282, etc.:
  εἴπατ’ εἴσω (go in and tell) γ427, ἔσω κίε η50. Cf.
  δ775, η6, κ91, λ579, etc.

2. In the interior, within: εἴσω δόρπον ἐκόσμει η13.
  Cf. σ96, τ4.

3. With acc. of something reached and entered: Ἴλιον
  εἴσω Ρ159. Cf. Λ44, Ξ457, Φ125, Ω155, etc.: πέμψαι
  δόμον Ἄϊδος εἴσω ι524. Cf. λ150, ο40, ψ24, etc.--So
  with ellipse of δόμον (or perh. on the analogy of
  εἰς Ἄϊδος (see εἰς (II) (2))): κατελθόντ’ Ἄϊδος εἴσω
  Ζ284. Cf. Ζ422, Χ425.--In reference to a point
  reached, but not implying entrance: νήεσσ’ ἡγήσατο
  Ἴλιον εἴσω Α71. Cf. Σ58, 439, etc.: τ182, 193.

4. With genit. as in (3): εἴσω δώματος ᾔει θ290. Cf.
  η135.

************************************************************

εἰσωπός [εἰσ- (2) + ὦπα. 'Inside looking']. Hence,
  within or inside of the line of. With genit.: νεῶν
  Ο653.

************************************************************

εἷται, 3 sing. pf. mid. ἕννυμι.

************************************************************

εἶτε, 2 pl. opt. εἰμί.

************************************************************

εἴτε. See εἰ (10).

************************************************************

εἶχον, impf. ἔχω.

************************************************************

εἰῶ = ἐάω.

************************************************************

εἴωθε, 3 sing. pf. εἰωθώς, pf. pple. ἔθω.

************************************************************

ἐκ, before a vowel ἐξ [cf. L. ex].

I. Adv.

    1. Out, forth, from, away, off: ἐκ δ’ εὐνὰς
    ἔβαλον Α436, ἐκ πάντα θεμείλια πέμπεν (i.e. the
    water tore them from their seats) Μ28, ἐκ δέ οἱ
    ἡνίοχος πλήγη φρένας (was struck out of, lost,
    his wits) Ν394. Cf. Α469, Β809, Γ113, Δ116,
    etc.: ἐκ δ’ ἔβαν αὐτοί γ11, ἐκ τοσσῶνδ’ ἀέκητι
    οἴχεται δ665. Cf. α150, γ406, 456, δ301, etc.--
    In reference to keeping out of harm's way: ἔκ τ’
    ἀλέοντο Σ586.

    2. Off: ἐκ δὲ καλυψάμενοι θηήσαντο κ179 (see
    καλύπτω (3)). Cf. ξ341.

    3. In reference to selection, out of specified
    things: ἐκ δ’ ἕλον Χρυσηΐδα Α369. Cf. Λ696.

    4. In reference to hanging or attaching, or to
    being hung or attached, from or to something: ἐκ
    δὲ πέλειαν δῆσεν Ψ853. Cf. Σ480.

    5. Of speaking, etc., indicating absence of
    restraint, out, right out, aloud: ἔκ τοι ἐρέω
    Α204, ἐκ δὲ γέλασσεν Ζ471. Cf. Α233, etc.: β187,
    δ278, 376, etc.--Sim. of bright reflexion of
    light: ἔκ τ’ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαί Θ557 = Π299.

    6. Intensive, often not appreciably affecting
    the sense: ἔκ τ’ ὀνόμαζεν Α361, ἐκ καὶ ὀψὲ τελεῖ
    Δ161. Cf. Γ398, Ε161, Ι375, Μ234, etc.: β302,
    γ374, η220, κ63, etc.

II. Prep. with genit. (commonly accented when
  immediately following the case form).

    1. Out of, out from, away from, from: ἐκ Πύλου
    Α269, ἐκ δ’ ἄγαγε κλισίησ346, μάχης ἔκ Ρ207. Cf.
    Α194, 439, Β88, 131, 146, etc.: α259, 327, β147,
    321, γ12, etc.--With ablative: ἐκ παλά-μηφιν
    Γ367. Cf. Ξ150, Ο580: β2, γ405, etc.--With a
    form in -θεν (1): ἐξ οὐρανόθεν Θ21.--App. with
    ellipse of δόμου: οὐ νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο Ψ76. Cf.
    λ625, 635, σ299.--In reference to deprivation:
    ἐκ γάρ εὑ φρένας εἵλετο Ι377.--Cf. Σ311.--To
    returning Ζ480, etc.: π463, etc.--In reference
    to immaterial things: ἔγρετ’ ἐξ ὕπνου Β41, ἐκ
    θυμοῦ πεσέειν Ψ595. Cf. Κ107, Υ350, etc.: δ753,
    839, etc.

    2. At a distance from, away from: ἐκ καπνοῦ
    κατέθηκα [τεύχεα] π288 = τ7. Cf. Ξ130.

    3. In reference to acquisition or selection,
    out of, from: τὴν ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων Ι188. Cf. Δ96,
    Ι641, etc.: β433, etc.

    4. In reference to growth or development, out
    of, from: τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς πεφύκει Δ109. Cf.
    Ξ177.--With -θεν (1) ε477.--Sim.: ἐξ ἑτέρων
    ἕτερ’ ἐστίν (i.e. one set of buildings joins on
    to another) ρ266.

    5. In reference to birth, sprung from, from:
    γένος ἦν ἐκ ποταμοῖο Ε544. Cf. Ε548, Ξ472, Ο187,
    Τ105, 111, etc.: τοῦ μ’ ἔκ φασι γενέσθαι α220.
    Cf. α207, κ139, 350, ξ202 (by ...), π100, etc.--
    With ablative: ἐκ θεόφιν γένος ἦεν Ψ347.

    6. In reference to a place of birth or origin:
    μελίην, τὴν πόρε Πηλίου ἐκ κορυφῆς Π144 = Τ391.
    Cf. Φ154: ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί ο267. Cf. ξ199,
    ο425, ω418, etc.

    7. In reference to source, origin, cause,
    motive, in general, proceeding from, from: ὄναρ
    ἐκ Διός ἐστιν Α63, ἐκ θυμοῦ φίλεον (from my
    heart) Ι343. Cf. Α525, Ε4, Η111, Ξ416, Υ129,
    etc.: ἐξ ἡμέων κάκ’ ἔμμεναι α33, ἐξ ὀλιγηπελίης
    ε468, ὅς τε θεῶν ἒξ ἀείδῃ (under their
    inspiration) ρ518. Cf. α40, β134, ι512, μ286,
    τ93, etc.--With ablative: ἐκ θεόφιν πολεμίζει
    Ρ101.--Sim.: ἐκ γενεῆς ὀνομάζων (by his family
    name) Κ68.--In reference to a source from which
    one draws: ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο Ι469. Cf.
    Φ312, etc.: ζ224, ι9, κ361.--In reference to an
    agent: ἐφίληθεν ἐκ Διός Β669. Cf. η70.

    8. In reference to a point from which seeing,
    appearing, hearing, speaking, etc., or action in
    gen. takes place, or which is occupied by an
    agent: ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν Ζ257,
    στᾶσ’ ἐξ Οὐλύμποιο Ξ154 (indicating the quarter
    from which she appeared to an observer; cf. Φ144
    and under ἀπό (II) (1) (b)), ἄστεος ἐκ σφετέρου
    (i.e. with the city as their base) Σ210,
    μετέειπεν ἐξ ἕδρης Τ77. Cf. Θ75, Λ62, 130, Τ375,
    Υ377, Φ213, etc.: ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν ε283,
    ἕλκε νευρὴν ἐκ δίφροιο φ420. Cf. ι407, μ83, ν56,
    ξ328, π390, etc.--With ablative: τηλεφανὴς ἐκ
    ποντόφιν ω83. Cf. Ι572.--With a form in -θεν
    (1): ἐξ ἁλόθεν Φ335. Cf. Ρ548.--Sim.: δίφροιο δ’
    ἐκ ῥυμὸς πέλεν (stood out) Ε729.

    9. In reference to a point from which a
    beginning is made: ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας Π640. Cf.
    Σ353, Χ397, Ψ169: η87, 96, ψ196, 199.--Sim.: ἐκ
    ῥιζέων ἐριποῦσα Φ243.--Also: ἐξ ἀγχιμόλοιο Ω352.

    10. In reference to suspending, hanging,
    attaching, from, to: ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας
    Ε262. Cf. Κ475, Λ38, Σ598, Χ398, etc.: κ96, μ51,
    τ58, ω8, etc.--With ablative: ἐκ πασσαλόφι
    κρέμασεν θ67 = 105.--With a form in -θεν (1)
    Θ19.--In reference to a person on whom something
    depends or hinges: τοῦ δ’ ἐκ Φαιήκων ἔχεται
    κάρτος ζ197. Cf. λ346.

    11. In reference to succession: δέχεταί μοι
    κακὸν ἐκ κακοῦ (one evil after another) Τ290.

    12. In temporal sense.

        a. From, since: ἐκ νεότητος Ξ86. Cf.
      Θ296, Ι106, Ο69, Ω31, 535 (see γενετή),
      etc.: ἐξ ἀρχῆς α188. Cf. α74, 212, β254,
      ρ69, σ6 (see γενετή), etc.--For ἐξ οὗ see ὅς
      (II) (9) (b).

        b. After, succeeding: καύματος ἔξ Ε865.

************************************************************

ἑκάεργος (ϜεκάϜεργος) [ἑκάς + ἔργω]. The farworker, the
  far-shooter. Epithet or a name of Apollo Α147, 474,
  479, Ε439, Η34, Ι564, Ο243, 253 = Φ461, Π94, Ρ585,
  Φ472, 478, 600, Χ15, 220: θ323.

************************************************************

ἐκάη, 3 sing. aor. pass. καίω.

************************************************************

ἕκαθεν [ἑκάς + -θεν (1) (2)].

1. From afar: ἑ. φαίνεται αὐγή (i.e., as we say, to a
  great distance) Β456. Cf. Ν179, Π634.

2. Far off: ἑ. ἄστυ φάτ’ εἶναι ρ25.

************************************************************

ἐκάθηρε, 3 sing. aor. καθαίρω.

************************************************************

ἐκαλέσσατο, 3 sing. aor. mid. καλέω.

************************************************************

ἐκάλυψε, 3 sing. aor. καλύπτω.

************************************************************

ἔκαμον, aor. κάμνω.

************************************************************

ἐκάπυσσε, 3 sing. aor. καπύω.

************************************************************

ἑκάς (Ϝεκάς).

1. Far, far off or away, at a great distance:
  στρωφᾶσθαι Υ422. Cf. β40, ε358.--Comp. ἑκαστέρω
  η321.--Superl. ἑκαστάτω Κ113.

2. Far, to a great distance: ἔπτατ’ ὀϊστός Ν592. Cf.
  μ435.

3. Far from. With genit.: ἑ. πόλιος Ε791 = Ν107. Cf.
  Ι246, Ν263, Ο740, Υ354: νηῶν ἑ. ξ496. Cf. γ260, δ99,
  ζ8, ο33, ρ73, ω37.--With prep.: ἑ. ἀπὸ τείχεος Σ256.

************************************************************

ἑκάστοθι [ἕκαστος + -θι]. In each place, at each of the
  spots mentioned γ8.

************************************************************

ἕκαστος, η, ον (Ϝέκαστος).

1.

    a. Each: ἀνήρ Β805. Cf. Β164, 610, Η424, Κ68,
    Ν230, Σ375, etc.: β91, 384, ι60, 431, κ173, μ99,
    χ31, etc.

    b. In pl., each of the, all of the: ταῦτα (τὰ)
    ἕκαστα (all these things, these various things)
    Α550, Κ432, Λ706, Ψ95, φυλακτῆρες ἕκαστοι (each
    detachment) Ι66, λαοὶ ἐπὶ νῆας ἕκαστοι
    ἐσκίδναντο (each to his ship) Ω1. Cf. λ9, μ16,
    151, 165, ξ362, ο487.

2. Absol.

    a. In sing., each, each one, each person or
    thing: ἑ. ἡγεμόνων Δ428, ὥς κ’ ὀστέα παισὶν ἑ.
    οἴκαδ’ ἄγῃ Η334 (app. loosely expressed, and
    meaning that each dead man's bones were to be
    taken to his children). Cf. Α607, Ε470, Ι203,
    Ξ507, Ψ350, etc.: δίδωσι ἑκάστῳ α349. Cf. β392,
    δ440, ι65, 245, κ392, etc.

    b. In pl., the whole number of specified or
    indicated persons or things.

        a. In masc. and fem.: εἴ κ’ ἄνδρα
      ἕκαστοι ἑλοίμεθα (each lot of ten) Β127,
      ἐπεὶ κόσμηθεν ἕκαστοι (each tribe) Γ1. Cf.
      Η100, Ι383, Ψ55: ἕκαστοι ἠφύσαμεν (each
      ship's company) ι164, θάπτον ἕκαστοι (the
      relatives of each) ω417. Cf. ι220, ν76.

        b. In neut.: διασκοπιᾶσθαι ἕκαστα (all
      that could be spied out) Κ388, ἕκαστ’
      ἐπέτελλεν (gave full injunctions) Ψ107. Cf.
      Τ332: ἵνα εἴπω ἕκαστα (give each his orders)
      γ361, πόσιν ἐρέεινεν ἕκαστα (all that she
      had in her mind) δ137, τελέοιέν χ’ ἕκαστα
      (all needful affairs) ι127, ἐρέω ἕκαστα (all
      that you need to know) κ292. Cf. δ119, θ259,
      μ25, 130, ν191, σ228, φ222, ω261, etc.

        g. With the article: τὰ ἕκαστα
      ἐξερέουσιν (all they have to ask about)
      ξ375.

3.

    a. In sing. with pl. vb.: οἱ κακκείοντες ἔβαν
    ἕκαστος Α606. Cf. Β775, Ε878, Η175, Ι88, Ξ87,
    etc.: οὐδ’ ὑμεῖς ἐνὶ φρεσὶ θέσθε ἑκάστη (none of
    you did so) δ729, ἕκαστος ἐνείκατε θ392. Cf.
    β252, θ324, κ397, λ542, χ57, etc.

    b. In sing. in apposition with pl. sb., etc.:
    Τρῶας τρόμος ὑπήλυθε ἕκαστον Η215 = Υ44. Cf.
    Ε195, Κ473, Λ11, Ξ151, Ο109: πᾶσιν ἐπίστιόν
    ἐστιν ἑκάστῳ ζ265.--Sim.: ὑμέτερον ἑκάστου θυμόν
    Ρ226.

************************************************************

ἑκάτερθε(ν) (Ϝεκάτερθε) [Ϝεκ-, ἕκαστος].

1. On either side: τρεῖς ἑ. Λ27, ἑ. καθήατο (in two
  parties) Υ153, τρὶς ἑ. ἔδησαν [ζυγόδεσμον] Ω273
  (i.e. with three turns each way round the ὀμφαλός):
  ἀμφίπολος ἑ. παρέστη α335 = σ211 = φ66, ἁψάμενοι ἑ.
  ι386 (i.e. taking hold of the two ends of the strap,
  which made a turn round the shaft, and pulling the
  ends alternately). Cf. η91, ι430, λ578, χ181.

2. On either side of. With genit.: ὁμίλου Γ340 = Ψ813
  (i.e. each retired behind his friends). Cf. Ψ329,
  Ω319: σταθμοῖϊν ἑ. (one by each σταθμός) ζ19. Cf.
  ζ263.

************************************************************

ἑκατηβελέτης (Ϝεκατηβελέτης) [ἑκατη- (see next) + βελ-,
  βάλλω]. = next. Epithet of Apollo Α75.

************************************************************

ἑκατηβόλος (Ϝεκατηβόλος) [ἑκατη-, conn. with ἑκάς +
  βολ-, βάλλω. Cf. ἑκηβόλος]. The farshooter. Epithet
  or a name of Apollo Α370, Ε444 = Π711, Ο231, Ρ333:
  θ339, υ278.

************************************************************

ἑκατόγχειρος [ἑκατόν + χείρ]. The hundred-handed. Of
  Briareus Α402.

************************************************************

ἑκατόζυγος, ον [ἑκατόν + ζυγόν]. With a hundred rowing-
  benches: νηῦς Υ247.

************************************************************

ἑκατόμβη, ης, ἡ [ἑκατόν + βοῦς. Lit., 'a sacrifice of a
  hundred oxen'].

1. A great or costly sacrifice Α65, Β306, Ζ115, Η450,
  Ι535, etc.: α25, γ59, δ352, ε102, η202, etc.

2. The material for such a sacrifice: ἄγειν ἑκατόμβην
  ἐς Χρύσην Α99. Cf. Α142, 309, 431, 438, 447: υ276.

************************************************************

ἑκατόμβοιος [as prec.].

1. Of the value of a hundred oxen Β449.

2. Absol.: ἄμειβεν ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων Ζ236.--In
  neut. sing., the value of a hundred oxen:
  ἑκατόμβοιόν τοι ἦλφον Φ79.

************************************************************

ἑκατόμπεδος, ον [ἑκατόν + πεδ- (as in πεζός), πούς, in
  sense, a measure of length]. Measuring a hundred
  feet: πυρήν Ψ164.

************************************************************

ἑκατόμπολις [ἑκατόν + πόλις]. Containing a hundred
  cities. Epithet of Crete Β649.

************************************************************

ἑκατόμπυλος, ον [ἑκατόν + πύλη]. The hundred-gated.
  Epithet of the Egyptian Thebes Ι383.

************************************************************

ἑκατόν, indeclinable. A hundred Β448, 576, Ε744, Ι85,
  Λ244, Ξ181.--Absol.: ἑ. τε διηκοσίων τε Θ233.--With
  another numeral: ἑ. καὶ εἴκοσι Β510, ἑ. καὶ
  πεντήκοντα Λ680.

************************************************************

ἕκατος (Ϝεκ-) [a short or 'pet' form of ἑκατηβόλος]. =
  ἑκατηβόλος Α385, Η83, Υ71, 295.

************************************************************

ἐκβαίνω [ἐκ- (1)].

A. Aor. imp. pl. ἔκβητε θ38. Pple. ἐκβάς η285. Pl.
  ἐκβάντες κ103, 142.

B. Aor. pple. pl. ἐκβήσαντες ω301.

    I. Intrans. in all forms except (B).

        1. To come forth: ἐκβαίνοντα πλῆξα
      κ161.--To leave a specified region: ἀπάνευθε
      ποταμοῖο ἐκβὰς κατέδραθον η285.

        2. To come forth from. With genit.:
      πέτρης Δ107.

        3. To come out of the sea on to dry
      land ε415, η278.

        4. To leave a ship, land θ38, κ103,
      142.

    II. Trans. in form (B), to set on shore ω301.

************************************************************

ἐκβάλλω [ἐκ- (1)]. Aor. ἔκβαλον Σ324: ξ277. 3 sing. -ε
  Ε39, Ξ419, Ο468: δ503, ε244, τ278, 362. 3 pl. -ον
  ο481.

1. To throw out Φ237.--To throw overboard ο481.--Of the
  sea, to cast up (on to the shore) τ278.--To shed
  (tears) τ362. To utter: ἔπος Σ324: δ503.

2. To fell (trees) (cf. ἐκτάμνω (4)) ε244.

3. To send forth, let fall: δόρυ ἔκτοσε χειρός ξ277.

4. With genit., to strike out of (the hand): βιὸν
  ἔκβαλε χειρός Ο468. Cf. β396.--To hurl or cause to
  fall from: ἔκβαλε δίφρου Ε39.

5. To send forth, let fall from (the hand). With
  genit.: χειρὸς ἔκβαλεν ἔγχος Ξ419.

************************************************************

ἔκαβσις, ἡ [ἐκ- (1) + βα-, βαίνω]. A means of escape
  from something: ἁλός ε410.

************************************************************

†ἐκβλώσκω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἔκμολε. To come out:
  κλισίηθεν Λ604.

************************************************************

ἐκγεγάμεν, pf. infin. ἐκγίγνομαι.

************************************************************

ἐκγεγαῶτι, dat. sing. masc. ἐκγεγαυῖα, nom. sing. fem.
  pf. pple. ἐκγίγνομαι.

************************************************************

†ἐκγελάω [ἐκ- (8)]. Aor. pple. ἐκγελάσας. To laugh out,
  laugh aloud: ἡδύ π354, σ35.

************************************************************

†ἐκγίγνομαι [ἐκ- (2)]. 3 pl. aor. ἐξεγένοντο Ε637,
  Ξ115, Υ231, 305. Dat. sing. masc. pf. pple.
  ἐκγεγαῶτι Φ185. Nom. fem. ἐκγεγαυῖα Γ199, 418: δ184,
  219, ζ229, ψ218. Infin. ἐκγεγάμεν Ε248, Υ106, 209. 3
  dual plupf. ἐκγεγάτην κ138.

1. To be born: Πορθεῖ τρεῖς παῖδες ἐξεγένοντο (were
  born to ...) Ξ115.

2. With genit., to be born of: οἳ Διὸς ἐξεγένοντο Ε637.
  Cf. Γ199, 418, Υ106, 231, 305, Φ185: δ184, 219,
  κ138, ζ229, ψ218.--To be by birth (the son) of: υἱὸς
  Ἀγχίσαο εὔχεται (εὔχομαι) ἐκγεγάμεν Ε248, Υ209.

************************************************************

ἔκγονος [ἐκ- (2) + γον-, γεν-, γίγνομαι].

1. The offspring, a child (= γόνος (1) (a)): Τυδέος
  Ε813. Cf. Υ206: γ123, λ236.

2. A remoter descendant (= γόνος (1) (b)): Μελάμποδος
  ο225 (he was his great-grandson).

************************************************************

†ἐκδέρω [ἐκ- (3)]. Aor. pple. ἐκδείρας. To strip off:
  δῶκέ μ’ ἐκδείρας ἀσκὸν βοός κ19 (i.e. a bag made
  from the stripped off skin).

************************************************************

ἐκδέχομαι [ἐκ- (1)]. To receive from one, relieve one
  of: οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο Ν710.

************************************************************

ἐκδέω [ἐκ- (4)].

1. To attach, bind on χ174.

2. To attach so as to hang from, bind on to. With
  genit.: δρῦς ἔκδεον ἡμιόνων Ψ121.

************************************************************

ἔκδηλος [ἐκ- (9)]. Conspicuous, pre-eminent Ε2.

************************************************************

†ἐκδιαβαίνω [ἐκ- (1) + δια- (3)]. Nom. pl. masc. aor.
  pple. ἐκδιαβάντες. To go forth and across (a space).
  With acc.: τάφρον Κ198.

************************************************************

†ἐκδίδωμι [ἐκ- (1)]. Aor. imp. pl. ἔκδοτε. To give up,
  surrender: Ἑλένην Γ459.

************************************************************

ἐκδύω, ἐκδύ̄νω [ἐκ- (1)]. 1 pl. aor. opt. ἐκδῦμεν Π99.
  Pple. ἐκδύς ξ460, χ334.

1. To put off (a garment) α437, ξ460.--So in mid., to
  put off (one's armour): τεύχε’ ἐξεδύοντο Γ114.

2. To go out of, quit. With genit.: μεγάροιο χ334.--To
  escape, avoid: ὄλεθρον Π99.

************************************************************

ἐκέασσε, 3 sing. aor. κεάζω.

************************************************************

ἐκέδασθεν, 3 pl. aor. pass. κεδάννυμι.

************************************************************

ἐκέδασσε, 3 sing. aor. κεδάννυμι.

************************************************************

ἐκεῖθι [cf. next and κεῖθι]. There ρ10.

************************************************************

ἐκεῖνος, η, ο [cf. κεῖνος].

1. That person or thing, the person or thing referred
  to, he, she, it (with backward reference): οἷος ἐ.
  δεινὸς ἀνήρ Λ653. Cf. β183, γ113, ξ163, 352, ο330,
  368, π151, σ147, τ322, ω288, 312, 437.

2. As antecedent to a relative: ἐ. ὃς ... Ι63.

3. Contrasted with ὁ δ819.

4. With sb., that: ἐν ἐκείνῳ δήμῳ γ103.

************************************************************

ἐκέκαστο, 3 sing. plupf. καίνυμαι.

************************************************************

ἐκεκεύθει, 3 sing. plupf. κεύθω.

************************************************************

ἐκέκλετο, 3 sing. aor. κέλομαι.

************************************************************

ἐκέκλιτο, 3 sing. plupf. pass. κλίνω.

************************************************************

ἔκερσε, 3 sing. aor. κείρω.

************************************************************

ἔκηα, aor. καίω.

************************************************************

ἑκηβολίη, ης, ἡ [ἑκηβόλος]. Skill in the use of the
  bow. In pl. Ε54.

************************************************************

ἑκηβόλος (Ϝεκηβόλος) [ἑκη-, ἑκάς + βολ-, βάλλω]. =
  ἑκατηβόλος Α14 = 373, 21, 96, 110, 438, Π513, Χ302,
  Ψ872.

************************************************************

ἕκηλος (Ϝέκηλος) [cf. ἑκών, εὔκηλος].

1. At ease, at one's ease, taking one's ease,
  untroubled, undisturbed, without undue exertion:
  τέρπονται Ε759, ἐρρέτω (without hindrance on my
  part, for all I care) Ι376. Cf. Ζ70, Θ512, Λ75,
  Ρ340: β311, λ184, ν423, ξ91, 167, π314, φ289.

2. Implying forbearance from action, keeping the peace,
  holding one's peace, restraining oneself: δαίνυσθαι
  Ε805. Cf. Ο194: μ301, ρ478, φ259 (giving over for
  the time being), 309.

************************************************************

ἕκητι (Ϝέκητι) [cf. ἑκών]. By the grace or aid of. With
  genit. (always following the case): Ἑρμείαο ἑ. ο319.
  Cf. τ86, υ42.

************************************************************

ἐκθεῖσαι, nom. pl. fem. aor. pple. ἐκτίθημι.

************************************************************

†ἐκθνῄσκω [ἐκ- (9)]. 3 pl. aor. ἔκθανον. To die: γέλῳ
  ἔκθανον σ100 (app. (nearly) killed themselves with
  laughter).

************************************************************

ἐκθρῴσκω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἐξέθορε Φ539. ἔκθορε
  Π427.

1. To leap or spring forth Φ539.

2. To jump out of. With genit.: δίφρου Π427.--So of the
  heart beating in agitation and apparently striving
  to burst (out of the breast): κραδίη μοι ἔξω στηθέων
  ἐκθρῴσκει Κ95.

************************************************************

ἔκιον. See κίον.

************************************************************

ἔκιχε, 3 sing. aor. κιχάνω.

************************************************************

ἐκίχεις, 2 sing. impf. See κιχάνω.

************************************************************

ἐκίχημεν, 1 pl. non-thematic impf. κιχάνω.

************************************************************

ἐκκαθαίρω [ἐκ- (9)]. To clear out, free from
  obstructions: οὐρούς Β153.

************************************************************

ἑκκαιδεκάδωρος [ἑκ-, ἕξ + καί + δέκα + δῶρον, a palm,
  four fingers' breadth, i.e. about three inches].
  Sixteen palms in length, i.e. about four feet: κέρα
  Δ109.

************************************************************

ἐκκαλέω [ἐκ- (1)]. Aor. pple. ἐκκαλέσας Ω582. Pl.
  ἐκκαλέσαντες κ471. To call forth, summon Ω582.--To
  call forth for conference: με κ471.--Of Hermes
  summoning souls for their passage to the nether
  world. In mid. ω1.

************************************************************

†ἐκκατείδω [ἐκ- (1) + κατ-, κατα- (1)]. Aor. pple.
  ἐκκατιδών. To see or descry something from (a
  height). With genit.: Περγάμου Δ508, Η21.

************************************************************

†ἐκκατεφάλλομαι [ἐκ- (1) + κατ-, κατα- (1) + ἐφ-, ἐπι-
  (5)]. 3 sing. aor. ἐκκατεπᾶλτο. To leap forth down
  from for an indicated purpose: οὐρανοῦ Τ351 (v.l.
  οὐρανοῦ ἒκ κατεπᾶλτο).

************************************************************

ἐκκατιδών, aor. pple. ἐκκατείδω.

************************************************************

†ἐκκλέπτω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἐξέκλεψε. To rescue
  by stealth out of something: Ἄρηα Ε390.

************************************************************

†ἐκκυλίνδω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. pass. ἐξεκυλίσθη. In
  pass., to be rolled, roll (headlong) from a
  position: ἐκ δίφροιο Ζ42 = Ψ394.

************************************************************

ἔκλαγξαν, 3 pl. aor. κλάζω.

************************************************************

†ἐκλανθάνω [ἐκ- (9)]. 3 pl. redup. aor. ἐκλέλαθον Β600.
  3 sing. aor. mid. ἐκλάθετο κ557. 3 pl. ἐξελάθοντο
  Π602. 3 pl. redup. aor. subj. ἐκλελάθωνται χ444. 3
  sing. opt. ἐκλελάθοιτο γ224. Infin. ἐκλελαθέσθαι
  Ζ285.

1. To cause a person to forget, deprive him of (a
  faculty): ἐκλέλαθον κιθαριστύν Β600.

2. In mid.

    a. To forget, fail to remember to do. With
    infin.: καταβῆναι κ557.

    b. With genit., to forget, fail to bethink
    oneself of: οὐδ’ ἀλκῆς ἐξελάθοντο Π602.--To
    forget, be freed from: ὀϊζύος Ζ285.--To (die
    and) forget, cease to think of (in death):
    γάμοιο γ224. Cf. χ444.

************************************************************

ἐκλάσθη, 3 sing. aor. pass. κλάω.

************************************************************

ἐκλέλαθον, 3 pl. redup. aor. ἐκλανθάνω.

************************************************************

ἔκλεο, 2 sing. impf. pass. κλέω. See κλείω.

************************************************************

ἔκλεψε, 3 sing. aor. κλέπτω.

************************************************************

ἔκλησις, ἡ [ἐκ- (9) + λη-, λήθω]. A forgetting: παίδων
  φόνοιο ω485 (an amnesty in regard to ...).

************************************************************

ἐκλίθη, ἐκλίνθη, 3 sing. aor. pass. κλίνω.

************************************************************

ἔκλυον. See κλύον.

************************************************************

ἐκλύσθη, 3 sing. aor. pass. κλύζω.

************************************************************

ἐκλύω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. pass. ἐξελύθη Ε293.

1. To set free or rescue from. In mid. With genit.:
  κακῶν σ’ ἐκλύσομαι κ286.

2. αἰχμὴ ἐξελύθη Ε293, app., was disengaged from the
  flesh.

************************************************************

ἔκμολε, 3 sing. aor. ἐκβλώσκω.

************************************************************

ἐκμυζάω [ἐκ- (1) + μυζάω, in late Greek, to suck]. To
  suck, or perh. rather, to press or squeeze out: αἷμ’
  ἐκμυζήσας Δ218.

************************************************************

ἐκορέσθην, aor. pass. κορέννυμι.

************************************************************

ἐκορέσσατο, 3 sing. aor. mid. κορέννυμι.

************************************************************

ἔκοψα, aor. κόπτω.

************************************************************

ἔκπαγλος, ον [perh. for ἔκ-πλαγ-λος, fr. ἐκ- (9) +
  πλαγ-, πλήσσω]. In some way striking or remarkable.

1. Of persons Φ452 (extraordinarily violent or
  unreasonable), 589 (wonderful, great). --In superl.
  Α146 and Υ389 (most wonderful (derisively)), Σ170
  (app., incredibly remiss).

2. Of words, etc., violent, vehement: ἐπέεσσιν Ο198:
  θ77, ἐνιπήν κ448.--Of a storm, unusually violent
  ξ522.

3. In neut. sing. ἔκπαγλον as adv., in striking wise,
  vehemently, loudly, excessively: ἐπεύξατο Ν413, 445,
  Ξ453, 478, ἀεικιῶ Χ256. Cf. ρ216.--So in pl.
  ἔκπαγλα, exceedingly, strongly, deeply: φίλησα Γ415.
  Cf. Ε423.

************************************************************

ἐκπάγλως [adv. fr. prec.]. In striking wise,
  vehemently, exceedingly, strongly, deeply Α268,
  Β223, 357, Ι238: ε340, λ437, 560, ο355.

************************************************************

ἐκπαιφάσσω [ἐκ- (5)]. To make oneself prominent,
  attract attention to oneself Ε803.

************************************************************

†ἐκπάλλω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. pass. ἔκπαλτο. In
  pass., app., to throb forth from. With genit.:
  μυελὸς σφονδυλίων ἔκπαλτο Υ483.

************************************************************

†ἐκπατάσσω [ἐκ- (1)]. Pf. pple. pass. ἐκπεπαταγμένος.
  App., to afflict (in mind): φρένας ἐκπεπαταγμένος
  ἐσσί (out of your wits, stirred to madness) σ327.

************************************************************

ἐκπέμπω [ἐκ- (1)]. 3 pl. aor. ἔκπεμψαν π3. 3 sing.
  subj. ἐκπέμψῃσι σ336. 3 sing. opt. ἐκπέμψειε Ω681.
  Aor. imp. pl. mid. ἐκπέμψασθε υ361.

1. To send forth or away Ω381: π3.

2. With genit., to send forth from, cause to depart
  from: πολέμου Φ598.--To turn out of: δώματος σ336.--
  In mid. υ361.

3. To conduct or escort from. With genit.: νηῶν Ω681.

************************************************************

ἐκπεπαταγμένος, pf. pple. pass. ἐκπατάσσω.

************************************************************

ἐκπέποται, 3 sing. pf. pass. ἐκπίνω.

************************************************************

†ἐκπεράω [ἐκ- (9) + περάω]. 3 sing. ἐκπεράᾳ ι323. 3 pl.
  ἐκπερόωσι η35, θ561. 3 sing. aor. ἐξεπέρησε Ν652,
  Π346: κ162.

1. To pass over, traverse: λαῖτμα η35, θ561, ι323.

2. Of an arrow or a spear, to make its way, pass Ν652,
  Π346: κ162.

************************************************************

†ἐκπέρθω [ἐκ- (1) (9)]. 3 sing. fut. ἐκπέρσει Σ283,
  Φ310. 3 pl. -ουσι Ε489. Infin. -ειν Ρ407. 2 sing.
  aor. subj. ἐκπέρσῃς Ν380. 3 pl. -ωσι Α164. Pple.
  -ας, -αντος Β113, 288, Ε716, Ι20, Σ327, Φ433. Infin.
  ἐκπέρσαι Α19, Β133, Ο216. 1 pl. aor. ἐξεπράθομεν
  Α125.

1. To sack or plunder (a city) Α19, 164, Β113 = 288 =
  Ε716 = Ι20, Β133, Ε489, Ν380, Ο216, Ρ407, Σ283, 327,
  Φ310, 433.

2. To plunder or carry off from. With genit.: πολίων
  Α125.

************************************************************

ἔκπεσε, 3 sing. aor. ἐκπίπτω.

************************************************************

ἐκπεφυυῖαι, nom. pl. fem. pf. pple. ἐκφύω.

************************************************************

†ἐκπί̄νω [ἐκ- (9)] Aor. ἔκπιον κ318. 3 sing. ε ι353,
  361. 3 pl. -ον κ237. 3 sing. pf. pass. ἐκπέποται
  χ56.

1. To take a draught, quaff a cup ι353, 361, κ237, 318.

2. In pass., to be drunk up, be consumed: ὅσσα τοι
  ἐκπέποται χ56.

************************************************************

ἐκπίπτω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἔκπεσε Β266, Γ363,
  Δ493, Ε585, Θ329, Ν399, Ο421, 465, Χ448: ξ31, 34,
  π16, χ17. 3 pl. ον Λ179. Infin. ἐκπεσέειν Ψ467.

1. To fall out Φ492, Ψ467.--To fall out of one's hand:
  χαμαί οἱ ἔκπεσε κερκίς Χ448.--Of tears, to fall, be
  shed Β266: π16.

2. With genit., to fall out of or from: δίφρου Ε585,
  Ν399, ἵππων Λ179.--To fall out of (one's hand or
  arms): χειρός Γ363, Δ493, Θ329, Ο421, 465: ξ31, 34,
  χ17.

************************************************************

†ἐκπλήσσω [ἐκ- (1)]. 3 pl. aor. pass. ἔκπληγεν. In
  pass., to be driven out of one's wits, become panic-
  struck (cf. πλήσσω (2)) Σ225.

************************************************************

ἐκποτέομαι [ἐκ- (1)]. Of snow-flakes, to fly forth, be
  shed abroad: νιφάδες ἐκποτέονται Τ357.

************************************************************

ἐκπρεπής [ἐκ- (5) + πρέπω]. Pre-eminent Β483.

************************************************************

†ἐκπροκαλέω [ἐκ- (1) + προ- (1)]. Aor. pple. fem. mid.
  ἐκπροκαλεσσαμένη. To summon and cause to come
  forward out of. In mid. With genit.: μεγάρων β400.

************************************************************

†ἐκπρολείπω [ἐκ (1) + προ- (1)]. Nom. pl. masc. aor.
  pple. ἐκπρολιπόντες. To quit ... and go forward, to
  issue from: λόχον θ515.

************************************************************

†ἐκπτύω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἐξέπτυσε. To spit out
  of. With genit.: στόματος ἅλμην ε322.

************************************************************

ἐκρέμω, 2 sing. impf. pass. See κρεμάννυμι.

************************************************************

†ἐκρήγνῡμι [ἐκ- (9)]. 3 sing. aor. ἐξέρρηξε. To break,
  cause to snap asunder Ο469.--To carry away, cause to
  give way: ὁδοῖο (partitive genit., a part of the
  ...) Ψ421.

************************************************************

ἔκρῑνε, 3 sing. aor. κρίνω.

************************************************************

†ἐκσαόω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἐξεσάωσε. To save or
  preserve from impending danger Δ12. --To save or
  preserve from the power of. With genit.: θαλάσσης
  δ501.

************************************************************

†ἐκσεύω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. mid. ἐξέσσυτο. In mid.

1. To speed forth ι438.

2. With genit., to speed forth from: πυλέων Η1.--Of
  sleep, to flee away from, forsake: βλεφάρων μοι
  ἐξέσσυτο ὕπνος μ366.--To issue or gush forth from:
  φάρυγος οἶνος ι373.

************************************************************

†ἐκσπάω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἐξέσπασε Ζ65. Nom. dual
  masc. aor. pple. mid. ἐκσπασσαμένω Η255. To draw
  out, recover (a spear) Ζ65.--So in mid.: ἔγχεα (i.e.
  from the shields in which they were stuck) Η255.

************************************************************

†ἐκστρέφω [ἐκ- (1)]. 3 sing. aor. ἐξέστρεψε. To
  overturn (a plant) and uproot (it) from. With
  genit.: ἔρνος βόθρου Ρ58.

************************************************************

ἔκτα, 3 sing. aor. κτείνω.

************************************************************

ἐκτάδιος, η, ον [app. conn. with ἐκτανύω]. Thus,
  capable of being spread out, ample, flowing: χλαῖναν
  Κ134.

************************************************************

ἔκταθεν, 3 pl. aor. pass. κτείνω.

************************************************************

ἔκταμε, 3 sing. aor. ἐκτάμνω.

************************************************************

ἔκταμεν, 1 pl. aor. κτείνω.

************************************************************

ἐκτάμνω [ἐκ (1)]. 3 sing. aor. ἐξέταμε Δ486. ἔκταμε
  ι320. 3 pl. ἐξέταμον Α460, Β423, Ν391, Π484: μ360.
  Imp. ἔκταμε Λ829.

1. To cut out (a sacrificial limb), sever (it) by the
  joint: μη-ρούς Α460 = Β423: = μ360.--Of a surgeon,
  to cut out, extract: ἰούς Λ515.--To cut out or
  extract from. With genit.: μηροῦ ὀϊστόν Λ829.

2. To cut from a tree for one's use: ῥόπαλον ι320.

3. To cut pieces out of, make incision in: ὕλην Μ149.

4. To fell (trees) (cf. ἐκβάλλω (2)) Δ486, Ν391 = Π484.

5. To cut out, shape: νήϊον Γ62.

************************************************************

ἔκταν, 3 pl. aor. κτείνω.

************************************************************

ἔκτανε, 3 sing. aor. κτείνω.

************************************************************

†ἐκτανύω [ἐκ- (9)]. 3 sing. aor. ἐξετάνυσσε Ρ58. Pple.
  ἐκτανύσας Λ